Til hovedinnhold

Krav til handelsdokument for animaliebiprodukter

Handelsdokument skal som hovedregel følge alle forsendelser av både animalske biprodukter og avledede produkter.

Publisert

Animaliebiproduktforskriften §22 åpner for elektroniske handelsdokument og elektronisk overføring av informasjon.

Handelsdokument på papir skal foreligge i minst tre eksemplarer – én original og to kopier. Originalen følger forsendelsen. Avsender og transportør beholder hver sin kopi.

Registre og handelsdokument skal oppbevares av driftsansvarlig i minst 2 år.

Ved samhandel skal handelsdokumentet kunne forstås i både avsender- og mottakerlandet.

Handelsdokumentet skal enten være ett ark med tekst på begge sider, eller et samlet hefte som ikke kan splittes. Alle sider skal være nummerert nederst og ha referansenummer øverst. Hver forsendelse skal ha handelsdokument med unikt referansenummer.

Både originalen av handelsdokumentet og eventuelle vedlegg skal fylles ut og undertegnes av ansvarlig person for avsender. Underskriften skal ha annen farge enn trykket ellers.

Handelsdokumentet skal omfatte:

1) Dato for transport fra avsender

2) Beskrivelse av materialet herunder

 • kategori (jf. Artikkel 8-10 i forordning (EF) 1069/2009)
 • dyreart og henvisning til relevant bokstav i 1069/2009 Artikkel 10 for kategori 3 animalske biprodukter og avledede produkter til fôr
 • eventuelt øremerknummer
 • eventuelle avvik som er vesentlig for dyrehelsen eller folkehelsen og mottaker

3) Mengde i vekt eller volum eller antall kolli
4) Opprinnelsessted
5) Navn og adresse på transportøren
6) Navn og adresse og registrerings eller godkjenningsnummer for mottaker etter relevant regelverk
7) Referansenummer 

Unntak for krav til handelsdokument *

 • fra detaljist til sluttbrukere
 • innsamling av kjøkken- og matavfall fra private husholdninger, cateringvirksomhet, restauranter og storkjøkken til mellomliggende aktivitet/ lager, til et biogassanlegg eller til et komposteringsanlegg.
 • meierier som leverer melk (kategori 3) i retur til sine kunder
 • fôrblandinger
 • husdyrgjødsel innenfor samme driftsenhet

*) Merk at sporbarheten fortsatt skal være sikret med annen dokumentasjon.

Aktuelle bestemmelser i animaliebiproduktregelverket

Se krav i animaliebiproduktregelverket til handelsdokumenter med maler i

 • Animaliebiproduktforskriften §22 og mal for innenlands transport i vedlegg 2 med skrivbar versjon her.
 • (EU) 142/2011 vedlegg VIII kapittel III inkludert mal for samhandel på engelsk og norsk

Veiledning om animalske biprodukter

Skjema

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

§ 22. Krav om dokumentasjon ved innenlandstransport - handelsdokument m.m.

Biprodukter og avledede produkter som bare transporteres i Norge, skal dokumenteres på en av følgende måter:
 1. a.
  med fysisk eller elektronisk handelsdokument som inneholder informasjonen i forskriftens vedlegg 2
 2. b.
 3. c.
  ved elektronisk overføring av informasjon om opprinnelse, bestemmelsessted, mengde, beskrivelse av biproduktene eller avledede produktene og eventuell merking.
Overføres informasjonen elektronisk etter bokstav b og c skal transportøren ha tilgang til den elektroniske informasjonen under transporten.
Bestemmelsen gjelder ikke husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme gård eller til arealer som virksomhetsansvarlig leier.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no