Skip to main content

Brønnbåtar: Vask og desinfeksjon ved kippkøyring

I det nye dyrehelseregelverket er det krav om at fartøy og køyretøy som transporterer levande fisk eller andre akvatiske dyr til akvakultur, skal vaskast og desinfiserast mellom kvar sending.

Publisert

Fleire transportar innanfor eit kort tidsrom frå eitt settefiskanlegg til eitt mottaksanlegg kan reknast som ei sending dersom det er kort avstand mellom anlegga, og det blir sett i verk nødvendige tiltak for å hindre spreiing av smitte under lasting frå båt til settefiskanlegget.

Det kan også reknast som ei sending når det blir transportert fisk på fleire turar mellom eitt matfiskanlegg og eitt slakteri/slaktemerdanlegg. I slike tilfelle må det ikkje stå fisk frå andre matfiskanlegg i slaktemerd, eller lossast fisk frå andre anlegg samtidig.

Regelverk

Akvabiosikkerhetsforskriften

Forordning (EU) 2020/990 om forflytninger av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr

Fulltekst tilføyd 7 juli 2022 uten kunngjøring.
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av grunnrettsakten, forordning (EU) 2020/990.

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/990
av 28. april 2020
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse og utstedelse av helsesertifikater ved forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr innenfor Unionen

