Til hovedinnhold

Forbudt å legge ut fôr og saltslikkestein

Det er forbudt å legge ut fôr eller saltstein til ville hjortedyr i hele landet. Dette gjelder også nødfôring av rådyr.

Publisert

Forbudet skal hindre at mange dyr oppsøker samme sted, noe som gir økt risiko for smittespredning.

I Nordfjella-sonen er det i tillegg forbudt å legge ut saltsteiner i utmark til husdyr. Salt omfatter salter og mineraler, inkludert løssalt og slikkestein.

I visse tilfeller kan du likevel få tillatelse til å legge ut saltstein eller fôr.

Les mer om forbudet og muligheten for unntak: Ikke mat hjortedyra (hjorteviltportalen.no)

Regelverk

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD

§ 6. Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.
Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til
 1. a.
  kortvarig fôring i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.
 2. b.
  kortvarig nødfôring i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
 3. c.
  planmessig fôring i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der Chronic Wasting Disease er påvist.

Den som fôrer dyrene skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om soner ved påvisning av CWD

§ 5. Forbud for å hindre smittespredning i og fra sonene

I sonene er det forbudt å legge ut fôr på utmark til dyr dersom fôret er egnet og tilgjengelig for ville hjortedyr. Bestemmelsen går foran forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 6 i sonene.
Det er forbudt å flytte levende hjortedyr ut av sonene. Forbudet gjelder ikke for tamrein som krysser sonegrensen i samsvar med fastsatte beitebruksregler eller for tamrein som tilbakeføres etter at den selv krysset sonegrensen. Forbudet gjelder heller ikke flytting av tamrein direkte til slakteri. Det er også forbudt å innhente levende hjortedyr fra sonene til et anlegg for hjortedyr i fangenskap i samme sone.
Det er forbudt å flytte lav og plantemateriale som stammer fra sonene ut av sonene til bruk som fôr til hjortedyr.
Det er forbudt å flytte hele eller deler av døde hjortedyr ut av sonene. Forbudet gjelder ikke
 1. a.
  kortvarig transitt fra en del av sonen til en annen del av sonen.
 2. b.
  utbeinet kjøtt, slakt av kalv, materiale som skal til avfallshåndtering etter avtale med Mattilsynet, og materiale til forskning eller prøvetaking.
 3. c.
  dersom negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease foreligger for dyret.
 4. d.
  slakt eller deler av slakt som holdes under smittevernfaglig forsvarlig kontroll av en jeger inntil negativt prøvesvar foreligger.

§ 6. Bruk av salt

I sonene er det forbudt å sette ut eller bruke salt til beitedyr utendørs. Salt omfatter salter og mineraler, herunder løssalt og slikkestein.
Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode dersom
 1. a.
  tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra salteinnretningen direkte eller ved avrenning
 2. b.
  salteinnretningen flyttes flere ganger gjennom perioden og minst så ofte at vegetasjonen på utsatte steder ikke slites bort, og det dokumenteres at flytting er gjennomført, for eksempel med mobilkamera, og
 3. c.
  salteinnretningen er plassert med en avstand på minimum 50 meter og maksimum 500 meter fra tidligere registrert og inngjerdet salteplass, eller Mattilsynet har gitt tillatelse til annen plassering.

En registrert og inngjerdet salteplass som nevnt i første punktum bokstav c kan bare erstattes med én salteinnretning. Dokumentasjon som nevnt i første punktum bokstav b skal oppbevares i fem år og kunne forevises Mattilsynet på forespørsel.

For Hardangervidda-sonen gjelder kravene i andre ledd første punktum bokstav c alle salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015-2020, uavhengig av om de er registrert og inngjerdet.
Utenfor beiteperioden i sonen skal salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr, og på en slik måte at det ikke fører til saltavrenning. Salteksponerte flater på salteinnretninger skal heller ikke være tilgjengelig for hjortedyr.
Salteinnretninger skal være merket med eiers navn og telefonnummer, alternativt med dyreholds-ID eller organisasjonsnummer.
Grinder, lemmer og lignende som er satt opp for å skjerme salteplasser, skal ikke åpnes eller fjernes, med mindre Mattilsynet bestemmer annet. All aktivitet innenfor skjermede salteplasser i området som er avgrenset av riksvei 52 og Lærdalen i nord, Sognefjorden og Aurlandsfjorden i vest, fylkesvei 50 i sør-vest, og riksvei 7 og kommunegrensen mot Gol i sør-øst, er forbudt.
I Hardangervidda-sonen er det forbudt å bruke salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015 til 2020.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no