Prøvetaking i mædisonen

Mattilsynet fortsetter å undersøke om det finnes flere sauer som er smittet av sykdommen mædi i mædisonen. Vi har et mål om å fjerne all smitte i sonen. Prøvetakingen er gratis.

Faglig oppdatert

Fra høsten 2021 og frem til nå har det blitt tatt prøver i mange anlegg med sau (sauehold) i mædi-sonen.

I løpet av høsten 2022 skal Mattilsynet ta prøver i resten av anleggene i sonen. Det kan være aktuelt å gjenta kartleggingen om et par år for å sikre på at vi har fått utryddet smitten i sonen.

Samtidig med kartleggingen fortsetter Mattilsynet å følge opp de anleggene som fortsatt er båndlagt. De fleste anleggene har fått opphevet restriksjonene sine, men noen vil fortsatt være båndlagt og overvåket en tid fremover, slik at vi er helt sikre på at det ikke er mer smitte igjen.

Når skal prøvene tas?

Prøvetakingen vil pågå i hele 2022, med hovedtyngden fra uke uke 37 og ut året. Prøvetakingen er nøye planlagt for å sikre at vi får tatt prøver av alle anlegg som har sau i mædisonen. Vi har derfor laget en egen prøvetakingsplan.


Vi er avhengige av flere faktorer for at prøvetakingen skal gå som planlagt. Blant annet må sauene være sanket hjem fra beite, privatpraktiserende veterinær må ha mulighet for å ta prøver og Veterinærinstituttet må ha kapasitet til å ta imot og analysere alle prøvene som skal tas. Takk til alle som bidrar slik at vi får gjennomført prøvetakingen etter planen.

Se hvordan du forbereder prøvetaking

Negativ mæditest er en forutsetning for å flytte sau i sonen

For å flytte sau, også vær, innen mædisonen, må alle avsenderanlegg ha en gyldig, negativ mæditest. Alle anlegg  med sausom får negativ mæditest ved prøvetakingen vil kunne flytte vær (selge, låne ut, bytte) innen sonen. Prøvetakingsresultatet er gyldig i 18 måneder.

Husk at det er et generelt forbud mot å flytte hunndyr av sau mellom anlegg, og at du må søke Mattilsynet om dette.

Se når du kan flytte sau og hvilke dokumenter du trenger.

Antall prøver per anlegg

Mattilsynet vil i denne prøvetakingsrunden øke sannsynligheten for å påvise smitte i anlegg med lavt smittenivå (anlegg der kun få dyr er smittet). Vi kommer derfor til å ta flere prøver i hvert anlegg enn vi gjorde i forrige prøvetakingsrunde.

Vi har økt antallet dyr som skal testes til maksimalt 100 dyr. Dette betyr at i anlegg med færre enn 100 vinterfôra dyr, skal vi ta prøve av alle dyr over et år. I anlegg med over 100 vinterfôra dyr, skal vi ta prøve av 100 sauer.

Det er de eldste sauene i anlegget som skal testes. I tillegg skal det tas prøver av alle innkjøpte / overførte sauer – begrenset oppad til de 15 eldste.

Det er viktig at så å si hele flokken er sanket hjem før prøvetaking, slik at utvalget av dyr blir best mulig.

Det er privatpraktiserende veterinærer som gjennomfører prøveuttaket på vegne av Mattilsynet.