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)1, særlig artikkel 192 nr. 2, artikkel 197 nr. 3, artikkel 201 nr. 3, artikkel 202 nr. 3, artikkel 205 nr. 2, artikkel 211 nr. 1, artikkel 213 nr. 1, artikkel 216 nr. 4, artikkel 218 nr. 3, artikkel 221 nr. 1, artikkel 222 nr. 3, artikkel 223 nr. 6 og artikkel 224 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler for kategorisering av listeførte sykdommer som er av betydning på unionsplan. Ifølge artikkel 5 i nevnte forordning skal sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer gjelde for de listeførte sykdommene, som nevnt i den artikkelen og i vedlegg II til nevnte forordning. Ettersom listeførte sykdommer krever ulike typer håndteringstiltak, er det i artikkel 9 i forordning (EU) 2016/429 fastsatt regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som tar hensyn til hvor alvorlig innvirkning disse ulike typene listeførte sykdommer kan ha på folke- eller dyrehelsen, økonomien, samfunnet og miljøet.
 2. 2.
  Særlig viser artikkel 9 nr. 1 bokstav a)-e) i forordning (EU) 2016/429 til ulike typer listeførte sykdommer, idet det tas hensyn til mulig risiko ved tilfeller av disse listeførte sykdommene. I artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning fastsettes det dessuten at listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c) også skal anses som listeførte sykdommer i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav d) dersom risikoen som den aktuelle sykdommen utgjør, kan begrenses på en effektiv og forholdsmessig måte gjennom tiltak for forflytning av dyr og produkter. Dette skillet mellom ulike kategorier av listeførte sykdommer bør tas hensyn til i forbindelse med reglene fastsatt i denne forordningen for forflytning innenfor Unionen av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr.
 3. 3.
  I del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes sykdomsspesifikke regler for kategori D-sykdommer og listeførte arter for disse sykdommene samt regler for nye sykdommer. Disse reglene omfatter også krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen, herunder akvatiske dyr beregnet på konsum, og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, med sikte på å forebygge og bekjempe spredning av listeførte og nye sykdommer i Unionen.
 4. 4.
  I del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 gis også Kommisjonen myndighet til å vedta regler som utfyller visse ikke-grunnleggende bestemmelser i forordningen ved hjelp av delegerte rettsakter. Slike utfyllende regler bør derfor vedtas for å sikre at den nye rettslige rammen for bekjempelse og forebygging av dyresykdommer som er fastsatt i nevnte forordning, fungerer på en tilfredsstillende måte. Ettersom disse utfyllende reglene i stor grad er innbyrdes forbundet, bør de av hensyn til klarhet og åpenhet samt for å lette anvendelsen av reglene, fastsettes i én enkelt rettsakt i stedet for i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping.
 5. 5.
  I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/18822 inndeles de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 i kategori A-, B-, C-, D- og E-sykdommer. Det fastsettes også at reglene for forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal gjelde for kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene og gruppene av listeførte arter som er angitt i tabellen i gjennomføringsforordningen. I tabellen angis blant annet arter og grupper av arter av akvatiske dyr samt vektorarter for sykdommer som rammer akvatiske dyr.
 6. 6.
  Reglene og de risikoreduserende tiltakene som fastsettes i denne forordningen, bør utfylle kravene til dyrehelse som er fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen, herunder akvatiske dyr beregnet på konsum og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, for å sikre at disse varene ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av de sykdommene hos akvatiske dyr som er nevnt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429, og definert ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 som kategori D-sykdommer som alt etter hva som er relevant, omfatter kategori A-, kategori B- og kategori C-sykdommer. Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/6893 fastsettes regler for obligatoriske og frivillige programmer for utryddelse av bestemte listeførte sykdommer. Når det gjelder kategori B- og C-sykdommer, er visse medlemsstater omfattet av utryddelsesprogrammer med det formål å sette en stopper for disse listeførte sykdommene eller vise at de har sykdomsfri status for disse listeførte sykdommene. Med tanke på disse programmene bør det derfor fastsettes at forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr av listeførte arter for den relevante kategorien B- eller C-sykdom skal tillates bare dersom denne forflytningen ikke truer utryddelsesprogrammenes resultater eller den sykdomsfrie statusen for disse listeførte sykdommene, dersom en slik status er oppnådd.
 7. 7.
  Når det gjelder kategori C-sykdommer, kan driftsansvarlige for anlegg som ikke er omfattet av et frivillig utryddelsesprogram, dessuten gjennomføre et frivillig overvåkingsprogram for en bestemt kategori C-sykdom i samsvar med reglene fastsatt i delegert forordning (EU) 2020/689. Selv om slike anlegg ikke vil bli erklært som sykdomsfrie, vil de ha den fordelen at de vil motta bare akvakulturdyr av listeførte arter for den relevante kategori C-sykdommen, og dette vil ikke true overvåkingsprogrammets resultater.
 8. 8.
  Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes utfyllende regler for forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr som er nødvendige for å sikre gode resultater av slike utryddelses- og overvåkingsprogrammer i de medlemsstatene, sonene eller segmentene som de gjennomføres i, samt i medlemsstater, soner og segmenter som har oppnådd sykdomsfri status.
 9. 9.
  I artikkel 192 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes sykdomsforebyggende tiltak i forbindelse med transport av akvatiske dyr, og Kommisjonen gis myndighet til å fastsette utfyllende regler for rengjøring og desinfisering av transportmidler for akvatiske dyr, utskifting av vann, utslipp av vann og biosikkerhetstiltak for å redusere mulig risiko som oppstår ved transport av disse akvatiske dyrene innenfor Unionen. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes nærmere regler for transport av akvatiske dyr, herunder transport med brønnbåt.
 10. 10.
  Ifølge forordning (EU) 2016/429 skal forsendelser av akvatiske dyr av listeførte arter som innføres til et område med sykdomsfri status eller et område som er omfattet av et utryddelsesprogram, følges av et helsesertifikat, unntatt under visse svært begrensede omstendigheter. Ettersom visse forsendelser transporteres for kommersielle formål i blandede partier som kan følges av forskjellige helsesertifikater, er det avgjørende å sikre at hver forsendelse losses på det tiltenkte bestemmelsesstedet. Det er et nødvendig risikoreduserende tiltak å merke forsendelser på en slik måte at etiketten tydelig knytter forsendelsen av akvatiske dyr til det tilsvarende helsesertifikatet, av hensyn til sporbarhet og for å sikre at bare de forsendelsene som er behørig sertifisert for å sendes til sykdomsfrie områder, havner i disse områdene. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for merking av slike forsendelser.
 11. 11.
  Ifølge artikkel 197 i forordning (EU) 2016/429 skal akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori B- og C-sykdommer, ha opprinnelse i områder med sykdomsfri status dersom de er beregnet på medlemsstater, soner eller segmenter som er frie for disse listeførte sykdommene eller er omfattet av et program for utryddelse av slike listeførte sykdommer. I visse situasjoner berettiger risikoen for dyrehelsen imidlertid ikke slike restriksjoner. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes et unntak fra restriksjonene som er fastsatt i artikkel 197 i forordning (EU) 2016/429, samtidig som det sikres at nødvendige risikoreduserende tiltak treffes, slik at nevnte forflytninger av akvakulturdyr ikke setter helsestatusen eller de eksisterende utryddelsesprogrammene i fare.
 12. 12.
  Det er også nødvendig å fastsette utfyllende regler som gir unntak for levende akvatiske dyr av listeførte arter beregnet på konsum, dersom de flyttes til en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment, eller en medlemsstat, en sone eller et segment som er omfattet av et utryddelsesprogram, og dersom de ikke har opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment. I slike tilfeller kan disse akvatiske dyrene være av arter som er listeført som vektorarter i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, men som ikke har vært i kontakt med de listeførte artene som er mottakelige for den relevante listeførte sykdommen som angitt i kolonne 3 i nevnte tabell, og derfor ikke anses som vektorer. En annen mulighet er at disse akvatiske dyrene kan være beregnet på slakting og foredling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og det er gitt tillatelse fra vedkommende myndighet til at de kan forlate et område som er omfattet av tiltak for sykdomsbekjempelse som gjelder en listeført eller ny sykdom. Ved denne forordningen bør det fastsettes at ytterligere risikoreduserende tiltak i forbindelse med emballering og merking i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/20044 skal anvendes på bløtdyr og krepsdyr beregnet på konsum, slik at det sikres at slike akvatiske dyr kan flyttes til et område med sykdomsfri status eller et område som er omfattet av et utryddelsesprogram, uten at det medfører risiko for spredning av en relevant listeført eller ny sykdom.
 13. 13.
