Til hovedinnhold

Ringorm påvist i Trøndelag  

Det er påvist ringorm på storfebesetninger i Trøndelag. I tillegg er flere kontaktbesetninger i ulike kommuner I Trøndelag og Møre og Romsdal båndlagt. 

Faglig oppdatert

Se endringslogg nederst på siden for siste oppdateringer
.

Status påvisninger og kontaktbesetninger

Status oppdateres daglig ved endringer.

Oppdaterte tall per 01.12.23 (kl. 15.40):

Påvist ringorm:

Påviste: 14 (alle i Trøndelag)

Kommuner: 10 Verdal, 2 Inderøy, 1 Ørland, 1 Steinkjer.

Båndlagte: 31 (29 i Trøndelag og 2 i Møre og Romsdal)

  • Kommuner i Trøndelag: Verdal 10, Steinkjer 5, Levanger 2, Inderøy 7, Indre Fosen 1, Snåsa 1, Stjørdal 1, Skaun 1, Frosta 1
  • Kommuner i Møre og Romsdal: Surnadal 1, Smøla 1.

Det er gjennomført prøvetaking i mange besetninger siste uke.

Ved behov for opplysning om hvilke besetninger som er smittet og/eller båndlagt i tjenestesammenheng; ta kontakt med Mattilsynet på ringormmidt@mattilsynet.no

Slik varsler du om mistanke om ringorm 

Ringorm hos storfe er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen på storfe, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart på 22 40 00 00

Varsling ved nye påvisninger og mistanker

Dyreholder er ansvarlig for å informere om mulig smitte i sin besetning i forkant av f.eks. nødvendig besøk i dyreholdet slik at gjennomføring av skjerpede smittehygieniske tiltak sikres.

Mattilsynet varsler

  • dyreholder som blir båndlagt eller får påvist smitte
  • besetningens praktiserende veterinær(er) og avløser/e
  • tilhørende kommune

Videre varsler Mattilsynet Animalia, TINE, KLF og Nortura som varsler næringas aktører i felt om skjerpede smittehygieniske tiltak ved nødvendige besøk i aktuelle dyrehold. Mistanker varsles også ned.

Vi oppfordrer alle aktører til daglig å følge med på denne siden.  

Ved behov for ytterligere informasjon eller avklaringer; send e-post til ringormmidt@mattilsynet.no

Slik jobbes det med å begrense smitten

Mattilsynets oppgave ved mistanke eller påvisning av ringorm er å innføre tiltak for å hindre videre spredning av sykdommen. Mattilsynet har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen.  

Båndlegging 

Besetninger med påvist smitte blir båndlagt av Mattilsynet. De får blant annet forbud mot å føre dyr ut av og inn i besetningen. I tillegg blir det fattet vedtak om sanering av smitte før båndleggingen kan oppheves. 

Alle kontaktbesetningene til påviste besetninger blir også båndlagt for å hindre videre smittespredning. Kontaktbesetningene blir vurdert, og det blir tatt prøver av dyr ved behov. 
Båndleggingen blir opphevet når besetningen er utenfor mistanke. 

Symptomer på ringorm på storfe 

Ringorm er en soppinfeksjon og soppen danner sporer som er svært motstandsdyktige. Dyrene er svært lite plaget selv om de er smittet. 

Typiske symptomer ved infeksjon hos storfe er flekkvise, ringformete, hårløse partier med melete eller skorpete belegninger.

Hos melkefe viser gjerne ringorm seg som ett eller flere hårløse partier på hode/hals/sider.

Symptomene på kjøttfe er ofte svakere og ses på andre steder; gjerne bakover på kroppen, langs sidene og på lår og bakende og kan være vanskelig å oppdage.  

Det er viktig å være grundig under inspeksjonen av dyra, spesielt årvåken ved inspeksjon av kjøttfe. 

