Til hovudinnhald

Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg

En forhandler (trader) styrer vareflyt av animaliebiprodukter og / eller avledede produkter uten å fysisk håndtere varen i egen produksjon- eller lagerfunksjon.

Publisert

Forhandlerne som kjøper og selger animaliebiprodukter og/eller avledede produkter til eller fra Norge og som har adresse i Norge, skal registrere seg hos Mattilsynet.

Samhandel, eksport og import

Kravene i animaliebiproduktregelverket til forhandlere gjelder både samhandel innen EØS og eksport/import til/fra land utenfor EØS (tredjeland).

EU og medlemslandene i EØS kan beslutte importrestriksjoner for visse produkter. 

En registrert forhandler kan ikke stå som bestemmelsessted i handelsdokument for animaliebiprodukter eller avledede produkter – verken i eller utenfor TRACES. Det samme gjelder for register over forsendelser. Avsender skal kunne vite og kontrollere at animaliebiproduktene går til en produksjons- eller lagerbedrift som er godkjent/registrert for formålet. 

Forhandlere er definert i animaliebiproduktregelverket blant driftsansvarlige, som den fysiske eller juridiske personen som har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et avledet produkt. Handel er også definert. 

Hvordan registrere seg hos Mattilsynet?Slik gjør du

Forhandlere registrerer seg ved å levere skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet» på Mattilsynets skjematjenester eller via Altinn. 

Opplysningene skal holdes oppdatert ved innsending av nytt skjema.

Registrerte forhandlere kommer på Mattilsynets offisielle liste over virksomheter som håndterer animaliebiprodukter og avledede produkter – for andre registrerte operatører med aktivitetskode OTHER trade.

Ved registrering ønsker Mattilsynet følgende opplysninger om de animaliebiprodukter og/eller avledede produkter det skal handles med:

 • Handel ut av Norge
 • Handel inn til Norge
 • Til/fra land (i EØS eller tredjeland)
 • Produkttype
 • Kategori
 • Formål (type mottaker/virksomhet)

Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet

Dette skjemaet bruker du for å søke om godkjenning eller registrering av virksomhet etter forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Virksomheten tildeles et godkjenningsnummer eller registreringsnummer, og publiseres på Mattilsynets liste over godkjente produkter og virksomheter.

Alle søknader om godkjenning krever saksbehandling.

Liste over type animaliebiprodukt-virksomheter (DOC)

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

VEDLEGG XIV
IMPORT, EKSPORT OG TRANSITT

KAPITTEL I
SÆRLIGE KRAV TIL IMPORT TIL OG TRANSITT GJENNOM UNIONEN AV KATEGORI 3-materiale OG AVLEDEDE PRODUKTER FOR ANDRE BRUKSFORMÅL I FÔRKJEDEN ENN FÔR TIL KJÆLEDYR ELLER FÔR TIL PELSDYR

Avsnitt 1
Følgende krav skal i henhold til artikkel 41 nr. 1 bokstav a) og nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 gjelde for importerte forsendelser av kategori 3-materiale og avledede produkter til andre bruksformål i fôrkjeden enn fôr til kjæledyr eller fôr til pelsdyr, og for forsendelser av slikt materiale og slike produkter i transitt:
 1. a.
  de skal bestå av eller være framstilt av kategori 3-materiale oppført i kolonnen råstoffer i tabell 1,
 2. b.
  de skal oppfylle vilkårene for import og transitt i kolonnen vilkår for import og transitt i tabell 1,

  M4

 3. c.
  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført i kolonnen liste over tredjestater i tabell 1,
 4. d.
  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og anlegg nevnt i artikkel 30, og
 5. e.
  de skal
  1. i.
   ledsages under transporten til det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, av hygienesertifikatet nevnt i kolonnen sertifikater/dokumentmodeller i tabell 1, eller
  2. ii.
   framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen sertifikater/dokumentmodeller i tabell 2

   M4

M32 Tabell 1
Nr. Produkt Råstoffer (henvisning til forordning (EF) nr. 1069/2009) Vilkår for import og transitt Lister over tredjeland Sertifikater/
dokumentmaler
1 Bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009 Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m) a) Det bearbeidede animalske proteinet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1, og
b) det bearbeidede animalske proteinet skal oppfylle tilleggskravene i avsnitt 2 i dette kapittelet.
a) Når det gjelder bearbeidet animalsk protein unntatt fiskemel:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/404*, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
b) Når det gjelder fiskemel:
Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405**.
a) Når det gjelder annet bearbeidet animalsk protein enn det som kommer fra oppdrettsinsekter:
Vedlegg XV kapittel 1.
b) Når det gjelder bearbeidet animalsk protein som kommer fra oppdrettsinsekter:
Vedlegg XV kapittel 1a.
2 Blodprodukter til fôrmidler Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) i). Blodproduktene skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 2 og vedlegg XIV kapittel I avsnitt 5. a) Når det gjelder blodprodukter fra hov- og klovdyr:
Tredjeland eller deler av tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som import av alle kategorier ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra.
b) Når det gjelder blodprodukter fra andre arter:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404.
Vedlegg XV kapittel 4 B.
3 Smeltet fett og fiskeolje a) Når det gjelder smeltet fett unntatt fiskeolje:
Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).
b) Når det gjelder fiskeolje:
Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e), f), i) og j).
a) Det smeltede fettet og fiskeoljen skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 3, og
b) det smeltede fettet skal oppfylle tilleggskravene i avsnitt 3 i dette kapittelet.
a) Når det gjelder smeltet fett unntatt fiskeolje:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
b) Når det gjelder fiskeolje:
Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
a) Når det gjelder smeltet fett unntatt fiskeolje:
Vedlegg XV kapittel 10 bokstav A.
b) Når det gjelder fiskeolje:
Vedlegg XV kapittel 9.
4 Melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, råmelk og råmelkbaserte produkter a) Melk og melkebaserte produkter: Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e), f) og h).
b) Råmelk og råmelkbaserte produkter: Kategori 3-materiale fra levende dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via råmelk.
Melk, melkebaserte produkter, råmelk og råmelkbaserte produkter skal oppfylle kravene i avsnitt 4 i dette kapittelet. a) Når det gjelder melk og melkebaserte produkter:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XVII eller del 1 i vedlegg XVIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 for import av melk fra hov- og klovdyr eller i vedlegg X til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 for import av melk fra enhovede dyr.
b) Når det gjelder råmelk og råmelkbaserte produkter:
Tredjeland som er oppført som godkjent i del 1 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 for import av melk fra hov- og klovdyr eller i vedlegg X til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 for import av melk fra enhovede dyr.
a) Når det gjelder melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk:
Vedlegg XV kapittel 2 A.
b) Når det gjelder råmelk og råmelkbaserte produkter:
Vedlegg XV kapittel 2 B.
5 Gelatin og hydrolysert protein Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), e), f), g), i) og j) og, når det gjelder hydrolysert protein, kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav d), h) og k). Gelatinen og det hydrolyserte proteinet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 5. a) Tredjeland som er oppført i vedlegg XII eller XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, og følgende tredjeland:
(EG) Egypt.
b) Når det gjelder gelatin og hydrolyserte proteiner fra fisk:
Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
a) Når det gjelder gelatin:
Vedlegg XV kapittel 11.
b) Når det gjelder hydrolysert protein:
Vedlegg XV kapittel 12.
6 Dikalsiumfosfat Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k). Dikalsiumfosfatet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 6. Tredjeland som er oppført i vedlegg XII eller XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405. Vedlegg XV kapittel 12.
7 Trikalsiumfosfat Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d), e), f), g), h), i) og k). Trikalsiumfosfatet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 7. Tredjeland som er oppført i vedlegg XII eller XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405. Vedlegg XV kapittel 12.
8 Kollagen Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), e), f), g), i) og j). Kollagenet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 8. Tredjeland som er oppført i vedlegg XII eller XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405. Vedlegg XV kapittel 11.
9 Eggprodukter Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e), f) og k) ii). Eggproduktene skal være framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 9. Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII, tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIV, eller tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404. Vedlegg XV kapittel 15.
M32
M1
* Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 av 24. mars 2021 om fastsettelse av lister over tredjeland, territorier eller soner av disse som det er tillatt å innføre dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen fra i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 av 31.3.2021, s. 1).
** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 om fastsettelse av lister over tredjeland eller regioner av disse som er godkjent for innførsel til Unionen av visse dyr og varer beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT L 114 av 31.3.2021, s. 118).
Avsnitt 2
Import av bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009
M1
Følgende krav skal gjelde for import av bearbeidet animalsk protein:
 1. 1.
  Før forsendelser kan frigis for fri omsetning i Unionen, skal vedkommende myndighet ved import av bearbeidet animalsk protein ta stikkprøver av importerte forsendelser ved grensekontrollstasjonen for å sikre at de alminnelige kravene i vedlegg X kapittel I oppfylles.
  Vedkommende myndighet skal
  1. a.
   ta prøver av alle forsendelser som transporteres i bulk,
  2. b.
   foreta stikkprøvekontroll av forsendelser av produkter som er emballert på opprinnelsesproduksjonsanlegget.
 2. 2.
  Som unntak fra nr. 1 gjelder at dersom seks etterfølgende prøver av bulkforsendelser med opprinnelse i en tredjestat har vært negative, kan vedkommende myndighet for grensekontrollstasjonen foreta stikkprøvekontroll av senere bulkforsendelser fra den tredjestaten.
  Dersom én av disse stikkprøvene er positive, skal vedkommende myndighet som foretar stikkprøvekontrollen, underrette vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten, slik at den kan treffe egnede tiltak for å rette opp situasjonen.
  Vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten skal gjøre vedkommende myndighet som foretar stikkprøvekontroller, oppmerksom på disse tiltakene.
  Dersom det påvises enda en positiv prøve fra samme kilde, skal vedkommende myndighet for grensekontrollstasjonen ta prøver av alle forsendelser fra denne kilden til seks etterfølgende prøver igjen er negative.
 3. 3.
  Vedkommende myndigheter skal oppbevare resultatene fra prøvetakingen av alle forsendelser som er kontrollert, i minst tre år.
 4. 4.
  Dersom det påvises salmonella i en forsendelse som importeres til Unionen, eller forsendelsen ikke oppfyller de mikrobiologiske kravene til enterobacteriaceae i vedlegg X kapittel I, skal den enten
  1. a.
   behandles etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF, eller
  2. b.
   bearbeides på nytt i et bearbeidingsanlegg eller dekontamineres ved hjelp av en behandling som er godkjent av vedkommende myndighet. Forsendelsen skal ikke frigis før den er behandlet og undersøkt for salmonella eller enterobacteriaceae, om nødvendig, av vedkommende myndighet i samsvar med vedlegg X kapittel I med negativt resultat.

