Til hovedinnhold
Klagesak

Rensefisk skal ikke gjennomgå behandling mot lakselus

Bestemmelser i dyrevelferdsloven tillater ikke at rensefisk blir behandlet mot lakselus

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/97812
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Ved behandling mot lakselus ble rognkjeks ikke utfisket fra merdene før laksen ble badebehandlet med azametifos.

Vurdering

Akvakulturdriftsforskriftens § 28 andre ledd omhandler vern av rensefisk i oppdrettsanlegg. Andre og tredje setning slår fast at: «Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning. Etter samråd med veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten dersom dette tar bedre hensyn til fiskevelferden».

Lusebehandlingen er belastende for fisken. Belastningen rensefisken gjennomgår har den ingen nytte av, og hvilke belastninger rensefisken opplever ved ulike metoder for avlusing har vi lite kunnskap om.

Når rensefisk er inkludert i fiskegruppen som vurderes behandlet, må en også ivareta hensynet til rensefiskens velferd. Medikamentelle og ikke-medikamentelle avlusingsmetoder settes ikke inn for å behandle rensefisken.

Det er i strid med kravene i dyrevelferdsloven § 9, jf. § 3, å la rensefisk gjennomgå behandling mot lakselus.

Akvakulturdriftsforskriften er underordnet dyrevelferdsloven, og forskriften kan ikke forstås på en måte som strider mot loven. Kravet i forskriften om at «Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning», er i tråd med dyrevelferdsloven. Kravet i dyrevelferdsloven betyr at hverken oppdretter eller dyrehelsepersonell lovlig kan beslutte å la rensefisk bli behandlet mot lakselus. Valget som siste setning i akvakulturdriftsforskriften § 28 andre ledd legger opp til, kan derfor ikke gjelde avlusing.

Konklusjon

Bestemmelsene i dyrevelferdsloven § 9 og akvakulturdriftsforskriften § 28 innebærer at rensefisk ikke skal gjennomgå behandling mot lakselus.

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2021/97812

 

 

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.
Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.
Ved smertefulle inngrep skal det nyttes nødvendig bedøvelse og smertelindring.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om medisinsk og kirurgisk behandling, herunder fastsette vilkår for eller forby visse former for slik behandling og gjøre unntak fra andre ledd.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Akvakulturdriftsforskriften

§ 28. Håndtering og stell

Fisk skal holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske behov og beskyttes best mulig mot skade og unødig påkjenning. Fisk skal ikke settes ut i et akvakulturanlegg med pågående klinisk sykdomsutbrudd dersom det er grunn til å tro at fisken som settes ut vil bli syk og påføres vesentlige unødige påkjenninger.
Fisk skal sorteres og plasseres etter størrelse der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse. Rensefisk som går sammen med annen fisk i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for forsvarlig avliving eller gjenbruk før produksjonsenheten tømmes for fisk. Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning. Etter samråd med veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten dersom dette tar bedre hensyn til fiskevelferden.
Fisk skal ikke håndteres unødig. Håndtering, herunder vaksinering, trenging, håving og pumping, skal skje på en skånsom måte og med et forsvarlig tempo, slik at fisk ikke blir påført skade eller unødige påkjenninger. Fisk skal i minst mulig grad tas ut av vannet.
Pumpeavstanden skal være så kort som mulig. Ved pumping av fisk skal det sørges for at pumpehøyde, trykk og fallhøyde er slik regulert at skade unngås.
Fisken skal under håndtering ha forsvarlig vannkvalitet ut fra artens behov. Under trenging skal oksygennivået kontrolleres ved bruk av egnet måleutstyr. Trenging som varer i mindre enn 30 minutter ved vanntemperatur lavere enn 6 °C er unntatt fra kravet om oksygenmåling. Dersom fisk viser tegn til atferdsendringer utover det normale under håndtering, skal det straks iverksettes nødvendige tiltak for å sikre fiskenes velferd.
Ved vaksinering skal det tas hensyn til forhold som er relevante for fiskevelferd og fiskehelse, herunder smitterisiko, fiskestørrelse og vekst, utviklingstrinn, vanntemperatur og vaksinasjonstidspunkt.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no