Til hovedinnhold

Metoder og utstyr skal ivareta fiskevelverd

Er du oppdretter, eller markedsfører eller omsetter du metoder og utstyr til oppdrett? Se hva du må passe på for å følge kravene til fiskevelferd.

Publisert

Oppdrettsfisk har rett på god velferd. Derfor er det bare tillatt å bruke metoder og utstyr der de fiskevelferdsmessige konsekvensene er dokumentert, og der metoden er funnet egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. Her får du en oversikt over hva som gjelder for bruk av metoder og utstyr avhengig av den rollen du har i kjeden.

Alle roller i kjeden har ansvar

Den som markedsfører eller omsetter metoder og utstyr kan bare gjøre dette når metodene og utstyret er utprøvd og funnet egnet til å ivareta fiskens velferd.

Oppdrettere må forsikre seg om at konsekvensene utstyret/metoden har for fiskens velferd er dokumentert før utstyret/metoden tas i bruk.

Bruk av utstyr skal være forsvarlig. Det betyr blant annet at oppdretter må sørge for at eventuell brukerveiledning følges i praksis, og at personell får opplæring i bruk av metoden eller utstyret.

Mattilsynet forventer også at det gjennomføres en risikovurdering som følges opp med risikoreduserende tiltak, og at bruken avbrytes om det oppstår situasjoner der fisken lider eller blir skadet.

I noen tilfeller benyttes utstyr og metoder i medisinsk behandling, f.eks. ved avlusing. Kravet til dokumentasjon gjelder tilsvarende ved medisinske behandling

Det er kun dyrehelsepersonell som kan foreskrive behandling. Dyrehelsepersonell har derfor et ansvar for å forsikre seg om at behandlingsmetoden eller utstyret som skal benyttes under behandling har nødvendig dokumentasjon før det brukes. Dyrehelsepersonell må også sikre at bruken skjer i samsvar med dokumentasjonen.

Transportører og slakterier har ansvar for velferden til fisken når den er i deres varetekt. Transportører og slakterier må derfor sikre at de benytter utprøvd, dokumentert og egnet utstyr på en korrekt måte.

Dette skal dokumentasjonen vise

Dokumentasjonen fra utprøvingen skal vise hvilke velferdsmessige konsekvenser metoden har og at metoden er egnet til å ivareta velferden til fisken.

Når det er nødvendig for å sikre riktig bruk av metoden, utstyret eller den teknologiske løsningen, skal det foreligge en brukerveiledning.

Les mer om kravet til dokumentasjon: Krav når du utvikler metoder, utstyr og teknologi i akvakultur

Metoder og utstyr må brukes innenfor rammene i dokumentasjonen

Når velferdskonsekvensene og egnethet er dokumentert, må bruken skje innenfor rammene som er dokumentert og vurdert som forsvarlig.

Oppdretter og eventuelt fiskehelsepersonell må alltid gjøre selvstendige vurderinger av om det er forhold på eget anlegg eller ved egen fisk som tilsier at bruken vil være uforsvarlig i det aktuelle tilfellet. I slike tilfeller skal metoden ikke brukes. Viser det seg at utstyret ikke fungerer forsvarlig, må bruken justeres eller avbrytes.

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften

§ 20. Metoder, installasjoner og utstyr

Metoder, installasjoner og utstyr som brukes til fisk, herunder forflytningsutstyr, rørsystemer og automatisk vaksinasjonsutstyr, skal være egnet ut fra hensynet til fiskevelferd.
Unntatt fra kravet i andre ledd er også utprøving som ikke reguleres av forsøksdyrregelverket og som gjennomføres som nødvendig ledd i å skaffe dokumentasjon om metodens konsekvens for fiskens velferd og under følgende forutsetninger:
 1. a.
  det foreligger en plan for hvordan utprøvingen skal gjennomføres, dokumenteres og evalueres.
 2. b.
  utprøvingen gjennomføres ved bruk av færrest mulig fisk.
 3. c.
  utprøvingen planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i samarbeid med personell med relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder.
 4. d.
  uttestingen skal skje etter vitenskapelige prinsipper og skal kunne dokumentere de velferdsmessige konsekvensene av metoden ved den aktuelle bruken.
 5. e.
  det er meldt fra til Mattilsynet om hva som skal utprøves, og start og sluttdato for utprøvingen. Meldingen skal sendes slik Mattilsynet bestemmer. Nærmere krav til meldeplikten fastsettes av Mattilsynet.
 6. f.
  dokumentasjon om metodens, installasjonens eller utstyrets konsekvenser for fiskevelferd, skal sendes slik Mattilsynet bestemmer. Nærmere krav til meldeplikten fastsettes av Mattilsynet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no