Til hovedinnhold

Svin

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

Les om afrikansk svinepest
Oppdatert

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin Forskrift om hold av svin Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest (husdyravlsforskriften) Lov om husdyravl Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift om velferd for produksjonsdyr Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Lov om dyrevelferd Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone) Forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i og til EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften)