Sammendrag og etterevalueringer

Her finner du sammendrag fra alle søknader om forsøk som Mattilsynet har godkjent. Du finner også etterevalueringer av betydelig belastende forsøk og forsøk som er etterevaluert av andre grunner.

Hvor du finner sammendraget, avhenger av når forsøket ble godkjent. Alle etterevalueringer finner du i listen på denne siden.

Du finner forsøkssammendrag i ALURES

Sammendrag (non-technical summary, NTS) fra forsøk som er godkjent etter september/oktober 2023, er publisert i ALURES NTS Database, List of results (europa.eu). Du finner fortsatt forsøkstitler og eventuelle etterevalueringer i listen nedenfor. Når du søker i NTS-databasen, kan du bruke forsøkstittel (se nedenfor under "prosjekttittel") eller NTS-nummer, som du finner ved å klikke på forsøkstittelen. I NTS-database finner du også forsøkssammendrag fra andre EU/EØS-land.

Du finner eldre forsøkssammendrag og alle etterevalueringer i denne listen

Forsøkssammendrag fra før september/oktober 2023 finner du i listen nedenfor, ved å klikke på aktuell forsøkstittel. I de tilfellene forsøk er etterevaluert, finner du også etterevalueringen ved å klikke på forsøkstittelen.

ProsjekttittelEtterevalueringGodkjenningsdatoID
Påvirkning fra støy på fisk i Mjøsa ifm ny Mjøsbru 30907
Undersøkelse av 3-MCPD-eksponering og dens rolle i fettlever og metabolsk syndrom 30894
Electronic tagging of basking sharks 2024-2026 30884
To investigate the efficacy and safety of genetically engineered T cells designed to target solid tumors in combination with antibody treatment or genetically modified target cells 30868
Hekkebiologi, diett og stress i fjærfellingsperioden hos to vadefuglarter 30861
Temporal sympathetic activation and plasma catecholamine release after acute stress in Atlantic salmon 30858
Effekt mot lakselus Ja 30856
Risks of adverse effects of local mercury for Barnacle goslings (Branta leucopsis) 30851
Vandringsrute til laks i Altaelva 30846
Potency test of vaccines Ja 30842
Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser – reproduktiv helse hos Dølahest (copy) (copy) 30840
Satellite tagging of baleen whales 30838
Targeted therapy of chronic heart failure 30837
Farmakokinetikk og biodistribusjon for nanopartikler etter lokal levering av legemidler 30836
Barcoded patient-derived Endometrial cancer organoids to identify cell subpopulations predetermined to metastazing 30834
The role of SUMOylation in browning of white adipocytes 30833
Effekter av å flytte rådyrkalver før slått 30830
Test av ny bandasje for blødningskontroll 30828
Cleaner fish and salmon louse experiment 30827
Assessment of virulence of SAV3 vs SAV2 isolates and their development of DVGs during infection challenge of Atlantic salmon 30826
Humane slaughter of Atlantic salmon and rainbow trout (AM) 30824
Linking environmental stressors and cancer-related proxies in sentinel coastal birds (Eurasian oystercatchers and common eiders) in Northern Norway 30823
PIT-merking av prematurt tilbakevandret sjøørret i elver på Vestlandet 2024 og 2025 30821
To investigate the efficacy and safety of genetically engineered T cells designed to target B-cells 30819
MetanHUB. Geiteforsøk med metanhemmer 30818
Modeling severe neurological disorders in vivo for high-throughput drug discovery Ja 30817
Feltforsøk til måling av pulsoksymetridata 30806
Sjørøyas utnyttelse av planlagt industriområde i Berlevåg 2024 30805
Runde 3: Innsamling av blod for senere genetisk kartlegging av nordlandshest/lyngshest (copy) 30804
Smoltsporing Repparfjorden 2024 30802
Innsig, antall, andel og adferd til villaks og rømt oppdrettsfisk i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 30801
SKOGSJERV: Økologi og forvaltning i et flerartsperspektiv, 2024-2026 30800
Merking av makrellstørje 2024-2025 30799
Forsknings- og utviklingsforsøk med patogen X Ja 30797
Influence of tank aeration conditions on halibut metamorphosis 30795
Grevling i Innlandet 2024-2026 30794
Exploring the relationship between pain sensation, immune cells and comorbidities 30791
Fundamentals in Ecotoxicology (UiT kurs BIO3020 - 2024) 30790
Overvåking av norske sjøfuglers overlevelse (videreføring i 2024 og 2025) 30789
Etablering og vedlikehold av klonede lakselinjer 30788
Effekt av lakselus på vill laksefisk 2024-2025 30787
SEATRACK 2024-2025 30784
Intramuscular tranexamic acid as an alternative to intravenous infusion 30782
Anti-Lice #2 2024 Ja 30780
Stryking av feces fra oppdrettslaks Ja 30778
Comparative study of susceptibility of different salmonid species to virulent (delta) and non-virulent (HPR0) infectious salmon anemia virus 30775
Pilotuttesting av Baader 102 Ja 30773
Anti-Lice #1 2024 30772
Kartlegging av migrasjon og overvintringsområde hos tyvjo på Svalbard og i Troms og Finnmark og fjelljo på Svalbard 30771
Geolokatorer på horndykker i NordNorge 30770
Områdebruk til Røye i Beiarelva 2024-2026 30769
Pilotprosjekt av festemetode for GPS på små måker 30767
Praktisk trening på blodprøvetaking av gris (copy) 30764
Praktisk trening på blodprøvetaking av sau 30763
Effekter på lakselus av ferskvann, termisk og kombinasjonsbehandlinger av laks og regnbueørret 30762
Tre effektforsøk med testvaksiner mot patogen L Ja 30761
Merking-gjenfangst forsøk leppefisk og torskefisk 2024-2026 30760
Red Skin Disease in wild salmon: challenge with Aeromonas sobria, A. piscicola and A. bestiaris 30758
Pilotstudie - Helårssporing av måker for kartlegging av konsekvenser av havvind 30757
GnRH rognkjeks 2024 30756
Pilotstudie: Behandlingseffekt av hemmerene Cobimetinib, Saracatinib og eCF506 i brystkreft PDX modellene Mas98.12 og Mas98.12-PR. 30755
Langtidseffekter av miljøberikelse hos regnbueørret: Merking med PIT-tags og stress-test 30754
Effekt av lakslus på overlevelse av utvandrende postsmolt laks 2024-2025 30753
Sykdomsresistens mot IPN og PD i lakseyngel Ja 30752
Teste familiegrupper av laks mhp på variasjon i lusesmitte. (copy) (copy) (copy) 30750
Breeding application for maintaining a mouse line 30749
Pre-Clinical Assessment of TEE Probe Ja 30748
Effekten av lakselus på utvandrende postsmolt av laks 2024 og 2025 - feltforsøk med bruk av akustisk telemetri 30747
Nedsenket produksjon av regnebueørret 30746
Determination of infectious salmon anaemia virus (ISAV) survival at different temperature and salinities using a standardized in vivo-based test system 30742
Populasjonsstruktur og effekter av habitatsfragmentering i ferskvann: Modellarter Storsalamander og ørret. 30741
Predictors of swimming performance and recovery in sea-cage acclimated Atlantic salmon 30740
Diva 30739
Multivalent vaksine mot bakterielle komponenter (copy) Ja 30737
Humanized patient-derived xenograft models of ovarian cancer to address drug resistance and test immunotherapies 30736
TransPlant 30734
Sporing av spover med GPS 30732
EVOLIGHT - Evolution of biological rhythms under a new light 30726
NephroReduce 30724
Bruk av PIT-merking for å overvåke sjøoverlevelse hos ville laksefiskbestander i Norske vassdrag - videreføring 2024-2025 30722
Inhibiting PARP7 and AHR signalling axis to reduce solid tumor growth 30721
Physiological limits of large triploid Atlantic salmon 30720
Kartlegging av overlevelse, vandringshastighet og vandringsruter hos vill og oppdrettet laksesmolt I Telemarkvassdraget. 30719
Vandringsadferd hos postsmolt laks og ørret i Sør Troms 2024 og 2025 30717
Test the efficacy of compound v against pathogen L in Atlantic salmon Ja 30716
Atferd hos spurvefugl 30715
Blodprøvetaking av diverse spurvefugl_5 30714
Vaksineforsøk med vaksinekandidater mot Patogen X Ja 30713
Subcutaneous Microdialysis in free-moving reindeer 30712
Toleransegrenser for lakselusbelastning hos laksesmolt 30711
Efficacy of injectable vaccines and concomitant use of substance x against winter ulcers caused by Moritella viscosa in Atlantic salmon Ja 30709
Videreføring av undersøkelse av beskatningstrykk hos sjøørret i Beiarelva 30708
Hvordan påvirker saltholdighet energiforbruket til atlantisk laksesmolt? 30707
Vandringer og habitatbruk til fisk i Lågendeltaet og Mjøsa 30705
Innsetting av RFID-mikrochip i sau 30704
Evaluation of immune response induced by Vaccibody vaccines Ja 30702
Effects of Calcium Oxide exposure on Atlantic salmon in a flow-through system 30701
Development of therapeutic Vaccibody cancer vaccines against specific tumor antigen 30700
Utbedring av Baader 101 - justert vinkel 30699
Kvalitetssikring og uttesting av ulike smitteagens. Videreføring av FOTS id 23048 30697
Positron Emission Tomography (PET) in vivo imaging of a radiotracers in mice Ja 30696
Heart muscle function in combined hypertrophic cardiomyopathy and diabetes 30695
Kartlegging av trekkruter, rasteplasser og hekkeplasser for dverggås, taigasædgås og grågås vha. GPS-halsringer og ordinære halsringer 30694
Sporing av terner og dverglo med lysloggere 30693
Sporing av måker med GPS 30692
Seabird MPA 30691
Blodprøvetaking av fugler for DNA analyse, antistofttest mm 30690
AGORA (Ageing and operations in rats) 30689
D3660 - Velferd og behandlingseffekt ved bruk av nyutviklet individbasert ikke medikamentell behandling (IMM) mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) Ja 30686
Breeding and maintenance of mouse strains used for cardio-metabolic research (2024) 30685
Akuttmedisinske teknikker for redningsmenn og leger på redningshelikopter (330/337 skv) (copy) 30684
Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos laksesmolt i Eira - videreføring 2024-2025 30683
Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon 30682
Varighet av effekt av vaksine mot patogen X Ja 30679
Langtidsserie: bestandsvariasjon i sjøoverlevelse hos laks - videreføring 2024-2025 30677
Long-term population dynamics and behaviour of stationary (brown) and migratory (sea) trout 30676
Pit-tagging of Atlantic salmon in family feeding experiments 30675
Blokksøknad individmerking av fisk med PIT (Passiv Integrated Responder) 30674
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L Ja 30673
Pharmacokinetics and anti-cancer efficacy of novel radio pharmaceutics Ja 30671
Establishment of brain organoids from rat foetuses 30670
Evaluation of novel candidates for radioligand therapy in solid tumours Ja 30669
Potential of European plaice in aquculture 30668
Glukose toleransetest hos laks etter fôrforsøk med ulike dietter 30663
Langtidsserie: Bestandsvariasjoner hos laks og ørret i Imsa - videreføring 2024-2025 30661
Immunogenicity evaluation of nucleic acid cancer vaccines 30660
D3651 - Probiotiske bakteriers betydning under utvikling av AGD - Et verktøy for bedret gjellehelse 30658
Farskap hos dompap 30657
Impact of oxidative base lesion repair on Alzheimer's disease 30656
Genetisk resistens sykdomsresistens Ja 30655
Preclinical testing of bispecifc T cell engager (BiTE) immunotherapy in celiac disease 30654
Adferdsinteraksjoner mellom vill torsk og oppdrettstorsk i naturlige omgivelser 30653
CycLus III - Fordøyelsestid på lus og pellet ved vintertemperaturer hos rognkjeks 30652
Betydning av CEL-mutasjoner og ER-stress i bukspyttkjertelkreft 30647
Utvikling av vaksine mot Patogen J Ja 30646
Merking av hubro med GPS/satellittsender for å undersøke effekter av vindkraftutbygging 30645
Sex determination in flatfish species 30644
Vaksine-effekt forsøk med Atlantisk laks. Ja 30643
Utvikling av vaksine mot Patogen J Ja 30641
Virulenstesting og smitte over tid med Paramoeba perurans isolater 2024-2028 Ja 30640
Serum kinetikk og atferd i mus etter dosering av buprenorfin Ja 30639
96 hour fish acute toxicity test with Halibut exposed to Radialube 7257 30638
Genredigering av laks i forskjellige prosjekt III 30636
Hazard effects of LPS-contaminated plastic particles following intratracheal instillation in mice (copy) 30632
Utvikling av en eksperimentell musemodell for akutt hjertesvikt 30631
Feltforsøk med Atlantisk laks (Salmo salar) for evaluering av sikkerhet og effektivitet etter vaksinasjon med flere vaksiner samtidig Ja 30630
Understanding climate change impacts in an Arctic ecosystem through the prism of Svalbard reindeer 30629
Dose response testing the efficacy of longterm, low dose antifoaming agent in onshore facilities Ja 30628
Villrein i Snøhetta-Knutshø 30627
Risikoevaluering av algetoksiner i fremtidens laksefôr og akutt giftighet av giftprorduserende alger 30626
Imaging of PSMA-targeted radiopharmaceuticals for cancer 30625
Impact of training smolts on land on the robustness of smolts in the sea (Green platform) 30624
GROW3D 30623
Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population 30622
Celiac disease: Gluten-specific and TG2-specific antibody formation and role of enterocytes. 30621
Kjølbeinsbrudd hos verpehøns, innledende undersøkelser 30620
RUMIGEN - blodprøver fra ku 30618
Områdebruk til sjøørret og laks i Beiarfjorden 2024 30615
Tidlig utvikling hos regnbueørret 30612
Enhancing Immune Response in Tumors Using Acoustic Cluster Therapy 30611
Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 2024 - 2025 30610
Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr Ja 30606
Uttesting av elektrobedøver for Kingfish (Seriola lalandi) 30605
Pukkelaksens utvikling fra plommesekkyngel til voksen - dokumentasjon i bilder 30604
Virulensstudie med patogen S Ja 30603
StartUp Ja 30602
Kjønnsforskjeller ved utvikling av fedme og insulinresistens 30600
Testing the effect of water improvement treatments on fish growth Ja 30598
Forsmitter, produksjon av smittemateriale, vedlikehold smittemodeller og videreutvikling av disse Ja 30596
Forsmitter for å ivareta batchkontroll av fiskevaksiner Ja 30594
Utdanning og trening i livreddende førstehjelp og avansert kirurgisk og anestesiologisk behandling for personell på nasjonal beredskap 2024/2025 Ja 30593
ImmunDNA- double injection of viral genes and molecular adjuvants. 30591
Batch safety tester - VESO Vikan Ja 30590
Vaccination GLP Safetytest Ja 30588
Characterization of Alkbh5 in fertility in mice Ja 30586
Larval development and settlement patterns in parasitic barnacles: effects of environmental drivers, inter- and intra-population difference, and host specificity 30585
Pilot Study: Effects of psychedelics on gene regulation, neural plasticity and perineuronal nets in mice 30580
Monitoring of Antarctic seabird diet and at-sea distribution 30579
Teknologitest av implantat 30578
Identifying tumour-secreted factors responsible for education of pre-metastatic niches 30577
Anti-Lice #4 2023 Ja 30575
In vitro evaluering av ny målrettet immunterapi mot osteosarkom hos hund 30574
RACE RenseFrisk 30573
Vitamin K 4T1-GFP Immune Evasion Project 30570
Mapping neuroinflammation and its association with depressive behavior in mice: Brain imaging and biochemical analyses. 30569
iKu – Innovative dataanalyser for bedre avl, helse og reproduksjon hos melkeku. 30568
Small rodent population dynamics and demography at Evenstad (videreføring av Id 27093) 30567
Dynamics of internal odor categories 30566
Validation of Cardiaccs Monitoring System for heart function assessment in a closed thorax Ja 30563
Virulensstudie med patogen P og Q Ja 30562
Cell tracing and immune response after plasmid injection in Atlantic salmon 30561
ViableCow_Methane, rumen microbiome and immune response in cows after rumen swap (1) and fed with lipid and tannins (2) 30560
Testing av mRNAvaksine mot ILA Ja 30559
Overføring av Stembiont bakterier mellom individer i kohabitering. 30556
Utvikling av vaksine mot patogen X Ja 30555
Genetic variability in susceptibility to Salmon lice in Atlantic salmon post-smolts Ja 30554
Vevspesifikke mekanismer for utvikling av salt-sensitiv hypertensjon hos rotter 30553
Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt Ja 30552
Role of AQP4 in health and disease: Non channel functions of AQP4 30551
SensorTag Ja 30550
Molecular underpinnings of olfactory imprinting during smoltification 30549
Decoding synaptic plasticity using viral vectors in retinal microcircuits 30548
OneTwo fôring av graspulp til melkekyr 30546
Optimal høsting og evolusjonære prosesser i elgbestander - fortsettelse 2024 30544
MR-avbildning, biologi og strålerespons i genmodifiserte tumormodeller 30543
Effects of dietary Vitamin E levels on piscine orthoreovirus infection in Atlantic salmon 30541
Vaksineforsøk med varianter av Patogen X i laks Ja 30538
The role of active T-cells in metabolism and cardiovascular diseases 30535
Klima og mellomartskonkurranse som forklaringsfaktorer for hjortedyrs arealbruk, beiteøkologi og kondisjon 30534
Spironucleus salmonicida smitte i laks og sjørøyr 30533
Identification of therapeutic targets and novel therapies for prostate cancer (copy) 30531
Ready to use Sonazoid and ACT for ultrasound mediated drug delivery 30530
Nanobody and sterility 30529
Optimal fotoperiode for produksjon av storsmolt Del 2 30527
Insect-based diets enhance egg quality by improving gut health and metabolism in layers 30526
Pre-klinisk utprøving av lusemiddel til bruk i laks Ja 30525
Anvendelse av laksens naturlige mikrobiom for styrket skinnhelse 30524
AntiFENT 30523
InFishMix 30522
Feed-to-fillet transfer of PFAS in Atlantic salmon fillet 30521
D3612 Effekt av dietter på AGD-utvikling og ferskvannsbehandling 30520
Spironucleus salmonicida smitte i rognkjeks 30519
MolPat BDD 30518
Krabbesatellitt 30515
Intestinal loop assay to study shedding of enterocytes and uptake of antigens from the gut lumen. 30514
Teste effektiviteten av ionmodifisert vann på lakselus 30513
Kurs på svinemodell til undervisningsformål ved SEARCH senteret/ NMBU Sandnes 30512
Examining the role of niacin (vitamin B3) in energy balance 30511
Kurs i drektighetskontroll med ultralyd - FOTS 30509
PIT-merking av den relikte laksen bleke i Otravassdraget, Agder 30507
Tracking thornback rays in a fjord system subjected to periods of hypoxia 30506
Drektighetskontrollkurs - FOTSsøknad 30505
Inseminasjonskurs (copy) 30504
Immunostimulatory combination therapy against lung metastasis Ja 30502
Merking av fisk i genbank 2024-2026 30501
Effekten av norske urteekstrakter i fôr på mage- og tarmhelse hos fjørfe/slaktekylling 30500
Laksens flyteevne i lukket og nedsenket, med og uten tilgang til luft Ja 30499
Visualization of activated fibroflasts in heart failure by using Positron emission tomography (PET)/ CT technique 30496
Effektstudie for fredningsområde for hummer ved Drøbak - en merke-gjenfangststudie 30495
Etablering av metode for måling av angstlignende adferd i mus med Elevated Plus Maze og Open field test 30494
Subkutan glukosesensor for dyr 30492
CycLus III: Prestasjon og velferd hos avlet og u-avlet rognkjeks brukt som rensefisk i lakseoppdrett? 30491
Vaccine development Ja 30490
The effect of density and specific water exchange on Atlantic salmon welfare and performance in RAS 30489
Investigation of membrane penetration and Immunological effects of a lytic peptide on malignant melanoma in C57BL/6 mice. 30488
Kurs/demo for Paramedic studenter i Hjerte Lunge Redning (HLR) (copy) 30486
Lapraskopikurs for gastrokirurger Legeforeningen/HSØ (copy) (copy) (copy) 30485
Assessing the functional impact of a PSC causal mutation in mouse models 30483
Levende transport av kongekrabbe 30481
Akuttkirurgisk kurs (copy) (copy) 30480
Stressrespons og vannkvalitet under levendelagring av torsk 30479
”Live-tissue”-trening LA-avd OUS (copy) (copy) (copy) 30478
Robust fish with better growth in post-smolt Atlantic salmon Ja 30477
Ecology and management of roe deer in urban areas 30475
Exploring enhanced therapeutic delivery for targeted administration of nucleic acid vaccines. 30473
3457 - Effekt av vannkvalitet under transport og behandling - Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks 30472
Collection of blood samples for use in the teaching of the Animal Nurse program 2023-2025 30469
Development of method for measuring oxygen content in salmon tissues in vivo 30467
Oscillatory Power Fraction - a parameter for ventriculoarterial coupling (VAC) - considered during different stages of extracorporeal circulation. 30466
Påvisning av botulinumtoksin 30465
Identify the cellular mechanism underlying the spread of glioblastoma in the brain 30464
Eicosapentaenoic acid and susceptibility to viral infection 30463
Intratumoral treatment of subcutaneous CT26WT and 4T1 tumors using the oncolytic peptide LTX-315 and the oncolytic small molecule LTX-401 30462
Welfare documentation for a new delousing method in rainbow trout Ja 30460
Spironucleus salmonicida infection in Atlantic salmon reared in RAS 30459
Utvikling av legemidler Ja 30457
Mekanisk belastning under termisk behandling av laks (copy) 30455
Avl av Rag1 KO og NSG mus 30454
Evaluation of the optimal dose in adjuvanted vaccine formulation for efficacy against Tenacibaculum spp. in Atlantic salmon Ja 30452
Aktivering av inflammasomet ved hypoksi og infeksjoner 30451
Sikkerhetstester av vaksine under utvikling Ja 30449
Genetisk resistens mot PMCV/CMS Ja 30448
Xenograft models of small-cell lung cancer for improved treatment and classification 30446
Vaksinasjon mot infeksjon med piscine myocardittvirus hos atlantisk laks 30445
In-vitro og in-vivo studier av fordøyelse hos hester 30444
Optimization of existing aquaculture smoltification strategies for production of robust Atlantic salmon smolt 30443
Determining germinal center T cell subsets by recording in vivo cell contacts Ja 30442
Germinal center guided affinity maturation of B cells Ja 30440
Duration of immunity of PD vaccine using cohabitation challenge model Ja 30437
Atlantisk laks på Svalbard 30435
Effekt av substans x i fôr mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 30434
MODULATION OF SENSORY COMPUTATIONS UNDERLYING ADAPTIVE BEHAVIORS IN ZEBRAFISH BRAIN 30433
Infectious salmon anemia virus (ISAV) virulence 30432
mRNA vaksine til laks Ja 30431
Improving the health status of calves using biochar as a feed ingredient 30430
Evaluation of novel candidates for radioligand therapy of solid tumours 30426
Vaccine safety and long term efficacy Ja 30425
Preliminary safety of bath administration of selected combination of compounds x, y and z in Atlantic Salmon Ja 30424
Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanotherapy 30423
Batch potency av kommersielle vaksiner, smitte med Patogen Y Ja 30422
Control of liver uptake of nanoparticles. Ja 30421
ECOLUMP 30420
Solid Tumor Model Pilot Study - Raji Tumor Cell Line 30419
Decoding synaptic plasticity mechanisms using viral vector strategies (II) 30417
Behandling av ER+/HER2- brystkreft med CDK4/6 hemmere i kombinasjon med Letrozol, MEK hemmere og PI3K-hemmere 30415
Raji Tumor Model Dosing Study - Tail Vein Injections 30412
Sikkerhet og effekt ved nytt vaksineringsregime mot patogen X 30411
Breeding of NSG Flt3KO hFLT3LG Tg mice 30410
Effects of tunneling construction particles and associated chemicals on salmonids 30408
Utvikling av vaksine mot Patogen J Ja 30407
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L Ja 30406
vandringer og områdebruk til ørret i Mjøsa 30404
The link between obesity and cancer 30403
Macrosalar - Langtidsforsøk med hypoksia 30402
Scanning av sederte griser i CT på teststasjonen Delta 30401
OPU - Effektivitetsstudie 30400
Exploring the influence of selected key amino acids supplementation on the health, immune status, growth and cataract development of lumpfish experiencing chronic stress 30399
The Norwegian Swedish Coldblooded trotter as a model for understanding atrial fibrillation 30398
Effect of electromagnetic shark deterrent on farmed Atlantic salmon (smolt/ post-smolt) 30397
Pukkellaks - artshybridisering 30396
Evaluation of tumor targeted radio-peptides in subcutaneous tumor xenografts by PET/SPECT Ja 30395
Utvikling av vaksiner mot agens X, Y og Z Ja 30393
Effekt av 4 ulike dietter fôr mot PD (SAV 3) Ja 30392
Effekt av vaksiner mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 30391
Targeted treatment of brain cancer by ultrasound and microbubbles 30390
The use of human brain organoids to repair mouse brain after stroke and brain injury. 30386
Study of bio-distribution of PpIX and KTH2:7 in a subcutaneous tumor mouse model Ja 30384
Effekt av substans x i fôr mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 30378
Translational control in long-term synaptic plasticity 30377
Fat metabolism in Svalbard ptarmigan 30375
Vekst hos juvenil flekksteinbit ved bruk av alternative proteinkilder i vekstfor 30374
Novel protein sources and feed additives as nutritional strategies to support fish health and welfare 30373
Atlantic cod health and welfare: Adaptation and disease prevention under a changing climate 30372
Grå stær og smoltifisering 30370
DermaKVITT - Eliminasjon av klauvsjukdommen digital dermatitt og de assosierte Treponema-bakteriene i huden på enkeltdyr 30369
Nytt perspektiv på temperaturregulering hos pattedyr 30366
Combination of suicide gene therapy with immune stimulating genes for immunotherapy of GBM 30364
Høsting av froskeegg 30362
Immunization of Atlantic salmon using recombinant salmon gill poxvirus envelop proteins (A28R, F9L and L1R). 30361
Biodistribution and efficacy studies of novel biocompatible isotope containing nanoparticles 30360
Betydningen av innavl og drift for bevaring av fragmenterte populasjoner (del 2) 30359
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen X Ja 30358
Pilotforsøk med utvendig sensor på laks - test av design og effekt på laks 30357
Effekt av akutt eksponering til varmtvann på hjerterate til laks og regnbueørret 30356
Vaksineforsøk M. hyosynoviae 30355
Virulensstudie og vaksineforsøk mot patogen H Ja 30354
Improving pancreatic islet-cell function 30353
Environmental and neurobiological determinants of eye growth in mammals 30352
Sykdomsresistens mot IPN og PD i lakseyngel Ja 30351
Reversing/delaying the age-related switch leading to β-cell quiescence (Renew) 30350
breeding application for HNF1A NGN3cre; RIPcre and RIPcreERT 30348