   M12

 5. 5.
  Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter kan importeres til Unionen, forutsatt at det er framstilt i samsvar med følgende vilkår:
  1. a.
   insektene tilhører én av følgende arter:
   • -
    svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica),
   • -
    stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus),
   • -
    hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis),
  2. b.
   substratet som insektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse eller følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale:
   • -
    fiskemel,
   • -
    blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere,
   • -
    dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse,
   • -
    hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere,
   • -
    hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere,
   • -
    gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere,
   • -
    egg og eggprodukter,
   • -
    melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk,
   • -
    honning,
   • -
    smeltet fett,
  3. c.
   substratet som insektene fôres med, samt insektene eller deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet materiale av animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav b), og substratet inneholdt ikke naturgjødsel, kjøkken- og matavfall eller annet avfall. ◄M12
Avsnitt 3
Import av smeltet fett
Følgende krav skal gjelde for import av smeltet fett:

Smeltet fett skal

 1. a.
  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra svin og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som har vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for klassisk svinepest og afrikansk svinepest de siste 12 månedene,
 2. b.
  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra fjørfe og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som har vært fri for Newcastle disease og aviær influensa de siste seks månedene,
 3. c.
  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra drøvtyggere og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som har vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for kvegpest de siste tolv månedene, eller
 4. d.
  dersom det har forekommet utbrudd av en av sykdommene nevnt i bokstav a)-c) i det relevante tidsrommet som er nevnt i disse bokstavene, ha gjennomgått en av følgende varmebehandlinger:
  1. i.
   ved minst 70 °C i minst 30 minutter, eller
  2. ii.
   ved minst 90 °C i minst 15 minutter.
   Nærmere opplysninger om de kritiske kontrollpunktene skal registreres og oppbevares av den driftsansvarlige slik at eieren, den driftsansvarlige eller vedkommendes representant og, om nødvendig vedkommende myndighet kan kontrollere driften av anlegget; de registrerte opplysningene skal omfatte partikkelstørrelse, kritisk temperatur og eventuelt absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoff og resirkuleringsrate for fett.
Avsnitt 4
Import av melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter
 1. A.
  Følgende krav skal gjelde for import av melk, melkebaserte produkter, produkter avledet av melk, råmelk og råmelksprodukter:
  1. 1.
   Melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk skal
   1. a.
    ha gjennomgått minst en av behandlingene i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 1.1, 1.2, 1.3 og nr. 1.4 bokstav a),
   2. b.
    oppfylle vilkårene i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 2 og 4, og når det gjelder myse, nr. 3.
  2. 2.
   Som unntak fra vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 1.4 kan melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk importeres fra godkjente tredjestater oppført i kolonne A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010, forutsatt at melken, de melkebaserte produktene eller produktene som er framstilt av melk, har gjennomgått én enkelt HTST-behandling og
   1. a.
    tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i avsendertredjestaten, eller
   2. b.
    er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon på et innførselssted til Unionen tidligst 21 dager etter framstillingen, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i avsendertredjestaten.
 2. B.
  Følgende krav skal gjelde for import av råmelk og råmelksprodukter:
  1. 1.
   Materialet skal ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling og
   1. a.
    tidligst være avsendt 21 dager etter framstillingen, og det skal i dette tidsrommet ikke være påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i avsendertredjestaten, eller
   2. b.
    ha blitt forevist ved en grensekontrollstasjon på et innførselssted til Unionen tidligst 21 dager etter framstillingen, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i avsendertredjestaten.
  2. 2.
   Materialet skal komme fra storfe som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer fra driftsenheter der alle storfebesetninger
   1. a.
    enten er offisielt anerkjent som tuberkulosefrie og offisielt brucellosefrie i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav d) og f) i direktiv 64/432/EØF eller ikke omfattes av restriksjoner i henhold til nasjonal lovgivning i opprinnelsestredjestaten om råmelk med hensyn til utryddelse av tuberkulose og brucellose, og
   2. b.
    enten er offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav j) i direktiv 64/432/EØF eller omfattes av en offentlig ordning for kontroll av enzootisk bovin leukose, og det er ikke påvist tegn på denne sykdommen i besetningen de siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i laboratorieundersøkelser.
  3. 3.
   Etter bearbeidingen skal alle nødvendige forholdsregler være tatt for å unngå kontaminering av råmelken eller råmelksproduktene.
  4. 4.
   Sluttproduktet skal merkes med angivelse av at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på konsum, og det skal
   1. a.
    være pakket i nye beholdere, eller
   2. b.
    transporteres i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk.

    M9

Avsnitt 5
Import av blodprodukter til fôring av produksjonsdyr
Følgende krav skal gjelde ved import av blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma fra svin som er beregnet på fôring av svin:

Disse avledede produktene skal

 1. a.
  gjennomgå en varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C, der det tørkede blodet og blodplasmaet inneholder høyst 8 % fuktighet med en vannaktivitet (Aw) på mindre enn 0,60,
 2. b.
  lagres ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker.

  M9

KAPITTEL II
SÆRLIGE KRAV TIL IMPORT TIL OG TRANSITT GJENNOM UNIONEN AV ANIMALSKE PRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER FOR BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN FOR ANDRE PRODUKSJONSDYR ENN PELSDYR

Avsnitt 1
Særlige krav
I henhold til artikkel 41 nr. 1 bokstav a), artikkel 41 nr. 2 bokstav c) og artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal følgende krav gjelde for importerte forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, og for forsendelser av slike produkter i transitt:
 1. a.
  de skal bestå av eller være framstilt av animalske biprodukter oppført i kolonnen råstoffer i tabell 2,
 2. b.
  de skal oppfylle vilkårene for import og transitt i kolonnen vilkår for import og transitt i tabell 2, ◄ BEØS eller Svalbard ◄ EØSB

  M4

 3. c.
  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført i kolonnen liste over tredjestater i tabell 2,
 4. d.
  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og anlegg nevnt i artikkel 30, og
 5. e.
  de skal
  1. i.
   ledsages under transporten til det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, av hygienesertifikatet nevnt i kolonnen sertifikater/dokumentmodeller i tabell 2, eller
  2. ii.
   framvises på det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen sertifikater/dokumentmodeller i tabell 2.

