Salmonella

Salmonella er ein bakterie som kan smitte både menneske og dyr. Salmonella blir sjeldan påvist hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men det er ikkje uvanleg at ville dyr har salmonellasmitte.

Fagleg oppdatert

Dei vanlegaste symptoma på sjukdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smittar stort sett gjennom mat og vatn, men kan også smitte frå person til person, mellom dyr, frå dyr til menneske og frå menneske til dyr.

Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det same gjeld for Sverige, Finland og Island. Norske husdyr blir jevnleg testa for salmonellabakteriar.

Dei fleste nordmenn som blir sjuke av Salmonella, blir smitta på reise i utlandet. Talet på sjukdomstilfelle har gradvis gått nedover dei tre siste åra, noko som kan komme av at det no er mindre Salmonella i fjørfebesetningar og egg i mange europeiske land.

For næringen

Håndtering Salmonella i kjøtt frå EU/EØS

Trygge frukt og grønsaker er ansvaret for verksemda

Rapporter

Smittestoff i sukkererter og vaska salat 2021

Kontroll av salmonella i tørka produkt 2020

Kontroll av Salmonella i tørka frukt, tørka bær og nøtteblandinger 2019

Overvaking og kontroll med Salmonella i levande dyr, ferskt kjøtt og egg

Lenkjer til andre

Salmonella (vetinst.no)