Til hovedinnhold

Søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer)

Finn skjemaene du trenger for å søke eller melde fra til kommunen om spredning av plantevernmidler i skog, utmark, kantsoner og åkerholmer.

Publisert

Kommunen har flere delegerte oppgaver etter forskrift om plantevernmidler. Det er utarbeidet en instruks for kommunens oppgaver.

Den delegerte myndigheten omfatter følgende:

 • § 9 om autorisasjonsbevis
 • § 18 om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy (helikopterspredning i skog)
 • § 19 om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet
 • § 22 om spredning av plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større.

Vær oppmerksom på at kommunen kan ha laget egne elektroniske utgaver av skjemaene under.

For søknadskjemaene til spredning fra luftfartøy og utmark er det likevel et krav at skjemaene inneholder minimum de samme opplysningene som er etterspurt i disse utgavene.

Spredning fra helikopter eller på areal større enn 15 dekar

Den som ønsker å spre plantevernmidler fra helikopter i skog eller på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større må sende inn søknad om dette til kommunen innen 1. oktober året før spredningen er planlagt utført.

Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel fra luftfartøy (nynorsk)

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark (≥ 15 dekar) (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≥ 15 dekar) (nynorsk)

Spredning i utmark på areal mindre enn 15 dekar

Ved spredning med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har en plikt til å sende melding til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.

Søknads- og meldingsplikten i utmark gjelder imidlertid ikke motorisert håndholdt og ryggbåret spredeutstyr.

Melding om spredning av plantevernmidler (≤15 dekar) (bokmål)

Melding om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≤15 dekar) (nynorsk)

Spredning i kantsoner og på åkerholmer

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Forbudet omfatter ikke direkte stubbebehandling.

Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer (bokmål)

Søknad om spreiing av plantevernmiddel i kantsone og på åkerholmar (nynorsk)

Spredning i strid med etiketten krever dispensasjon fra Mattilsynet

Kommunen kan ikke gi tillatelse til spredning som er i strid med plantevernmiddelets etikett. Dersom en ønsker å søke om bruk av plantevernmiddel som er i strid med etiketten må det søkes om dispensasjon til Mattilsynet. Dette kan for eksempel gjelde bekjemping av fremmede arter nærmere vann enn 3 meter.

Regelverk

Instruks til kommune m.m. om delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften - manuell

Forskrift om plantevernmidler

§ 9. Myndigheten som utsteder og inndrar autorisasjonsbevis for plantevernmidler mv.

Mattilsynet fatter enkeltvedtak om autorisasjonsbevis for plantevernmidler etter § 8 og tilleggsbevis for gnagermidler etter § 8a i denne forskriften.
Mattilsynet kan delegere myndighet til å holde eksamen og utstede autorisasjonsbevis for plantevernmidler, herunder å sørge for at det arrangeres autorisasjonskurs, til kommunen og statsforvalteren. Tilsvarende gjelder tilleggsbevis for gnagermidler.
Mattilsynet ved hovedkontoret er klageinstans når vedtak om autorisasjonsbevis er truffet i henhold til første ledd.
Mattilsynet kan fatte vedtak om inndragelse av autorisasjonsbevis.

§ 18. Søknad om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Mattilsynet kan delegere myndigheten til å fatte vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy etter § 17 annet ledd til kommunen.
Virksomhet som er godkjent for spredning av plantevernmidler fra luftfartøy må sende søknad om tillatelse til kommunen på skjema fastsatt av Mattilsynet. Søknaden skal omfatte en sprøyteplan med beskrivelse av hvert enkelt sprøytefelt som planlegges behandlet i vedkommende kommune.
Søknad må settes frem innen 1. oktober året før spredning av plantevernmidler fra luftfartøy planlegges utført. Det kan likevel sendes søknad for et enkelt sprøytefelt etter denne fristen dersom det oppstår kritiske eller særlig vanskelige plantehelsemessige situasjoner som tilsier dette.
Mattilsynet ved Hovedkontoret er klageinstans når vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy er truffet etter første ledd, jf. § 17 annet ledd.

§ 19. Bruk av plantevernmidler

Spredning av plantevernmidler skal ikke skje til ulempe for naboeiendommer.
Spredning av plantevernmidler i kantsoner i og rundt innmark og på åkerholmer er forbudt. Forbudet omfatter ikke direkte stubbebehandling. For annen spredning enn direkte stubbebehandling kan det gis tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Mattilsynet kan delegere myndighet til å fatte vedtak om slik tillatelse til kommunen.
Plantevernmidler som er beregnet for yrkesmessig bruk skal ikke brukes i hobbyhager, på stueplanter o.l.

§ 22. Spredning av plantevernmidler på utmark

Enhver som anvender plantevernmidler på utmark plikter å sørge for følgende, med mindre annet er angitt på plantevernmidlets etikett
 1. a.
  ved bruk av traktormontert spredeutstyr skal det være minst 50 meter fra ytterkant av et sprededrag til bolig og fritidsbolig,
 2. b.
  spredning fra bakken skal utføres slik at noe av lauvvegetasjonen blir stående igjen,
 3. c.
  spredningen skal ikke komme i konflikt med vernede områder, og
 4. d.
  det skal ikke være beitedyr i området når spredningen foregår.
Den som skal spre plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større, må sende søknad om tillatelse til kommunen på skjema fastsatt av Mattilsynet. Vedtak skal ivareta hensyn til både folkehelse, miljø og næringsaktør. Det kan stilles vilkår for tillatelsen. Mattilsynet kan delegere myndighet til å fatte vedtak om slik tillatelse til kommunen. Mattilsynet ved Hovedkontoret er klageinstans.
Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette på skjema fastsatt av Mattilsynet. Meldingen skal sendes til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.
Søknads- og meldeplikten etter annet og tredje ledd gjelder ikke for sprøyting med motorisert håndholdt og ryggbåret spredeutstyr, og for spredning langs jernbanelinje.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no