   M4

M32 Tabell 2
Nr. Produkt Råstoffer (henvisning til forordning (EF) nr. 1069/2009) Vilkår for import og transitt Lister over tredjeland Sertifikater/
dokumentmaler
1 Bearbeidet husdyrgjødsel, produkter framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel, frass og guano fra flaggermus Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav a). Den bearbeidede husdyrgjødselen, produktene som er framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel, og guanoen fra flaggermus skal være framstilt i samsvar med vedlegg XI kapittel I avsnitt 2. Tredjeland som er oppført i
a) del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 for bearbeidet husdyrgjødsel fra hov- og klovdyr, frass eller guano fra flaggermus, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador,
b) del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 for bearbeidet husdyrgjødsel fra enhovede dyr eller
c) del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 for bearbeidet husdyrgjødsel fra fjørfe.
Vedlegg XV kapittel 17.
2 Blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c) og d) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d) og h). Blodproduktene skal være framstilt i samsvar med avsnitt 2. Følgende tredjeland:
a) Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra hov- og klovdyr:
Tredjeland eller deler av tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som import av ferskt kjøtt fra alle arter av tamme hov- og klovdyr er tillatt fra, men bare i det tidsrommet som er angitt i kolonne 7 og 8 i nevnte del.
b) Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra fjørfe og andre fuglearter:
Tredjeland eller deler av tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404.
a) Når det gjelder ubehandlede blodprodukter:
Vedlegg XV kapittel 4 C.
b) Når det gjelder behandlede blodprodukter:
Vedlegg XV kapittel 4 D.
c) Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra andre dyr:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII, del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller vedlegg V eller VI til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
d) Når det gjelder behandlede blodprodukter fra alle arter:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
3 Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), d) og h). Blodet og blodproduktene skal oppfylle kravene i avsnitt 3. Følgende tredjeland:
a) Når det gjelder blod som er innsamlet i samsvar med vedlegg XIII kapittel IV nr. 1, eller dersom blodproduktene er framstilt i samsvar med nr. 2 bokstav b) i) i nevnte kapittel:
Tredjeland eller deler av tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som import av registrerte hester eller registrerte dyr av hestefamilien er tillatt fra, eller vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Vedlegg XV kapittel 4 A.
b) Når det gjelder blodprodukter som er behandlet i samsvar med vedlegg XIII kapittel IV nr. 2 bokstav b) ii):
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som import av registrerte hester eller registrerte dyr av hestefamilien er tillatt fra, eller vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
4 Ferske eller kjølte huder og skinn fra hov- og klovdyr Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) iii). Hudene og skinnene skal oppfylle kravene i avsnitt 4 nr. 1 og 4. Hudene og skinnene kommer fra et tredjeland eller, ved regionalisering i henhold til Unionens regelverk, en del av et tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme dyreart. Vedlegg XV kapittel 5 A.
5 Behandlede huder og skinn fra hov- og klovdyr Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), bokstav b) i) og iii) og bokstav n). Hudene og skinnene skal oppfylle kravene i avsnitt 4 nr. 2, 3 og 4. a) Når det gjelder behandlede huder og skinn fra hov- og klovdyr:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg IV, del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
a) Når det gjelder behandlede huder og skinn fra hov- og klovdyr, unntatt slike som oppfyller kravene i avsnitt 4 nr. 2:
Vedlegg XV kapittel 5 B.
b) Når det gjelder behandlede huder og skinn fra drøvtyggere som skal sendes til Unionen, og som før import har vært isolert i 21 dager eller vil være under transport i 21 dager uten avbrudd:
Alle tredjeland.
b) Når det gjelder behandlede huder og skinn fra drøvtyggere og fra dyr av hestefamilien som skal sendes til Unionen, og som før import har vært isolert i 21 dager eller vil være under transport i 21 dager uten avbrudd:
Den offisielle erklæringen i vedlegg XV kapittel 5 C.
c) Når det gjelder behandlede huder og skinn fra hov- og klovdyr som oppfyller kravene i avsnitt 4 nr. 2:
Ingen krav om sertifikat.
6 Jakttrofeer og andre preparater fra dyr Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) fra ville dyr som ikke er mistenkt for å være angrepet av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), bokstav b) i), iii) og v) og bokstav n). Jakttrofeene og de andre preparatene skal oppfylle kravene i avsnitt 5. a) Når det gjelder jakttrofeer og andre preparater i henhold til avsnitt 5 nr. 2:
Alle tredjeland.
b) Når det gjelder jakttrofeer og andre preparater i henhold til avsnitt 5 nr. 3:
i) Jakttrofeer fra fugler:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt, og følgende land og territorier:
(GL) Grønland.
(TN) Tunisia.
a) Når det gjelder jakttrofeer i henhold til avsnitt 5 nr. 2:
Vedlegg XV kapittel 6 A.
b) Når det gjelder jakttrofeer i henhold til avsnitt 5 nr. 3:
Vedlegg XV kapittel 6 B.
c) Når det gjelder jakttrofeer i henhold til avsnitt 5 nr. 1:
Ingen krav om sertifikat.
ii) Jakttrofeer fra hov- og klovdyr:
Tredjeland som er oppført i respektive kolonner for ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, herunder eventuelle restriksjoner fastsatt i kolonnen med særlige vilkår for ferskt kjøtt, eller i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 når det gjelder enhovede dyr.
7 Grisebust Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10) bokstav b) iv). Grisebusten skal komme fra dyr som har opprinnelse og er slaktet i et slakteri i opprinnelsestredjelandet a) Når det gjelder ubehandlet grisebust:
Tredjeland eller, ved regionalisering, regioner i tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland som har vært fri for afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før datoen for import til Unionen:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
b) Når det gjelder behandlet grisebust:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland som eventuelt ikke har vært fri for afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før datoen for import til Unionen:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
a) Dersom det ikke har vært noen tilfeller av afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før datoen for import til Unionen:
Vedlegg XV kapittel 7 A.
b) Dersom det har vært ett eller flere tilfeller av afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før import til Unionen:
Vedlegg XV kapittel 7 B.
8 Ubehandlet ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav h) og n). 1) Den tørre ubehandlede ullen og det tørre ubehandlede håret skal
a) være forsvarlig emballert og
b) sendes direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden, eller til et anlegg som utfører mellombehandling, på vilkår som hindrer spredning av patogener.
2) Ullen og håret er ull og hår som nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav e).
1) Alle tredjeland.
2) Tredjeland eller regioner i tredjeland som er
a) oppført i del 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 2021/404 og godkjent for import til Unionen av ferskt kjøtt fra drøvtyggere som ikke er underlagt ytterligere særlige vilkår, og
b) fri for munn- og klovsyke og, når det gjelder ull og hår fra sauer og geiter, for saue- og geitekopper i samsvar med del A i vedlegg IV til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692*.
1) Det kreves ikke sertifikat for import av ubehandlet ull og hår.
2) Det kreves en erklæring fra importøren i samsvar med kapittel 21 i vedlegg XV.
9 Behandlede fjør, deler av fjør og dun Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav b) v), bokstav h) og bokstav n). De behandlede fjørene eller delene av fjør skal oppfylle kravene i avsnitt 6. Alle tredjeland. Det kreves ikke sertifikat for import av behandlede fjør, deler av fjør og dun.
10 Biprodukter av biavl Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e). a) Når det gjelder biprodukter av biavl som er beregnet på bruk i biavl, unntatt bivoks i form av bikaker:
i) Biproduktene av biavl har vært utsatt for en temperatur på - 12 °C eller lavere i minst 24 timer, eller
a) Når det gjelder biprodukter av biavl som er beregnet på bruk i biavl:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(CM) Kamerun.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
b) Når det gjelder bivoks for andre formål enn fôr til produksjonsdyr:
Alle tredjeland.
a) Når det gjelder biprodukter av biavl som er beregnet på bruk i biavl:
Vedlegg XV kapittel 13.
b) Når det gjelder bivoks for andre formål enn fôr til produksjonsdyr:
Et handelsdokument som attesterer raffineringen eller bearbeidingen.
ii) Når det gjelder bivoks, er materialet bearbeidet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III og raffinert før import til Unionen.
b) Når det gjelder annen bivoks enn bivoks i form av bikaker, for andre formål enn fôr til produksjonsdyr, er bivoksen raffinert eller bearbeidet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III før import til Unionen.
11 Bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn fôrmidler, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), bokstav b) i) og iii) og bokstav e) og h). Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 7. Alle tredjeland. Produktene skal følges av
a) et handelsdokument i henhold til avsnitt 7 nr. 2 og
b) en erklæring fra importøren i samsvar med vedlegg XV kapittel 16, utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der forsendelsen først føres inn i Unionen, og på minst ett av de offisielle språkene i bestemmelsesmedlemsstaten.
12 Fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker a) Når det gjelder bearbeidet fôr til kjæledyr og tyggesaker: Materiale nevnt i artikkel 35 bokstav a) i) og ii). Fôr til kjæledyr og tyggesaker skal være framstilt i samsvar med vedlegg XIII kapittel II. a) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr: a) Når det gjelder boksefôr til kjæledyr:
Vedlegg XV kapittel 3 A.
b) Når det gjelder annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr:
Vedlegg XV kapittel 3 B.
b) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr: Materiale nevnt i artikkel 35 bokstav a) iii). Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII, del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der ikke-utbeinet kjøtt er tillatt.
Når det gjelder fiskemateriale: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
b) Når det gjelder tyggesaker samt annet fôr til kjæledyr enn rått fôr:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII, del 1 i vedlegg XIV eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(EC) Ecuador.
(DZ) Algerie.
(GE) Georgia (bare bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr).
(LK) Sri Lanka.
(SA) Saudi-Arabia (bare bearbeidet fôr til kjæledyr fra fjørfe).
(SV) El Salvador.
(TW) Taiwan.
Når det gjelder bearbeidet fôr til kjæledyr framstilt av fisk: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
c) Når det gjelder tyggesaker:
Vedlegg XV kapittel 3 C.
d) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr:
Vedlegg XV kapittel 3 D.
13 Animalske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr Materiale nevnt i artikkel 35 bokstav a). De aromatiske smaksforsterkerne skal være framstilt i samsvar med vedlegg XIII kapittel III. Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. Vedlegg XV kapittel 3 E.
Når det gjelder aromatiske smaksforsterkere framstilt av fisk: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Når det gjelder animalske smaksforsterkere fra fjørfe: Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt.
Når det gjelder animalske smaksforsterkere fra visse viltlevende pattedyr og dyr av harefamilien: Tredjeland som er oppført i vedlegg V eller vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art.
14 Animalske biprodukter til framstilling av annet fôr til kjæledyr enn rått fôr og av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden a) Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a)-m).
b) Når det gjelder materiale til framstilling av fôr til kjæledyr: Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c).
c) Når det gjelder pels til framstilling av avledede produkter: Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n).
Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. a) Når det gjelder animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr:
i) Når det gjelder animalske biprodukter fra storfe, sau, geit, svin og dyr av hestefamilien, herunder produksjonsdyr og ville dyr:
Tredjeland eller deler av tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 eller i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som import av ferskt kjøtt beregnet på konsum er tillatt fra.
ii) Når det gjelder råstoff fra fjørfe, herunder strutsefugler:
Tredjeland eller deler av tredjeland som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt, som er oppført i del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404.
a) Når det gjelder animalske biprodukter til framstilling av bearbeidet fôr til kjæledyr:
Vedlegg XV kapittel 3 F.
b) Når det gjelder animalske biprodukter til framstilling av produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr:
Vedlegg XV kapittel 8.
iii) Når det gjelder råstoff fra fisk:
Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
iv) Når det gjelder råstoff fra andre viltlevende landpattedyr og dyr av harefamilien:
Tredjeland som er oppført i vedlegg V eller VI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
b) Når det gjelder animalske biprodukter til framstilling av legemidler:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII, del 1 i vedlegg XIV eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, eller i vedlegg I, V eller VI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(PH) Filippinene.
(SV) El Salvador.
(TW) Taiwan.
c) Når det gjelder animalske biprodukter til framstilling av produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, unntatt legemidler:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, eller i vedlegg I, V eller VI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Når det gjelder råstoff fra fisk: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
d) Når det gjelder pels til framstilling av avledede produkter:
Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, som er godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra hov- og klovdyr.
15 Animalske biprodukter som brukes som rått fôr til kjæledyr Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) i) og ii). Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, eller i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der ikke-utbeinet kjøtt er tillatt.
Når det gjelder fiskemateriale: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Vedlegg XV kapittel 3 D.
16 Animalske biprodukter som brukes i fôr til pelsdyr Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a)-m). Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, eller i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der ikke-utbeinet kjøtt er tillatt.
Når det gjelder fiskemateriale: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Vedlegg XV kapittel 3 D.
17 Smeltet fett for visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr a) Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av biodiesel, produkter av bearbeidet fett eller fornybare drivstoffer nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav L:
Kategori 1-, 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 8, 9 og 10.
b) Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav J:
Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 og 10.
c) Når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel og jordforbedringsmidler:
Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i bokstav c) og p).
Det smeltede fettet skal oppfylle kravene i avsnitt 9. Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg XIII eller del 1 avsnitt A i vedlegg XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404, og følgende tredjeland:
(AL) Albania.
(DZ) Algerie.
(SV) El Salvador.
Når det gjelder fiskemateriale: Tredjeland som er oppført i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.
Kapittel 10 B i vedlegg XV.
d) Når det gjelder materiale beregnet på andre formål: Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b), c) og d).
Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i bokstav c) og p).
18 Fettderivater a) Når det gjelder fettderivater til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr:
Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b), c) og d), kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10.
b) Når det gjelder fettderivater til bruk som fôr:
Annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p).
Fettderivatene skal oppfylle kravene i avsnitt 10. Alle tredjeland. a) Når det gjelder fettderivater til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr:
Vedlegg XV kapittel 14 A.
b) Når det gjelder fettderivater til bruk som fôr:
Vedlegg XV kapittel 14 B.
19 Fotografisk gelatin Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10. Den importerte fotografiske gelatinen skal oppfylle kravene i avsnitt 11. Fotografisk gelatin kan importeres bare fra opprinnelsesvirksomheter i De forente stater og Japan som er godkjent i samsvar med avsnitt 11. Vedlegg XV kapittel 19.
20 Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, til framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a), b), h) og n). Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 12. Alle tredjeland. Vedlegg XV kapittel 18.
M32
* Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 379).
Avsnitt 2
Import av blod og blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr
Følgende krav skal gjelde for import av blod og blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr:
 1. 1.
  Blodproduktene skal komme fra anlegg for framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, som oppfyller de særlige kravene i denne forordning, eller fra innsamlingsvirksomheten.