Bedøvning og alivning av tre arter tifotkreps 30346
Sikkerhets- og serologisktesting av vaksiner Ja 30345
Batch potency av kommersielle vaksiner, smitte med Patogen X Ja 30343
Test of mAb 203E1 in ITGA11 humanized mouse tumor model 30342
Seleksjon for økt toleranse mot virussykdom hos atlantisk laks (Salmo salar) (copy) (copy) 30341
Vaksinasjon mot infeksiøs lakseanemi 30340
Effekt av substans x i fôr mot piscine myocarditis virus (PMCV) Ja 30339
Effekt av temperatur ved levendelagring av sjøkreps (copy) 30338
Model development of high-grade neuroendocrine tumor models Ja 30337
Essential knowledge to develop delousing methods for rainbow trout 30336
Evaluation of nanoparticles for delivery of Radium-223 Ja 30335
Tracking cod in Isfjorden, Svalbard 30334
Vitamin requirements in Atlantic salmon smolt 30333
DSSLepR rats - a model for heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) 30331
Vaccination of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) against vibriosis 30329
Blodstrømsmålinger etter TAVI 30328
Smitteforsøk med lakselus for økt genetisk motstand Ja 30327
GPS-merking av rev 2023-2025 30326
Dokumentasjon av velferdskonsekvenser og avlusningseffekt ved bruk av Flushlicer for avlusning av laks Ja 30323
Fordeling av pukkellaks til elvene rundt Varangerfjorden 30322
Yersinia ruckeri infection in Atlantic salmon brackish water recirculating aquaculture system 30321
Novel treatment against salmon lice, phase 3 Ja 30320
Laparoskopi for viderekomne 30319
Novel antimicrobials to treat multiresistant bacteria in skin infections 30318
Fish behavioral study to light and temperature, phase 2 Ja 30316
Hydrolysert protein fra kyllingbiprodukter som fôr til sledehunder under trening 30315
Relationship between physiological and behavioural responses in Atlantic salmon (Salmo salar) subjected to anthropogenic noise. 30314
Effekter av kantvegetasjon på overlevelse, vekst, vandringer og områdebruk hos aure i sidebekker til Gausa 30313
Studying the effect of marine restoration on behavior and toxicology in Bergen city harbor. 30312
Cryopreservation and Assisted Reproduction of Transgenic Mouse Lines 30310
Initiell toksisitetscreening av andregenerasjons kreft/antibiotikapeptider 30308
Droppbehandling av laks hos LetSea Ja 30307
Behavioral inoculation: Increasing resistance to delayed reinforcement – an intervention to prevent adverse, impulsive behavior 30305
3557 - Effekter av kobberimpregnering i akvakultur – implikasjoner for fiskehelse 30302
Egner moksidektin seg til behandling av hjernemark hos rein? (MoksiMark) 30301
Fôrstudie på laks og effekt på luseresistens. 30300
Utvikling av vaksine mot Patogen L Ja 30298
The role of versican during development of heart failure 30297
Examining the influence of key environmental factors on tissue repair and wound healing in salmon 30295
H2S reducing measures in cold water RAS systems 30294
Fekaltransplantasjon av mikrobiota fra naturaliserte, fiber-fôrede mus 30292
Anti-Lice #3 2023 Ja 30291
CarniForeGraze storfe år 3 v2 30288
Targeted Treatment of Donor Organs for Transplantation: Liver and Heart Diseases 30287
Evaluation of anti-tumor efficacy of therapeutic DNA vaccines 30286
Batch safety test av torskevaksine Ja 30284
Digital dermatitt (DD) – en økende trussel for dyrevelferden hos drøvtyggere i Norge 30282
Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt 30281
96 hour fish acute toxicity test with Halibut exposed to Radialube 7257 30280
Vindkraft og skogsfugl 30279
AFC Sentinel_Del 3. Videreutvikling av SmartTag teknologien 30278
Effekter av cannabiseksponering i sårbare faser av hjernens utvikling 30275
Vaksinasjon for forebygging mot tenacibaculose hos atlantisk laks 30273
Reduksjon av forekomst av helseutfordringer hos hund 30271
MERKrabBART 30270
Investigation of the effect of delivery method and -route on immune response to DNA vaccination Ja 30268
Biological validation of FRINGE in an heterotopic mouse model Ja 30267
Identifisering av alternative mål på sykdomsnivå i fisk basert på serologi. Klinisk validering. Ja 30266
Hare- Draktskifte-Snø 30262
Orthotopic Patient Derived Xenograft models and therapies for rare or relapsed paediatric cancers 30260
Sjørøye, laks og pukkellaks – kartlegging av vandring og områdebruk på Svalbard 30259
Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr Ja 30258
Avl av mus med allel for kondisjonelt uttrykk av karboksy-terminalt fragment av CTGF/CCN2 - extension 19482 30257
Effect of population structure of arctic tern (Sterna paradisaea) on its nest defence behaviour and gut microbiome. 30256
Utvikling av vaksine mot patogen x Ja 30255
Pharmacokinetic study with substance x Ja 30254
Hemodynamics and hypoxic organ damage during cardiopulmonary resuscitation with inflated aortic balloon catheter in combination with infusion of organ preservation solution in a pig model of cardiac arrest. 30252
Short chain marine polysachariades for enhanced mucosal delivery of lipid nanoparticles 30249
Testing og evaluering av ny ultralydmetode for kontrastavbildning 30248
Seleksjon for økt toleranse mot virussykdom hos atlantisk laks (Salmo salar) (copy) 30247
Akutt stress sin påvirkning på melanin-prikker hos oppdrettslaks 30246
Trenging av Torsk ved ulik temperatur 30244
Optimalisering av fôrrasjoner til melkekyr- forsøk i forbindelse med opplæring (copy) 30243
New behavioral assessment model for sexual behavior and motivation 30239
Forlengelse - Systemvalidering for tidlig diagnostikk av akutt nyresvikt basert på måling av blodstrøm i nyrearterier med ultralyd og kunstig intelligens 30238
In ovo exposure of PFAS in mallards 30237
Documentation of effects of fish-net treatment with Tralopyril 30236
Pilot study: Activation of FGFR1 by Pi in a mouse model of osteosarcoma 30233
Bio-distribution and efficacy studies of radioimmunotherapy anti-cancer drugs Ja 30232
Avl av genetisk modifisert mus. Cbeta2 mus 30231
Bekreftelse av Stembiont Vital effekt på ørret. 30230
Hvordan vandrer laksunger, ørret og sik i Drammensfjorden? 30229
Merking av haier langs kysten og i fjordsystemer 2023-2025 30226
Protokoller for standardisert ikke-letal blodprøvetaking av laks. 30223
Evaluating the use of drones to avoid the killing of roe deer fawns during agricultural harvest 30220
Biomarkers for enhanced delivery and therapeutic effect of chemotherapy in combination with ultrasound and microbubbles 30219
Test av vaksine til laks mot alvorlig sykdom Ja 30217
Selektiv hjerne- og hjerteperfusjon ved traumatisk hjertestans 30216
Karakterisering av PARP3 KO og OXR1 KO mus etter indusert hypoksisk-iskemisk hjerneskade 30215
Betydningen av revmatoid artritt på hjerteinfarktutbredelse -og remodellering 30214
Årlig variasjon i habitatbruk som indikator for næringstilgang hos sjøfugl (2023-2024) 30213
Undersøke effekten av nanopartikler i immunkompetente modeller 30212
Pilotprosjekt med GPS fotring for gråmåke og svartbak 30211
BJØRN OG STORFE PÅ SKOGSBEITE + BINNESTATUS, 2023-2025 30209
Evaluation of novel candidates for radioligand therapy of solid tumours 30208
Biodistribution and treatment efficacy of nanoparticle designed for targeted therapy 30207
3S4 - EFFECT OF CONTINUOUS ACTIVE SONAR AND LONGER DURATION SONAR EXPOSURES IN KILLER WHALES AND HUMPBACK WHALES 30206
DNA-basert overvåking av havørn, hubro, kongeørn og snøugle 30205
Kartlegging av vandring og overlevelse hos laksefisk i Hardangerfjordsystemet (videreføring av 23256) 30203
Kunnskapsløft for sjøaure og laks i Nordfjord-kunnskapsbasert lokal forvaltning 2023-2024 (videreføring) 30202
Seafood intake and glucose tolerance 30201
Effekter av miljøbetingelser på stress mestring hos rognkjeks 30199
Potency, efficacy og safety av vaksine X Ja 30196
Funksjonelle konsekvenser av hjertemorfologiske avvik i laks 30195
Miljøgifter i havørnunger 30194
Mottagelighet og vaksinebeskyttelse for ulike familier av laks mot Patogen X Ja 30193
Cyclus2 - AP1 - Effekt på vekst og velferdsindikatorer hos laks i interaksjon med rognkjeks 30192
Influence of light regime and water flow on halibut metamorphosis (copy) 30191
Effektstudie for utvikling av vaksine mot patogen R Ja 30190
Spironucleus salmonicida smitte i laks og sjøaure 30189
Forsøk med biologisk bekjempelse av Lepeophtheirus salmonis L hos Oncorhynchus mykiss Ja 30187
DNA glycosylaser's betydning for adferd og etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade - funksjon og molekylære mekansimer 30186
Anti-lice #2 2023 Ja 30185
Reduksjon av forekomst av helseutfordringer hos fuglehundraser 30183
Model development of syngeneic tumor models Ja 30182
Duration of immunity of PD vaccines using cohabitation challenge model Ja 30181
Virulensstudie og smitteforsøk mot avirulent patogen R i Atlantisk Laks - Ny innsending Ja 30180
Genflyt mellom funksjonsområder i Mjøsa 30179
Pilot study: Identifying tumour-secreted factors responsible for education of pre-metastatic niches 30178
Evaluation of alpha-labelled peptides targeting high grade neuroendocrine tumors Ja 30177
FHF VEIEN AP 3.1 MILJØBERIKELSE AV ROGNKJEKS I PRODUKSJON 30176
Evaluation of alpha-labelled targeting peptides Ja 30173
Cardiac perfusion of adult zebrafish 30172
Early detection of Lung fibrosis by using novel Positron Emission tomography (PET) tracers 30170
Elektrisk bedøving og avliving av rognkljeks 30169
Kurs i hemostatisk nødkirurgi 2023-2026 30168
Interaksjonar mellom PUFA og dioksin 30166
Videreutvikling av biochip for deteksjon av temperaturforandringer 30165
Preclinical investigation of novel targeted inhibitors in models of acute myeloid leukemia 30164
Konsekvenser av menneskeskapte fluktuasjoner i elvas vannstand for fisken som lever der: genetikk, individuell livshistorie og bestand 30163
Minke whale satellite marking 30162
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L og X Ja 30161
Does boat traffic affect seabirds in Kongsfjorden, Svalbard? 30160
Halsmerking av grågås 2023-2024 30159
Evaluation of pharmacokinetic properties and efficacy of alpha-labelled small formats and antibodies Ja 30158
Determination of ABCA7 and ABCC1 function in neurodegenerative disorders Ja 30157
Etablering og bruk av pasientderiverte tumormodeller og humaniserte musemodeller for å muliggjøre relevante pre-kliniske testinger av nye medikamenter 30156
3509 - Behandling mot lakselusinfestasjon hos Atlantisk laks ved hjelp av substans U Ja 30155
Metabolisme og svømmekapasitet hos ørret - videreføring FOTS id 26025 30154
Evaluation of pharmacokinetic properties and efficacy of alpha-labelled stromal targeting peptides Ja 30153
Oppfølgingsstudie av effekter av Forsvarets øvingsaktivitet på oppdrettslaks i Korsfjorden 30152
Studiedesign for kontinuerlig evaluering i felt – iFelt (FHF prosjekt nr 901836) 30151
Effekt av oppdrett på vandringsrute hos sjøørret 30149
Therapeutic radiopharmaceuticals for metastatic prostate cancer 30148
The SmartSense project – decoding metabolic and epigenetic disorders caused by adolescence sleep deprivation 30147
Beste praksis-tiltak for forebygging av vintersår andre høst og vinter i sjø (ReduSår) 30146
Undersøkelse av sjøoverlevelse hos vill laksefisk i ulike vassdrag i Norge 30145
Leverperfusjon av fisk (copy) 30143
Det skandinaviske bjørneprosjektet 2023-2025 30142
Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS Ja 30141
Undersøkelser av ørretens vandringer i Trysilelva og Elta 30140
Tracking movement pattern and behavior of Atlantic salmon and pink salmon in a heterogenous riverine habitat, with focus on interactions with otters and humans 30139
Sedation trial 30138
Lice resistance antiparasitic agent test 482.00 and 497.00 30137
Interaction between fat and cancer cells 30134
Undersøkelse av beskatningstrykk hos sjøørret i Beiarelva 30133
GULLTRACK ny runde etter klagebehandling 30131
Merking av kultiveringsfisk Statkraft april 2023 - april 2025 30130
Vibrio vaccination and protective effect of serum transfer in cod 30128
Interneuron-specific brain activity in a mouse model of Dravet Syndrome 30123
Karakterisering av proteiner involvert i human patofysiologi Ja 30120
Sammenlikning av modeller for naturalisering av laboratoriemus 30119
Efficacy assessment of Lumiblast in an orthotopic mouse brain tumor model 30118
Intraductal mammary injections 30117
RIAD mice - colony maintenance 30116
Batch potency av kommersielle vaksiner, smitte med Patogen X Ja 30115
Understanding mechanisms underpinning cardiac dysfunction in heart failure Ja 30114
Comparative immune response to model antigens in salmon and cod 30113
Effekten av bioaktive marine komponenter på risikofaktorer for kardiometabolsk syndrom i gnagere 30111
CYCLOSELECT: Quantification of grazing efficacy, growth performance and behavior of different lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) families 30109
Static respirometry of Atlantic salmon and brown trout smolts responses to thermal conditions simulating encounters with hydropower effluent water 30108
Utprøving av Dagros virtuelt gjerdesystem for storfe Ja 30107
Søknad om å etablere modell for inflammatorisk limbal stamcelle svikt - pilotstudie behandling dasatinib øyedråper 30105
Effekt av fôringsstrategier på velferd og yttelse 30104
Effekter av lakselus på fysiologi, adferd, vekst og overlevelse hos vill kjønnsmoden sjørøye 30102
Nedkjøling av kongekrabbe -Innvirkning på dyrevelferd 30100
Breeding of base excision repair and mismatch repair deficient and cytidine deaminase APOBEC3B expressing mouse strains 30099
Reperfusion of ischemic livers 30096
Establishment of HPR0 infection and transmission models in Atlantic salmon 30094
Evaluation of the efficacy of two antigens formulated against Tenacibaculum sp. in Atlantic salmon Ja 30093
Breeding Application Translational control in synaptic plasticity 30090
Space use by marine mammals in Svalbard and potential dietary changes due to climate change- continued (copy) (copy) (copy) 30088
Immune oncological studies of Targeted Alpha Therapies Ja 30087
Bacteriocin enterocin K1/EJ97 as treatment against vancomycin resistant enterococci (VRE) infection part 2 30086
GPS tracking of red foxes in Varanger Peninsula 2023-2024 30085
Immunogenicity assessment of targeted nucleic acid vaccines against cancer and infectious diseases 30083
Effekt av gjentatt trenging på velferd og prestasjon hos laks 30079
Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr Ja 30078
Individmerking av fisk med passiv integrated transponder (PIT) tag 2023-2027 30077
SKANDULV 2023-2025, skandinavisk ulv, utveksling med finsk-russisk kildebestand, bestandstrender og økosystemeffekter 30075
Sykdomsresistens mot IPN og PD i lakseyngel Ja 30070
LysMelk 30069
Immunogenicity assessment of oncology-specific plasmid DNA vaccines 30068
Fangst-gjenfangst isbjørn 2023-2024 30067
Teste familiegrupper av laks mhp på variasjon i lusesmitte. (copy) (copy) 30066
Viderføring av massemerking av makrell for bruk i bestandsvurdering og rådgivning 2023-2024 30065
The study of the stromal regulation of intestinal tumor formation and growth. 30064
Viderføring av merking av moden sei i Norskehavet og Nordsjøen 30062
Genetikk og økologi hos rømt og vill laks og sjøaure i Etnevassdraget 2023 og 2024 30061
Klassifisering av akutt atferdsrespons og velferdspåvirkning av badebehandlinger 30060
Limbal stem cell deficiency - establishment of animal model to test novel treatment approaches 30059
Breeding protocol for ApcMin/Apcf/fC57BL6J mice 30058
The ability of sonication as a method to dislodge biofilm embedded Staphylococcus epidermidis from orthopedic implants (copy) 30057
Test av immunrespons og effekt etter vaksinering av Atlantisk laks Ja 30056
Akustisk merking av store rovfisk i Raet Nasjonalpark for kartlegging av viktige leveområder, vandringsruter og potensielle klimarefugier 30054
Akutt stress sin påvirkning på melanin-prikker hos oppdrettslaks 30053
Antimicrobial bandages Ja 30052
Klimatilpasning hos torsk studert ved akustisk telemetri i utendørsbasseng 30051
Susceptibility and immune responses of CRISPR-KO Atlantic salmon 30050
Hjortens områdebruk, risiko for sykdomsspredning og forvaltning 30049
Little Auk foraging ecology in the context of Size and Energy of their Preys (LAPSE) 30048
Effekt av kitinolytiske enzymer på rekelarver 30047
Effects of salmon ploidy on susceptibility to viral diseases 30046
Effektstudie for utvikling av vaksine mot patogen S Ja 30045
Continued monitoring of killer whale health and ecology in Norway 30043
Bio-compatibility and efficacy of novel hydrogel-based scaffold constructs in regenerating critical-sized bone defects in rats 30042
Merking av fisk ved NINA forskningsstasjon, avd. 051 30040
Utvikling av vaksine mot Patogen J Ja 30037
Prekliniske sikkerhetsevalueringer av et monoklonalt CD47 antistoff i humaniserte musemodeller Ja 30035
Utvikling av vaksine mot patogen X Ja 30033
Clearance, organ distribution and hepatocellular distribution of a physiologically relevant modified form of albumin that has implications for pathophysiology 30032
Effects of calcium oxide (CaO) treatment on Atlantic salmon health in a commercial setup. Ja 30031
Novel therapeutic strategy against motor neuron diseases Ja 30030
Maintaining a colony of transgenic rat model of Alzheimer’s disease. (copy) 30029
Intratumoral behandling av subkutane B16F1 tumorer med nye syntetiske forbindelser basert på et marint naturprodukt 30028
Cell-specific changes in metabolism and transmission as an initial cause of Alzheimer’s disease (copy) 30027
Effekt på vekst og ytelse hos lakseyngel gitt ulike fôringredienser Ja 30024
Oppformering og hold av skottelus 30023
Health effect of microplastic 30021
Familietest for å se på genetisk motstand mot amøbegjellesykdom (AGD) Ja 30020
Tilpasning til brakkvand hos lakselus. 30019
Bruk av dyr til praktisk opplæring 30016
Blodanalytter for bedre vurdering av smoltifiseringsstatus hos Atlantisk laks 30015
The role of cortical circuits in sensation and cognition 30014
Villrein i Rondane 30013
Optimize lice eating behaviour in cleaner fish with "Cleaner Fish Hotel" 30012
Targeting crosstalk between tumor cells and the brain metastatic niche in brain metastasis 30011
Evaluation of immune responses induced by targeted nucleic acid vaccination 30010
Individmerking for å studere laksens atferd i havbaserte oppdrettsenheter 30009
Tracking pathway choice and survival of migrating Atlantic salmon smolt through Sandsfjorden 30008
Pharmacokinetics and biodistribution of a targeted antibody chelator conjugate by PET imaging Ja 30007
A-band truncation mutation in TTN as a causative mechanism in heart disease 30006
Molecular Genetic Investigation of the Neural Circuitry of Memory 30005
Fôring oppalsdyr slaktekylling - frustrasjonstest og tonisk immobilitet 30003
Modes of action Ja 30002
Anti lice Big fish Ja 30001
Fibromodulins rolle ved remodellering, fibrose- og sviktutvikling etter myokardinfarkt 30000
Avklaring av infektivitet av smittemateriale fra laks med laksepox. English title" Clarification of infectivity of infectious material from salmon with salmonpox" 29999
Pit-tagging of Atlantic salmon to validate a method for feed efficiency 29997
Optimization of the control of water quality in Recirculating Aquaculture Systems (OPTIRAS) 29994
Mårprosjektet 29993
Test the efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon Ja 29989
Betinget sletting av nevrotransmittertransporører - Vedlikehold 29987
Spironucleus salmonicida - Smittemodellar i sjøvatn 29986
Effekt av substans x i fôr mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 29985
Individmerking av Kongekrabber 29984
Batch potency av kommersielle vaksiner, smitte med Patogen X Ja 29983
Temp-Intens 29982
Overlevelse, migrasjon og overvåkning av fjellrype 29981
Dextran sulfate sodium-induced colitis - pilot study 29980
Training, testing and optimisation of imaging procedures 29979
Uttesting av kombinasjonsbehandling mot lakselus: bruk av ferskvann etterfulgt av oppvarmet vann (copy) (copy) 29978
Blokksøknad for dyrking av lakselus 2022 - 2024 29977
PET/SPECT evaluation of tumor targeted radiopharmaceuticals in subcutaneous tumor xenografts Ja 29974
Establishing in vivo neuroanatomical tracing techniques in Svalbard rock ptarmigan 29970
NYBRØK 29969
Understanding cancer cachexia Ja 29968
Akutt giftighetstesting på marin fisk i henhold til Miljødirektoratet Aktivitetsforskriften X-II (2023- t.o.m 2024) Ja 29964
Combined toxicity of nanoplastics and 6PPD quinone in adult zebrafish (Danio rerio) 29963
Smittemodell og initiell vurdering av vaksine mot Patogen X Ja 29962
Feltforsøk med Atlantisk laks (Salmo Salar) for evaluering av effekt og sikkerhet etter vaksinasjon Ja 29958
Fish behavioral study to light and temperature Ja 29957
Videre testing av kateter til bruk på purker-kontrollerte forsøk ved SEARCH 29952
Videreutvikling av kateter til bruk på purker Ja 29951
Karakterisering av NHEJ KO mus ifb med eksperimentell hypoksisk-iskemisk hjerneskade og adferd 29950
WelFed 29948
Kvalitetskontroll av vaksiner for oppdrettsfisk Ja 29947
Novel treatment against salmon lice in a test facility Ja 29946
Skrantesjuke (Chronic wasting disease, CWD) hos hjortevilt - videreføring 29945
Hvordan påvirker 24 timers glukokortikoid utskillelse søvn og hjernefunksjon? 29944
Effekt av lyd på adferd til vill torsk 2023-2024 29943
Anvendelse av laksens naturlige mikrobiom for styrket skinnhelse og forebygging av vintersår 29942
Project continuation - "Live capture and release of minke whales for the collection of auditory evoked potential hearing thresholds" 29941
MR guided focused ultrasound in combination with microbubbles to deliver kinase inhibitor across the blood brain barrier in mice 29939
Proteinverdi av surfôr til melkekyr (Stoffskifteforsøk, EngProt) (NMBU) 29938
Bekreftelse av fermenterings metode og effekt av ny bakterie i kohabiteringsforsøk 29937
Forebyggelse av lakselusinfestasjon hos atlantisk laks ved inteferens med tilhefting av infektivt stadium 29936
Investigation of inflammatory bowel disease activity and circulating microbial signatures 29935
Assessment of drug responses in humanized mouse models. 29933
Sund hund. Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff 29932
Assessing a novel oil source derived from a genetically modified Camelina sativa on rainbow trout 29931
Lumpfish biofluorescence test 29929
Evaluation of biodistribution and efficacy of PSMA targeting small molecules Ja 29927
The role of NAA80 in cancer cell migration 29926
3D'omics project - Prebiotic fibre trial on piglets 29925
The effect of restored seabed on the threatened European lobster in Bergen 29923
Pseudo PET imaging of brain tumor hypoxia 29922
Definitive Surgical Trauma Care - Kurs i avansert skadekirurgisk behandling 29920
Regulation and function of Arc in synaptic plasticity 29919
Effekt av faste i behandling til B celle akutt lymfoblastisk leukemi 29918
Effectiveness of functional feed for higher survival rates of Atlantic salmon under bacterial challenge 29917
Short-term Effects of Storbilurin Fungicide Dimoxystrobin on Zebrafish Gills: A Morpho-Functional Study 29916
New noninvasive methods for quantification of intraventricular pressure differences and corresponding flow characteristics in the assessment of filling pressure and diastolic heart function 29915
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y Ja 29914
Overexpression of DISC1 improves cardiac function and protect the heart against ischemia reperfuison injury 29913
Rutinemetoder for sebrafisk 29912
Breeding of mice with DISC1 locus impairment 29910
Effect of diets in salmon lice infestation in Atlantic Salmon Ja 29909
Virulensforsøk og immunisering med nye vaksiner mot patogen W Ja 29907
Sjøkrepsmerking Frøya og Hitra 29905
Key proteins in calcium-dependent arrhythmias 29898
Konsekvensen av eksperimentell revmatoid artritt på utvikling av hjertesvikt 29897
Vaccine safety, efficacy and stability program Ja 29895
In vivo two-photon calcium imaging for studies of neural computation of space and time 29894
In vivo electrophysiological recording of neural computation of space and time 29893
Biological aging in cattle - the effect of breed 29891
Immunrespons etter PD-vaksinering av laks Ja 29890
Effekter av menneskeskapte hindringer på ungfisk av anadrom laksefisk i elver i indre Oslofjord (videreføring) 29887
Videreføring av massemerking av NVG-sild for bruk i bestandsvurdering og rådgivning 29885
Effekt av tyggebein produsert av biprodukter fra kylling på tannhelse hos hund 29884
Functional scaling in Atlantic salmon 29883
Evaluation of biodistribution and efficacy for targeting radiolabeled compounds Ja 29882
Vaksinasjonsforsøk mot Anaplasma phagocytophilum infeksjon på lam – pilotstudie 29881
Genredigering for økt motstand mot lakselus 29879
CLIMEVOLVE 29878
Vaccination study agent x Ja 29877
Kurs for barneleger: introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker 29875
Respirasjons frekvens hos laks som en automatisert velferds indikator 29871
Tromboinflammasjon ved ECMO og CRRT 29868
Studie av LUM-Tg mus for å avdekke Lumicans rolle i hjertesviktutvikling 29865
Studier av R403Q mutasjon i genet MYH6 for å forstå hjertesykdommen hypertrof kardiomyopati (HCM) 29862
Studier av arvelige TTN genvarianter som årsak til hjertesykdom 29861
Proteinverdi av surfôr til melkekyr (Forsøk 3 EngProt) (NMBU) 29859
Atferd og tagging av ville otere 2023-2025 29857
Effekt av fiber og feralisering på tarmbarrieren ved lavgradsinflammasjon 29856
Stryking av feces fra oppdrettsfisk Ja 29855
Induksjon av immunrespons mot et blodplatealloantigen i transgene C57BL/6 mus 29854
Atferdsøkologi hos bever 2022-2024 29853
Repeated toxicity study of sulfated polysaccharides for antiviral use 29852
A heart for pigs 29851
Immunogenicity assessment of plasmid DNA cancer vaccines 29850
Hold av Atlantisk laks til oppformering og hold av lakselus 29848
GLP safety of a fish vaccine Ja 29845
Octosens 29843
