Til hovedinnhold

Sau og geit

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om velferd for småfe Forskrift om minstekrav til kontroll med identifikasjon og registrering av sauer og geiter Forskrift om å fjerne horn på dyr Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest (husdyravlsforskriften) Lov om husdyravl Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift om velferd for produksjonsdyr Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Lov om dyrevelferd Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)