  M4

 2. 2.
  Blodet som blodprodukter til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, produseres av, skal være samlet inn under veterinærkontroll
  1. a.
   i slakterier:
   1. ii.
    som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten, eller
   2. iii.
    fra levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten.

    M4

 3. 3.1.
  Når det gjelder blodprodukter til framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, som stammer fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder krysninger av disse, skal oppfylle vilkårene i bokstav a) eller b):
  1. a.
   Produktene skal ha gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake sykdommene nevnt i bokstav b):
   1. i.
    varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,
   2. ii.
    bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,
   3. iii.
    varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll,
   4. iv.
    bare for dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae: endring av pH-verdien til 5 i to timer, etterfulgt av en effektivitetskontroll.
  2. b.
   Blodprodukter som ikke er behandlet i samsvar med bokstav a), skal ha opprinnelse i en stat eller region:
   1. i.
    der det i minst tolv måneder ikke er påvist noe tilfelle av kvegpest, småfepest eller Rift Valley Fever, og der det i minst tolv måneder ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene,
   2. ii.
    der det i minst tolv måneder ikke er påvist noe tilfelle av munn- og klovsyke, og
    • -
     der det i minst tolv måneder ikke har vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen, eller
    • -
     der det i løpet av minst de siste tolv månedene er gjennomført vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos tamme drøvtyggere. I så fall skal produktene etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, og alle forholdsregler, herunder sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr eller mennesker.
 4. 3.2.
  Når det gjelder dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, skal i tillegg til vilkårene i nr. 3.1 bokstav b i) og ii) ett av følgende vilkår være oppfylt:
  1. a.
   I opprinnelsestredjestaten eller -regionen er det i minst tolv måneder ikke påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt eller blåtunge (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært foretatt vaksinasjon av de mottakelige artene mot disse sykdommene i minst tolv måneder.
  2. b.
   Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal produktene transporteres direkte til bestemmelsesanlegget, og alle forholdsregler, herunder sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr eller mennesker.
 5. 3.3.
  I tillegg til at vilkårene i nr. 3.1 bokstav b) i) og ii) skal være oppfylt, skal det når det gjelder dyr som tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, i minst tolv måneder ikke være påvist noe tilfelle av smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest i opprinnelsesstaten eller -regionen, det skal i minst tolv måneder ikke ha vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene, og ett av følgende vilkår skal være oppfylt:
  1. a.
   I opprinnelsestredjestaten eller -regionen er det i minst tolv måneder ikke påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har i minst tolv måneder ikke vært foretatt vaksinasjon av de mottakelige artene mot disse sykdommene.
  2. b.
   Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal produktene transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, og alle forholdsregler, herunder sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr eller mennesker.
 6. 4.
  Blodprodukter til framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, og som stammer fra fjørfe og andre fuglearter, skal oppfylle vilkårene i bokstav a) eller b):
  1. a.
   Produktene skal ha gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake sykdommene nevnt i bokstav b):
   1. i.
    varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,
   2. ii.
    bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,
   3. iii.
    varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 70 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.
  2. b.
   Blodprodukter som ikke er behandlet i samsvar med bokstav a), skal ha opprinnelse i en tredjestat eller region
   1. i.
    som er fri for Newcastle disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa som er oppført i 2010-utgaven av OIEs helseregelverk for landdyr,
   2. ii.
    der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa,
   3. iii.
    der fjørfeet eller de andre fugleartene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle disease med vaksiner framstilt av en originalvirusstamme med Newcastle disease som har høyere sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer av viruset.
Avsnitt 3
Import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien
Følgende krav skal gjelde for import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien:
M4
 1. 1.
  Blodet skal oppfylle vilkårene i nr. 1 bokstav a) i vedlegg XIII kapittel IV og skal samles inn under tilsyn av veterinær:
  1. a.
   i slakterier:
   1. ii.
    som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten, eller
  2. b.
   fra levende dyr av hestefamilien i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjenningsnummer og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten med henblikk på innsamling av blod fra dyr av hestefamilien til produksjon av blodprodukter for bruk til andre formål enn fôring.

   M4

 2. 2.
  Blodproduktene skal oppfylle vilkårene vedlegg XIII kapittel IV nr. 2.
  I tillegg skal blodproduktene nevnt i vedlegg XIII kapittel IV nr. 2 bokstav b) i) være framstilt av blod som er innsamlet fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre måneder, eller siden fødselen dersom de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter under tilsyn av veterinær i innsamlingstredjestaten, som i dette tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri for
  1. a.
   afrikansk hestepest i henhold til artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF,
  2. b.
   venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,
  3. c.
   snive:
   1. i.
    i minst tre år, eller
   2. ii.
    i et tidsrom på seks måneder der dyrene ikke har vist kliniske tegn på snive (Burkholderia mallei) under kontrollen post mortem på slakteriet nevnt i nr. 1 bokstav a), herunder en grundig undersøkelse av slimhinner fra luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres forgreininger, etter at hodet er delt etter medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut,

    M4

  4. d.
   når det gjelder andre blodprodukter enn serum og plasma, vesikulær stomatitt i minst seks måneder.

   M4

 3. 3.
  Blodprodukter skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er godkjent eller registrert av vedkommende myndighet i tredjestaten.
 4. 4.
  Blod og blodprodukter skal emballeres og merkes i samsvar med vedlegg XIII kapittel IV nr. 3.
Avsnitt 4
Import av huder og skinn fra hovdyr
Følgende krav skal gjelde for import av huder og skinn fra hovdyr:
 1. 1.
  Ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr kan importeres dersom
  1. a.
   de kommer fra en tredjestat oppført i den relevante kolonnen i tabell 2 rad 4 i avsnitt 1, og som avhengig av den berørte dyreart
   1. i.
    i minst tolv måneder før avsendelsen har vært fri for alle følgende sykdommer:
    • -
     klassisk svinepest,
    • -
     afrikansk svinepest og
    • -
     kvegpest, og
   2. ii.
    i minst tolv måneder før avsendelsen har vært fri for munn- og klovsyke, og der det i minst tolv måneder før avsendelsen ikke har vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen,
  2. b.
   de kommer fra
   1. i.
    dyr som har oppholdt seg på territoriet til opprinnelsestredjestaten i minst tre måneder før slakting, eller siden fødselen når det gjelder dyr som er yngre enn tre måneder,
   2. ii.
    når det gjelder huder og skinn fra klovdyr, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært utbrudd av munn- og klovsyke i løpet av de siste 30 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti kilometer ikke har vært noe tilfelle av munn- og klovsyke,
   3. iii.
    når det gjelder huder og skinn fra svin, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris i løpet av de siste 30 dagene eller av klassisk eller afrikansk svinepest i løpet av de siste 40 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti kilometer ikke har vært noe tilfelle av disse sykdommene, eller
   4. iv.
    dyr som i løpet av 24 timer før slakting har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet, og ikke har vist noe tegn på munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest eller smittsomt blæreutslett hos gris, og
  3. c.
   de har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra sykdomsframkallende stoffer.
 2. 2.
  Behandlede huder og skinn nevnt i vedlegg XIII kapittel V bokstav C.2 kan importeres uten restriksjoner.
 3. 3.
  Andre behandlede huder og skinn kan importeres dersom
  1. a.
   de kommer fra
   1. i.
    en tredjestat eller, ved regionalisering i samsvar med Unionens regelverk, fra en del av en tredjestat som er oppført på listen i bokstav a) i kolonnen liste over tredjestater i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, som import er tillatt fra av ferskt kjøtt fra de tilsvarende artene, og de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 bokstav a)-c),
   2. ii.
    en tredjestat som er oppført på listen i bokstav a) i den relevante kolonnen i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, og de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 bokstav c) eller d), eller
   3. iii.
    dyr av hestefamilien eller drøvtyggere fra en tredjestat som er oppført på listen i bokstav b) i kolonnen liste over tredjestater i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, og de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 bokstav a)-c) samt holdt isolert i minst 21 dager etter behandling, og
  2. b.
   når det gjelder saltede huder og skinn som transporteres med skip, de før import er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 bokstav b) eller c) og har vært holdt isolert under transporten i minst 14 dager etter behandlingen fastsatt i nr. 28 bokstav b), eller i minst sju dager etter behandlingen fastsatt i nr. 28 bokstav c), og hygienesertifikatene som følger forsendelsen attesterer slik behandling og transportens varighet.
 4. 4.
  Ferske, kjølte eller behandlede huder og skinn fra hovdyr skal importeres i containere, veigående kjøretøyer, jernbanevogner eller baller som er forseglet av vedkommende myndighet i avsendertredjestaten.
Avsnitt 5
Import av jakttrofeer og andre preparater fra dyr
Følgende krav skal gjelde for import av jakttrofeer og andre preparater fra dyr:
 1. 1.
  Jakttrofeer eller andre preparater fra dyr, som oppfyller vilkårene nevnt i vedlegg XIII kapittel VI bokstav B og bokstav C nr. 1, kan importeres uten restriksjoner.
 2. 2.
  Behandlede jakttrofeer eller andre preparater fra fugler eller hovdyr, som utelukkende består av bein, horn, hover/klover, klør, gevir, tenner, huder eller skinn, fra tredjestater kan importeres dersom de oppfyller kravene i vedlegg XIII kapittel VI bokstav C nr. 1 bokstav a) og bokstav C nr. 2 bokstav a) i)-iii) og bokstav b) i) og ii).
  Når det gjelder tørrsaltede eller våtsaltede huder som transporteres med skip, trenger hudene imidlertid ikke å være saltet i 14 dager før avsendelse, forutsatt at de har vært saltet i 14 dager før import.
 3. 3.
  Jakttrofeer eller andre preparater fra fugler og hovdyr, som består av hele kroppsdeler som ikke er behandlet på noen måte, kan importeres dersom
  1. a.
   de kommer fra dyr med opprinnelse i et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av forekomst av alvorlige smittsomme sykdommer som dyr av de aktuelle artene er mottakelige for,
  2. b.
   de uten å komme i kontakt med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver senere kontaminering.
Avsnitt 6
Import av behandlede fjør, deler av fjør og dun
Behandlede fjør og deler av fjør og dun kan importeres dersom
 1. a.
  de er behandlede prydfjør, behandlede fjør som reisende har tatt med seg til privat bruk, eller forsendelser av behandlede fjør eller dun som er sendt til privatpersoner for ikke-industriell bruk, eller
 2. b.
  de følges av et handelsdokument som attesterer at fjørene eller delene av fjør eller dun er behandlet med damp eller en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, og at de er tørre og forsvarlig emballert, og
 3. c.
  de sendes til en registrert virksomhet eller et registrert anlegg for slik behandling, med mindre handelsdokumentet viser at de er fabrikkvasket og behandlet med damp ved 100 °C i minst 30 minutter.
Avsnitt 7
Import av bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn fôrmidler, organisk gjødsel og jordforbedringsmidler
 1. 1.
  Bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) kan importeres med sikte på framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden, forutsatt at
  1. a.
   produktene er tørket før eksport til Unionen og ikke er kjølt eller fryst,