Pre-clinical evaluation of chemotherapy in combination with inhibitors of the DNA damage response pathway in melanoma xenografts. 29842
Novel Epigenetic and Oxidative Signatures in Alzheimer’s Disease 29840
Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS Ja 29839
Utvikling av smittemodell , patogen L Ja 29837
Test av vaksinekomponenter i vaksineformularer Ja 29836
Physiology of cloned diploid and triploid Atlantic salmon (copy) 29835
Studier av lirypas demografi og arealbruk basert på GPS-merkede individer: Videreføring 29834
Fôringsforsøk av mus med fettcelle-spesifikk knock-out eller overuttrykk av Slc7a10 29833
Nivåer og effekter av miljøgifter i havert i Froan Naturreservat 29830
EXP-TP-03 29828
ViableCow: WP2-The immune and microbial efficiency in low and high methane emitting dairy cows 29827
Behandling mot lakselus hos atlantisk laks Ja 29826
Evaluation of biodistribution and treatment efficacy in cancer models mimicking metastatic disease Ja 29825
Betydningen av bindevevsmolekylet ADAMTSL6 i det sviktende hjertet 29824
Effects of turbulence on welfare in Atlantic salmon 29823
Evaluation of anti-tumor efficacy of therapeutic DNA vaccines in combination with checkpoint blockade 29822
Betydning av matriksmolekylet ADAMTSL3 for hjertefunksjon 29821
Antistoffproduksjon Ja 29820
Improved methods for evaluating acute response to cardiac resynchronization therapy in left bundle branch block 29818
HCAR1/GPR81 as a therapeutic target for hypoxic-ischemic brain injury 29817
Efficacy of nanofiltered seawater as a bath treatment against sealice 29815
SpisLus: Kan rensefisken bli en mer effektiv lusespiser 29814
Algefôr til laks 29813
Test the efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon Ja 29810
Genetisk sykdomsresistens mot PD (SAV-3) Ja 29809
Effektstudier av ulike vaksiner mot Patogen V Ja 29806
Kartlegging av migrasjon og overvintringsområder til havsvaler som hekker ved Norskekysten 29805
Evaluating the anti-cancer effect of novel SLAMF1-derived peptides in multiple myeloma Ja 29802
AZKABAN-Fish 2023 29801
In vivo testing of antibiotic-free antimicrobial treatments against mastitis-causing bacteria 29800
Uttesting av semi-automatisk pit-tag-maskin. 29798
Evaluating the effect of different linkers on the immune response after DNA vaccination 29797
Immunological effects of a lytic peptide on malignant melanoma in vivo. 29796
Use of a feed additives to improve gut health of Atlantic salmon Ja 29795
Autonom fôringskontroll hos oppdrettslaks i merd 29794
Establishment of autoimmune disease model and therapy Ja 29793
HoloRuminant (WP2). Longitudinal study of offspring 29792
Breeding of AAG DNA glycosylase mutant mice 29791
Helsemonitorering av forsøksdyr (rotter og mus) 29790
Test the persistent efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon Ja 29788
Effekt av vaksiner mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 29786
Feltutprøving på laks i saltvann av vaksine mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) Ja 29785
Novel treatment against salmon lice, Part 2 Ja 29782
Moby Dick - merking av kysthval utenfor Nord-Norge 29780
Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt 29778
CAR T cell therapy against solid cancers 29776
Establishment of orthotopic models of malignant pleural effusions 29773
Etablering av laks på nyåpnå elvestrekning 29771
Genetic variability in susceptibility to Salmon lice in Atlantic salmon post-smolts Ja 29770
Sensory induced behavior is spiny dogfish-new 29768
Calibration of novel technologies for monitoring of fish feeding behavior in recirculating aquaculture systems (RAS) 29767
Mekanisk belastning under termisk behandling av laks 29766
GPS-merking av villsvin som verktøy for forvaltningen 29764
Utprøving av nye forsøksdyrfasiliteter 29763
Feltforsøk med Atlantisk laks (Salmo salar) for evaluering av sikkerhet og effektivitet etter vaksinasjon (copy) 29761
Effekt av substans x i fôr mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Ja 29760
Oxysalar 1 og 2 29759
Sykdomsresistens mot IPN og PD i lakseyngel Ja 29758
Evaluation of immune responses and protein expression induced by DNA vaccination 29757
Mikroparasitter på kveite – Er der alternativer til formalin? (copy) 29756
Merking av fisk til Genbank for vill laksefisk - Videreføring 2022-2024 29755
Søknad om bruk av gris til kursvirksomhet_intervensjonsradiologi 29751
What are the metabolic signals controlling hibernation? 29750
Susceptibility of Atlantic salmon families against winter sore Ja 29749
Studying the effect of marine restoration on behavior and toxicology in Bergen city harbor. 29748
Fangst og transport av levende flyndre for levendelagring i merd med trampolinebunn 29747
Grevling i Innlandet (copy) 29746
Pulmonary toxicity of iron oxide nanoparticles following intratracheal instillation in mice 29745
Filling knowledge gaps on scale loss and severity 29744
HoloRuminant WP2. Longitudinal study of offspring 29743
Hypoxia effects on metabolism, growth and behaviour in tropical fish 29742
Lukket merdteknologi i fullskala Ja 29738
Preclinical efficacy testing of drug combinations in breast cancer PDX models 29737
Sea lice and host combinations (copy) 29734
DNA vaccine developement agaisnt Atlantic salmon viruses- integrating innate and adaptive immunity-ImmuneDNA 29733
Anti-lice 2022 #3 Ja 29731
Roles of compromised mitophagy in Alzheimer’s disease (copy) 29730
Cell-based therapy for inherited bleeding disorders 29729
Effects of climate change on Atlantic salmon immune and stress responses 29728
Effekter av makroalgesupplement i startforing av laks (Salmo salar) 29727
Family testing of Atlantic salmon to find genetic resistance against salmon lice Ja 29725
Complete Metabolic Profile of Arctic Terns 29723
Etablering og validering av IFNg ELISPOT assay for å måle cellulær immunitet ved DNA vaksinering 29722
Role of the AHR-PARP7 axis in Atherosclerosis 29720
Undersøke om bruk av fotokjemisk internalisering (PCI) kan forbedre effekten av intratumoral immunterapi Ja 29719
Effekter av marine oljer og proteiner i rotter med fedme 29717
Investigating the influence of nitrifying biofilters on microbial water quality and fish microbiomes in recirculating aquaculture systems (RAS) 29715
SCANDLYNX 29713
Infeksjoner og sykdomsutvikling ved myelomatose 29712
Breeding of NSGS mice 29711
Vandringsmönster hos juvenile sjöörret i Fjærevassdraget 2022-2024 29709
Seleksjon for økt toleranse mot virussykdom hos atlantisk laks (Salmo salar) 29708
Fisketetthet sin påvirkning på lusepåslag og velferd 29705
Test av vaksine mot patogen A Ja 29703
Overføring og levendelagring av makrellstørje (Thunnus thynnus) 29701
Videreføring av prosjektet hvordan kalkingskutt påvirker fiskebestandene på Romeriksåsen ID 6700, 16671 og 23989 29700
Characterization of Alkbh5 in fertility in mice Ja 29697
Studie av nye psykoaktive stoffer på rusmiddelmarkedet: Syntetiske katinoner 29696
Pre-klinisk utprøving av lusemiddel til bruk i laks Ja 29694
Effects of sound pollution on the welfare of farmed salmon 29693
Smoltsporing Altafjorden 2022 29692
Områdebruk til sjøørret ved Ørin, Verdal 29691
Serial blood sampling to define the arterial input function required for PET kinetic analysis in mice and rats. 29689
Microplastic in Atlantic salmon feed 29688
Forbedring av subkutan insulinabsorbsjon of glukosemonitorering ved bruk av mikrodosert glukagon. 29687
B cell lymphomas in mice with increased deaminase activity 29686
Effects of early life stress to Atlantic salmon immune response, disease resistance and metabolism 29685
Evaluering av funksjonalitet og hvis nødvendig optimalisering av en vandringsrute for ål på bunnen ved Klosterfoss kraftverk 29682
Fedme og sjømat 29681
Fish in space 29680
Fenotypiske karakteristika og isolering av dendrittceller hos hund med kreft, in vitro 29678
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB hos laksesmolt Ja 29677
Intravenous delivery of Viral Vectors to Mouse Brain 29676
Autologous dendritic cell vaccination as adjuvant therapy for malignant mammary tumours and soft tissue sarcomas in dogs Ja 29675
Merking av gjedde i Iesjohka, Tanavassdraget (2022-2023) 29673
Electronic tagging of basking sharks 29672
Animalske proteiner i laksfôr Ja 29671
Konsept for levendelagring av flere arter (KLAR) 29670
3361 - Effekt av ulike dietter på AGD-utvikling og behandlingseffekt 29669
Investigating possible factors which contribute to liquid accumulation in the swim bladders of Atlantic salmon (Salmo salar) 29667
In vivo imaging of the glymphatic system 29665
CalfComfort-nurturing positive welfare in calves 29664
Cardio-renal axis regulation in the deep-diving hooded seal 29663
Undersøke om bruk av fotokjemisk internalisering (PCI) kan forbedre effekten av en peptidbasert kreftvaksine rettet mot mutasjoner som er vanlig i kreftsvulster Ja 29661
Seleksjon for økt toleranse mot virussykdom hos atlantisk laks (Salmo salar) 29659
overvåkning av atferd og områdebruk til sjøørret ved Hellstranda 29653
Patient derived xenograft models and therapy for rare or relapsed paediatric cancer 29652
Undersøkelse av lakserømming gjennom utløpssiler og notmasker 29650
Effekter av fotoaktiverte kjemikalier til bruk i avlusing på strandreke 29649
Miljøgifter i arktiske sjøfugler. Overvåkning og effekter 29647
Pre-clinical evaluation of CAR Treatment in liquid tumor 29646
Juvenil hummer - eliminere aggressive individer Ja 29644
The α2-isoform of Na,K-ATPase in cardiac morbidity 29643
Uttesting av kombinasjonsbehandling mot lakselus: bruk av ferskvann etterfulgt av oppvarmet vann 29640
Etablering av protokoll for skylling og isolering av embryo fra purker_feltforsøk 29639
Svinemodell til testing av urinveisventil som behandling av inkontinens 29638
Effekt av ulike vaksiner mot Patogen V Ja 29636
Genomic Characterization as a Tool Towards Sustainable Breeding of Nordic Native Horse Breeds 29635
Efficacy of the combined targeted therapy (ACT, ultrasound and standard of care) in preclinical models of cancer 29634
Optimal fotoperiode for produksjon av storsmolt 29633
Assessment of fish health and welfare under different dietary and abiotic conditions Ja 29632
Evaluation of Pharmacokinetic properties and efficacy of alpha-labelled targeting peptides Ja 29631
Genetisk resistens mot CMS Ja 29629
Motstandsdyktighet mot lakselus Ja 29628
Merking med pittag 29627
Blodprøver fra husdyr og kjæledyr (copy) 29626
Forbedring av intraoperativ ultralydavbildning i hjernekirurgi 29624
Quantifying nanomedicine hitchhiking with neutrophils in solid tumors 29621
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y Ja 29620
Investigating the genetic basis for louse resistance and reproductive success of L. salmonis and C. elongatus in Atlantic salmon 29619
Fordøyelighetsbestemmelse med mink for å sammenligne med fordøyelighet hos fisk fisk og for å etablere in vitro metoder 29618
Overvåking av norske sjøfuglers overlevelse (videreføring i 2022 og 2023) 29617
SEATRACK 2022-2023 29615
Individual adaptation to a changing environment in wild barnacle geese 29614
Vannbehandling for oppdrettsfisk 29613
Merking av rognkjeks i Norskehavet til mengdemåling, vandring og utbredelse 29610
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB og ILA hos lakseparr Ja 29608
A mark-recapture estimate of minke whales through DNA analysis 29607
In vivo forsøk for å teste effekten substans X har på Yersinia ruckerii virulens Ja 29606
Effekt av vaksine mot patogen X etter coadministrasjon av annen vaksine Ja 29604
Merking av makrellstørje 2022-2023 29603
MikroRAS - Effects of suspended solids load on microbiome and fish health in RAS 29601
Sykdomsresistens mot PD Ja 29600
Vaksine mot lakselus IV Ja 29599
Influence of light regime and water flow on halibut metamorphosis 29598
Geolokatorer på Horndykker i NordNorge 29596
Kartlegging av migrasjon og overvintringsområde hos tyvjo på Svalbard og i Troms og Finnmark og fjelljo og storjo på Svalbard 29595
Effekt av oppdrett på vandringsrute hos postsmolt av laks 29594
Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser – reproduktiv helse hos Dølahest 29593
EPA immun HSMB forsøk Ja 29592
Model establishment, biodistribution, efficacy and toxicity of targeted alpha therapeutics (TAT) in subcutaneous xenograft cancer models 29591
Inheritance of epigenetic modifications in Nile tilapia (II) 29589
Lice vaccine trial 200.26 29588
Test the efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon Ja 29585
What are the physiological costs of behavioural plasticity in response to climate change in Arctic seabirds 29584
Avklaring av infektivitet av smittemateriale fra laks med laksepox (copy) 29583
Blokksøknad Luseproduksjon og smitteforsøk Taskforce lakselus 29582
Virulens- og effektstudier mot Patogen V med eksperimentelle vaksiner i Atlantisk Laks Ja 29581
Overvåkning av lakselus på sjøørret i Møre og Romsdal og i Trøndelag 29579
Helseovervåkning mus og rotter på KPM. 29578