Ringorm kan smitte til mennesker

Ringorm er en smittsom soppinfeksjon i huden. Det er en zoonose, det vil si at den kan smitte fra dyr til mennesker. Likevel foretrekker denne ringormtypen (Trichophyton verrucosum) å slå seg ned på dyr, heller enn mennesker. 

Ringormsmitte kan overføres til mennesker først og fremst ved direkte kontakt med dyr som har aktive forandringer i huden(lesjoner). Lege bør kontaktes ved mistanke om utslett som kan skyldes sopp. 

Smittevernråd ved besøk i dyrehold 

Alle besøkende må bruke smittesluse. Sørg derfor for at smittesluse er reingjort og at det er rent overtrekkstøy og sko tilgjengelig ved nødvendig besøk.

Det skal være mulig å vaske seg med såpe og varmt vann, og desinfeksjonssprit skal være tilgjengelig i smitteslusa. 

Det er fint om du har muligheter for desinfeksjon av fottøy for besøkende (fotbad/på sprayflaske) før de forlater gården. Virocid og Vircon S er desinfeksjonsmidler som er virksomt mot ringormsmitte. 

Gjødselhåndtering: Slik forhindrer du smitte

I besetninger som er båndlagt grunnet ringormsmitte kan gjødsel bare spres på eget areal.

Det er et forbud mot å sende smitteførende gjenstander, utstyr og transportmiddel ut av dyreholdet.

Utstyret som brukes ved gjødselhåndtering må rengjøres godt og desinfiseres på utsiden (også hjulene). Du bør også etterstrebe å få rengjort på innsiden av utstyret så langt det er praktisk mulig.

Om du håndterer storfegjødsel for andre, er det viktig å tilpasse arbeidsdagen slik at arbeid for båndlagte besetninger utføres sist på dagen.

Konsekvenser for næringen 

Mattilsynet vurderer situasjonen som alvorlig i den forstand at det fører til økte kostnader for berørte dyreholdere og ressursbruk for de som er involvert i forbindelse med håndtering og sanering. I påviste besetninger blir dyr vaksinert og fjøsene vasket/desinfisert.

Det har også konsekvenser for kjøp og salg av livdyr og bruk av fellesbeiter/felles transportvogner osv.

Dyrene har lite ubehag og det fører ikke til produksjonssvikt. 

Midlertidig frivillig stans i omsetning av livdyr

En felles husdyrnæring har blitt enige om å opprette en sone som omfatter Verdal, Steinkjer, Inderøy og Levanger. Det skal ikke omsettes livdyr innad og ut av sonen. Dette gjelder alle typer storfe. Tiltakene og soneinndeling vurderes og evalueres, og gjelder til 3. desember.

Spørsmål vedrørende dette tiltaket må rettes til Animalia/Tine/Nortura/KLF som besluttet og koordinerer dette tiltaket. 

Har du spørsmål? Kontakt veterinær eller Mattilsynet

Vi oppfordrer alle storfeholdere og andre aktører i storfemiljøet til å følge nøye med, og til å kontakte veterinær eller Mattilsyn hvis de har spørsmål eller ser tegn på ringorm i storfebesetninger.

Mer informasjon om ringorm

Se endringer

Oppdatering 1. desember

Ingen nye positive påvisninger. Det er tre færre båndlagte totalt. Nytt er båndlegging i kommunene Frosta, Indre Fosen og Skaun.

Oppdatering 30. november (kl 16.00)

Oppdatert status båndlagte til 34, dvs. 5 færre båndlagte. Alle i Trøndelag. 

Oppdatering 29. november

Oppdatert status over påviste og båndlagte. En mer påvist, nå totalt 14, og den nye påvisningen er i Verdal. 

Oppdatering 28. november

  • Oppdatert antall besetninger som er påvist og båndlagte. 
  • Utdypet hvem Mattilsynet varsler ved mistanke og påvisning
  • Gjødselhåndtering: Veiledning om hvordan du forhindrer smitte