Dyreholdjournal for småfe

Alle som har småfe, skal ha en dyreholdjournal. 

Faglig oppdatert

Disse opplysningene skal være med i dyreholdjournalen

Antall dyr

Dyreholdjournalen for småfe skal opplyse om antall småfe som holdes på anlegget. 

Opplysninger for hvert enkelt dyr

Journalen skal innholde følgende opplysninger for hver individuelt identifiserte dyr: 

 • dyrets individuelle identifikasjonskode, som fremgår av opprinnelsesmerkene dyrene fikk ved fødselen
 • dyrets fødselsår (for dyr som er født i Norge går fødselsåret fram av dyrets individuelle identifikasjonskode) 
 • datoen da dyret døde, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget
 • typen elektronisk merke eller tatovering og plasseringen av dette, hvis brukt på dyret
 • dyrets opprinnelige identifikasjonskode hvis denne er blitt endret, samt årsaken til endringen.
 • foreldredyrenes individuelle identifikasjonskoder, dersom dyret er født i anlegget 

(NB! Det er ikke krav om å journalføre nummeret/koden på et eventuelt hvitt øremerke dyret har fått i tillegg til opprinnelsesmerkene.)

Opplysninger om grupper av kje og lam

For hver gruppe av kje eller lam som er identifisert med opprinnelsesmerker som kun viser det unike registreringsnummeret til anlegget der de er født, og som har merker som viser det samme nummeret, skal disse opplysningene føres i journalen:

 • det unike registreringsnummeret til anlegget der dyrene er født
 • antall dyr i gruppen
 • dyrenes fødselsår
 • datoen da dyrene døde, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget. 

Opplysninger om dyr som flyttes fra anlegget

Disse opplysningene skal føres i journalen:

 • dato for flyttingen
 • antall dyr som flyttes
 • transportørens navn og registreringsnummer på transportmiddel
 • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegg, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID  
 • alternativt kan dyreholdjournalen inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri, dersom kjøreseddelen inneholder opplysninger som er listet opp over

Opplysninger om dyr som flyttes til anlegget

Disse opplysningene skal føres i journalen:

 • dato for flyttingen
 • antall dyr som flyttes
 • navn og adresse til driftsansvarlig på  på avsenderanlegget, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID 

Andre opplysninger

Dette skal også føres i journalen:

 • opplysninger om alle værer og bukker som brukes i avl
 • opplysninger om dødeligheten i anlegget
 • opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 • opplysninger om anleggets produksjonstype (for eksempel melkeproduksjon, kjøttproduksjon og så videre)
 • opplysninger om anleggets størrelse
 • Opplysninger om helse for alle småfe på anlegget: overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for dyrene, produksjonstypen, og anleggets type og størrelse.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i 10 år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum 10 år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften §10, §12, §14, §15, §16

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 22 og 23

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102