Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Her finner du informasjon om kravene som stilles.

Faglig oppdatert

 Sertifikat utstedes helelektronisk til Sør-Korea.

Elektronisk utveksling forutsetter bruk av Mattilsynets nye eksportløsning.

Det er ikke mulig å få sertifikatet utstedt på papir. Sertifikatet er ikke tilgjengelig i Mattilsynets skjematjenester.

Registrering

Alle virksomheter som ønsker å registrere seg for eksport til Sør-Korea, registrerer seg via produksjonsformen "registrering for eksport til Sør-Korea" i Mattilsynets skjematjenester

Listeføring for eksport til Sør-Korea

Alle produsenter av sjømat og restråstoff som skal eksportere til Sør-Korea, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter.

Mattilsynet oversender oppdatert liste over produsenter til Sør-Korea i henhold til Mattilsynets årshjul for listeføring. Produsenter som ønsker å stå på eller gjøre endringer i denne listen, må registrere seg eller endre sine opplysninger i Mattilsynets skjematjenester senest 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Mattilsynets årshjul for listeføring

Eksport til land som krever listeføring

Sør-koreanske myndigheter aksepterer kun import fra produsenter som står oppført på listen som er publisert på MFDS sin nettside. Denne listen inneholder produsenter som kan produsere sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea. 

MFDS sin nettside (impfood.mfds.go.kr)

Se veiledning for å orientere seg rundt i listen på Sjømatrådet sine sider (seafood.no)

Informasjon om hvem som skal registrere seg i produksjonsformen "Registrering for eksport til Sør-Korea" finner du nederst på siden under "Ofte stilte spørsmål".

Sør-koreanske myndigheter definerer følgende produkter som restråstoff: hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter enn pufferfisk og oppdrettslaks- og ørret.

Helsesertifikater

Sjømat, inkludert restråstoff

Sør-Korea krever dette helsesertifikatet for all sjømat, unntatt krepsdyr og levende muslinger, som dekkes av egne helsesertifikater:

Sør-koreanske myndigheter aksepterer bare én produsent på hvert helsesertifikat. Har du et eksportparti med varer fra flere produsenter,må du derfor søke om ett sertifikat per produsent.

Du søker om dette sertifikatet på innsending.eksport.mattilsynet.no (idporten.difi.no).

Sertifikatet utveksles elektronisk med Sør-Korea, og fås ikke på papir. Istedenfor papirsertifikatet får du som innsender en nedlastbar kvittering med sertifikatinformasjonen. Løsningen viser når sertifikatet er hentet av sørkoreanske myndigheter.

Hvis kunde, transportør eller andre etterspør bekreftelse på at det er utstedt sertifikat, kan du laste ned kvitteringen for innsendt søknad i eksportløsningen. Hvis dette ikke aksepteres, kan du fremvise denne erklæringen Statement eCert South-Korea (PDF)

Levende muslinger

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester. For at Mattilsynet skal kunne kontrollere at skjellene er høstet i områder fri for bonamiose og marteiliose, må forhåndsmelding inneholde følgende opplysninger:

  • Lokalitetsnavn og kommune for produksjonsområde
  • Tidspunkt for høsting

Du må skrive disse opplysningene inn i punktet "Registrer vedlegg".

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland

Merk at skjell må være høstet fra områder som er både klassifisert og åpne for høsting i aktuell periode. Du finner ukentlige oversikter over åpnede og lukkede produksjonsområder på Høsteområder levende muslinger.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Krepsdyr

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste, det har ikke forhåndsmelding.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Fiskemel og olje til humant konsum

Sør-Korea aksepterer de generelle sertifikatene for fiskemel og olje til humant konsum, så for disse produktene kan en bruke følgende sertifikat:

Ofte stilte spørsmål angående registrering til Sør-Korea

Hvor skal jeg registrere meg?

Jeg er eksportør. Skal jeg registrere meg?

Jeg er produsent som produserer varer for eksport til Sør-Korea. Skal jeg registrere meg?

Finnes det en oversikt over hvilken type produsenter som må registreres seg i henhold til type produkter som ønskes å eksportere?

Skal jeg registrere virksomheten vår for eksport av villfanget fisk og annet sjømat?

Virksomheten var tidligere registrert og godkjent i Sør-Korea via selvregistrering i portalen til myndigheten i Sør-Korea (før 23 september 2021). Må vi i tillegg registrere virksomheten hos Mattilsynet/Sjømatrådet?

Virksomheten eksporterer rest-råstoff og vi er tidligere blitt registrert via Sjømatrådet og Mattilsynet, må vi registrere oss på nytt?

Virksomheten er per dags dato godkjent i Sør-Korea for både sjømat og rest-råstoff, skal virksomheten registrere seg to ganger i det nye systemet?

Når er fristen for å registrere seg eller gjøre nødvendige endringer på allerede registrert virksomhet?

Hva skjer dersom virksomheten registrerer seg etter fristen?

Hvilke typer opplysninger skal registreres i skjemaet?

Hvor finner jeg registreringsskjemaet?