Til hovedinnhold

Dyreholdjournal for oppdrettshjort

Alle som har oppdrettshjort, skal ha dyreholdjournal.

Publisert

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for oppdrettshjort skal inneholde

 • antall hjort i anlegget
 • ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs identifikasjonskode og fødselsdato
 • for dyr som dør i besetningen:
  • datoen for dyrets dødsfall
 • for dyr som flyttes fra anlegget ditt:
  • navnet og adressen til driftsansvarlig (unntatt transportøren)
  • identifikasjonskoden til anlegget dyret ble flyttet til
  • datoen for flyttingen
  • antall dyr som overføres eller flyttes
 • for dyr som flyttes til anlegget ditt:
  • navnet og adressen til driftsansvarlig (unntatt transportøren)
  • produsentnummeret til anlegget dyret ble flyttet fra
  • datoen for ankomst
  • dyrenes nye individnummer i besetningen (hvite øremerker)
  • navnet til representanten fra Mattilsynet som kontrollerer dyreholdjournalen og datoene for når kontroll har funnet sted
  • situasjoner hvor dyrene i besetningen kommer i kontakt med lamadyr, oppdrettshjort, storfe, småfe eller svin fra andre besetninger
  • datoen for slik kontakt
  • hvilke dyr det gjelder
 • Informasjon om helse for alle hjorter på anlegget

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035

Artikkel 73

Plikter for driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for disse dyrene og deres påsetting og bruk


1. Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med
a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


2. Driftsansvarlige som holder hjortedyr, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med ett av følgende identifikasjonsmerker:
a) Et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
c) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III, som brukes på et dyr og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


3. Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, skal sikre at
a) identifikasjonsmerket påsettes disse dyrene i det anlegget der de er født,
b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet,
c) de stiller til rådighet for vedkommende myndighet og ved behov for andre driftsansvarlige den leserenheten som til
enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom den implanterte injiserbare signalgiveren ikke er godkjent av vedkommende myndighet.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)