   M9

  2. b.
   produktene transporteres bare over land eller sjø fra opprinnelsestredjestaten direkte til en grensekontrollstasjon på et innførselssted til Unionen, og ikke omlastes i en havn eller på et sted utenfor Unionen,

   M9

  3. c.
   produktene etter dokumentkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget.
 2. 2.
  Hver forsendelse skal følges av et handelsdokument som er stemplet av vedkommende myndighet som fører tilsyn med opprinnelsesanlegget, herunder følgende opplysninger:
  1. a.
   opprinnelsestredjestat,
  2. b.
   produksjonsvirksomhetens eller -anleggets navn,
  3. c.
   produkttype (tørket bein/tørket beinprodukt/tørkede horn/tørkede hornprodukter/tørkede hover/klover/tørkede hov-/klovprodukter), og

   M23

  4. d.
   bekreftelse på at produktet ikke på noe trinn er beregnet på bruk i framstilling av næringsmidler, fôrmidler, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, og
   1. i.
    kommer fra friske dyr slaktet i slakteri, og
   2. ii.
    er enten tørket i 42 dager ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C, og/eller
   3. iii.
    er varmebehandlet i én time ved en kjernetemperatur på minst 80 °C før tørking, og/eller
   4. iv.
    er forasket i én time ved en kjernetemperatur på minst 800 °C, og/eller
   5. v.
    har gjennomgått en syrning slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time. ◄M23
 3. 3.
  Når materialet sendes til Unionen, skal det være innelukket i forseglede beholdere eller kjøretøyer eller transporteres i bulk på et skip.
  Ved transport i containere skal containerne, og i alle tilfeller alle medfølgende dokumenter, være merket med navn og adresse til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget.
 4. 4.
  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal materialet transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget.
Avsnitt 8
Import av animalske biprodukter til framstilling av fôr til pelsdyr, annet fôr til kjæledyr enn rått fôr, og av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr
Animalske biprodukter til framstilling av fôr til pelsdyr, annet fôr til kjæledyr enn rått fôr, og av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, kan importeres forutsatt at
 1. 1.
  de animalske biproduktene er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til bestemmelsesanlegget,
 2. 2.
  de animalske biproduktene har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer,
 3. 3.
  de animalske biproduktene er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk,
 4. 4.
  de animalske biproduktene etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, blir transportert direkte enten
  1. a.
   til et produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr eller en/et registrert bestemmelsesvirksomhet eller -anlegg som har gitt garantier for at de animalske biproduktene vil bli brukt bare til framstilling av produkter som de er registrert eller godkjent for, etter det som er relevant, som angitt av vedkommende myndighet om nødvendig, og ikke vil bli fjernet fra anlegget uten å være bearbeidet, bortsett fra til direkte disponering,
  2. b.
   til en virksomhet eller et anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr, som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
  3. c.
   til en registrert bruker eller innsamlingssentral, som har gitt garantier for at de animalske biproduktene vil bli brukt bare for tillatte formål, som angitt av vedkommende myndighet om nødvendig, eller
  4. d.
   til en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009.
 5. 5.1.
  Når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr i henhold til artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal råstoffet
  1. a.
   være merket i tredjestaten før de innføres til Unionen, med et kryss av trekull eller aktivkull i flytende form på alle yttersider av hver fryste blokk, eller, dersom råstoffet transporteres på paller som ikke er oppdelt i atskilte forsendelser under transporten til bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr, på alle yttersider av hver enkelt pall, slik at merkingen dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde og er minst 10 cm bred,
  2. b.
   når det gjelder materiale som ikke er fryst, være merket i tredjestaten før de innføres til Unionen, med trekull i flytende form som sprøytes på, eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er klart synlig på materialet,
  3. c.
   transporteres direkte til
   1. i.
    bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr i samsvar med nr. 4 bokstav a), eller
   2. ii.
    en bestemmelsesvirksomhet eller et bestemmelsesanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1069/2009, i henhold til nr. 4 bokstav b) i dette avsnitt, og derfra direkte til produksjonsanlegget for fôr til kjæledyr som fastsatt i punkt i), forutsatt at bestemmelsesanlegget
    • -
     bare håndterer materiale som omfattes av nr. 5.1, eller
    • -
     bare håndterer materiale beregnet på et produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr som nevnt i punkt i), og
  4. d.
   bare behandles for å fjerne merkingen omhandlet i bokstav a) og b) i bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr, og bare umiddelbart før materialet brukes til framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med vilkårene i vedlegg XIII kapittel II for fôr til kjæledyr som framstilles av kategori 3-materiale.
 6. 5.2.
  Når det gjelder forsendelser som består av råstoff som er blitt behandlet i samsvar med nr. 5.1 ovenfor, og andre ubehandlede råstoffer, skal alt råstoff i forsendelsen merkes i samsvar med nr. 5.1 bokstav a) og b) ovenfor.
 7. 5.3.
  Merkingen nevnt i nr. 5.1 bokstav a) og b) og i nr. 5.2 skal forbli synlig fra avsendelsen til leveringen til bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr.
 8. 6.
  I bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr skal råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr som er nevnt i artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, lagres før framstilling, brukes og disponeres på vilkår som er godkjent av vedkommende myndighet og som sikrer at det kan foretas offentlig kontroll av materialmengden som mottas, brukes til framstilling og disponeres, dersom det er relevant.
  Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige for produksjonsanlegget for fôr til kjæledyr lagrer slikt materiale sammen med kategori 3-materiale.
Avsnitt 9
Import av smeltet fett for visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr
Smeltet fett som ikke er beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, framstilling av kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, kan importeres forutsatt at
 1. a.
  de er framstilt av

  M23

  1. i.
   når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel eller produkter av bearbeidet fett, eller produksjon av fornybart drivstoff som har gjennomgått den behandlingen som er nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav L i vedlegg IV, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, ◄M23
  2. ii.
   når det gjelder materiale til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav c) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009,

   M1

  3. iii.
   når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til denne forordning, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 i sistnevnte forordning,
  4. iv.
   når det gjelder annet materiale, kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og bokstav f) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav c) og p) i sistnevnte forordning b) de er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) eller med en av de andre bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III,

   M1

 2. c.
  når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernet,
 3. d.
  de er før avsendelsen til Unionen blitt merket slik at minstekonsentrasjonen av GTH i henhold til vedlegg VIII kapittel V nr. 1 bokstav b) oppnås,
 4. e.
  etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal det smeltede fettet transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget under forhold som hindrer kontaminering, og
 5. f.
  de er merket på emballasjen eller beholderen med teksten IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR.
Avsnitt 10
Import av fettderivater
 1. 1.
  Fettderivater kan importeres dersom hygienesertifikatet som følger forsendelsen attesterer
  1. a.
   om fettderivatene er framstilt av kategori 1-, 2- eller 3-materiale,
  2. b.
   når det gjelder fettderivater som er framstilt av kategori 2-materiale, at produktene
   1. i.
    er blitt framstilt etter en metode som minst oppfyller kravene til én av prosessene beskrevet i vedlegg XIII kapittel XI nr. 1, og
   2. ii.
    skal brukes bare i organisk gjødsel eller i jordforbedringsmidler eller til andre tekniske formål, bortsett fra i kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr,
  3. c.
   når det gjelder fettderivater framstilt av kategori 1-materiale, at produktene ikke skal brukes i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr; de kan imidlertid brukes for andre formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr.
 2. 2.
  Hygienesertifikatet nevnt i nr. 1 skal framlegges for vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på det stedet varene først føres inn i Unionen, og deretter skal et eksemplar følge forsendelsen til den når bestemmelsesanlegget.
 3. 3.
  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal fettderivatene transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget.
Avsnitt 11
Import av fotografisk gelatin
 1. 1.
  Gelatin som er framstilt av materiale som inneholder virvelsøyle fra storfe, som består av kategori 1-materiale i henhold til artikkel 8 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og som er beregnet på bruk i fotoindustrien (fotografisk gelatin), kan importeres, forutsatt at den fotografiske gelatinen
  1. a.
   kommer fra ett av opprinnelsesanleggene oppført i tabell 3,
  2. b.
   er framstilt i samsvar med nr. 6, og
  3. c.
   importeres via én av grensekontrollstasjonene der varen først innføres til Unionen som er oppført i tabell 3, og
  4. d.
   er beregnet på framstilling i en godkjent fotovirksomhet som er oppført i tabell 3.
►M29
Tabell 3
Import av fotografisk gelatin
Opprinnelses-tredjeland Opprinnelsesanlegg Bestemmelses-medlemsstat Grensekontrollstasjon der varen først føres inn i Unionen Godkjent fotovirksomhet
Japan Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata
Yao-City, Osaka 581-0024 Japan
Jellie Co. Ltd.
7-1, Wakabayashi 2-Chome,
Wakabayashi-ku,
Sendai-City;
Miyagi,
982 Japan
NIPPI Inc. Gelatine Division
1 Yumizawa-Cho
Fujinomiya City Shizuoka 18-0073 Japan
Nederland Rotterdam FujifilmEurope,
Oudenstaart 1,
5047 TK Tilburg, Nederland
Nitta Gelatin Inc.,
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka 581-0024 Japan
Tsjekkia Hamburg FOMA Bohemia, spol. SRO
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králové, Tsjekkia
De forente stater Eastman Gelatine Corporation,
227 Washington Street, Peabody, MA,
01960 USA
Gelita North America,
2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa,
51054 USA
Tsjekkia Hamburg FOMA Bohemia, spol. SRO
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králové, Tsjekkia
M29
 1. 2.
  Når den fotografiske gelatinen er kommet inn i bestemmelsesmedlemsstaten, kan den ikke selges mellom medlemsstater, men skal bare brukes i den godkjente fotovirksomheten i samme bestemmelsesmedlemsstat, og utelukkende til fotoproduksjon.
 2. 3.
  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, skal den fotografiske gelatinen transporteres direkte til den godkjente bestemmelsesfotovirksomheten.
 3. 4.
  Transporten nevnt i nr. 3 skal foretas i kjøretøyer eller containere der den fotografiske gelatinen holdes fysisk atskilt fra alle produkter som er beregnet på bruk som næringsmidler eller fôr.
 4. 5.
  Den driftsansvarlige ved den godkjente bestemmelsesfotovirksomheten skal sikre at eventuelle overskudd eller rester samt annet avfall fra fotografisk gelatin blir
  1. a.
   transportert i forseglede, lekkasjesikre beholdere merket bare beregnet på disponering, i kjøretøyer under tilfredsstillende hygieniske forhold,
 5. 6.
  Fotografisk gelatin skal framstilles i samsvar med følgende krav:
  1. a.
   Fotografisk gelatin skal bare produseres ved anlegg som ikke produserer gelatin til næringsmidler eller fôr beregnet på forsendelse til Den europeiske union, og som er godkjent for dette formål av vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten.
  2. b.
   Fotografisk gelatin skal framstilles ved en prosess som sikrer at råstoffene behandles med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i vedlegg IV kapittel III, eller gjennomgå en behandling med syre eller base i minst to dager, skylling med vann og
   1. i.
    etter syrebehandling, en behandling med en basisk løsning i minst 20 dager, eller
   2. ii.
    etter syrebehandling, en behandling med en syreløsning i 10-12 timer.
    Deretter skal pH-verdien justeres og materialet renses ved filtrering og sterilisering ved 138-140 °C i 4 sekunder.
  3. c.
   Etter at den fotografiske gelatinen har gjennomgått prosessen nevnt i bokstav b), kan den tørkes og eventuelt pulveriseres eller formes i plater.
  4. d.
   Den fotografiske gelatinen skal pakkes, emballeres i ny emballasje, lagres og transporteres i forseglede, lekkasjesikre, merkede beholdere i et kjøretøy under tilfredsstillende hygieniske forhold.
   Dersom det påvises lekkasje, skal kjøretøyet og beholderne rengjøres og inspiseres grundig før de brukes igjen.
  5. e.
   Pakninger og emballasje som inneholder fotografisk gelatin, skal være merket med teksten fotografisk gelatin bare beregnet på fotoindustrien.
Avsnitt 12
Import av horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, til framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler
Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, som er beregnet på framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, kan importeres, forutsatt at
 1. 1.
  de er framstilt i samsvar med vedlegg XIII kapittel XII, og
 2. 2.
  de etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, blir transportert direkte til en/et godkjent eller registrert virksomhet eller anlegg.

