Til hovedinnhold

Dokumentasjon av legemiddelbruk på matproduserende dyr  

Bruker du parasittmiddel på sauene dine? Behandler du en kalv mot diaré? For å ivareta mattryggheten må du som er driftsansvarlig og som behandler matproduserende dyr med legemidler, dokumentere legemiddelbruken. 

Publisert

I tillegg til kravene om dyreholdjournal og journal over helseopplysninger i dyrehelseregelverket er det i legemiddelforordningen krav om at driftsansvarlig som gir legemidler til matproduserende dyr, skal dokumentere dette.  Dokumentasjon på legemiddelbruk regnes som en del av helseopplysningene i dyreholdet. 

Du som er driftsansvarlig og behandler matproduserende dyr, må skriftlig dokumentere følgende om legemiddelbruk: 

a) dato for første gang dyr får legemiddelet 

b) navn på legemiddel 

c) mengde legemiddel dyret har fått 

d) navn på apoteket eller grossisten hvor du fikk utlevert legemiddel eller medisinfôr. 

e) resept på legemiddelet 

f) hvilket dyr eller hvilken gruppe av dyr som har fått legemiddelet 

g) navn og kontaktopplysninger til veterinær som har skrevet ut resepten 

h) tilbakeholdstiden, selv om den er 0. 

i) hvor mange dager du har behandlet dyret med legemiddelet 

Kopi av resepten på legemiddelet skal også oppbevares. 

Unntak ved behandling av enkeltdyr: Dersom alle opplysninger listet opp ovenfor fremkommer av resept fra veterinær, og du som driftsansvarlig oppbevarer resepten, regnes dokumentasjonsplikten for deg som driftsansvarlig som oppfylt. 

Unntak ved behandling av hest: Dersom alle opplysninger listet opp ovenfor dokumenteres i hestepasset, regnes dokumentasjonsplikten for deg som driftsansvarlig for hesten som oppfylt. 

Dokumentasjonen skal oppbevares i 5 år og legges frem for Mattilsynet dersom vi ber om den. 

Regelverk

legemiddelforordningen (EU) 2019/6

Artikkel 108

Register som skal føres av eiere og holdere av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon

1. Eiere, eller holdere av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon dersom dyrene ikke holdes av eierne, skal journalføre legemidlene de bruker, og, dersom det er relevant, oppbevare en kopi av veterinærresepten.

2. Journalene nevnt i nr. 1 skal inneholde

a) datoen for første administrering av legemidlet til dyrene,

b) legemidlets navn,

c) mengden legemiddel som er gitt,

d) leverandørens navn eller firmanavn og faste adresse eller registrerte forretningssted,

e) dokumentasjon på anskaffelsen av legemidlet de bruker,

f) identifisering av dyret eller gruppen av dyr som er behandlet, 70

g) utstedende veterinærs navn og kontaktopplysninger, dersom det er relevant,

h) tilbakeholdingstiden, selv om den er null,

i) behandlingens varighet.

3. Dersom informasjonen som skal registreres i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, allerede er tilgjengelig i kopien av en veterinærresept, i et register på driftsenheten eller, for hestedyr, i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4, trenger den ikke registreres separat.

4. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere journalføringskrav for eiere eller holdere av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon.

5. Informasjonen i disse journalene skal i samsvar med artikkel 123 være tilgjengelig for vedkommende myndigheter med henblikk på inspeksjon i en periode på minst fem år.

Se hele legemiddelforordningen (EU) 2019/6 (lovdata.no)