Til hovedinnhold

Produsenter, importører og distributører

Virksomheter som skal importere, produsere eller selge plantevernmidler skal registreres hos Mattilsynet.

Publisert

En slik registrering er ikke nødvendig for virksomheter som bare selger "klar til bruk"-preparater, til bruk i hobbyhager, på stueplanter med mer.

Virksomheter må følge regler om blant annet informasjonsplikt, internkontroll, returplikt og rapportering.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 10. Registrering av forhandlere, importører og produsenter

Alle forhandlere, importører og produsenter av plantevernmidler, med unntak av forhandlere som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater, skal registreres hos Mattilsynet før de omsetter, importerer eller produserer plantevernmidler. Registreringen skal skje på den måten Mattilsynet bestemmer.
Ved registrering skal det for hvert utsalgssted utpekes en ansvarshavende for den delen av virksomheten som gjelder plantevernmidler. Vedkommende skal inneha autorisasjon etter § 8. Vedkommende kan ikke være ansvarshavende for plantevernmidler på flere utsalgssteder samtidig.
Endring av registrerte opplysninger skal meldes inn snarest og senest tre uker etter at endringen har funnet sted.
Produsenter av plantevernmidler skal registrere hvert enkelt preparat som produseres.

§ 11. Informasjonsplikt og kontroll ved salg

Distributører skal ved salg av plantevernmidler ha tilgjengelig minst én person som innehar autorisasjonsbevis i samsvar med bestemmelsene i § 8. I salgslokaler skal en slik person være tilstede i hele åpningstiden. Kravet gjelder likevel ikke distributører som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater.
Distributører skal ved salg av plantevernmidler kunne bistå kundene med generell rådgivning om bruk, håndtering, oppbevaring, eksponering, helse- og miljørisiko og avfallshåndtering. Ved salg av yrkespreparater og konsentrerte hobbypreparater skal distributører kunne relatere opplysningene til det aktuelle produktet.
Ansvarshavende hos importør skal beherske norsk språk, ha tilstrekkelig faglig kompetanse og ha kjennskap til norske forhold for å kunne veilede distributører og fungere som kontaktpunkt for Mattilsynet.
Importører, produsenter og grossister har plikt til å sørge for at plantevernmidler, med unntak av bruksferdige hobbypreparater, bare selges til registrerte forhandlere.
Forhandlere har plikt til å sørge for at yrkespreparater bare selges til personer som innehar gyldig autorisasjonsbevis i samsvar med § 8.

§ 12. Krav om internkontroll

Alle forhandlere, importører og produsenter av plantevernmidler, med unntak av forhandlere som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater, skal innføre og utøve internkontroll.
Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig, og dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.
Internkontrollen innebærer at virksomheten skal
 1. a.
  ha oversikt over organisering og ansvarsforhold,
 2. b.
  kartlegge risiko for overtredelse av regelverket ut fra virksomhetens aktiviteter, og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
 3. c.
  ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelser av overtredelser, og
 4. d.
  foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

§ 13. Krav ved retur til importør

Når godkjenningsperioden for et plantevernmiddel er utløpt, har importører plikt til å ta plantevernmiddel i uåpnet emballasje i retur fra forhandler eller grossist. Forhandler og grossist dekker kostnadene ved returen.
Når godkjenningen for et preparat tilbakekalles av Mattilsynet med øyeblikkelig virkning, skal uåpnet emballasje returneres til importøren. Returkostnadene dekkes av importøren.
Importører skal disponere lager som oppfyller kravene i § 24, til å plassere preparater som returneres etter første og annet ledd.

§ 14. Krav om rapportering

Importører og produsenter skal sende inn rapport til Mattilsynet over omsetningen av plantevernmidler.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 5, 6 og 13

Artikkel 5

Opplæring

1. Medlemsstatene skal sikre at alle yrkesbrukere, distributører og rådgivere har tilgang til relevant opplæring gitt av organer utpekt av vedkommende myndigheter. Opplæringen skal bestå av både grunnleggende opplæring og tilleggsopplæring slik at kunnskap kan tilegnes og ved behov holdes à jour. Opplæringen skal være utformet for å sikre at slike brukere, distributører og rådgivere tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om emnene oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til deres ulike roller og ansvar.

2. Innen 26. november 2013 skal medlemsstatene innføre sertifiseringsordninger og utpeke vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for å innføre dem. Disse sertifikatene skal minst dokumentere at yrkesbrukere, distributører og rådgivere har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om emnene oppført i vedlegg I enten ved å gjennomgå opplæring eller på andre måter. Sertifiseringsordningene skal omfatte krav og framgangsmåter for tildeling, fornyelse og tilbakekalling av sertifikater.

Artikkel 6

Krav til salg av pesticider

1. Medlemsstatene skal sikre at distributørene har tilstrekkelig mange ansatte som innehar et sertifikat som nevnt i artikkel 5 nr. 2. Disse personene skal være tilgjengelige på salgstidspunktet for å gi tilstrekkelige opplysninger til kunder om bruken av pesticider, helse- og miljørisikoer og sikkerhetsinstrukser for å håndtere slike risikoer for de berørte produktene. Svært små distributører som selger bare produkter som ikke er til yrkesbruk, kan unntas fra dette kravet dersom de ikke selger pesticidpreparater som er klassifisert som giftige, svært giftige, kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger(1).

2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å begrense salget av pesticider godkjent for yrkesbruk til personer som innehar et sertifikat som nevnt i artikkel 5 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal kreve at distributører som selger pesticider til ikke-yrkesbrukere, gir generelle opplysninger om risikoene for menneskers helse og miljøet ved bruk av pesticider, særlig om farer, eksponering, riktig lagring, håndtering, spredning og trygg sluttbehandling i samsvar med Felleskapets avfallsregelverk, samt om lavrisikoalternativer. Medlemsstatene kan kreve at pesticidprodusentene skal framlegge slike opplysninger.

4. Tiltakene fastsatt i nr. 1 og 2 skal treffes innen 26. november 2015.

Artikkel 13

Håndtering og lagring av pesticider og behandling av emballasje og rester

1. Medlemsstatene skal vedta nødvendige tiltak for å sikre at følgende oppgaver utført av yrkesbrukere og om relevant av distributører, ikke setter menneskers helse eller miljøet i fare:

 1. lagring, håndtering, fortynning og blanding av pesticider før spredning,
 2. håndtering av emballasje og rester av pesticider,
 3. sluttbehandling av rester av tankblanding etter spredning,
 4. rengjøring av utstyret etter bruk,
 5. gjenvinning eller sluttbehandling av rester av pesticider og emballasje i samsvar med Fellesskapets avfallsregelverk.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å unngå farlige situasjoner i forbindelse med håndteringen av pesticider som er godkjent for ikke-yrkesbrukere. Tiltakene kan omfatte bruk av pesticider med lav giftighet, bruksferdige utforminger og begrensninger når det gjelder størrelsen på beholdere eller emballasje.

3. Medlemsstatene skal sikre at lagringsområder for pesticider for yrkesbruk er bygget slik at uønskede utslipp unngås. Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot beliggenhet, størrelse og byggematerialer.

Les hele direktiv 2009/128/EF (PDF, lovdata.no)