KAPITTEL III
SÆRLIGE BESTEMMELSER OM VISSE PRØVER

Avsnitt 1
Prøver til forskning og diagnostikk
Prøver til forskning og diagnostikk og eventuelle produkter framstilt ved bruk av disse prøvene skal, med mindre de oppbevares for referanseformål eller sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten, disponeres
 1. a.
  som avfall ved avfallsforbrenning,
 2. b.
  ved trykksterilisering og etterfølgende disponering eller bruk i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller
 3. c.
  i samsvar med vedlegg VI kapittel I nr. 4 bokstav b) dersom
  1. i.
   mengden ikke overstiger 2 000 ml, og
  2. ii.
   prøvene eller de avledede produktene er framstilt i og sendt fra tredjestater eller deler av tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra storfe, og som er oppført i del I i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.
Avsnitt 2
Vareprøver
 1. 1.
  Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av vareprøver, forutsatt at
  1. a.
   de kommer fra
   1. i.
    tredjestater nevnt i kolonnen liste over tredjestater i tabell 2 rad 14 i kapittel II avsnitt 1 i dette vedlegg,
   2. ii.
    når det gjelder prøver som består av melk, melkebaserte produkter eller produkter framstilt av melk, godkjente tredjestater oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010,
  2. b.
   de følges av et hygienesertifikat i samsvar med vedlegg XV kapittel 8, og
  3. c.
   de etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, blir transportert direkte til den/det godkjente eller registrerte virksomheten eller anlegget som er angitt i godkjenningen fra vedkommende myndighet.
 2. 2.
  Med mindre vareprøvene oppbevares for referanseformål, skal de
  1. a.
   disponeres eller brukes i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller
  2. b.
   sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten.
 3. 3.
  Dersom vareprøver brukes til prøving av maskiner, skal prøvingen foretas
  1. a.
   med utstyr som er beregnet til dette formålet, eller
  2. b.
   med utstyr som er rengjort og desinfisert før det brukes for andre formål enn prøvingen.
   Under transporten til den/det godkjente eller registrerte virksomheten eller anlegget, skal vareprøvene pakkes i lekkasjesikre beholdere.
Avsnitt 3
Utstillingsgjenstander
 1. 1.
  Import og transitt av utstillingsgjenstander skal skje i samsvar med følgende vilkår:
  1. a.
   de skal komme fra tredjestater nevnt i kolonnen liste over tredjestater i tabell 2 rad 14 i kapittel II avsnitt 1,
  2. b.
   innførselen er på forhånd godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der utstillingsgjenstanden skal brukes,
  3. c.
   etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, skal utstillingsgjenstandene transporteres direkte til den godkjente brukeren.
 2. 2.
  Hver forsendelse skal pakkes i emballasje for å unngå lekkasjer, og skal følges av et handelsdokument med følgende opplysninger:
  1. a.
   en beskrivelse av materialet og hvilken dyreart det kommer fra,
  2. b.
   materialets kategori,
  3. c.
   mengden materiale,
  4. d.
   materialets avsendersted,
  5. e.
   avsenderens navn og adresse,
  6. f.
   mottakerens navn og adresse, og
  7. g.
   opplysninger som gjør det mulig å identifisere godkjenningen fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet.
 3. 3.
  Når utstillingen eller den kunstneriske virksomheten er avsluttet, skal utstillingsgjenstander
  1. a.
   sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten,
  2. b.
   sendes til en annen medlemsstat eller en annen tredjestat, dersom vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjestaten på forhånd har gitt tillatelse til dette, eller

KAPITTEL IV
SÆRLIGE KRAV FOR VISSE TYPER FORFLYTNING AV ANIMALSKE BIPRODUKTER

Avsnitt 1
Import av visse typer kategori 1-materiale
Materiale nevnt i artikkel 26 skal importeres på følgende vilkår:
 1. 1.
  Materialet skal importeres med en etikett som er festet til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet, med teksten Forbudt i næringsmidler, fôr, gjødsel, kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr.
 2. 2.
  Materialet skal leveres direkte til en/et godkjent eller registrert virksomhet eller anlegg for framstilling av avledede produkter, unntatt produktene nevnt i nr. 1.
 3. 3.
  Ubrukt materiale eller overskuddsmateriale skal brukes eller disponeres i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
Avsnitt 2
Import av visse typer materiale for andre formål enn bruk i fôr til produksjonslanddyr
 1. 1.
  Vedkommende myndighet kan tillate import av følgende typer materiale for andre formål enn bruk i fôr til produksjonslanddyr, unntatt fôr til pelsdyr, forutsatt at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr:
  1. a.
   animalske biprodukter fra vanndyr og avledede produkter fra vanndyr,
  2. b.
   virvelløse dyr som lever i vann og avledede produkter fra virvelløse dyr som lever i vann,
  3. c.
   virvelløse landdyr, herunder alle deres utviklingsstadier, for eksempel larver, og avledede produkter,
  4. d.
   produkter som kommer fra dyr nevnt i bokstav a)-c), for eksempel fiskerogn,
  5. e.
   kategori 3-materiale som består av dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenene Rodentia og Lagomorpha.
 2. 2.
  Import av forsendelser av materiale nevnt i nr. 1 skal skje i samsvar med krav til hygieneattestering i samsvar med nasjonal lovgivning.

M10 KAPITTEL V
REGLER FOR EKSPORT AV VISSE AVLEDEDE PRODUKTER

Regler som gjelder for eksport av avledede produkter oppført nedenfor som nevnt i artikkel 25 nr. 4:
Avledede produkter Regler for eksport
►M30
1
Bearbeidet husdyrgjødsel
Organisk gjødsel, kompost eller råtnerester fra omdanning til biogass som ikke inneholder andre animalske biprodukter eller avledede produkter enn bearbeidet husdyrgjødsel.
Bearbeidet animalsk protein som inneholder bearbeidet husdyrgjødsel som blandingskomponent, eller kjøttbeinmel av kategori 2-materiale som inneholder bearbeidet husdyrgjødsel som blandingskomponent.
Følgende avledede produkter skal minst oppfylle vilkårene i kapittel I avsnitt 2 bokstav a), b), d) og e) i vedlegg XI:
- Bearbeidet husdyrgjødsel
- Organisk gjødsel, kompost eller råtnerester fra omdanning til biogass som ikke inneholder andre animalske biprodukter eller avledede produkter enn bearbeidet husdyrgjødsel.
- Bearbeidet husdyrgjødsel som blandingskomponent i bearbeidet animalsk protein eller kjøttbeinmel av kategori 2-materiale.◄M30
M23
2
Blodprodukter og halvfabrikater Blod, blodprodukter og halvfabrikater framstilt i EU eller importert til EU i samsvar med hygienekravene i vedlegg XII eller avsnitt 2 og 3 i kapittel II i dette vedlegget til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, forutsatt at de oppfyller bestemmelsestredjelandets importkrav.
M23
M26
3
Kjøttbeinmel framstilt av kategori 1-materiale. Kjøttbeinmel av kategori 1-materiale beregnet som brensel til forbrenning skal eksporteres fra Irland til Det forente kongerike* bare på følgende vilkår:
a) Den vedkommende myndigheten i Irland har gitt tillatelse til eksport til forbrenningsanlegget i Det forente kongerike innen 31. desember 2023, forutsatt at slik forflytning av kjøttbeinmel av kategori 1-materiale beregnet på disponering har funnet sted fra den nevnte medlemsstaten før 1. januar 2021 på vilkårene fastsatt i artikkel 6 nr. 6, 7 og 8.
b) Forbrenningsanlegget er godkjent for forbrenning av importert kjøttbeinmel av kategori 1-materiale i henhold til importlisensen utstedt av Det forente kongerike.
c) Kjøttbeinmelet av kategori 1-materiale
- er framstilt utelukkende ved bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering), 2, 3, 4 eller 5 nevnt i kapittel III i vedlegg IV,
- er merket i samsvar med kapittel V i vedlegg VIII.
d) Forsendelsen av kjøttbeinmel sendes i forseglede beholdere direkte fra bearbeidingsanlegget eller lagringsanlegget nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) eller j) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009 til det mottakende forbrenningsanlegget.
e) Driftsansvarlige skal framlegge forsendelser av kjøttbeinmel for utførselsgrensekontrollstasjonen.
f) Den vedkommende myndigheten på utførselsgrensekontrollstasjonen skal foreta offentlige kontroller av forsendelsene nevnt i bokstav e), særlig av forseglingens integritet.
Dersom forseglingens integritet er svekket, får reglene fastsatt i artikkel 138 nr. 2 bokstav d) og g) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625** anvendelse.
g) Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal via TRACES underrette den vedkommende myndigheten angitt i felt I.4 i handelsdokumentet om forsendelsens ankomst til utførselsstedet, og eventuelt om resultatet av kontrollen av forseglingen og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
Den vedkommende myndigheten med ansvar for bearbeidingsanlegget der forsendelsen kommer fra skal regelmessig foreta offentlige kontroller for å verifisere at første leddet overholdes, og at det for hver enkelt forsendelse av kjøttbeinmel er mottatt bekreftelse via TRACES på at kontrollen som er utført på utførselsstedet, er mottatt fra den vedkommende myndigheten ved grensekontrollstasjonen.
Ved manglende overholdelse kan den vedkommende myndigheten forby slike forflytninger av en forsendelse av kjøttbeinmel av kategori 1-materiale beregnet som brensel til forbrenning i samsvar med artikkel 138 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625.◄M26
M30
4
Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale som nevnt i kapittel II avsnitt 1nr. 1, 2, 3 og 5 i vedlegg XI, som oppfyller kravene i disse numrene og er emballert i salgsklare pakninger på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren, med et innhold på
a) høyst 90 volumprosent kjøttbeinmel av kategori 2-materiale,
b) minst 10 volumprosent bearbeidet husdyrgjødsel, bearbeidet urin, kalk, mineralgjødsel eller en annen av blandingskomponentene som er nevnt i kapittel II avsnitt 1 nr. 3 bokstav b) i vedlegg XI. ◄M30
M10
M26
M26

M24 KAPITTEL VI
KRAV TIL INNFØRSEL AV FORSENDELSER AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SOM HAR SIN OPPRINNELSE I OG SENDES TILBAKE TIL UNIONEN ETTER Å HA BLITT NEKTET INNFØRT TIL ET TREDJELAND

Avsnitt 1
Animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium ikke helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV
1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium ikke helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV for innførsel til Unionen av den aktuelle produkttypen, dersom følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  Forsendelsen ledsages av det offisielle sertifikatet eller dokumentet, enten som original eller bekreftet kopi, eller den elektroniske versjonen av dette sertifikatet eller dokumentet som er generert i IMSOC(1), og som er utstedt av den vedkommende myndigheten i eksportmedlemsstaten.
 2. b.
  Forsendelsen ledsages av en erklæring fra den vedkommende myndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten der myndigheten godtar å motta forsendelsen og angir bestemmelsesstedet i Unionen.
 3. c.
  Forsendelsen oppfyller begge følgende vilkår:
  1. i.
   Den er fortsatt forseglet med en intakt originalforsegling, dersom det i det opprinnelige sertifikatet omtalt i nr. 1 bokstav a) eller et annet offisielt dokument utstedt av en myndighet i Unionen er nevnt at forsendelsen ble forseglet før den forlot Unionen.
  2. ii.
   Den ledsages av en offentlig erklæring fra den vedkommende myndigheten eller annen offentlig myndighet i tredjelandet som har nektet innførsel av forsendelsen, med angivelse av årsaken til at den ble nektet innført.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal forsendelsens opprinnelse i tilfeller der forsendelsen ble eksportert uten et ledsagende offisielt sertifikat eller dokument, bekreftes på annen måte på grunnlag av dokumentasjonen som framlegges av den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen.
3. Transporten av forsendelser av produkter nevnt i nr. 1 fra grensekontrollstasjonen til bestemmelsesstedet skal overvåkes i samsvar med artikkel 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666.
Avsnitt 2
Animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV
1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV for innførsel til Unionen av den aktuelle produkttypen, dersom vilkårene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), b) og c) punkt ii) samt i nr. 2 og 3 er oppfylt:
2. Når produktene nevnt i nr. 1 er blitt losset, lagret eller omlastet, eller dersom den opprinnelige forseglingen er blitt skiftet ut i eller ved innførsel til tredjelandet eller en del av dets territorium som er oppført i vedlegg XIV, skal forsendelsen ledsages av en offisiell erklæring fra den vedkommende myndigheten eller fra en annen offentlig myndighet i det berørte tredjelandet eller territoriet:
 1. a.
  som angir sted og dato for lossing, lagring og omlasting samt nummeret på forseglingen som er satt på containeren etter omlasting,
 2. b.
  som bekrefter at
  1. i.
   forseglingen på kjøretøyet eller containeren med forsendelsen ble brutt bare med henblikk på de offentlige kontrollene,
  2. ii.
   produktene ble håndtert bare i det omfanget som er nødvendig, og særlig
   • -
    ved korrekt temperatur som kreves for de relevante typene av animalske biprodukter eller avledede produkter, og
   • -
    på en måte som hindrer krysskontaminering av produktene under kontrollene,
  3. iii.
   kjøretøyet eller containeren ble straks forseglet igjen etter de offentlig kontrollene,
 3. c.
  som angir årsakene til lossing og lagring.
Avsnitt 3
Emballerte animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland
1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av emballerte animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, dersom kravene fastsatt i avsnitt 1 er oppfylt og hver enkelt produktemballasje fortsatt er intakt sammenlignet med emballasjens tilstand før eksporten.
2. Dersom produktene nevnt i nr. 1 er blitt losset i et tredjeland, ledsages forsendelsen av en offisiell erklæring fra den vedkommende myndigheten eller en annen offentlig myndighet i tredjelandet som attesterer at produktene
 1. a.
  ikke har gjennomgått noen annen håndtering enn lossing, lagring og omlasting,
 2. b.
  ble håndtert ved den temperaturen som kreves for de relevante typene av animalske biprodukter eller avledede produkter.

  M24

KAPITTEL III
HANDELSDOKUMENTER OG HYGIENESERTIFIKATER

 1. 1.
  Under transporten skal et handelsdokument i samsvar med modellen i dette kapittel, eller dersom denne forordning krever det, et hygienesertifikat følge de animalske biproduktene og avledede produktene.
  Et slikt dokument eller sertifikat skal imidlertid ikke kreves dersom
  1. a.
   produkter framstilt av kategori 3-materiale og organisk gjødsel og jordforbedringsmidler leveres innenfor samme medlemsstat fra detaljister til andre sluttbrukere enn driftsansvarlige,
  2. b.
   melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk som er kategori 3-materiale, samles inn og returneres til driftsansvarlige for melkeforedlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de mottar produkter som de tidligere selv har levert og som returneres til dem, blant annet av kundene deres,
  3. c.
   fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er framstilt av animalske biprodukter eller avledede produkter, bringes i omsetning emballert og merket i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.
 2. 2.
  Handelsdokumentet skal utarbeides i minst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen skal følge forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. Mottakeren skal oppbevare den. Produsenten skal oppbevare én av kopiene, og transportøren skal oppbevare den andre.
  Medlemsstatene kan kreve at det framlegges dokumentasjon for at sendingen er ankommet, gjennom TRACES-systemet eller med et fjerde eksemplar av handelsdokumentet, som mottakeren sender tilbake til produsenten.
 3. 3.
  Hygienesertifikatene skal utstedes og underskrives av vedkommende myndighet.
 4. 4.
  Et handelsdokument i samsvar med modellen i nr. 6 skal følge animalske biprodukter og avledede produkter fra startpunktet i produksjonskjeden i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, under transport i Unionen.
  Vedkommende myndighet kan imidlertid, i tillegg til å tillate at opplysninger oversendes gjennom et alternativt system som nevnt i artikkel 21 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillate at animalske biprodukter og avledede produkter som transporteres på dens territorium, følges av
  1. a.
   et annet handelsdokument, på papir eller i elektronisk form, forutsatt at dette handelsdokumentet inneholder opplysningene som er angitt i bokstav f) i merknadene under nr. 6 i dette kapittel,
  2. b.
   et handelsdokument der mengden materiale uttrykkes som materialets vekt eller volum eller som antall kolli.
 5. 5.
  Registre og tilknyttede handelsdokumenter eller hygienesertifikater skal oppbevares i minst to år slik at de kan framlegges for vedkommende myndighet.
 6. 6.
  Modell for handelsdokument

  M27

 7. 7.
  Mal for hygienesertifikat
  Mal for hygienesertifikat til bruk ved forflytning av animalske biprodukter fra restriksjonssoner som er opprettet for å forebygge og bekjempe visse listeførte sykdommer
  M27
Merknader
 1. a.
  Et handelsdokument skal utstedes i henhold til modellen i dette kapittel.
  Det skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i modellen, de attestasjonene som kreves for transport av animalske biprodukter og avledede produkter.
 2. b.
  Det skal utarbeides på ett av de offisielle språkene i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten, etter det som er hensiktsmessig.
  Det kan imidlertid også utarbeides på et annet offisielt språk i Unionen dersom det følges av en offisiell oversettelse, eller dersom dette er avtalt på forhånd med vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten.
 3. c.
  Originalen av hvert handelsdokument skal bestå av ett enkelt ark med tekst på begge sider, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp.
 4. d.
  Dersom det med tanke på identifisering av innholdet i forsendelsen er vedlagt tilleggsark til handelsdokumentet, skal disse arkene også anses som en del av originaldokumentet, og hver av sidene skal påføres underskriften til den ansvarlige for forsendelsen.
 5. e.
  Når handelsdokumentet, herunder eventuelle tilleggsark som nevnt i bokstav d), utgjør mer enn én side, skal hver side være nummerert - (sidenummer) av (totalt antall sider) - nederst på siden og være merket øverst på siden med det kodenummeret som den ansvarlige personen har tildelt dokumentet.
 6. f.
  Originalen av handelsdokumentet skal fylles ut og undertegnes av den ansvarlige personen.
  Handelsdokumentet skal angi
  1. i.
   hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
  2. ii.
   en beskrivelse av materialet, herunder
   • -
    identifisering av materialet i samsvar med en av kategoriene nevnt i artikkel 8-10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,
   • -
    dyrearten og særskilt henvisning til det relevante punkt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 når det gjelder kategori 3-materiale og avledede produkter som er beregnet på bruk i fôr, og
   • -
    eventuelt dyrets øremerkenummer,
  3. iii.
   mengden materiale, uttrykt som materialets vekt eller volum eller som antall kolli,