  Det er også nødvendig å fastsette utfyllende regler for forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter til avgrensede akvakulturanlegg. Akvakulturdyr av vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 som ikke har vært i kontakt med de mottakelige artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell, samt akvakulturdyr som har vært i karantene i et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/6915, eller har vært i karantene i et annet avgrenset anlegg, herunder bestemmelsesanlegget, bør kunne flyttes til avgrensede anlegg. Ettersom avgrensede anlegg kan utveksle akvakulturdyr seg imellom med færre krav når det gjelder forflytning enn for andre typer akvakulturanlegg, er det viktig at de særlige reglene og unntakene som er fastsatt i denne forordningen, sikrer at slik forflytning mellom avgrensede anlegg ikke utgjør en risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer.
 14. 14.
  Viltlevende akvatiske dyr er en viktig ressurs som bør vernes. Ifølge artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429 tillates derfor medlemsstatene å kreve at bare akvatiske dyr fra sykdomsfrie områder kan utsettes i naturen selv om vannområdene de settes ut i, ikke har sykdomsfri status. Dessuten skal Kommisjonen ifølge artikkel 205 nr. 2 i nevnte forordning vedta delegerte rettsakter om fastsettelse av utfyllende regler for forflytning av akvatiske dyr til sportsfiske, herunder agn. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for en framgangsmåte for hvordan medlemsstatene kan benytte seg av denne muligheten. Ettersom forordning (EU) 2016/429 ikke krever at det utstedes helsesertifikat for slik forflytning av forsendelser av akvatiske dyr til områder som ikke er sykdomsfrie, bør det ved denne forordningen fastsettes regler som sikrer at vedkommende myndigheter i begge medlemsstatene er i stand til å spore forflytningen av slike forsendelser.
 15. 15.
  Levende agn som er smittet av en listeført eller ny sykdom hos akvatiske dyr, utgjør en vesentlig sykdomsrisiko for viltlevende akvatiske dyr og derfor potensielt også for akvakulturdyr. For å håndtere denne risikoen bør det derfor ved denne forordningen fastsettes at levende agn bare kan komme fra et område med sykdomsfri status dersom den skal brukes i en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status eller i medlemsstater som har truffet tiltakene nevnt i artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429.
 16. 16.
  I artikkel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for hvilke typer forflytning av akvatiske dyr som skal følges av et sertifikat. Erfaringene fra anvendelsen av reglene fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF6 viser imidlertid at det under visse svært begrensede og særlige omstendigheter, og med Kommisjonens og de relevante medlemsstatenes samtykke, kan innvilges unntak fra anvendelsen av reglene angitt i artikkel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 når det gjelder kategori C-sykdommer. Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes vilkår for når det ikke skal være et krav om at et helsesertifikat skal følge forsendelser av akvatiske dyr av listeførte arter når de er beregnet på sykdomsfrie medlemsstater.
 17. 17.
  Egenerklæringsdokumenter utstedes av driftsansvarlige i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429 for forsendelser som skal flyttes mellom medlemsstater, men som ikke trenger å følges av et helsesertifikat. Det er viktig å fastsette regler for hvilke opplysninger slike egenerklæringsdokumenter bør inneholde for å sikre at forsendelser kan spores og for å fremme sikker handel. Egenerklæringsdokumenter har en merverdi i forbindelse med forflytning av akvakulturdyr mellom akvakulturanlegg som gjennomfører overvåkingsprogrammer for en eller flere kategori C-sykdommer. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes at egenerklæringsdokumenter skal inneholde de opplysningene som er nødvendige for å bekrefte at opprinnelsesanlegget deltar i et overvåkingsprogram, og at det ikke er mistanke om eller bekreftet forekomst av nevnte kategori C-sykdom eller -sykdommer i akvakulturanlegget.
 18. 18.
  For å sikre at reglene for utstedelse av helsesertifikat som er fastsatt i artikkel 216 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, følges, skal den offentlige veterinæren foreta dokumentkontroll og en klinisk kontroll og, dersom det er relevant, kliniske undersøkelser ved opprinnelsesanlegget før helsesertifikatet undertegnes. Målet med disse kontrollene er å sikre at det ikke er noe som tyder på forekomst av en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget, og fremme sikker handel. Utfyllende regler for disse kontrollene bør fastsettes i denne forordningen.
 19. 19.
  Kliniske tegn på sykdom er mindre åpenbare hos visse kategorier av akvakulturdyr, for eksempel egg og bløtdyr. Det er derfor uheldig bruk av ressurser å kreve at det skal foretas klinisk kontroll av slike kategorier av akvakulturdyr før hver forflytning fra et akvakulturanlegg. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes et unntak fra kravet om å foreta klinisk kontroll av egg og bløtdyr hver gang det skal utstedes sertifikat for dem, forutsatt at det foretas visse kontroller i forbindelse med dokumentasjon, datoen for den siste kliniske kontrollen av akvakulturdyrene som holdes i akvakulturanlegget, og opplysninger om forflytning til anlegget.
 20. 20.
  Erfaringene fra anvendelsen av direktiv 2006/88/EF viser at det i denne forordningen også bør fastsettes visse andre unntak fra kravet om å foreta klinisk kontroll i løpet av de siste 72 timene før avsendelse. Formålet med disse unntakene er å gi vedkommende myndighet fleksibilitet til å foreta klinisk kontroll i løpet av en periode på sju dager før avsendelse under visse begrensede omstendigheter der sannsynligheten for symptomer på sykdom eller risiko for spredning av en listeført eller ny sykdom anses å være lav.
 21. 21.
  I artikkel 219 og 220 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes forpliktelser for andre driftsansvarlige enn transportører og for vedkommende myndigheter i medlemsstatene i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr mellom medlemsstatene. Ved denne forordningen bør det fastsettes utfyllende regler for opplysningene som driftsansvarlige bør framlegge for vedkommende myndighet før en slik forflytning, samt opplysningene som vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten bør underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om. Denne forhåndsmeldingen om forflytning mellom medlemsstatene bør gjelde både akvakulturdyr og viltlevende akvatiske dyr.
 22. 22.
  Ved forflytning av akvakulturdyr av listeførte arter mellom et anlegg i en medlemsstat som deltar i et overvåkingsprogram for en viss kategori C-sykdom, og et anlegg i en annen medlemsstat som deltar i et overvåkingsprogram for samme kategori C-sykdom, er det viktig å fastsette regler angående opplysningene som skal framlegges på forhånd, for å sikre at bestemmelsesanlegget mottar akvakulturdyr med en akseptabel helsestatus. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes regler for opplysningene som den driftsansvarlige for opprinnelsesanlegget bør framlegge for vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, samt opplysningene som vedkommende myndighet bør underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om.
 23. 23.
  Ettersom melding om forflytning mellom medlemsstater er et viktig skritt i retning av å sikre at akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr kan spores, og for å fremme sikker handel, bør det ved denne forordningen fastsettes nærmere regler for kravene til forhåndsmelding, herunder en nærmere beskrivelse av opplysningene som driftsansvarlige skal framlegge, samt nødrutiner for slike meldinger. I artikkel 219 nr. 2, artikkel 220 nr. 2 og artikkel 221 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 46 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/17157 beskrives opplysningene som driftsansvarlige og vedkommende myndigheter skal framlegge i forbindelse med slike meldinger, og nødrutinene som vedkommende myndighet skal innføre ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES.
 24. 24.
  Ifølge artikkel 222 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i forbindelse med driftsansvarliges forpliktelser med hensyn til forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr, herunder risikoreduserende tiltak som bør anvendes på slike produkter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. Ifølge artikkel 222 nr. 4 i nevnte forordning får reglene i denne artikkelen ikke anvendelse på produkter av animalsk opprinnelse fra viltlevende akvatiske dyr som høstes eller fanges for direkte konsum. De utfyllende reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor få anvendelse bare på produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, og bør omfatte tiltak som skal treffes når visse produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr av listeførte arter enn levende akvakulturdyr, kommer inn i et område med sykdomsfri status og skal videreforedles, eller dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelse til at de forlater et anlegg eller en sone som er omfattet av nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner. De utfyllende reglene bør også omfatte kravene til utstedelse av helsesertifikat og kravene til meldinger som bør få anvendelse på slik forflytning, for å sikre at disse produktene kan spores.
 25. 25.
  Reglene som fastsettes ved denne forordningen når det gjelder forflytning av levende akvatiske dyr, bør omfatte artene oppført i kolonne 3 og 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 med visse unntak for vektorartene angitt i kolonne 4. På grunn av det lavere risikonivået som er forbundet med produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, bør reglene som fastsettes ved denne forordningen når det gjelder forflytning av slike produkter, imidlertid få anvendelse bare på de mottakelige artene som er oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og ikke på vektorartene angitt i kolonne 4 i samme tabell.
 26. 26.
  Produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr skal under visse omstendigheter følges av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 223 i forordning (EU) 2016/429. Nærmere bestemmelser om innholdet i disse helsesertifikatene bør fastsettes i denne forordningen.
27. Denne forordningen bør får anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429.
VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

