HACCP-erklæring

Noen land krever at det er utstedt en HACCP-erklæring for virksomheten hvor eksportvarene er produsert. HACCP = fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (Hazard Analysis Critical Control Point).

Publisert

Produsenten søker om HACCP-erklæring hos Mattilsynets lokale avdelingskontor. Avdelingskontoret kan utstede erklæringen til virksomheter og fartøy som er godkjent av Mattilsynet, jf. animaliehygieneforskriften, artikkel 4.

Erklæringen er gyldig i ett år, og det må søkes om ny erklæring når den gamle er utgått. Avdelingskontoret skal avslå søknad om erklæring hvis det ved tilsyn er avdekket større mangler i HACCP-rutinene ved anlegget/fartøyet.

HACCP-erklæringen ser slik ut: 2.2.241 Erklæring, HACCP, landanlegg og fartøy, engelsk.

Erklæringen utstedes på vanlig, hvitt papir.

Utstedelse av erklæringen medfører et gebyr. Satsen som benyttes er «Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene)». Ved bekreftede kopier, brukes satsen «Utstedelse av duplikater».

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter