Journal over helseopplysninger for småfe

Har du et næringsrettet dyrehold, skal du føre journal over helseopplysninger for småfe som befinner seg i anlegget. 

Faglig oppdatert

Journal over helseopplysninger er en del av dyreholdjournalen. Journal med helseopplysninger om småfe skal inneholde opplysninger om

  1. sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak*
  2. behandling mot sykdom og skader hos dyrene og mulig årsak*
  3. mulig dødsårsak eller årsak til avliving for dyr som dør naturlig eller avlives*
  4. dødelighet i anlegget
  5. det forebyggende helsearbeidet i anlegget (for eksempel parasittbehandling, vaksinering med videre)
  6. resultatene av dyrehelsebesøk

*Punkt 1, 2 og 3 skal føres individuelt for dyr i anlegget som er merket med identifikasjonskode.

All legemiddelbruk på matproduserende dyr skal dokumenteres for å ivareta mattryggheten.

Den driftsansvarlige skal sørge for at kopi av helseopplysninger om sykdommer og skader og behandling av sykdom og skader følger med småfe som flyttes permanent til et annet anlegg.

 

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med.

Du kan bruke Animalia sitt forslag til helsekort for sau (animalia.no) dersom du ønsker det.

Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 15

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102