Søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer)

Finn skjemaene du trenger for å søke eller melde fra til kommunen om spredning av plantevernmidler i skog, utmark, kantsoner og åkerholmer.

Publisert

Kommunen har flere delegerte oppgaver etter forskrift om plantevernmidler. Det er utarbeidet en instruks for kommunens oppgaver.

Den delegerte myndigheten omfatter følgende:

  • § 9 om autorisasjonsbevis
  • § 18 om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy (helikopterspredning i skog)
  • § 19 om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet
  • § 22 om spredning av plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større.

Vær oppmerksom på at kommunen kan ha laget egne elektroniske utgaver av skjemaene under.

For søknadskjemaene til spredning fra luftfartøy og utmark er det likevel et krav at skjemaene inneholder minimum de samme opplysningene som er etterspurt i disse utgavene.

Spredning fra helikopter eller på areal større enn 15 dekar

Den som ønsker å spre plantevernmidler fra helikopter i skog eller på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større må sende inn søknad om dette til kommunen innen 1. oktober året før spredningen er planlagt utført.

Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel fra luftfartøy (nynorsk)

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark (≥ 15 dekar) (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≥ 15 dekar) (nynorsk)

Spredning i utmark på areal mindre enn 15 dekar

Ved spredning med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har en plikt til å sende melding til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.

Søknads- og meldingsplikten i utmark gjelder imidlertid ikke motorisert håndholdt og ryggbåret spredeutstyr.

Melding om spredning av plantevernmidler (≤15 dekar) (bokmål)

Melding om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≤15 dekar) (nynorsk)

Spredning i kantsoner og på åkerholmer

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Forbudet omfatter ikke direkte stubbebehandling.

Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel i kantsone og på åkerholmar (nynorsk)

Spredning i strid med etiketten krever dispensasjon fra Mattilsynet

Kommunen kan ikke gi tillatelse til spredning som er i strid med plantevernmiddelets etikett. Dersom en ønsker å søke om bruk av plantevernmiddel som er i strid med etiketten må det søkes om dispensasjon til Mattilsynet. Dette kan for eksempel gjelde bekjemping av fremmede arter nærmere vann enn 3 meter.

Regelverk

Instruks til kommune m.m. om delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften - manuell

Forskrift om plantevernmidler