Til hovedinnhold

Krav til ansvarshavende importør

Ansvarshavende importør må ha tilstrekkelig faglig kompetanse og beherske norsk språk.

Publisert

Se eksempler på hva dette betyr.

Hva betyr det at ansvarshavende hos importør skal ha "tilstrekkelig faglig kompetanse"?

Ansvarshavende hos importør må ha relevant faglig kompetanse, for eksempel bachelorgrad innen kjemi eller landbruk, eller annen utdanning med relevant langvarig yrkespraksis, det vil si arbeid i tilknytning til plantevern i offentlig eller privat virksomhet.

Det kreves særlig kunnskap om bruk av plantevernmidler under norske forhold. Det er ikke krav om norsk autorisasjonsbevis, med mindre du også er forhandler av plantevernmidler. 

Hva betyr det at ansvarshavende importør skal "beherske norsk språk"?

Forskriften har krav om at ansvarshavende hos importør skal beherske norsk språk. Dette betyr at vedkommende må kunne kommunisere med nordmenn, både i forvaltningen, med forhandlere og på fagdager for brukere. Med andre ord må vedkommende snakke og forstå norsk/skandinavisk. Videre skal vedkommende kunne utforme norske etiketter.
 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 11. Informasjonsplikt og kontroll ved salg

Distributører skal ved salg av plantevernmidler ha tilgjengelig minst én person som innehar autorisasjonsbevis i samsvar med bestemmelsene i § 8. I salgslokaler skal en slik person være tilstede i hele åpningstiden. Kravet gjelder likevel ikke distributører som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater.
Distributører skal ved salg av plantevernmidler kunne bistå kundene med generell rådgivning om bruk, håndtering, oppbevaring, eksponering, helse- og miljørisiko og avfallshåndtering. Ved salg av yrkespreparater og konsentrerte hobbypreparater skal distributører kunne relatere opplysningene til det aktuelle produktet.
Ansvarshavende hos importør skal beherske norsk språk, ha tilstrekkelig faglig kompetanse og ha kjennskap til norske forhold for å kunne veilede distributører og fungere som kontaktpunkt for Mattilsynet.
Importører, produsenter og grossister har plikt til å sørge for at plantevernmidler, med unntak av bruksferdige hobbypreparater, bare selges til registrerte forhandlere.
Forhandlere har plikt til å sørge for at yrkespreparater bare selges til personer som innehar gyldig autorisasjonsbevis i samsvar med § 8.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 5

Artikkel 5

Opplæring

1. Medlemsstatene skal sikre at alle yrkesbrukere, distributører og rådgivere har tilgang til relevant opplæring gitt av organer utpekt av vedkommende myndigheter. Opplæringen skal bestå av både grunnleggende opplæring og tilleggsopplæring slik at kunnskap kan tilegnes og ved behov holdes à jour. Opplæringen skal være utformet for å sikre at slike brukere, distributører og rådgivere tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om emnene oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til deres ulike roller og ansvar.

2. Innen 26. november 2013 skal medlemsstatene innføre sertifiseringsordninger og utpeke vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for å innføre dem. Disse sertifikatene skal minst dokumentere at yrkesbrukere, distributører og rådgivere har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om emnene oppført i vedlegg I enten ved å gjennomgå opplæring eller på andre måter. Sertifiseringsordningene skal omfatte krav og framgangsmåter for tildeling, fornyelse og tilbakekalling av sertifikater.

Les hele direktiv 2009/128/EF (PDF, lovdata.no)