Til hovedinnhold

Minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter

Generelt skal alle virksomheter som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter føre register over forsendelser som oppfyller alminnelige betingelser i regelverket.

Publisert

Informasjonen til registeret hentes fra handelsdokument for forsendelsen.

Hvis driftsansvarlig for virksomheten arkiverer handelsdokument for forsendelser sammen med register over forsendelser, gjelder følgende minimumskrav til register:

Avsender 

Avsender skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller registreringsnummer.

Transportør

Transportør skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum materialets opprinnelsessted som det sendes fra.

Mottaker

Mottaker skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument med minimum hvilken dato materialet ble mottatt.

Dette vil gi virksomheten og Mattilsynet en løpende oversikt over hver forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter.

Regelverk

Forordning (EU) 142/2011, vedlegg VIII, kapittel IV, avsnitt 1, punkt 1

Avsnitt 1
Alminnelige bestemmelser
 1. 1.
  Registre som nevnt i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for animalske biprodukter og avledede produkter, unntatt fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009, som er framstilt av animalske biprodukter eller avledede produkter og som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009, skal inneholde følgende:
  1. a.
   en beskrivelse av
   1. i.
    dyreartene for kategori 3-materiale og avledede produkter beregnet på bruk som fôrmidler og eventuelt, dersom det gjelder hele skrotter og hoder, øremerkenummer,
   2. ii.
    mengden materiale,
  2. b.
   når det gjelder registre som føres av en person som sender animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
   2. ii.
    transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller registreringsnummer,
  3. c.
   når det gjelder registre som føres av en person som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
   2. ii.
    materialets opprinnelsessted som det sendes fra,
   3. iii.
    mottakerens navn og adresse og eventuelt godkjenningsnummer eller registreringsnummer,
  4. d.
   når det gjelder registre som føres av en person som mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble mottatt,
   2. ii.
    materialets opprinnelsessted som det sendes fra,
   3. iii.
    transportørens navn og adresse.
 2. 2.
  Som unntak fra nr. 1 i dette avsnitt kreves det ikke at driftsansvarlige holder opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og bokstav b) i), bokstav c) i) og iii) og bokstav d ii) og iii) atskilt, dersom de beholder en kopi av handelsdokumentet fastsatt i kapittel III for hver forsendelse og gjør disse opplysningene tilgjengelige i forbindelse med de andre opplysningene som kreves i nr. 1 i dette avsnitt.
 3. 3.
  Driftsansvarlige for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg skal føre registre over de mengder og kategorier av animalske biprodukter og avledede produkter som gjennomgår avfallsforbrenning eller samforbrenning, etter det som er relevant, og hvilken dato disse aktivitetene ble utført.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no