Håndtere avlsmateriale

Håndtering av avlsmateriale gir risiko for å spre smittsomme dyresykdommer. Derfor har vi regelverk som skal forebygge smitte. Her får du en overordnet oversikt over reglene.

Publisert

Avlsmateriale omfatter sæd, oocytter (eggceller) og embryo. Regelverket gjelder uttak, behandling, lagring, forsendelse og innsetting av avlsmateriale fra

  • storfe, sau, geit, svin og hestedyr
  • hunder og katter
  • landdyr som holdes i lukkede anlegg
  • kamelider og hjortedyr som holdes i fangenskap

Registrering og godkjenning av anlegg

Anlegg der det håndteres avlsmateriale fra sau, geit og hest som kun distribueres nasjonalt, skal registreres hos Mattilsynet. Håndterer anlegget avlsmateriale fra storfe og svin, og distribuerer nasjonalt må det godkjennes. Anlegg med "godkjenning etter tidligere regelverk" ansees å være registrert eller godkjent for nasjonal distribusjon av avlsmateriale. 

Anlegg der det håndteres avlsmateriale som skal distribueres til andre land, skal godkjennes av Mattilsynet. Anlegg med "EU-godkjenning etter tidligere regelverk" ansees som godkjente. 

Hvis du skal registrere eller godkjenne et anlegg der avlsmateriale håndteres, må du kontakte din lokale avdeling av Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller e-post postmottak@mattilsynet.no

Ulike typer anlegg

SædstasjonAnlegg der det samles inn, bearbeides og lagres sæd
EmbryouttaksgruppeAnlegg der det tas ut, bearbeides, lagres og transporteres in-vivo framstilte embryoer
EmbryoproduksjonsgruppeAnlegg der det tas ut, bearbeides og lagres oocytter, og anlegg der det in vitro-framstilles, bearbeides, lagres og transporteres embryoer
Bearbeidingsanlegg for avlsmaterialeAnlegg der avlsmateriale bearbeides (herunder kjønnssortering av sæd) og lagres
Lager for avlsmateriale Anlegg der avlsmateriale lagres

Hvis det på anlegget bare settes inn avlsmateriale som er tatt ut samme dag, regnes det ikke som lagring av avlsmateriale. Slike anlegg trenger derfor ikke registreres som anlegg der avlsmateriale håndteres.

Det finnes spesifikke kriterier for registrering og godkjenning av anleggene. Alle registrerings- eller godkjenningspliktige anlegg der det håndteres avlsmateriale, skal være tilknyttet en veterinær som er ansvarlig for virksomheten, blant annet hygiene, biosikkerhet og kompetanse. 

Donordyrene skal innfri visse helsekrav og være identifisert i henhold til regelverket.

Avlsmaterialet som tas ut skal merkes etter bestemte kriterier.

Det skal også føres en journal med informasjon om dyrene, avlsmateriale og aktiviteten på anlegget.

Husk også at dersom du driver næringsrettet hestehold, for eksempel for omsetning av avlsmateriale eller oppstalling av andres hester (hestepensjonat), må du ha tillatelse fra Mattilsynet.

Sende avlsmateriale fra anlegget

Dersom avlsmaterialet skal sendes ut av anlegget der det tas ut, stilles det spesifikke krav for å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer. Avhengig av dyreart stilles det spesifikke helsekrav. Disse kravene er strengere dersom avlsmaterialet skal sendes ut av landet. Det stilles også krav til identifikasjon av donordyret og merking av avlsmaterialet.

Regelverk

Reglene om håndtering av avlsmateriale står i dyrehelseforskriften (lovdata.no) og avlsmaterialeforskriften (lovdata.no).