Krav når du utvikler metoder, utstyr og teknologi i akvakultur

Les hvilke krav regelverket stiller til deg som skal utprøve og dokumentere fiskevelferden i metoder, utstyr og teknologi. 

Publisert

Oppdrettsfisk har rett på god velferd. Derfor må konsekvensene og egnetheten av metoder og utstyr være dokumentert før de kan tas i bruk. Se også kravene som gjelder når du skal bruke metoder, utstyr og teknologi

Under kan du lese om hovedtrekkene i regelverket.

Veileder

Mattilsynet har laget en veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi i havbruk (PDF).

Du må gjennomføre og dokumentere forsøk

Det er nødvendig å gjennomføre forsøk og utprøving for å avdekke og dokumentere velferdskonsekvenser. Dette skal gjøres før utstyr og metoder markedsføres og tas i bruk.

Dokumentasjonen skal vise hvilke velferdsmessige konsekvenser metoden har, og at metoden er egnet til å ivareta velferden til fisken.

Det skal foreligge en brukerveiledning når det er nødvendig for å sikre riktig bruk av metoden, utstyret eller den teknologiske løsningen.

Du må alltid søke om eller melde Mattilsynet før oppstart av forsøk og utprøvinger.

Mange forsøk krever at du søker først

De fleste forsøk med nytt utstyr og nye metoder krever godkjenning etter forskrift om bruk av dyr i forsøk. Det er fordi selv lett belastende forsøk og utprøving faller inn under forsøksdyrforskriften.

Dette innebærer bl.a. at utprøving(er) av ikke-medikamentelle metoder mot lus og andre parasitter er søknadspliktig.

Å kombinere medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder, eller kombinasjoner av ikke-medikamentelle metoder, innebærer at vi har med nye ikke-utprøvde metoder å gjøre. Derfor må du også søke før du utprøver kombinasjoner av allerede utprøvde metoder.

Alle forsøk som krever at du søker og får tillatelse, må være tilknyttet en godkjent forsøksdyrvirksomhet.

Mer informasjon om forsøk som du må søke om godkjenning for, forsøk du ikke må søke godkjenning for og hvordan du søker om godkjenning finner du i veilederen om å søke om godkjenning for å bruke dyr i forsøk

Spørsmål om forsøk som du må søke om godkjenning om kan du sende til forsoksdyr@mattilsynet.no

Du må som regel melde fra om utprøving

Hovedregelen er altså at de fleste forsøk er krever at du søker om godkjenning. Men det er gjort unntak for utprøvinger som er så lite belastende at de ikke krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket. Disse utprøvingene krever likevel at du melder fra til Mattilsynet.

Du finner mer informasjon om meldepliktige utprøvinger i veilederen (kap. 5.2): Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur (PDF)

Du som oppdretter skal melde om utprøvinger til Mattilsynet i god tid og senest fire uker før planlagt oppstart. Bruk skjema for melding til Mattilsynet om utprøving av nye metoder (DOCX)

Spørsmål om meldepliktige utprøvinger kan du sende til nyemetoder@mattilsynet.no

Du må dokumentere med høy nok kvalitet

Når du dokumenterer forsøkene og utprøvingene, må du sørge for at dokumentasjonen inneholder beskrivelser av velferdskonsekvensene og under hvilke biologiske, fysiske og kjemiske forhold forsøkene og utprøvingene er gjort.

Det må være en beskrivelse av kravene til fiskens helsestatus, vannmiljø, driftsrutiner ved håndtering og andre faktorer som kan ha betydning for resultatene.

Resultatene danner rammene for når og hvordan metoden kan brukes.

Kompetansekrav ved forsøk og utprøvinger

Det er krav til kompetanse til gjennomføring av både søknadspliktige forsøk og meldepliktige utprøvinger. Se kapittel 3 i veilederen om å søke godkjenning som forsøksdyrvirksomhet.

Forsøk og utprøvinger må planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres av fagpersoner med relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder.

Den ansvarlige for utprøvingen må sikre at den holder høy nok faglig standard slik at

  • eventuelle velferdsmessige konsekvenser blir avdekket og rettet opp
  • resultatene og konklusjonene fra utprøvingen er pålitelig

 

 

Regelverk

Forskrift om bruk av dyr i forsøk

Akvakulturdriftsforskriften