DEL I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1
Formål og virkeområde

Denne forordningen utfyller reglene fastsatt i del IV avdeling II kapittel 2 og 3 i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr innenfor Unionen.
Særlig fastsettes regler for
 1. a.
  forpliktelsene driftsansvarlige, herunder transportører, har ved transport av akvatiske dyr,
  1 EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1.
  2 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21).
  3 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 211).
  4 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55).
  5 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 345).
  6 Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).
  7 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019, s. 37).
 2. b.
  utfyllende krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr beregnet på særlig bruk eller særlige formål, herunder krav til utstedelse av sertifikater og krav til meldinger,
 3. c.
  produksjon, foredling og distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr.

Artikkel 2
Definisjoner

I denne forordningen får definisjonene i artikkel 4 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 2 i delegert forordning (EU) 2020/691 anvendelse.
Videre menes med
 1. 1.
  «container» en kasse, boks, beholder eller annen stiv konstruksjon som brukes til transport av akvatiske dyr eller egg fra akvatiske dyr, men som ikke er et transportmiddel,
 2. 2.
  «brønnbåt» et fartøy som har en brønn eller tank til oppbevaring, transport eller behandling av levende akvakulturdyr i vann,
 3. 3.
  «vektorarter» arter som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og som oppfyller vilkårene for å anses som vektorer som angitt i kolonne 3 i vedlegg I til denne forordningen,
 4. 4.
  «agn» et akvatisk dyr som brukes til å lokke til seg eller fange et annet akvatisk dyr,
 5. 5.
  «nasjonale tiltak» nasjonale tiltak som har som formål å begrense følgene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer, som nevnt i artikkel 226 i forordning (EU) 2016/429,
 6. 6.
  «habitat» områder i vann som kjennetegnes ved geografiske, abiotiske og biotiske særtrekk, uansett om de er helt eller delvis naturlige,
 7. 7.
  «sykdomsfri medlemsstat, sykdomsfri sone eller sykdomsfritt segment» en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært sykdomsfri(tt) i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429,
 8. 8.
  «utryddelsesprogram» et obligatorisk utryddelsesprogram som er fastsatt i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, eller et frivillig utryddelsesprogram som er fastsatt i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i samme forordning,
 9. 9.
  «registrert akvakulturanlegg» et anlegg som er registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429,
 10. 10.
  «godkjent akvakulturanlegg» et anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 176 i forordning (EU) 2016/429,
 11. 11.
  «godkjent gruppe av akvakulturanlegg» en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 177 i forordning (EU) 2016/429.

DEL II
FORFLYTNING AV AKVATISKE DYR

KAPITTEL 1
Alminnelige krav til driftsansvarlige ved transport av akvatiske dyr

Artikkel 3
Alminnelige forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til krav til biosikkerhet ved transport av akvatiske dyr
1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at akvatiske dyr
 1. a.
  lastes og transporteres i vann som ikke endrer helsestatusen deres,
 2. b.
  ikke transporteres i samme vann eller i samme container som akvatiske dyr med lavere helsestatus, fra de lastes til de ankommer bestemmelsesstedet.
2. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at
 1. a.
  transportmidler og containere er utformet og konstruert slik at de kan rengjøres og desinfiseres på en effektiv måte mellom hver forsendelse, og slik at helsestatusen til de akvatiske dyrene ikke settes i fare under transport,
 2. b.
  containeren, dersom den ikke er til engangsbruk, eller fartøyet og annet transportutstyr rengjøres og desinfiseres mellom hver forsendelse.
3. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at rengjøringen og desinfiseringen som kreves i nr. 2 bokstav b), gjennomføres i samsvar med en protokoll som er godkjent av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, og som skal inneholde nærmere opplysninger om når og hvor rengjøringen og desinfiseringen skal finne sted, og hvilken type desinfeksjonsmidler som skal brukes.
Artikkel 4
Alminnelige forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til krav til utskifting og utslipp av vann under transport av akvatiske dyr
1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at vannet skiftes ut dersom det er nødvendig, men bare som følger:
 1. a.
  Ved transport på land: på utskiftingssteder der utskiftingen ikke endrer helsestatusen til de akvatiske dyrene som transporteres, eller til akvatiske dyr som befinner seg på bestemmelsesstedet eller er underveis til dette bestemmelsesstedet.
 2. b.
  Ved transport med brønnbåt: minst 10 km fra alle akvakulturanlegg som ligger på ruten mellom lastestedet og bestemmelsesstedet.
2. Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at utskiftingen av vann som er nevnt i nr. 1, ikke foregår i områder som er omfattet av forflytningsrestriksjoner eller nødtiltak.
Artikkel 5
Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til særlige krav til transport og merking av transportmidler og containere som akvatiske dyr transporteres i
1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, med ansvar for forsendelser av akvatiske dyr som følges av et helsesertifikat som nevnt i artikkel 208 eller artikkel 209 i forordning (EU) 2016/429, skal sikre at transportmidlene eller containerne som de akvatiske dyrene transporteres i, er identifisert ved hjelp av en leselig etikett som skal
 1. a.
  være plassert på et synlig sted på containeren eller transportmiddelet, alt etter hva som er praktisk mulig,
 2. b.
  inneholde de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan etiketten ved transport med brønnbåt erstattes av en oppføring i skipsmanifestet som inneholder de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet nevnt i nr. 1.

KAPITTEL 2
Utfyllende krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr

Avsnitt 1
Forflytning av akvatiske dyr beregnet på akvakulturanlegg eller utsetting i naturen
Artikkel 6
Unntak fra kravet om at akvakulturdyr av listeførte arter skal ha opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment
Som unntak fra artikkel 197 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/429 kan driftsansvarlige, inkludert transportører, flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for de kategori B-sykdommene eller kategori C-sykdommene som medlemsstaten, sonen eller segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, fra medlemsstater, soner eller segmenter som ikke er frie for disse listeførte sykdommene, dersom en av følgende omstendigheter foreligger:
 1. a.
  Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og de anses ikke som vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene.
 2. b.
  Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og er vektorer, men de anses som frie for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene, ettersom de har vært i karantene i et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 8 nr. 2 i vedlegget til nevnte delegerte forordning.
 3. c.
  Akvakulturdyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og er vektorer, men de er blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 16 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte forordning, og anses ikke lenger som vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene.
 4. d.
  Akvakulturdyrene er beregnet på et avgrenset anlegg for vitenskapelige formål.
Artikkel 7
Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til sykdomsforebygging og risikoreduserende tiltak ved forflytning av viltlevende akvatiske dyr til akvakulturanlegg
Som unntak fra artikkel 197 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med artikkel 200 nr. 1 i samme forordning kan driftsansvarlige, inkludert transportører, flytte viltlevende akvatiske dyr av listeførte arter som er relevante for de kategori B- eller kategori C-sykdommene som medlemsstaten, sonen eller segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, fra medlemsstater, soner eller segmenter som ikke er frie for disse listeførte sykdommene, forutsatt at disse viltlevende akvatiske dyrene er beregnet på et akvakulturanlegg og en av følgende omstendigheter foreligger:
 1. a.
  De anses som frie for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene, ettersom de har vært i karantene i et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 8 nr. 2 i vedlegget til nevnte delegerte forordning.
 2. b.
  Dersom det gjelder viltlevende akvatiske dyr som tilhører artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og er vektorer, er de blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 16 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte forordning, og anses ikke lenger som vektorer.
Avsnitt 2
Forflytning av levende akvatiske dyr beregnet på konsum
Artikkel 8
Unntak fra kravene til forflytning av levende akvatiske dyr av listeførte arter beregnet på konsum i en medlemsstat, en sone eller et segment som har oppnådd status som sykdomsfri eller er omfattet av et utryddelsesprogram
Som unntak fra artikkel 201 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med artikkel 202 nr. 1 i samme forordning kan medlemsstatene når det gjelder levende akvatiske dyr beregnet på konsum, tillate at driftsansvarlige flytter dyr av listeførte arter for kategori B- eller kategori C-sykdommer som medlemsstaten, sonen eller segmentet har fått sykdomsfri status for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, dersom en eller flere av følgende omstendigheter foreligger:
 1. a.
  De levende akvatiske dyrene tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og de er ikke vektorer for de aktuelle kategori B- eller kategori C-sykdommene.
 2. b.
  De levende akvatiske dyrene er beregnet på slakting og videreforedling i et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og har opprinnelse i et område som er omfattet av forflytningsrestriksjoner eller nødtiltak som nevnt i artikkel 191 nr. 2 bokstav b) i) og ii) i forordning (EU) 2016/429, og der vedkommende myndighet har tillatt slik forflytning, og den foregår på vilkårene angitt i denne tillatelsen.
 3. c.
  De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med de særlige kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de vil ikke lenger kunne overleve som levende dyr dersom de gjenutsettes i vannmiljøet.
 4. d.
  De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr som er emballert og merket for konsum i samsvar med de særlige kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de er beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring på foredlingsstedet.
 5. e.
  De levende akvatiske dyrene er bløtdyr eller krepsdyr beregnet på konsum uten videreforedling, og de er emballert for detaljsalg i samsvar med de særlige kravene til disse dyrene angitt i avsnitt VII og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
Avsnitt 3
Forflytning av akvatiske dyr beregnet på annen særlig bruk og andre særlige formål
Artikkel 9
Krav til dyrehelse ved forflytning av akvakulturdyr til avgrensede anlegg
1. Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr av listeførte arter fra et avgrenset anlegg til et avgrenset anlegg i en annen medlemsstat bare dersom disse dyrene ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdommer som de er listeført for, på grunnlag av resultatene av overvåkingsplanen nevnt i artikkel 9 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2020/691.
2. Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori D-sykdommer, fra andre akvakulturanlegg enn avgrensede anlegg til avgrensede anlegg bare dersom disse akvakulturdyrene oppfyller ett eller flere av følgende krav:
 1. a.
  De har opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment.
 2. b.
  De holdes i karantene under egnede forhold i et av følgende anlegg:
  1. i.
   Et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2020/691.
  2. ii.
   En karanteneanlegg i et annet avgrenset anlegg.
  3. iii.
   Karanteneanlegget i det avgrensede anlegget på det endelige bestemmelsesstedet.
 3. c.
  De er akvakulturdyr som tilhører en av artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og de er vektorer, men de er blitt holdt i et akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 16 i delegert forordning (EU) 2020/691, i henhold til kravene angitt i del 9 nr. 2 i vedlegg I til nevnte delegerte forordning, og anses ikke lenger som vektorer.
3. Som unntak fra nr. 2 kan driftsansvarlige flytte akvakulturdyr som ikke oppfyller kravene fastsatt i nevnte nummer, til et avgrenset anlegg for vitenskapelige formål.
Artikkel 10
Utfyllende krav til utsetting av akvatiske dyr i naturen
Driftsansvarlige skal bare flytte akvatiske dyr som er beregnet på utsetting i naturen i en medlemsstat som har truffet tiltak i samsvar med artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429, og der disse akvatiske dyrene er beregnet på sportsfiske, herunder agn, som nevnt i artikkel 205 nr. 2 bokstav a) iii) i samme forordning, dersom de har opprinnelse i en medlemsstat, en sone eller et segment med sykdomsfri status, og de oppfyller følgende krav:
 1. a.
  Bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommisjonen og andre medlemsstater om at den anvender tiltak i samsvar med artikkel 199 i forordning (EU) 2016/429 for akvatiske dyr til sportsfiske, herunder agn, som nevnt i artikkel 205 nr. 2 bokstav a) iii) i samme forordning.
 2. b.
  Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten har tillatt forflytningen.
 3. c.
  Vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten har truffet tiltak for å sikre at de akvatiske dyrene som flyttes i samsvar med denne artikkelen, kan spores.
Artikkel 11
Krav til dyrehelse ved forflytning av akvatiske dyr til bruk som levende agn
Driftsansvarlige skal bare flytte levende agn som er akvatiske dyr av listeførte arter som er relevante for kategori D-sykdommer, unntatt artene oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og som ikke anses som vektorer, til en medlemsstat, en sone eller et segment som har sykdomsfri status eller er omfattet av et utryddelsesprogram med sikte på å oppnå status som sykdomsfri for en eller flere av disse relevante kategori D-sykdommene, dersom det levende agnet har opprinnelse i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller et sykdomsfritt segment.

KAPITTEL 3
Helsesertifikater, egenerklæringer og melding om forflytning

Avsnitt 1
Alminnelige regler for utstedelse av helsesertifikat
Artikkel 12
Unntak fra kravet om helsesertifikat for visse arter av akvakulturdyr
Som unntak fra kravene til utstedelse av helsesertifikat som er fastsatt i artikkel 208 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, kan driftsansvarlige flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for kategori C-sykdommer, uten et helsesertifikat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommisjonen og de andre medlemsstatene om at slik forflytning er tillatt på de vilkårene som er fastsatt i bokstav c) og d).
 2. b.
  Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten har tillatt forflytningen.
 3. c.
  Den aktuelle kategori C-sykdommen har aldri forekommet i verken opprinnelsesmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten.
 4. d.
  Vedkommende myndighet både i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten har innført systemer for å sikre at akvakulturdyrene som flyttes i samsvar med vilkårene fastsatt i bokstav a) b) og c), kan spores.
Avsnitt 2
Regler for innholdet i helsesertifikater og egenerklæringsdokumenter for akvatiske dyr
Artikkel 13
Regler for innholdet i helsesertifikater for de ulike artene og kategoriene av akvatiske dyr av listeførte arter
1. Driftsansvarlige skal sikre at helsesertifikatene som er nevnt i artikkel 208 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 for akvakulturdyr og i artikkel 209 i samme forordning for andre akvatiske dyr enn akvakulturdyr, inneholder følgende:
 1. a.
  De generelle opplysningene angitt i del A nr. 1 eller 2 i vedlegg II som er relevante for akvakulturdyr eller viltlevende akvatiske dyr.
 2. b.
  De særlige dyrehelsegarantiene i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen som er relevante for den aktuelle arten og kategorien av akvatiske dyr.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om formålet som de akvatiske dyrene skal brukes til, i samsvar med del A nr. 3 i vedlegg II.
2. De særlige dyrehelsegarantiene for akvatiske dyr av relevante arter som er nevnt i nr. 1 bokstav b), skal være som følger:
 1. a.
  De akvatiske dyrene som flyttes, har ingen symptomer på sykdom, og de har opprinnelse i
  1. i.
   et akvakulturanlegg eller et habitat der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller
  2. ii.
   en del av akvakulturanlegget eller habitatet som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har forekommet økt dødelighet eller andre symptomer på sykdom, dersom vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten og, dersom det er relevant, vedkommende myndighet i eventuelle transittmedlemsstater, har gitt samtykke til denne forflytningen, eller
  3. iii.
   et akvakulturanlegg som er omfattet av forflytningsrestriksjonene eller nødtiltakene som er angitt i artikkel 191 nr. 2 bokstav b) i) og ii) i forordning (EU) 2016/429, og vedkommende myndighet tillater et unntak fra disse forflytningsrestriksjonene eller nødtiltakene og forflytningen finner sted i samsvar med vilkårene i denne tillatelsen.
 2. b.
  De akvatiske dyrene som flyttes, har opprinnelse i en medlemsstat, en sone eller et segment som oppfyller ett av følgende vilkår:
  1. i.
   Den eller det har sykdomsfri status for kategori B- eller kategori C-sykdommer som bestemmelsesmedlemsstaten, -sonen eller -segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for.
  2. ii.
   Den eller det er omfattet av et utryddelsesprogram for en kategori B- eller kategori C-sykdom, dersom de akvatiske dyrene er beregnet på et akvakulturanlegg som også er omfattet av et utryddelsesprogram for samme kategori B- eller kategori C-sykdom.
 3. c.
  Dersom bestemmelsesmedlemsstaten har truffet nasjonale tiltak, oppfyller de akvatiske dyrene av de relevante artene de helsegarantiene som er nødvendige for å overholde disse nasjonale tiltakene.
 4. d.
  Dersom akvakulturdyrene flyttes fra andre akvakulturanlegg enn dem som er nevnt i nr. 2 bokstav a) iii), er det foretatt dokumentkontroll av akvakulturanleggets journaler over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon, og kontrollen viser at det ikke er mistanke om en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget.
Artikkel 14
Opplysninger som skal inngå i egenerklæringsdokumenter for forskjellige arter og kategorier av akvakulturdyr
1. Driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringsdokumenter til bruk ved forflytning av akvakulturdyr fra opprinnelsesstedet i én medlemsstat til bestemmelsesstedet i en annen medlemsstat, utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, inneholder følgende opplysninger:
 1. a.
  De særlige opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkelen som er relevante for den aktuelle kategorien av akvakulturdyr.
 2. b.
  De generelle opplysningene angitt i del B nr. 1 i vedlegg II.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om formålet som akvakulturdyrene skal brukes til, i samsvar med del B nr. 2 i vedlegg II.
2. I tillegg til kravene i nr. 1 skal driftsansvarlige sikre at egenerklæringsdokumenter for akvakulturdyr av listeførte arter inneholder følgende særlige opplysninger:
 1. a.
  En erklæring om at akvakulturdyrene som flyttes, ikke har symptomer på sykdom, og at de har opprinnelse i
  1. i.
   et akvakulturanlegg der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller
  2. ii.
   en del av akvakulturanlegget som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har forekommet økt dødelighet eller andre symptomer på sykdom, dersom bestemmelsesmedlemsstaten og, dersom det er relevant, eventuelle transittmedlemsstater, har gitt samtykke til denne forflytningen.
 2. b.
  Dersom akvakulturdyrene er beregnet på et akvakulturanlegg som deltar i et overvåkingsprogram for en angitt kategori C-sykdom, en erklæring om at akvakulturdyrene har opprinnelse i et akvakulturanlegg
  1. i.
   som deltar i et overvåkingsprogram for den angitte kategori C-sykdommen, og
  2. ii.
   der det ikke har vært mistanke om eller bekreftet forekomst av den angitte kategori C-sykdommen, og dette underbygges av prøvetakings- og laboratoriedataene nevnt i del B nr. 1 bokstav f) i vedlegg II.
3. I tillegg til kravene i nr. 1 i denne artikkelen skal driftsansvarlige sikre at egenerklæringsdokumenter for akvakulturdyr av arter som ikke er listeført, og akvakulturdyr av arter som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og ikke anses som vektorer for den relevante kategori C-sykdommen, inneholder opplysninger om at akvakulturdyrene som flyttes, ikke har symptomer på sykdom, og at de har opprinnelse i
 1. a.
  et akvakulturanlegg eller et habitat der det ikke forekommer økt dødelighet av ubestemt årsak, eller
 2. b.
  en del av akvakulturanlegget som er uavhengig av den epidemiologiske enheten der det har forekommet økt dødelighet eller andre symptomer på sykdom, dersom bestemmelsesmedlemsstaten og, dersom det er relevant, eventuelle transittmedlemsstater, har gitt samtykke til denne forflytningen.
Avsnitt 3
Regler for vedkommende myndighets ansvar for utstedelse av helsesertifikat
Artikkel 15
Regler for vedkommende myndighets ansvar for utstedelse av helsesertifikat
1. Før den offentlige veterinæren undertegner et helsesertifikat som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende foreta følgende kontrollerer og undersøkelser i akvakulturanlegget:
 1. a.
  Dokumentkontroll av akvakulturanleggets journaler over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon.
 2. b.
  Klinisk kontroll og, dersom det er relevant, en klinisk undersøkelse av
  1. i.
   de akvakulturdyrene som skal flyttes,
  2. ii.
   alle døende akvakulturdyr som oppdages i andre produksjonsenheter enn enhetene der akvakulturdyrene nevnt i punkt i) holdes,
  3. iii.
   akvakulturdyr fra en produksjonsenhet i akvakulturanlegget der dokumentkontrollen har vekket mistanke om forekomst av en listeført eller ny sykdom.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan klinisk kontroll av egg og bløtdyr sløyfes dersom en forsendelse skal flyttes fra akvakulturanlegget innen fire uker fra datoen for siste kliniske kontroll, forutsatt at dokumentkontrollen nevnt i nr. 1 bokstav a) foretas i løpet av de siste 72 timene før forsendelsen flyttes, og denne dokumentkontrollen viser at
 1. a.
  ingen listeførte arter er flyttet til akvakulturanlegget siden siste kliniske kontroll, og
 2. b.
  det er ikke mistanke om listeførte eller nye sykdommer i akvakulturanlegget.
3. Den offentlige veterinæren skal etter å ha utført kontrollen og, dersom det er relevant, undersøkelsene fastsatt i nr. 1 utstede et helsesertifikat for forsendelsen av akvakulturdyr eller egg i løpet av de siste 72 timene før forsendelsen sendes fra opprinnelsesenheten.
4. Helsesertifikatet, som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, skal være gyldig i ti dager fra den datoen det ble utstedt av den offentlige veterinæren.
Som unntak fra første ledd kan dette tidsrommet på ti dager, dersom akvakulturdyrene transporteres på vannveier eller til sjøs, forlenges med varigheten av reisen på vannveier eller til sjøs.
Artikkel 16
Unntak fra visse krav til kliniske undersøkelser og utstedelse av sertifikat før forflytning
1. Som unntak fra artikkel 15 nr. 3 kan det tidsrommet som den offentlige veterinæren har til rådighet for å foreta den kliniske kontrollen og, dersom det er relevant, den kliniske undersøkelsen, og utstede et helsesertifikat for andre akvakulturdyr av listeførte arter enn dem som er nevnt i artikkel 15 nr. 2, forlenges fra 72 timer til sju dager før den datoen forsendelsen sendes fra opprinnelsesanlegget, under følgende omstendigheter:
 1. a.
  Flere forflytninger av samme art av akvakulturdyr finner sted fra samme opprinnelsesanlegg til samme bestemmelsesanlegg med høyst sju dagers mellomrom mellom forflytningene.
 2. b.
  Det foretas dokumentkontroll av journalene over dødelighet, forflytninger, helse og produksjon før hver forsendelse flyttes, og det foretas en klinisk kontroll og ved behov en klinisk undersøkelse i løpet av de siste 72 timene før den første forflytningen og deretter minst hver sjuende dag til den siste av forflytningene nevnt i bokstav a) har funnet sted.
 3. c.
  Alle forsendelser er fullt ut sporbare.
2. Den offentlige veterinæren skal utstede et helsesertifikat som fastsatt i artikkel 216 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 for hver forsendelse som flyttes i løpet av perioden på sju dager mellom de kliniske kontrollene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  Ingen listeførte arter er flyttet til akvakulturanlegget siden siste kliniske kontroll.
 2. b.
  Det er ikke mistanke om en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget.
Avsnitt 4
Nærmere regler for melding om forflytning av akvatiske dyr
Artikkel 17
Forhåndsmelding om forflytning til en annen medlemsstat av akvakulturdyr fra et akvakulturanlegg som er omfattet av et overvåkingsprogram for en kategori C-sykdom
Driftsansvarlige for anlegg som gjennomfører et overvåkingsprogram for en angitt kategori C-sykdom i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) iv) i delegert forordning (EU) 2020/689, og som flytter akvakulturdyr til et annet akvakulturanlegg som gjennomfører et overvåkingsprogram for samme kategori C-sykdom i en annen medlemsstat, skal på forhånd underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om den planlagte forflytningen.
Artikkel 18
Driftsansvarliges opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr til en annen medlemsstat
Driftsansvarlige som er pålagt å underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forflytning av forsendelser av akvatiske dyr til en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 219 i forordning (EU) 2016/429, skal gi nevnte vedkommende myndighet følgende opplysninger om slike forsendelser som angitt i
 1. a.
  del A nr. 1 og 3 i vedlegg II når det gjelder andre akvakulturdyr enn dem som er nevnt i bokstav c) i denne artikkelen, som skal flyttes til en annen medlemsstat,
 2. b.
  del A nr. 2 og 3 i vedlegg II når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som skal flyttes til en annen medlemsstat,
 3. c.
  del B i vedlegg II når det gjelder akvakulturdyr nevnt i artikkel 17 som skal flyttes til en annen medlemsstat.
Artikkel 19
Vedkommende myndighets opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av akvatiske dyr til en annen medlemsstat
1. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten som er pålagt å underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om forflytning av forsendelser av akvatiske dyr til en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 220 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal gi nevnte vedkommende myndighet følgende opplysninger om slike forsendelser som angitt i
 1. a.
  del A nr. 1 og 3 i vedlegg II når det gjelder andre akvakulturdyr enn dem som er nevnt i bokstav c) i artikkel 18, som skal flyttes til en annen medlemsstat,
 2. b.
  del A nr. 2 og 3 i vedlegg II når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som skal flyttes til en annen medlemsstat.
2. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om forflytning av akvakulturdyrene nevnt i artikkel 17, bekrefte at akvakulturanlegget deltar i overvåkingsprogrammet nevnt i samme artikkel og gi de opplysningene som er angitt i del B i vedlegg II.
Artikkel 20
Nødrutiner for melding om forflytning av akvatiske dyr mellom medlemsstater ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES
I tilfelle TRACES ikke er tilgjengelig, skal vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for de akvatiske dyrene som skal flyttes til en annen medlemsstat, overholde beredskapsplanene fastsatt i samsvar med artikkel 46 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715.
Artikkel 21
Utpeking av regioner til forvaltning av meldinger om forflytning
Medlemsstatene skal utpeke regioner innenfor sitt territorium til forvaltning av meldinger om forflytning av akvatiske dyr til andre medlemsstater, som fastsatt i artikkel 17, 18 og 19.
Når medlemsstatene utpeker disse regionene, skal de sikre at
 1. a.
  alle deler av deres territorium er dekket av minst én utpekt region,
 2. b.
  hver utpekt region hører inn under ansvarsområdet til en vedkommende myndighet som er utpekt for utstedelse av helsesertifikat i denne utpekte regionen,
 3. c.
  vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte regionen, har tilgang til TRACES,
 4. d.
  personalet fra vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte regionen, har relevant kompetanse og kunnskap, og har fått særskilt opplæring eller har tilsvarende praktisk erfaring i bruken av TRACES til utarbeiding, håndtering og oversending av opplysningene fastsatt i artikkel 17, 18 og 19.

DEL III
PRODUKSJON, FOREDLING OG DISTRIBUSJON AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA ANDRE AKVAKULTURDYR ENN LEVENDE AKVAKULTURDYR

Artikkel 22
Forpliktelser for driftsansvarlige som flytter produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr med henblikk på videreforedling i en medlemsstat, en sone eller et segment som har oppnådd status som sykdomsfri eller er omfattet av et utryddelsesprogram

1. Dersom produktene er beregnet på videreforedling, skal driftsansvarlige bare flytte produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr av arter som er oppført i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 for kategori B- eller kategori C-sykdommer som medlemsstaten, sonen eller segmentet har oppnådd status som sykdomsfri for eller er omfattet av et utryddelsesprogram for, dersom de har opprinnelse i en medlemsstat, en sone eller et segment som er fri(tt) for de aktuelle sykdommene.
2. Som unntak fra nr. 1 trenger følgende produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr av listeførte arter enn levende akvakulturdyr, ikke å oppfylle kravene i nr. 1:
 1. a.
  Fisk beregnet på konsum som slaktes og sløyes før forflytningen.
 2. b.
  Produkter av animalsk opprinnelse som er beregnet på et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr.

Artikkel 23
Forpliktelser for driftsansvarlige som flytter produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, fra visse anlegg og soner

Driftsansvarlige skal bare flytte produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr med opprinnelse i anlegg og soner som er omfattet av de nødtiltakene for listeførte og nye sykdommer som er nevnt i artikkel 222 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, eller de forflytningsrestriksjonene som er nevnt i artikkel 222 nr. 2 bokstav b) i samme forordning, til en annen medlemsstat, en annen sone eller et annet segment, dersom følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet har tillatt forflytningene.
 2. b.
  De aktuelle produktene av animalsk opprinnelse oppfyller vilkårene som er knyttet til tillatelsen nevnt i bokstav a).

Artikkel 24
Særlige krav til transport og merking av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr

Driftsansvarlige, inkludert transportører, skal sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 22 og 23 i denne forordningen, som skal følges av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 223 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, oppfyller følgende krav:
 1. a.
  Forsendelsene kan spores under transport.
 2. b.
  Forsendelsene er identifisert ved hjelp av en leselig etikett som er plassert på et synlig sted på transportmiddelet eller containeren, alt etter hva som er praktisk mulig, eller når det gjelder sjøtransport, ved en oppføring i skipsmanifestet, og etiketten eller manifestet inneholder de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen kan knyttes til helsesertifikatet.

Artikkel 25
Innholdet i helsesertifikater for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 22

Helsesertifikatet som vedkommende myndighet utsteder ved forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 223 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, skal for produktene nevnt i artikkel 22 i denne forordningen i tillegg til opplysningene angitt i artikkel 224 i nevnte forordning inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  De generelle opplysningene angitt i nr. 1 i vedlegg III.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om formålet som produktene av animalsk opprinnelse skal brukes til, i samsvar med nr. 2 i vedlegg III.
 3. c.
  En erklæring undertegnet av den offentlige veterinæren som bekrefter at produktene av animalsk opprinnelse fra de aktuelle akvakulturdyrene oppfyller kravene fastsatt i artikkel 22 nr. 1.

Artikkel 26
Innholdet i helsesertifikater for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 23

Helsesertifikatet som vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten utsteder ved forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 223 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429, skal i tillegg til opplysningene angitt i artikkel 224 i nevnte forordning inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  De generelle opplysningene angitt i nr. 1 i vedlegg III.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om formålet som produktene av animalsk opprinnelse skal brukes til, i samsvar med nr. 2 i vedlegg III.
 3. c.
  En erklæring undertegnet av den offentlige veterinæren som nevnt i nr. 3 i vedlegg III som bekrefter at kravene fastsatt i artikkel 23 bokstav b) er oppfylt.

Artikkel 27
Driftsansvarliges opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr mellom medlemsstater

Driftsansvarlige skal i meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr til andre medlemsstater, som fastsatt i artikkel 225 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, gi vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten de opplysningene som er angitt i vedlegg III til denne forordningen, for hver forsendelse av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr.

Artikkel 28
Vedkommende myndighets opplysningsplikt i forbindelse med melding om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr mellom medlemsstater

Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal i meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr i samsvar med artikkel 225 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 gi vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten de opplysningene som er angitt i vedlegg III til denne forordningen, for hver forsendelse av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr.

Artikkel 29
Nødrutiner

I tilfelle TRACES ikke er tilgjengelig, skal vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for produktene av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr som skal flyttes til en annen medlemsstat, overholde beredskapsplanene fastsatt i samsvar med artikkel 46 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715.

DEL IV
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 30

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 21. april 2021.
Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 28. april 2020.
For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN
President

VEDLEGG I
Vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, og vilkår for at disse artene skal anses som vektorer i forbindelse med forflytning

Liste over sykdommer Vektorarter Vilkår for forflytning fra opprinnelsesstedet av akvatiske dyr av vektorarter oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882
Epizootisk hematopoietisk nekrose Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal alltid anses som vektorer for epizootisk hematopoietisk nekrose.
Hemoragisk virusseptikemi Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for hemoragisk virusseptikemi når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksiøs hematopoietisk nekrose Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksiøs hematopoietisk nekrose når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemivirus Ingen vektorarter er oppført for infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemivirus
Infeksjon med Microcytos mackini Ingen vektorarter er oppført for infeksjon med Microcytos mackini
Infeksjon med Perkinsus marinus Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Perkinsus marinus når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med Bonamia ostreae Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Bonamia ostreae når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med Bonamia exitiosa Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Bonamia exitiosa når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med Marteilia refringens Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Marteilia refringens når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med Taura-syndromvirus Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Taura-syndromvirus når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med Yellowhead disease-virus Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med Yellowhead disease-virus når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.
Infeksjon med hvitflekksyndromvirus Som oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 Akvatiske dyr av artene som er oppført i kolonne 4 i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, skal anses som vektorer for infeksjon med hvitflekksyndromvirus når de har opprinnelse i
a) et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i nevnte tabell holdes, eller
b) naturen, dersom de kan ha vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3 i nevnte tabell.

VEDLEGG II

A. Opplysninger som skal inngå i helsesertifikater for akvatiske dyr eller meldinger om akvatiske dyr

 1. 1.
  Helsesertifikater for akvakulturdyr eller meldinger om akvakulturdyr skal inneholde minst følgende opplysninger:
  1. a.
   Avsenderens og mottakerens navn og adresse.
  2. b.
   Opprinnelsesanleggets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer.
  3. c.
   Bestemmelsesanleggets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer,
   3. iii.
    dersom bestemmelsesstedet er et habitat, det stedet der dyrene skal losses.
  4. d.
   Transportørens navn og adresse.
  5. e.
   Artens vitenskapelige navn og akvakulturdyrenes antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant med tanke på dyrenes livsstadium.
  6. f.
   Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted.
  7. g.
   Dersom det er relevant, bekreftelse på at vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten har gitt sitt samtykke.
 2. 2.
  Helsesertifikater eller meldinger ved forflytning av viltlevende akvatiske dyr skal inneholde minst følgende opplysninger:
  1. a.
   Avsenderens og mottakerens navn og adresse.
  2. b.
   Det stedet der dyrene ble fanget og lastet for avsendelse.
  3. c.
   Bestemmelsesstedet og,
   1. i.
    dersom bestemmelsesstedet er et habitat, det stedet der dyrene skal losses, eller,
   2. ii.
    dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer,
  4. d.
   Transportørens navn og adresse.
  5. e.
   Artens vitenskapelige navn og de viltlevende akvatiske dyrenes antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant med tanke på dyrenes livsstadium.
  6. f.
   Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted.
  7. g.
   Dersom det er relevant, bekreftelse på at vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten har gitt sitt samtykke.
 3. 3.
  Helsesertifikater eller meldinger ved forflytning av akvatiske dyr skal inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål de akvatiske dyrene er beregnet på, og angi ett av følgende formål:
  1. a.
   Fortsatt dyrehold.
  2. b.
   Utsetting i naturen.
  3. c.
   Gjenutlegging.
  4. d.
   Karantene.
  5. e.
   Prydformål.
  6. f.
   Agn.
  7. g.
   Destruering eller slakting dersom dyrene har opprinnelse i et område som er omfattet av tiltak for sykdomsbekjempelse.
  8. h.
   Slakting og videreforedling.
  9. i.
   Konsum.
  10. j.
   Rensesentraler.
  11. k.
   Ekspedisjonssentraler.
  12. l.
   Forskning.
  13. m.
   Annet (angis nærmere).

B. Opplysninger som skal inngå i egenerklæringsdokumentet for akvakulturdyr som flyttes til en annen medlemsstat

 1. 1.
  Egenerklæringsdokumentet for akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr beregnet på konsum, skal inneholde minst følgende opplysninger:
  1. a.
   Avsenderens og mottakerens navn og adresse.
  2. b.
   Opprinnelsesanleggets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer.
  3. c.
   Bestemmelsesanleggets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer,
  4. d.
   Transportørens navn og adresse.
  5. e.
   Akvakulturdyrenes art, og antall, volum eller vekt, alt etter hva som er relevant med tanke på dyrenes livsstadium.
  6. f.
   Datoen da den siste prøven ble tatt i samsvar med del III i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689, og resultatene av prøven dersom akvakulturdyrene er beregnet på et anlegg i en annen medlemsstat som gjennomfører et overvåkingsprogram for en eller flere kategori C-sykdommer.
  7. g.
   Avsendelsesdato og -tidspunkt for forsendelsen.
 2. 2.
  Egenerklæringsdokumentene til bruk ved forflytning av akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr beregnet på konsum, skal inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål akvakulturdyrene er beregnet på, og angi ett av følgende formål:
  1. a.
   Fortsatt dyrehold.
  2. b.
   Utsetting i naturen.
  3. c.
   Gjenutlegging.
  4. d.
   Karantene.
  5. e.
   Prydformål.
  6. f.
   Slakting og videreforedling.
  7. g.
   Konsum.
  8. h.
   Rensesentraler.
  9. i.
   Ekspedisjonssentraler.
  10. j.
   Forskning.
  11. k.
   Annet (angis nærmere).

VEDLEGG III
Opplysninger som skal inngå i helsesertifikater for eller meldinger om produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr

 1. 1.
  Helsesertifikater for eller meldinger om produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr skal inneholde minst følgende opplysninger:
  1. a.
   Avsenderens og mottakerens navn og adresse.
  2. b.
   Opprinnelsesanleggets eller -stedets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom opprinnelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom opprinnelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer.
  3. c.
   Bestemmelsesanleggets eller -stedets navn og adresse, og
   1. i.
    dersom bestemmelsesanlegget er et godkjent anlegg, anleggets unike godkjenningsnummer, eller
   2. ii.
    dersom bestemmelsesanlegget er et registrert anlegg, anleggets unike registreringsnummer,
  4. d.
   Vitenskapelig navn på arten akvakulturdyr som produktene av animalsk opprinnelse stammer fra, og antall, volum eller vekt av produktene av animalsk opprinnelse, alt etter hva som er relevant.
  5. e.
   Dato, tid og sted for utstedelse av helsesertifikatet og dets gyldighetstid, den offentlige veterinærens navn, stilling og underskrift samt stempel fra vedkommende myndighet på forsendelsens opprinnelsessted.
 2. 2.
  Helsesertifikater eller meldinger om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr skal inneholde nærmere opplysninger om hvilket formål akvakulturdyrene er beregnet på, og angi ett av følgende formål:
  1. a.
   Direkte konsum.
  2. b.
   Foredling ved et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr.
  3. c.
   Annet (angis nærmere).
 3. 3.
  Erklæringen som skal inngå i helsesertifikatet for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvakulturdyr enn levende akvakulturdyr som skal flyttes fra en restriksjonssone, skal lyde:
  «Produkter av animalsk opprinnelse som oppfyller vilkårene i tillatelsen [xxx, inkludert tittel og dato for offentliggjøring av den relevante rettsakten] når det gjelder tiltak for sykdomsbekjempelse av [angi den relevante sykdommens navn] i [angi opprinnelsesrestriksjonssonen]».
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no