Blodprøvetaking av diverse spurvefugl_4 29575
Innsig, antall, andel og adferd til villaks og rømt oppdrettsfisk i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 29574
Uttesting av utstyr og opplæring i metoder og prosedyrer ved avdelingen 2022-2026 29571
Hvordan påvirker ulike smitteintensiteter av lakselus habitatbruk, vekst, overlevelse og varighet på sjøoppholdet til røye og ørret 29570
To investigate the efficacy and safety of genetically engineered T cells designed to target solid tumors 29569
Test av vaksine til laks mot alvorlig sykdom Ja 29568
Hormonell kontroll av sluttmodning hos rognkjeks - fokus på celledeling og celledød hos kjønnsceller 29566
Non-invasive heart rate measurements in crabs during warming 29565
Models of rheumatoid arthritis 2022-2026 29564
Impact of city light pollution on fish reproduction and pituitary gonadotrope plasticity 29563
FHF Strategi AP2 - Fordøyelsestid på lus og pellet ved ulike sjøtemperaturer hos rognkjeks 29562
Tapsårsaker hos lam på utmark 2022 29561
Selektiv perfusjon ved hjertestans 29559
Feminisering av torsk for produksjon av all male-bestander 29558
Konsentrasjoner og effekter av miljøgifter hos kattugler (Strix aluco) fra Midt-Norge 29557
Kjølbeinsfraktur hos verpehøner 29556
Smittemodell og initiell vurdering av vaksiner mot patogen X Ja 29555
Etablering av en bakteriemi-modell i rotte for å studere effekt av potensiell ny antibiotika gitt intravenøst Ja 29553
Biodistribution and efficacy studies of Chitosan-photosensitiser nanoconjugates encapsulating ferroptosis inducer as a anticancer therapy 29550
Linking environmental stressors and cancer-related proxies in sentinel coastal birds (Eurasian oystercatchers) in Northern Norway 29546
Broncoscopi av kanin. Modell for opplæring i broncoscopi av spesialistkandidater i ØNH -sykdommer/ ferdige ØNH-spesialister i bakvaktsarbeid (Videreføring av FOTS Id 12642) 29545
Mindre vintersår, bedre sjøvannstilpasning og fiskevelferd ved tilsetning av urea som osmolytt i fôr til oppdrettslaks 29544
Epigenetisk potensiale og kolonisering hos gråspurv 29493
Learning flexibility in parahippocampal brain networks 29491
Anti-lice 2022 #2 Ja 29490
Availability to Atlantic salmon of free lysine from differing sources Ja 29488
Preclinical studies with mangafodipir_ICTargets Ja 29487
Områdebruk til sjøørret, laks og torsk i Beiarfjorden 29478
Proof of principle evaluation of the safety and efficacy of novel Tenacibaculum antigens against Tenacibaculum sp. in Atlantic salmon. Ja 29477
Haleslags-frekvens målt med tag og individuell dynamikk i posisjonering ved tvungen svømming i gruppe og under normale oppdrettsforhold 29476
Undersøkelse av sjøoverlevelse for settesmolt av laks i Eidfjordvassdraget 29475
Feltforsøk leppefisk: Merking-gjenfangst forsøk 2022-24 29473
Effekt av vaksine mot patogen x etter coadministrasjon av annen vaksine Ja 29469
Test av biochip for deteksjon av temperaturforandringer 29468
Pit taging 2022-2025 Ja 29467
Gadolinium uptake rognkjeks 29465
Pilotprosjekt for å teste biologgere hos viltlevende hjort 29464
Laparoskopi og åpen kirrugitrening på gris for kirurgiske leger i spesialisering, obligatorisk kurs 29463
Migration of adult salmon and sea trout in Norwegian rivers 29462
Studying the cumulative effect of hydropower and aquaculture on salmon smolt survival 29461
Molecular imaging of kidney function using Positron Emission Tomography for early disease detection and for monitoring response to treatment 29460
Impacts of climate-related stressors to Atlantic cod health and welfare 29459
Utvandring og tilbakevandring av laks og ørret i elver på Vestlandet 2022 og 2023 29458
Trekkstrategier for vest-europeiske grågjess 2022-2023 29457
Effekt av todimensjonal miljøberikelse for stressrespons og habituering hos regnbueørret 29406
Stembiont 2, formalin og Salmosan. 29405
Adferd hos meiser og fluesnappere 29404
Bruk av klonal laks for å utforske mulige genetisk predisposisjon for utvikling av skjelettdeformiteter 29403
Respirasjons frekvens hos laks som en automatisert velferds indikator 29402
Intraperitoneal injection of post-smolt Atlantic salmon in saltwater 29401
The link between genetic induced obesity and cancer 29400
Verifisering av velferds indikatorer på oppdrettslaks 29399
Systemvalidering for tidlig diagnostikk av akutt nyresvikt basert på måling av blodstrøm i nyrearterier med ultralyd og kunstig intelligens 29398
Training in neuroscience procedures 29396
Klekking og start fôring av abboryngel (Perca fluviatilis) 29394
Serum kinetikk av buprenorfin i mus 29345
Investigation of the persistence, efficacy and safety of NK cells and genetically engineered iPSC derived NK cells in cancer therapy 29344
Pilotstudie for å bekrefte at villfanget abbor tar til seg kommersielt fôr og vokser i oppdrettskar 29343
Treatment of osteonecrosis of the Jaw with mesenchymal stem cells and their secretome 29342
Kurs i hemostatisk nødkirurgi ved SEARCH 29341
Antitumor activity of FGF conjugated with Auristatin and Amanitin 29340
Pilotforsøk med utvendig sensor på laks 29339
Feltforsøk: konsekvenser ved endring av dose ved bruk av multivalente oljebaserte vaksiner i laks Ja 29338
Cardio-renal axis regulation in the deep-diving hooded seal 29337
Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos ville laksefiskbestander i Norske vassdrag - videreføring 2022-2023 29334
Evaluation of coagulation and inflammation markers as diagnostic and prognostic markers for European adder (Vipera berus) envenomation in dogs. 29333
Kartlegging av overlevelse, vandringshastighet og vandringsruter hos vill og oppdrettet laksesmolt I Telemarkvassdraget 29332
GLP safety of a fish vaccine Ja 29331
Hold av lusesmittet laks for kontinuerlig produksjon av lakselus. 29330
Tolerance to fluctuating water currents in Atlantic salmon 29323
Evaluation of the health and welfare implications of fasting during Atlantic salmon parr and smolt production in recirculating aquaculture systems (RAS) 29322
Management implications of roe deer movement 29320
Produksjon av Skottelus(Caligus elongatus) 29318
Study of the role of integrins and proteoglycans in heart disease 29268
Etablere god akutt/kronisk stressmodell for studier av røde blodceller og immunceller 29267
Videokapsel-endoskopi som diagnostisk verktøy for påvisning av tarmmucosa forandringer forenelig med intestinal lymfangiektasi hos klinisk friske norske lundehunder 29266
Pilotforsøk - longitudinell CT- studie av slaktegris 29264
RAS-TOOLS 29263
Langtidsserie: bestandsvariasjon i sjøoverlevelse hos laks - videreføring 2022-2023 29262
Genetisk sykdomsresistens mot PD i ung lakseparr Ja 29261
Preclinical validation of new targets for therapy to reduce infarct size 29260
Bekreftelse av fermenterings metode, effekt av Nannie 9 og kontaminering. 29259
Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for vaksiner mot patogen x Ja 29258
Klinisk betydning av transitional vertebra hos hund 29257
3274 - Effekt av ulike dietter på AGD-utvikling 29256
Funksjon av nye petider ved hjertesvikt 29255
Langtidsserie: Bestandsvariasjoner hos laks og ørret i Imsa - videreføring 2022-2023 29254
Rodent models for studying spinal cord development and adaptive plasticity after injury 29252
MATURWEL- vgll3KO F1 29251
Fettlevermodell i rotte for uttesting og validering av ny kvantiativ ultralydmetode Ja 29250
OPUPIG-Establishing Ovum pick-up in sows 29199
Vekst, helse og velferd hos laks fôret med med fôr innblandet mikroalger og fermenterte produkter fra landbruk (copy) Ja 29198
Kurs i Hemostatisk Nødkirurgi Helse Nord (copy) 29197
HypOnFjordFish - Hypoxia effects On Fjord Fish - Pilot Study 29196
SKOGSJERV: Økologi og forvaltning i et flerartsperspektiv, 2022-2024 29148
Utvikling av en metodikk for bestandsovervåking av sjørøye i norske vassdrag 29145
Understanding long-term population dynamics and behaviour of stationary and migratory brown trout for sustainable management 29144
Evaluation of fish behaviour pattern and microbial community dynamics as an early warning tool for prediction of H2S in RAS (DIGIRAS-H2S). 29143
Keisersnitt på søye i undervisning av veterinærstudenter 29142
Bruk av PIT-merking for å evaluere sjøoverlevelse hos lakse- og ørretsmolt i Eira - videreføring for 2022-2023 29141
Kurs i traumatologi og krigskirurgi 2022-2026 29089
Mapping tumour heterogeneity and predictive cancer signatures in vivo 29088
breeding application for R26-Confetti and UPK2-cre 29087
Effekt av naturlig infisert lakselus på vill laksefisk 2023-2024 29086
Bio-distribution and efficacy studies of radioimmunotherapy anti-cancer drugs Ja 29085
Assessment of uptake and processing of different types of yolk proteins during ovarian and embryonic development in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) and European placie (Pleuronectes platessa) 29084
PIT-tag merking av regnbueørret i temperaturstudie av hjerteutvikling 29083
Collateral effects of CRISPR 29082
Mitochondrie transfer, signalveier for invasjon og "microtube" formasjon i glioblastom 29081
Clocks and hypoxia: Linking oxygen to time 29080
Atlantic salmon nutrient digestibility Ja 29078
The biology of tumor progression in different breast cancer subtypes 29077
Trening og opplæring 29075
Elektrisk avliving av laksefisk 29074
A novel mucosal vaccine delivery technology 29073
Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population 29072
Early detection of maturation related morphology in Atlantic salmon 29071
Development of improved DNA vaccines for broad protection against influenza 29069
Forsknings-og utviklingsforsøk med patogen L og X Ja 29068
Lokomotorisk effekt av fentanyl hos gris 29067
Understanding climate change impacts in an Arctic ecosystem: an integrated approach through the prism of Svalbard reindeer 29066
Immunoterapi mot kreft ved bruk av humaniserte xenograft modeller 29016
FASTWELL 2 29015
Treatment of cranial cruciate ligament disease in small dogs 29014
Godkjenning av metode for avliving av sel og rein for høsting av hjernevev 29013
Breeding of DNA glycosylase mutant mice 29009
DIREKT: Direct Effects of ocean alKalinity enhancement on early life history stages of herring 29008
Økologi og evolusjon av sosiale interaksjoner hos ville fugler 29007
The role of yRNA and yRNA fragmentation in development and progression of Alzheimer's disease 29006
Optimalisere transplantasjonsted for endokrine celler med glucose regulerende effekt ved bruk av en muse modell 29005
Assessing effects of environmental contaminants that disrupt energy metabolism on behavior in Atlantic cad juveniles 29003
The effect of hypothermia and rewarming on the integrity of neuronal networks in an in vivo rodent model 28952
Sykdomsresistens mot PD og IPN i lakseyngel Ja 28951
Evaluation of in situ expression and anti-tumor efficacy of plasmid DNA encoded immunotherapy against tumors in Balb/c nu/nu mice Ja 28950
Utvikling og utprøving av MRI-protokollar 28949
Kartlegging av trekkruter, rasteplasser og hekkeplasser for dverggås, taigasædgås og grågås vha. GPS-halsringer og ordinære halsringer 28948
Grunnleggende praktisk opplæring av nye personer 28947
Betydningen av CEL-mutasjoner for sykdommer i bukspyttkjertelen 28946
Effect of ketogenic diet and beta-hydroxybutyrate on NF-kappaB activity 28945
Unraveling the role of autophagy in cancer using zebrafish cancer models 28943
Kurs i mikrokirurgi for spesialisering i plastikkirurgi 28942
Bruk av fargeringer på diverse fuglearter i regi av URBPOP / UiO med formål enkel individgjenkjenning, samt blodprøvetaking for DNA analyse (copy) (copy) 28940
Effekt av mikrobielt produsert ekstrakt på helseparametre hos hund Ja 28938
Effect of freshwater or hyposaline water exposure on adult lice and salmon physiology 28936
Positron Emission Tomography (PET) in vivo imaging of a radiotracers in rat. 28935
Migration of smolts through lakes 28934
Immunostimulating and antiviral effects of olive leaf phytochemicals 28933
Physiological adaptations for ultra-endurance in long-distance sled dogs 28932
Effect of ocean alkalinity enhancement on early life history stages of herring in natural mesocosms (KOSMOS) 28931
Microdialysis in free-moving reindeer 28929
Sykdomsresistens mot og IPN i lakseyngel Ja 28928
The biological mechanisms behind H2S-Atlantic salmon interaction 28927
Immune-instructive biomaterials for modulating bone regeneration in aged and osteoporotic rats 28926
Effekt av naturlige vegetabilske ekstrakter i fôr til hund Ja 28925
Kartlegging av røyens bruk av Granvinsvatnet gjennom flere sesonger 28924
Legemidler og miljøgifter under svangerskapet - Bidrar de til nevroutviklingsforstyrrelser? Studier i kyllingembryo 28922
Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer - FishTag 28921
Trekk og overvintring til tre vadefuglarter som hekker i Norge 28920
Kan immunitet mot myelomatose være årsaken til at noen pasienter overlever lengre? 28919
Roles of the choroid plexus in brain physiology. 28918
Lokal avl av immundefekte mus for salg ved KPM OUS 28917
Bruk av dyr til insemineringskurs ved NMBU 28916
Genetic varriability in susceptibility to Salmon lice in Atlantic salmon post-smolts 28915
Genetisk resistens mot CMS Ja 28865
Verfisering av individer ved bruk av ytre merking 28864
Effekter av fotoaktiverte kjemikalier til bruk i avlusing 28858
Vandringsadferd hos postsmolt laks og ørret fra Namsen 28857
Anti-lice 2022 #1 Ja 28855
In vivo behandling av peritoneal carcinomatose 28853
Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 2022 - 2023 28803
Establishment and passaging of xenografts in nude mice 28802
Safety and efficacy study of vaccine against disease x Ja 28801
Batch safety test av torskevaksine Ja 28800
Microwave technology for diagnosis of traumatic thoracic and abdominal injuries - a comparison with CT 28799
Forbedret deteksjon av komplikasjoner ved livsstøttende behandling med ekstrakorporeal membranoksygenering (ECMO). 28798
Test av biochip på gris 28797
Mechanisms involved in muscle atrophy Ja 28796
Development of immune-reproductive biomarkers for improved breeding functionality in domesticated wolffish (Anarhichas minor) 28744
Human niche environment for the understanding and treatment of leukaemic disease 28742
Redox control and electrocoagulation technology in RAS - freshwater large smolt production 28741
Exosomes in development of brain metastases 28740
Virulens- og effektstudie mot Patogen S med vaksine V i Atlantisk Laks Ja 28739
Uttak av blodprøver og vomprøver fra melkeku. 28737
Novel diagnostic and therapeutic perspectives on hypertrophic cardiomyopathy 28736
Combination therapy with cytostatic nanomedicine and immunotherapy 28735
A Study on Effect of Different Fluoride Treatments of Dental Erosion in a Previously Established Mouse Model 28734
Effekt av vibrasjon på adferd til vill torsk 2022-2023 28733
Skeletal effects of novel CSF1R-inhibitors in ovariectomized rats and mice – a pilot study 28732
Runde 2: Innsamling av blod for senere genetisk kartlegging av nordlandshest/lyngshest 28731
Stressrespons og vannkvalitet under levendelagring av torsk 28730
AlkaNor: WP2-The effects of different formulations of alkaline grain diets on feed intake, ruminal fermentation parameters, animal performance and nutrient use efficiency with early lactating NRF dairy cows (copy) 28729
Breeding of the INS-GAS strain 28725
Excessive junk food consumption and the brain reward system in males 28723
Mus med aktiverende Pdgfrb variant - klinisk beskrivelse og behandlingsforsøk Ja 28722
Fôrmidler og fôrmiddelvurdering - forsøk i forbindelse med opplæring 28721
Anti-lice temperature Ja 28720
Distribusjon og opptak av mRNA in vivo 28719
Optimal høsting og evolusjonære prosesser i elgbestander - fortsettelse 2022 28717
Proteinverdi av surfôr til melkekyr (Forsøk 2) 28716
UV irradiation alone or in combination with peracetic acid efficacy to control a Yersinia ruckeri breach in Atlantic salmon RAS 28715
Role of Ntrk1 in the development/progression of myeloproliferative neoplasms Ja 28714
Vaksine mot lakselus III Ja 28713
Development of breeding methodology for optimized resource allocation 28712
Batch potency tester VESO Vikan Ja 28662
Event of acute stress in Atlantic salmon (Salmo salar.) measured by noninvasive methods for stress screening in the aquaculture industry (copy) 28661
Testing of a "strokefinder" on sheep 28659
Role of Cajal-Retzius cells in hippocampal function 28607
Indusert cholangitt_2, videreføring av 13409 28606
Delousing of salmon Ja 28556
Monitoring of Antarctic seabird diet and at-sea distribution 28555
The role of unconventional T cells in skin inflammation 28554
Physiology of cloned diploid and triploid Atlantic salmon 28553
Betydningen av 4-Hydroxynonenal i utvikling av melaninflekker i laks. 28551
Etablere en modell for IgA nefropati (nefritt) (IgAN) 28550
Evaluation of novel 18F-FAPI tracer for PET imaging of cancer associated fibroblasts Ja 28549
Smoltifiserings gen 28548
Monitorering av organ pCO2 og viabilitet 28546
The role of IRX3 gene in oestrogen dependent (ER+) and oestrogen independent (ER-) human breast cancer 28545
Mekanismer for elektrisk remodelering etter hjerteinfarkt 28544
Test the efficacy of compounds v,w and x against pathogen L in Atlantic salmon (copy) Ja 28543
Blood sampling to record energy balance in lactating Norwegian Red cows 28542
APC-targeted DNA vaccination to enhance specific immune responses against infectious diseases 28541
Vaksine-effekt forsøk med Atlantisk laks. Ja 28490
Innvirkning av energibudsjett på den øko-evolusjonære dynamikken i frittlevende fuglepopulasjoner 28487
Iskemi ved aortakirurgi 28482
Novel treatment against salmon lice Ja 28481
EG103; et multifunksjonelt legemiddel mot HNSCC 28480
In vivo functionality of specific immune genes - by CRISPR gene knockouts and disease challenge 28479
Kan sau smittes med CWD? (Videreføring av kan sau spre skrantesjuke?) 28429
Effekt av ulike vaksiner mot Patogen V Ja 28427
Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS Ja 28426
Standard Metabolic Rate in Atlantic Salmon 28425
Praktisk trening på blodprøvetaking av gris 28424
Whale 28423
Biological validation of Lumiblast in an orthotopic mouse brain tumor model Ja 28422
HCAR1 in mood disorders 28420
Karbondioksidbedøvelse av gris, fysiologiske og adferdsmessige responser, tid til tap av bevissthet 28418
Geneditering av gener involvert i pigmentering ved injeksjon av CRISRP/Cas9 i befruktede lakseegg (copy) 28417
NoFood2Waste. Appetite-feeding control in salmon farming 28416
Plin transgenic mice - Atherosclerosis 28415
Potentiation of immune therapy by hyperoxia (elevated oxygen) and Dichloroacetic acid (DCA) in a lung cancer model with and without low calory diet. 28414
Genetisk sykdomsresistens mot PD hos lakseparr Ja 28410
Small animal imaging of Glioblastoma – PET/SPECT radiotracer development and validation 28409
Gytebiologi hos torsk studert ved akustisk telemetri i utendørsbasseng (pr.nr.15708) 28408
Scanning av griser i 4DCT 28407
Effect of oil exposure on eggs and larvae of Sandeel 28406
Etablering av smittemodell for bendelorm (Cestoda) hos laks - videreutvikling Ja 28405
Pit-tagging of Atlantic salmon to validate a method for feed efficiency 28404
Smitteforsøk for å forstå sykdomsutvikling i infeksiøs lakseanemi 28403
Understanding of heart machinery and metabolic responses of cod and halibut following oil compounds exposure 28402
Konsekvensen av revmatoid arthritt på utvikling av hjertesvikt 28401
Diploid and Triploid comparison of perfomance and coping capacity under unpredictable chronic stress 28400
TripGenWelfare 28350
Dyp nedsenkning av oppdrettslaks Ja 28349
Småskala pilot av ny lukket oppdrettsmerd Ja 28348
Anti-Jag1 som ny terapi for koroidal neovaskularisering, lys-indusert retinal degenerasjon (LIRD) forsøk 28347
Lakseparr som modell for studier av samspill Zn og omega-3 i ferskvann (AP-1) FHF prosjekt ERN-Samspill 28346
Bruk av PIT-merking for å kartlegge nedvandring av ville laksunger 28345
Connective Tissue Growth Factor (CTGF/CCN2): at the heart of cardiopulmonary and renal fibrosis. 28344
Assessment of endocrine disruption in reproducing polar cod exposed to crude oil 28343
Hypoxia in coral reef fish 28342
Impact of NEIL DNA glycosylases on the brain’s GPS 28340
Assessing novel treatment strategies for experimental myocardial infarction and atherosclerosis Ja 28338
Vaksineutvikling -bivalent vaksine Ja 28335
Fôringsforsøk med biokull til slaktegris 28334
Videreføring automatisert radiotelemetri av trekkfugler. 28333
Vaksinasjon mot CMS hos atlantisk laks 28332
Anti-lice 2021 #3 Ja 28279
Non-Food Organic Resources-based feeds optimised for salmon until post-smolt stages (NON-Fôr). 28278
Improve salmon robustness in seawater: optimized seawater transfer time and adequate feeding strategies for swimming trained Atlantic salmon 28276
Evaluation of non-invasive methods for monitoring of stress and welfare of Atlantic salmon (Salmo salar). 28275
Genetic variability in susceptibility to Salmon lice infections in Atlantic salmon post-smolts relating to semiochemical composition. 28274
Polyalkylcyanoacrylate Nanoparticles loaded with chemotherapeutic drugs: Biodistribution, Anti-tumor efficacy and impact on tumor associated macrophages in breast and colorectal cancer models 28224
SEASTAR test of real time monitoring and surveillance of welfare in commercial size cage culture of Atlantic salmon 28223
Salmosan target animal safety testing Ja 28222
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y Ja 28221
Pathogen breach and disinfection in Atlantic salmon RAS 28220
Proof of principle adjuvant screening and vaccine delivery optimisation evaluation of injectable i.p. vaccines against Tenacibaculum maritimum challenge. Ja 28218
Immunisering av laks for produksjon av immunsera 28217
Imaging activated T cells to study the immunomodulatory potential of radiotherapy 28168
Testing of an Archimedes pump for gentle and ethical handling of Atlantic salmon 28167
Behavior of immature sea trout in a river system impacted by hydropower 28166
Bedøvning og avliving av kongekrabbe og snøkrabbe (del 2) 28165
Virulenstesting av Paramoeba perurans isolater 28115
Structural mapping of neural systems in developing and adult rodents 28114
Smakelighet av prosesserte fôrkomponenter 28064
Inter-organ crosstalk in fructose-induced metabolic dysfunction 28063
Avl av mutante mus for forskning på leukemi, hematopoiese og immune-medierte sykdommer 28061
To study pathogenesis post Piscine myocarditis virus (PMCV) infection in Atlantic salmon 28060
Targeted nucleic acid vaccination to protect against infectious diseases 28059
Breeding of TRAMP mice for development of novel diagnostic imaging protocols: 2021-2022 28058
Needle-free vaccination against tenacibaculosis in Atlantic salmon 28057
Utdanning og trening i livreddende førstehjelp og avansert kirurgisk og anestesiologisk behandling for personell på nasjonal beredskap Ja 28055
Kompetanseheving innen avansert kirurgisk og anestesiologisk behandling av kritisk skadde i en militær kontekst for personell på nasjonal beredskap Ja 28054
Kartlegging av betydningen av bakterier for utvikling av AGD etter smitte med P. perurans 28053
Evaluering av immunrespons indusert av Vaccibody-vaksiner mot allergi og autoimmunitet 28052
Correlating tissue properties, particle size and acoustic pressure in ultrasound mediated delivery of nanoparticles 28051
Validation of diagnostic solutions for salmon disease detection Ja 28049
Effect of delousing strategies on salmon welfare and lice removal 27999
Impact of circadian entrainment on immune function in Atlantic salmon (Salmo salar) 27998
Effektstudie av vaksine a mot patogen x og y for godkjenning i nytt marked Ja 27945
IgY antistoffproduksjon Ja 27944
Marine oljer til hester 27943
Bedøvelse av fisk med ultralav temperatur 27940
Targeting cancer-associated fibroblasts to enhance the radiation-induced anti-tumor immune response 27939
Development of therapeutic Vaccibody cancer vaccines against various antigens in combination with genetic adjuvants 27938
Tilsetningsstoffer i laksefor 27937
SIGNED III (forlengelse av FOTS12396) 27936
Uttak av blodprøver til bruk i undervisning for dyrepleiere 2021-2023 27935
Undersøkelse av sikkerhet av vaksine mot Patogen Y Ja 27934
Betydningen av revmatoid artritt på hjertesvikt 27932
PROCCA: early and late effects after X-irradiation of the head and neck region 27931
Ny neurologisk sjukdom hos Greyhound 27929
Greenland shark tagging study (Somniosus microcephalus) 27928
Spatial ecology of salmon parr in a river impacted by hydropower 27925
Funksjonelt fôr mot M. viscosa Ja 27924
Kartlegging av trekkruter og overvintringsområder hos lappspurv 27873
Post-smolt maturation in Atlantic salmon males Ja 27871
Påvisning av botulinumtoksin 2021-2023 27869
Physiological impacts of different near climate scenarios on Atlantic salmon 27868
Vekst, helse og velferd hos laks fôret med med fôr innblandet mikroalger og fermenterte produkter fra landbruk 27818
Improved assessment of fish virus survival in seawater using a standardized in vivo-based test system 27817
Helseeffekter ved inntak av restråstoff fra vågehval (Balaenoptera acutorostrate) 27816
Halsmerking av grågås 2021-2022 27815
Effekt av ulike vaksiner mot Patogen L Ja 27814
Validation of new behavioral test paradigm for assesment of natural, learned fear 27813
Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt Ja 27812
Understanding and optimizing the lice eating behaviour of Cyclopterus lumpus 27811
Undersøkelser av vandringsatferd til gytelaks i Tovdalselva 27810
Nye behandlinger av hjertesvikt 27809
Studies on Idiotype-driven T-B collaboration (copy) 27807
Effect of modest vitamin A deficiency in pregnant rats on bone mass and metabolic parameters in the offspring 27806
Sporing av fiskevandring og utvikling av individuell ansiktsgjenkjenning hos Atlantisk laks Ja 27805
