Til hovedinnhold

Importere og eksportere klovdyr – tredjeland

Å flytte levende klovdyr mellom Norge og tredjeland (land utenfor EU/EØS) gir en stor risiko for spredning av dyresykdommer. Derfor er det utarbeidet strenge EØS-regler for import fra tredjeland.

Publisert

På grunn av den gode dyrehelsa i Norge kan vi stille noen nasjonale ekstra krav ved import. Ved eksport til tredjeland vil det være det aktuelle tredjelandets regelverk som gjelder.

Vurder å importere sæd, egg eller embryo istedenfor levende dyr

Å flytte avlsmateriale (sæd, egg og embryo) mellom Norge og tredjeland innebærer en langt mindre risiko enn å flytte levende klovdyr. Mattilsynet anbefaler at du vurderer om dette kan være et alternativ.

Les mer om import og eksport av avlsmateriale

Start planleggingen av import tidlig

Hvis du vil importere klovdyr fra et tredjeland eller eksporter klovdyr til et tredjeland, bør du begynne forberedelsene tidlig. Ved import anbefales du å kontakte ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Våre ansatte vil veilede deg om hvilke krav som gjelder i ditt tilfelle. Ved eksport anbefales det å kontakte myndighetene i tredjelandet du vil eksportere til.

Ved import anbefaler Mattilsynet at du også kontakter KOORIMP (animalia.no) god tid i forveien. KOORIMP er en organisasjon som er opprettet av norsk husdyrnæring for å hindre at vi får inn smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene.

Før du importerer klovdyr fra et tredjeland, må du registrere deg hos Mattilsynet som importør og førstemottaker. Førstemottaker er det stedet/den adressen hvor dyret skal oppholde seg når det kommer til Norge.

Registrering som importør

Du skal i tillegg melde fra om importen til Mattilsynet.  For noen dyrearter er det i tillegg krav om isolasjon etter ankomst til Norge (se under).

Melde fra om import av dyr, avlsprodukter og akvatiske dyr

Eventuell isolasjon etter import

Hvis du importerer klovdyr fra tredjeland som ikke har samme overvåkningsprogrammer for sykdommer som vi har i Norge, må du isolere klovdyrene etter importen. Dette betyr at klovdyrene må være i godkjente lokaler (isolat) en bestemt periode og til en veterinær har vurdert at dyrene ikke utgjør en smitterisiko.

Det er Mattilsynet som kan godkjenne isolatet. Husk at isolatet må være godkjent før klovdyrene importeres.

Dyrehelsekrav

Hvilke dyrehelsekrav som gjelder ved import av klovdyr fra tredjeland henger sammen landets helsestatus i forhold til Norges helsestatus. Kravene ligger i dyrehelseregelverket (dyrehelseforskriften og dyreimportforskriften) og TSE-forskriften.

Norge har fått tilleggsgaranti eller fristatus for noen sykdommer. Grunnen til dette er at vi har god dyrehelse, og det betyr at vi kan stille strengere helsekrav for klovdyr som skal importeres enn det som gjelder i resten av EØS. Les mer om sykdomsfri status.

Merk at ved eksport kan det være ulike dyrehelsekrav avhengig av hvilket land du skal eksportere til.

Merking, sporbarhet og journal

For å kunne spore smitte ved et sykdomsutbrudd er det viktig å kunne identifisere klovdyrene og vite hvor de kommer fra. Det er derfor strenge krav til merking og registrering av import av klovdyr. Anlegget der dyrene holdes skal ha en dyreholdsjournal. Det er du som importerer klovdyrene som er ansvarlig for at disse kravene etterleves. Les mer om merking og dyreholdsjournal for ulike arter på våre sider om produksjonsdyr.

Dyrene skal ledsages av et helsesertifikat

Når klovdyr importeres til Norge fra et tredjeland, skal de ledsages av et helsesertifikat som dokumenterer avsenderanlegg, avsenderland og dyrehelsestatus. Det er myndighetene i avsenderlandet som utsteder helsesertifikatet.

Helsesertifikatene for import av klovdyr fra tredjeland finnes i landdyrhelsesertifikatforskriften (lovdata.no). Oppdatert versjon av alle sertifikatmodeller finnes på Eurlex (eur-lex.europa.eu). Klikk på "latest consolidated version" og velg deretter språk for å se nyeste versjon.

Helsesertifikater for eksport av klovvdyr framskaffer du ved å kontakte myndighetene i mottakerlandet.

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 4 jf. forordning (EU) 2016/429 art 124-154

Dyreimportforskriften § 3 jf. forordning (EU) 2020/692 art 3-35, § 4 jf. forordning (EU) 2021/404 vedlegg II og III, samt § 5

TSE-forskriften § 2 jf. forordning (EF) nr.999/2001 art. 15, samt vedlegg VIII og IX

Landdyrhelsesertifkatforskriften § 2 jf. forordning (EU) 2021/403 vedlegg II, kapittel 1-12

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyreimportforskriften

§ 3. Import fra tredjestater

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13f (forordning (EU) 2020/692 sist endret ved forordning (EU) 2023/119) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for import til Unionen og forflytning og håndtering etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4. Lister over tredjestater godkjent for import

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2021/404 sist endret ved forordning (EU) 2023/2688) om fastsettelse av lister over tredjeland, territorier eller soner av disse som det er tillatt å innføre dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra til Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Endret ved forskrifter 2 mai 2022 nr. 740, 16 mai 2022 nr. 866 (i kraft 17 mai 2022), 20 mai 2022 nr. 895 (i kraft 21 mai 2022), 3 juni 2022 nr. 968, 29 juni 2022 nr. 1358, 19 juli 2022 nr. 1377, 10 aug 2022 nr. 1415, 29 aug 2022 nr. 1508, 7 sep 2022 nr. 1550, 21 sep 2022 nr. 1617, 3 okt 2022 nr. 1707, 19 okt 2022 nr. 1774, 28 okt 2022 nr. 1887, 9 nov 2022 nr. 1936 (i kraft 10 nov 2022), 29 nov 2022 nr. 2043 (i kraft 30 nov 2022), 7 des 2022 nr. 2104, 19 des 2022 nr. 2339 (i kraft 20 des 2022), 20 jan 2023 nr. 63 (i kraft 21 jan 2023), 10 feb 2023 nr. 184, 7 mars 2023 nr. 308, 15 mars 2023 nr. 344, 10 mars 2023 nr. 330 (i kraft 29 mars 2023), 3 april 2023 nr. 467 (i kraft 4 april 2023), 20 april 2023 nr. 524 (i kraft 21 april 2023), 28 april 2023 nr. 630 (i kraft 29 april 2023), 19 mai 2023 nr. 712, 22 mai 2023 nr. 721, 1 juni 2023 nr. 786 (i kraft 2 juni 2023), 12 juni 2023 nr. 842, 13 juni 2023 nr. 848 (i kraft 14 juni 2023), 26 juni 2023 nr. 1107 (i kraft 27 juni 2023), 8 aug 2023 nr. 1314, 21 aug 2023 nr. 1347 (i kraft 22 aug 2023), 29 aug 2023 nr. 1369 (i kraft 30 aug 2023), 7 sep 2023 nr. 1402 (i kraft 8 sep 2023), 20 sep 2023 nr. 1463, 29 sep 2023 nr. 1532 (i kraft 30 sep 2023), 27 okt 2023 nr. 1712, 31 okt 2023 nr. 1746 (i kraft 1 nov 2023), 15 nov 2023 nr. 1850 (i kraft 16 nov 2023), 22 nov 2023 nr. 1891 (i kraft 23 nov 2023), 28 nov 2023 nr. 1923 (i kraft 29 nov 2023).
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om TSE

§ 2. Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001) som endret ved:

om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Endret ved forskrifter 7 juli 2005 nr. 816 (i kraft 15 juli 2005), 29 des 2005 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2006), 31 jan 2006 nr. 100 (i kraft 1 feb 2006), 28 juni 2007 nr. 740, 8 nov 2007 nr. 1233, 6 mars 2008 nr. 221, 29 april 2010 nr. 615 (i kraft 1 mai 2010), 3 mai 2010 nr. 696, 11 nov 2010 nr. 1450, 11 juli 2011 nr. 776, 1 nov 2011 nr. 1063, 13 feb 2012 nr. 145, 20 nov 2012 nr. 1084, 17 juni 2013 nr. 655, 19 nov 2013 nr. 1366, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1357, 22 juni 2015 nr. 763, 2 nov 2015 nr. 1257, 6 feb 2017 nr. 131, 9 mai 2017 nr. 589, 18 des 2017 nr. 2228, 12 feb 2018 nr. 207, 9 juli 2018 nr. 1166, 7 sep 2018 nr. 1314, 10 des 2018 nr. 1874, 6 des 2018 nr. 1815 (i kraft 1 jan 2019), 6 mars 2020 nr. 707 (i kraft 7 april 2020), 10 juli 2020 nr. 1549, 7 okt 2020 nr. 1986, 9 feb 2021 nr. 416, 16 juni 2021 nr. 1952, 2 mai 2022 nr. 753, 11 juli 2022 nr. 1337.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrhelsesertifikatforskriften

§ 2.Helsesertifikater for forflytning mellom EØS-statene og import fra stater utenfor EØS

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13p (forordning (EU) 2021/403 som endret ved forordning (EU) 2021/619) og vedlegg I innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2021/1329, forordning (EU) 2022/37, forordning (EU) 2022/55, forordning (EU) 2022/250, forordning (EU) 2022/497 og forordning (EU) 2023/308) om regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til modell for dyrehelsesertifikater og modell for dyrehelse-/offisielle sertifikater for import til i Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av sendinger av visse kategorier landdyr og avlsmateriale av disse, offisiell sertifisering for slike sertifikater og om oppheving av beslutning 2010/470/EU gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Se hele landdyrhelsesertifikatforskriften (lovdata.no)