Krav til dyreholdjournal for svin

Alle som har svin, skal ha en oppdatert dyreholdjournal.

Publisert

Disse opplysningene må stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for svin skal inneholde følgende opplysninger for hver gruppe av dyr som holdes på anlegget og som har det samme registreringsnummeret for anlegget der de ble født:

 1. registreringsnummeret som vises av øremerket dyrene er merket med
 2. det samlede antall dyr i gruppen
 3. dato for hvert enkelt dyr som dør, blir slaktet eller går tapt på anlegget
 4. at dyrene er merket med elektronisk øremerke og plasseringen av dette, dersom dyrene er merket med elektronisk øremerke.

Dyreholdjournalen skal også inneholde:

 1. følgende opplysninger om hver gruppe av dyr som flyttes fra anlegget:
  • dato for flyttingen
  • antall dyr i gruppen
  • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegget
  • registrerings- eller godkjenningsnummeret til mottakeranlegget  
 2. følgende opplysninger om hver gruppe dyr som flyttes til anlegget: 
  • dato for flyttingen
  • antall dyr i gruppen
  • navn og adresse til driftsansvarlig på avsenderanlegget
  • registrerings- eller godkjenningsnummeret til avsenderlanlegget 
 3.  dokumentasjon som skal følge med dyr som kommer til eller forlater anlegget (transportdokumenter, helsesertifikater, veterinærattester og egenerklæringer)
 4. opplysninger om dødeligheten i anlegget
 5. opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 6. opplysninger om overvåkning, behandling og testresultater, se også opplysninger om helse for alle svin på anlegget
 7. opplysninger om antall svin i anlegget, anleggets produksjonstype (for eksempel smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og så videre) og anleggets type og størrelse.

NB! Opplysningene i punkt nummer 5 og 6  trenger ikke føres i dyreholdjournalen forutsatt at de rapporteres til Husdyrregisteret innen 24 timer etter at flyttingen fant sted.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i fem år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med utbrudd og bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum fem år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 22 og 23