Transport av dyr til beite

Transport av dyr i næringsmessig dyrehold til og fra beite, er å betrakte som næringsmessig transport. Reglene i forskrift om næringsmessig transport må derfor være oppfylt.

Publisert

Transport av andre dyr til beite, for eksempel hest som ikke holdes i næringsmessig hestehold, regnes som hobbytransport, med mindre du leier inn transportør som gjennomfører oppdraget. I så tilfelle er transporten å betrakte som næringsmessig transport.

For hobbytransport til og fra beite gjelder de samme reglene som for annen hobbytransport.

Kravene til næringsmessig transport til og fra beite varierer, avhengig av om det er dyreholder selv som transporterer dyrene eller ikke, og om transporten er over eller under 50 km. 

 • Hvis det ikke er dyreholder som transporterer, gjelder de samme reglene som for annen næringsmessig transport
 • Hvis det er dyreholder selv som transporterer dyrene til og fra beite, er det unntak fra en rekke av de spesifikke kravene som ellers gjelder for næringsmessig transport.

I denne artikkelen nevner vi noen av de viktigste unntakene, og hva dette betyr i praksis.

Krav til transportør og personell

Når dyreholder selv transporterer dyr til beite, gjelder ikke kravet om at transportøren skal være godkjent av Mattilsynet.

Dyreholder trenger heller ikke ha kompetansebevis for å gjennomføre slik transport. Likevel gjelder det naturligvis krav om at sjåføren (dyreholderen) må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre transporten på forsvarlig måte og i tråd med de reglene som gjelder.

Krav til transportmidler og håndtering av dyr

Når dyreholder selv transporterer dyr til eller fra beite, gjelder de generelle kravene både til transportmidler og til håndteringen av dyrene.

Hvis transporten går over strekninger som er mer enn 50 km, gjelder mer spesifikke krav enn for kortere transporter.

Hvis transporten til eller fra beite tar mer enn åtte timer, gjelder de samme krav til hvile og stell undervegs som for annen næringsmessig transport.

For all type transport gjelder at dyrene ikke skal transporteres under slike forhold at de kan komme til skade eller bli påført unødig lidelse. Dette innebærer blant annet at:

 • dyrene må være i stand til å bli transportert
 • transportmiddelet som benyttes må være egnet for transport av den aktuelle arten
 • dyr som kan skade hverandre ikke kan transporteres sammen

Viktige ting å tenke på når det gjelder transportmidlene

I vurderingen av om transportmiddelet er egnet til bruk for transport av dyr er det særlig noen momenter vi ønsker å nevne. Vi understreker at dette ikke er en uttømmende liste over kravene i regelverket. 

 • Transportmiddelet må være sikret mot at dyr kan rømme.
 • I de fleste tilfeller er det nødvendig med lastelem for å sikre forsvarlig lasting og lossing. Hvis lastelemmen er bratt, må den ha sklisikring.

  Avhengig av om dyrene ledes enkeltvis når de lastes og losses, kan det være nødvendig med sidevegger på lastelemmen. Det er også av betydning hvor stor høydeforskjell det er mellom bakken og gulvet i transportmiddelet, fordi stor høydeforskjell innebærer større risiko for skade hvis et dyr hopper eller faller ned fra lemmen.
 • Gulvet i transportmiddelet må være sklisikkert, og gulv og vegger må være sterke nok til å tåle belastning fra dyrene.
 • Det må ikke være fare for at dyrene kan komme i klem, sette seg fast, eller skade seg på skarpe kanter eller lignende.
 • Det må være tilstrekkelig luft/ventilasjon i transportmidlet. I mange tilhengere som brukes til beitetransport er dette ikke en aktuell problemstilling fordi de er mer eller mindre åpne, med vegger av netting, sprinkler eller lignende.

  Hvis beitetransport går over strekninger på mer enn 50 km, gjelder mer spesifikke krav til ventilasjon, temperaturer og temperaturregistrering. Dette er de samme kravene som gjelder for annen næringsmessig transport.
 • Hvis transporten går over strekninger på mer enn 50 km, er det også krav om at transportmiddelet skal være tydelig merket med angivelse av at det inneholder levende dyr. Transportmiddelet må ha slik merking både foran og bak.
 • Transportmidler for hest skal ha tak, og hestene skal ha fritt rom på minst 20 cm over hodet når de står i oppreist stilling.

  Hvis vinkelen mellom hestens lengderetning og transportmiddelets kjøreretning er mer enn 30 grader, skal det være egnet bringebom. Dette kravet gjelder uansett om hestene står med hodet fremover eller bakover. Bringebommen må ikke være for tynn, og må ikke være laget av materiale som hestene kan skade seg på. den kan med fordel være polstret, men dette er ikke et spesifikt krav.
 • Veigående transportmidler for reinsdyr skal ha tak, og takhøyden skal være minst 1,3 meter. Takhøyden må likevel være lav nok til å hindre at dyrene lett kan klatre eller hoppe på hverandre. Transportmidler som brukes om vinteren, må ha tett vegg i front.

Transportmidler som brukes til hest skal være godkjent. For andre arter er det bare krav om godkjenning av transportmiddelet dersom det ikke er dyreholder selv som transportere og transporten tar mer enn åtte timer.

Hvis du er i tvil om du kan bruke transportmiddelet ditt til transport av dyr, må du kontakte Mattilsynet der du bor.

Regelverk

Forskrift om næringsmessig transport av dyr