Når og hvordan skal du melde om resistente bakterier?

Laboratorier og veterinærer skal melde Mattilsynet umiddelbart hvis de mistenker eller påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. Andre resistente bakterier, uansett dyreart, er det syv dagers frist på å melde.

Publisert