Fat metabolism in High Arctic Svalbard ptarmigan 27804
Molecular mechanisms of anoxia and re-oxygenation tolerance in crucian carp and goldfish 27803
Autoimmunity and lymphoma development based on Id-driven T-B collaboration. 27752
Overføring og levendelagring av makrellstørje (Thunnus thynnus) 27751
The effect of local application of salmon bone meal on fracture healing - An explorative study in a closed tibia fracture model in rats 27749
Smittemodell for Pasteurella sp. Ja 27748
Strålebehandling av glioblastom - Tumorselektiv strålesensitivering 27747
Event of acute stress in Atlantic salmon (Salmo salar.) measured by noninvasive methods for stress screening in the aquaculture industry 27746
Indusert gyting hos berggylt (Labrus bergylta) ved bruk av hormonbehandling 27745
Sikkerhet for målarten (target animal safety) for nye badebehandlinger mot lakselus - Pilotforsøk Ja 27744
Effekter av fiskestørrelse og fettkvalitet i fôret på kolinbehov hos Atlantisk laks (copy) (copy) (copy) (copy) 27740
Genetisk sykdomsresistens mot HSMB hos lakseparr Ja 27736
Genetisk sykdomsresistens mot ILA hos lakseparr Ja 27735
Kongeørn som tapsårsak på utmarksbeite 27734
Dokumentasjon av vaksineeffekt i Atlantisk laks mot patogen J, M, P og L Ja 27733
Susceptibility of Atlantic salmon families against winter sore (vaccines and feed) 27732
Vibrio vaccination and protective effect of serum transfer in cod 27682
The role of oxidative stress, DNA damage and DNA repair in stress-mediated depression. 27680
Dokumentering av vaksineeffekt Ja 27678
Inhibitoriske internevroner og perinevrale nett 27677
Pilotforsøk til test av implantat til sanntidsberegning og logging av haleslagsrate for oppdrettslaks 27675
Kroppssammensetning og vekst av homozygote og heterozygote klonale lakselinjer 27674
Seaweed-based feeding trials in cows 27623
Forsøksbehandling med klor - Driva 2021 27622
Molecular dissection of hippocampal inhibitory interneuron circuits 27620
Investigation of the role of the gut microbiome in cholestatic liver diseases 27619
Ulike former for feralisering av laboratoriemus - betydning for mikrobiota og immunsystem i tarm 27618
Genetisk resistens mot HSMB Ja 27617
Steinkobbenes habitatbruk og migrasjon i Skagerrak og Nord-Norge 27565
Carry-over effects, contaminants and maternal effects in an arctic seabird 27564
Use of Sulfasalazine analogue and PARP inhibitor as a radiosensitizer in cancer treatment 27563
Teste effekt av Myc-hemmeren MP-1 i vk*Myc musemodell for myelomatose 27562
Imaging metastatic cancer models with PET/SPECT/CT and optical imaging Ja 27560
Personality, parental care and reproductive success of arctic black-legged kittiwakes in a changing climate 27558
Påvisning av antistoff mot flåttbårne patogener i serum fra hest 27557
Anaplasma phagocytophilum and tick load in lambs 27553
Influenza - prophylaxis and therapy Ja 27552
In vivo LPX_FLIP delivery for single cell sequencing analysis Ja 27550
Incubation behaviour in waders 27549
Optiflush - Kombinasjonsmetode for avlusning 27548
BJØRN OG STORFE PÅ SKOGSBEITE + BINNESTATUS (copy) 27547
Kartlegging av pukkellaks på gytevandring i Tanavassdraget 27544
CarniForeGraze storfe inkludert endringer 27543
Betydning av oksidativt stress for muskelfarge hos laks. 27541
Epigenetic adaptation in salmon lice 27540
Automated high throughput oncology drug screening in zebrafish using robotics 27539
Effektforsøk for dokumentasjon av vaksine mot Patogen J i Atlantisk laks Ja 27538
Betydningen av innavl og drift for bevaring av fragmenterte populasjoner 27537
Merking av gjedde i Iesjohka, Tanavassdraget 27535
Mouse knock-out of exon ENSE00001786716 in the ANK3 gene 27485
Merking av haier langs kysten og i fjordsystemer 27484
Elektrisk bedøvelse av oppdrettsfisk i pumpe 27483
Effekt av ulike fotoperioder på prestasjon i sjø hos Atlantisk laks 27481
Fordøyelighetsbestemmelse med mink som modell 27480
Kartlegging av laksesmoltens utvandring i Tanaelva 27478
Effektstudie av vaksine a+b mot patogen x og y Ja 27477
Mikrobiologisk helseovervåkning av gnagere 27475
Effekt og sikkerhet ved bruk av nytt mekanisk hjelpemiddel for aortakompresjon Ja 27474
Årlig variasjon i habitatbruk som indikator for næringstilgang hos sjøfugl 2021-2022) 27473
Helseeffekter av astaxanthin hos smolt av Atlantisk laks Ja 27472
Etablering og passering av xenografter i NSG mus 27471
Tracking fish traffic and enabling individual face recognition in Atlantic salmon 27468
Validation of hypertension-induced heart failure in mice 27467
Wrasse spatial ecology 27466
Ekstracellulær matrix molekyler og genvarianter for hjernelidelser i læring og hukommelse 27415
Title: Targeting stress pathways for prostate cancer treatment 27414
Romlig adferd og homing hos bergnebb. (prosjekt nr. 15638-01) 27413
Feltforsøk, klinisk sikkerhet og effekt av injeksjonsvaksiner til laks Ja 27412
Fin clipping of zebrafish 27411
Providing animal data for the development of in silico biodistribution algorithm development 2 27409
Sesongvandringer og habitatbruk hos anadrom abbor og sik i Glomma-Øraområdet 27408
PIT tag size study 27407
Diurnal metabolic rates in Atlantic salmon and Ballan wrasse 27406
Shellfish intake and impact on type 2 diabetes 27405
Biologisk betydning av måledata i "Sensorfisken" - trykk 27404
Anti-lice + RFID 2021 #2 Ja 27403
Søknad om om oppstart av Avl Ja 27402
Effects of swimming training in Atlantic salmon performance 27401
Heart rate logger implantation to report entrainment (phase adjustment) of circadian rhythm in Atlantic salmon parr 27400
Hvordan påvirker overvåkingsfiske om høsten overlevelse og atferd hos laks før og under gyting? 27399
Effekter av notspyling på gjellehelse og adferd hos Atlantisk laks 27398
Metabolic activity and acute temperature in Atlantic halibut 27397
Blodprøvetaking av gråmåker og ærfugl for miljøgiftanalyser 2022-2023 27395
The role of microglia to regulate Alzheimer's disease pathogenesis Ja 27394
Ultralyd som forebygging for påslag av lakselus. 27393
Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS Ja 27392
Development of PD vaccines using cohabitation challenge model in freshwater Ja 27391
Kvalitetskontroll av kommersielle vaksiner til fisk 2021-2025 Ja 27390
Modulated nutritional composition for Atlantic salmon (Salmo salar) to support against winter sore (copy) Ja 27389
GULLTRACK 27339
Digital dermatitt – en økende trussel for dyrevelferden hos drøvtyggere i Norge 27336
SFI SYSTEM 27335
Effektstudie av vaksine mot patogen x og y Ja 27334
Miljøgifter i havørnunger 27333
Evaluation of PD vaccines using cohabitation challenge model Ja 27332
Immunisering av transgene mus som modell av immunrespons forbundet med FNAIT 27331
Network mechanisms promoting cognitive and social development during sleep 27229
CAE-RAPID 27228
Helsemonitorering og rederivering 27227
Genetisk resistens mot IPN hos regnbueørret Ja 27226
Neural integration of active sensing, body posture and spatial representation in rats 27175
Bruk av dyr i undervisningen 2021-2025 27174
Vaksineforsøk med varianter av Patogen X i laks Ja 27172
Luftbobling for svømmeblærefylling i nedsenket laks over en hel sjøproduksjon Ja 27171
Anti-inflammatorisk effekt av fucoidan i Atlantisk laks 27170
Del 3 - Effekter av korttids sulting før transport av slakteklar laks 6 - 8 Kg på vannkvalitet i transportvann, fiskevelferd, tarmtømming og slaktekvalitet 27169
MHC-basert hunnvalg hos blåstrupe 27167
Growth of Cherax quadricarnatus (redclaw) reared in different conditions in RAS 27166
Development of new therapies for drug resistant melanomas 27165
Batch release av kommersielle vaksiner, smitte med Patogen Y (se vedlegg 1) Ja 27164
Seafood - meat ratio in obesity 27163
merking av slettsnok og piggsvin i perioden 2021-2023 27113
Development of a mastitis mouse model for the study of bacteriocin-based antimicrobial treatments 27111
Faktorer som regulerer aquaporin-ekspresjonen i hjernen 27109
Mechanisms and new therapeutic strategies for post-infarction arrhythmias 27108
Betydningen av positivt endeekspiratorisk trykk og mageleie på hjernens gjennomblødning og autoregulering. En dyreeksperimentell studie med påført lungeskade 27107
Role of domains 3-4 (d3-4) of connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) in lung fibrosis 27106
Temporal profile of shedding and clearance of Piscine orthoreovirus (PRV) during pre-smolt stages of Atlantic salmon 27105
Cu-64 radiopharmaceuticals as theranostic agents: a mouse xenograft model Ja 27104
OPUPIG-Establishing Ovum pick-up in sows 27103
Two-photon imaging of neurons, glia and vascular cells in acute brain slices of adult mice. 27102
Pilot experiment to estimate metabolic rates in marine larval fish 27101
Reperfusion of ischemic livers 27100
Hold av Salmo salar til oppformering av lakselus 27099
New small molecule that reduces high blood pressure. The Pilot Study. Ja 27098
Sensorbasert overvåkning av hudhelse hos laks 27097
Temperaturtilvenning hos snøkrabbe -Innvirkning på dyrevelferd 27096
Evaluering av tiltak i laksetrappen ved Skotfoss på innvandring og oppvandring av laks. 27095
Screening of nanoparticle-drug formulations against tuberculosis in the zebrafish embryo model 27094
Small rodent population dynamics and demography at Evenstad (v2) 27093
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y Ja 27092
Breeding of APP/PS1 and 3xTg AD mice 27091
Dissecting neuronal-glial cross-talk 27090
The impact of noradrenergic neuromodulation by locus coeruleus neurons through astrocytes in Alzheimer’s disease 27040
ECMO som adjuvans til transfusjonsterapi under akutt traumatisk blødning 27039
Forsøk for å beskrive lyd laget av laks 27038
Pilot study, The impact of tau pathology induced by AAV-P301S injection in visual cortex 27037
Vaksine-effekt forsøk med Atlantisk laks. Ja 27034
Utvikling av smittemodeller til bruk ved vaksineutvikling og dokumentasjon av vaksinenes effekt Ja 27033
Preklinisk vurdering av farmakokinetikk for subcutant injisert legemiddel i slanke og prediabetiske mus. 27032
Comparative study of susceptibility to infectious salmon anemia virus in three salmonid species 27028
Blood sampling and termination of Diversity outbred mice 27027
ViVaAct 2021 Attenuert SAV (copy) (copy) 27026
Eksponering og effekt av Chlamydia psittaci og fugleinfluensa i kattugle i Midt-Norge 27025
Dokumentasjon av vaksineeffekt i Atlantisk laks mot patogen L Ja 27024
Distribution and habitat selection of invasive mink (Neovison vison) in Norwegian riverine and coastal ecosystems 27023
The role of ringed seals in transferring contaminants in the Northern Barents Sea food web 26970
Treatment of malignant brain tumors using EA01 and EA02 26965
Immunisering av Atlantisk laks Ja 26963
Genetisk bestandsinndeling og forvaltningsenheter av steinkobbe i Norge 26962
CRISPR indusert knockout i laks 26961
Miljøvennlig transport av levende skalldyr 26959
Utvikling av vaksiner mot Patogen Y Ja 26958
Framtidig forvaltning av laksefiske i Numedalslågen basert på kunnskap om vandringsruter og beskatning (copy) 26957
Establishment, Characterization and Evaluation of cancer models for efficacy studies Ja 26906
Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 2021-2022 26905
Movement ecology in a polyandrous bird - the Eurasian dotterel 26904
Tagging av oter i dyrepark 26854
Genetisk variasjon av amfibier i fragmenterte akvatiske habitater 26853
Fangst-gjenfangst isbjørn 2021-2022 26852
Aquasulfat & RAS: growth, health and welfare 26849
Effekt av vaksiner mot Patogen x Ja 26848
Funksjon av TSAd studert ved hjelp av SH2D2A -/- mus 26796
Effekt av vaksiner mot patogen x Ja 26795
Virulensstudie og smitteforsøk mot avirulent patogen R i Atlantisk Laks Ja 26794
Simulating biosecurity breach in an experimental Atlantic salmon freshwater RAS 26793
Understanding the pharmacokinetics of compounds x, y and z in Atlantic salmon Ja 26792
Evaluering av fiskehelse og boblegardin ved undervanns-sprengninger ved Korsnes Fort Ja 26791
Role of AQP4 and AQP9 in health and disease 26740
Effects of acute and chronic stress on lumpfish health and immunity 26739
Seisund: Kombinasjonsmetode for avlusning av atlantisk laks 26738
In vivo xenograft modell for akutt lymfoblastisk leukemi 26736
Integrerte metoder for forebyggelse av lakselusinfestasjon hos atlantisk laks 26734
Effekt av miljørelaterte doser av PCB 126 alene eller i kombinasjon med klimaendringsrelaterte faktorer på biologiske/fysiologiske egenskaper hos zebrafisk med hovedfokus på fruktbarhet. 26733
D3028_Family testing of Atlantic salmon to look at genetic resistance to salmon lice - 2021 Ja 26732
Pre-clinical evaluation of CAR Treatment in solid tumor 26731
Lokomotoriske effekter av fentanyl hos gris, pilotstudie 26730
Assessment of feed additives to gut health and fish performance in Atlantic salmon at higher temperature. Ja 26729
How dementia disrupts neuronal activity and memory recall Ja 26727
Ville dyr i kunstig miljø: utilsiktede domestiseringseffekter 26726