   M16

  4. iv.
   Navn på og adresse til opprinnelsesvirksomheten eller -anlegget for materialet og godkjennings- eller registreringsnummeret tildelt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, eventuelt, i samsvar med forordning (EF) nr. 852/20041, (EF) nr. 853/20042 eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/20053 samt behandlingens art og metode, etter hva som er relevant.
  5. v.
   Navn på og adresse og registreringsnummer til transportøren av materialet.
  6. vii.
   Ved transport i containere, containerens fullstendige identifikasjonsnummer (BIC-kode) utstedt i samsvar med kravene fastsatt av Bureau International des containers et du Transport intermodal4.
  7. viii.
   Ved eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder bearbeidede animalske proteiner som nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, utførselsmedlemsstaten og grensekontrollstasjonen for utførsel nevnt i kommisjonsvedtak 2009/821/EF5. ◄M16
 7. g.
  Den ansvarliges underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
 8. h.
  Dokumentets referansenummer og det lokale referansenummeret skal utstedes bare én gang for samme forsendelse.

  M16

 9. i.
  Vedkommende myndighet med ansvar for bestemmelsesstedet nevnt i artikkel 48 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal innen 15 virkedager etter mottak av opplysningene nevnt i artikkel 48 nr. 3 første ledd i nevnte forordning, underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forsendelsens ankomst via TRACES. ◄M16
Handelsdokument
M16
M16
M16
M16
1 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1).
2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55).
3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1).
5 Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1).

KAPITTEL IV
REGISTRE

Avsnitt 1
Alminnelige bestemmelser
 1. 1.
  Registre som nevnt i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for animalske biprodukter og avledede produkter, unntatt fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009, som er framstilt av animalske biprodukter eller avledede produkter og som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009, skal inneholde følgende:
  1. a.
   en beskrivelse av
   1. i.
    dyreartene for kategori 3-materiale og avledede produkter beregnet på bruk som fôrmidler og eventuelt, dersom det gjelder hele skrotter og hoder, øremerkenummer,
   2. ii.
    mengden materiale,
  2. b.
   når det gjelder registre som føres av en person som sender animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
   2. ii.
    transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller registreringsnummer,
  3. c.
   når det gjelder registre som føres av en person som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
   2. ii.
    materialets opprinnelsessted som det sendes fra,
   3. iii.
    mottakerens navn og adresse og eventuelt godkjenningsnummer eller registreringsnummer,
  4. d.
   når det gjelder registre som føres av en person som mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, følgende opplysninger:
   1. i.
    hvilken dato materialet ble mottatt,
   2. ii.
    materialets opprinnelsessted som det sendes fra,
   3. iii.
    transportørens navn og adresse.
 2. 2.
  Som unntak fra nr. 1 i dette avsnitt kreves det ikke at driftsansvarlige holder opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og bokstav b) i), bokstav c) i) og iii) og bokstav d ii) og iii) atskilt, dersom de beholder en kopi av handelsdokumentet fastsatt i kapittel III for hver forsendelse og gjør disse opplysningene tilgjengelige i forbindelse med de andre opplysningene som kreves i nr. 1 i dette avsnitt.
 3. 3.
  Driftsansvarlige for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg skal føre registre over de mengder og kategorier av animalske biprodukter og avledede produkter som gjennomgår avfallsforbrenning eller samforbrenning, etter det som er relevant, og hvilken dato disse aktivitetene ble utført.
Avsnitt 2
Ytterligere krav ved bruk for særlige fôringsformål
I tillegg til registrene som kreves i samsvar med avsnitt 1, skal driftsansvarlige føre følgende registre i forbindelse med relevant materiale dersom animalske biprodukter brukes for særlige fôringsformål i samsvar med vedlegg VI kapittel II:
 1. 1.
  når det gjelder sluttbrukere, den mengden som er brukt, de dyrene det er beregnet som fôr til og datoen det ble brukt,
 2. 2.
  når det gjelder innsamlingssentraler:
  1. i.
   mengden som er håndtert eller behandlet i samsvar med vedlegg VI kapittel I avsnitt 1 nr. 4,
  2. ii.
   navnet og adressen til alle sluttbrukere som bruker materialet,
  3. iii.
   lokalene materialet bringes til med sikte på bruk,
  4. iv.
   avsendt mengde, og
  5. v.
   datoen da materialet ble sendt.
Avsnitt 3
Krav som gjelder visse pelsdyr
Den driftsansvarlige for driftsenheten nevnt i vedlegg II kapittel I skal som et minstekrav føre registre over følgende:
 1. a.
  antall pelser og skrotter av dyr som er fôret med materiale fra dyr av samme art, og
 2. b.
  hver forsendelse, for å sikre at materialet kan spores.
Avsnitt 4
Krav til spredning av visse typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler på jord
Personen som har ansvar for jord der det spres organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, unntatt materiale nevnt i vedlegg II kapittel II annet ledd, og som produksjonsdyr har adgang til eller som fôrvekster høstes fra for å brukes som fôr til produksjonsdyr, skal i minst to år oppbevare registre over følgende:
 1. 1.
  hvilke mengder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som er brukt,
 2. 2.
  hvilken dato organisk gjødsel og jordforbedringsmidler ble spredt på jord, og hvor det ble spredt,
 3. 3.
  hvilke datoer dyrene etter spredning av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler har kunnet beite på jorden eller hvilke datoer fôrvekster er høstet fra jorden med sikte på fôring.
Avsnitt 5
Krav til animalske biprodukter framstilt av vanndyr og til fôring av fisk
Bearbeidingsanlegg som framstiller fiskemel eller annet fôr fra vanndyr, skal føre registre over følgende:
 1. a.
  framstilt mengde per dag,
 2. b.
  opprinnelsesart, herunder opplysning om vanndyrene er fanget i sitt naturlige miljø eller stammer fra akvakultur,
 3. c.
  når det gjelder fiskemel fra oppdrettsfisk som er beregnet brukt som fôr til oppdrettsfisk av en annen art, opprinnelsesartens vitenskapelige navn.
Avsnitt 6
Krav til forbrenning og nedgraving av animalske biprodukter
Ved forbrenning eller nedgraving av animalske biprodukter som fastsatt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal personen som har ansvar for forbrenningen eller nedgravingen, føre register over følgende:
 1. a.
  hvilke mengder, kategorier og arter av animalske biprodukter som er gravd ned eller forbrent,
 2. b.
  dato og sted for nedgraving og forbrenning.
Avsnitt 7
Krav til fotografisk gelatin
Driftsansvarlige for godkjente fotovirksomheter i henhold til vedlegg XIV kapittel II avsnitt 11 skal føre registre med nærmere opplysninger om innkjøp og bruk av fotografisk gelatin, samt om disponeringen av rester og overskuddsmateriale.
Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med
 1. 1.
  animalske biprodukter hele kropper eller deler av dyr, produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter fra dyr, som ikke er beregnet på konsum, herunder oocytter, embryoer og sæd,
 2. 2.
  avledede produkter produkter som er framstilt ved en eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i bearbeidingen av animalske biprodukter,
 3. 3.
  produkter av animalsk opprinnelse produkter av animalsk opprinnelse som definert i nr. 8.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004,
 4. 4.
 5. 5.
  dyr virvelløse dyr eller virveldyr,
 6. 6.
  produksjonsdyr
  1. a.
   alle dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes av mennesker og som brukes i produksjonen av næringsmidler, ull, pels, fjør, huder og skinn eller alle andre produkter fra dyr eller for andre landbruksformål,
  2. b.
   dyr av hestefamilien,
 7. 7.
  vilt dyr alle dyr som ikke holdes av mennesker,
 8. 8.
  kjæledyr alle dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer og holder, for andre formål enn konsum og oppdrett,
 9. 9.
  vanndyr vanndyr som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF,
M2
10. vedkommende myndighet vedkommende myndigheter som definert i artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625.*
M2
 1. 11.
  driftsansvarlig den fysiske eller juridiske personen som har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et avledet produkt, herunder transportører, forhandlere og brukere,
 2. 12.
  bruker den fysiske eller juridiske personen som bruker animalske biprodukter og avledede produkter for særlige fôringsformål, for forskningsformål eller for andre særskilte formål,
 3. 13.
  virksomhet eller anlegg ethvert sted der det utøves en aktivitet som omfatter håndtering av animalske biprodukter eller avledede produkter, med unntak av fiskefartøyer,
 4. 14.
  bringe i omsetning enhver virksomhet som har som formål å selge animalske biprodukter eller avledede produkter til en tredjemann i Fellesskapet, eller enhver annen form for levering mot betaling eller kostnadsfritt til en slik tredjemann, eller lagring med sikte på levering til en slik tredjemann,
M2
 1. 15.
  transitt transitt som definert i artikkel 3 nr. 44 i forordning (EU) 2017/625.
M2
 1. 16.
  eksport forflytning fra Fellesskapet til en tredjestat,
 2. 17.
  overførbar spongiform encefalopati (TSE) alle typer spongiform encefalopati som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 999/2001,
 3. 18.
  spesifisert risikomateriale spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001,
 4. 19.
  trykksterilisering bearbeiding av animalske biprodukter etter at partikkelstørrelsen er redusert til høyst 50 mm ved oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd ved et absolutt trykk på minst 3 bar,
 5. 20.
  husdyrgjødsel alle ekskrementer og/eller urin fra andre produksjonsdyr enn oppdrettsfisk, med eller uten strø,
 6. 21.
  godkjent fyllplass en fyllplass som er omfattet av en tillatelse utstedt i henhold til direktiv 1999/31/EF,
 7. 22.
  organisk gjødsel og jordforbedringsmidler materiale av animalsk opprinnelse som enten sammen eller hver for seg brukes til å opprettholde eller bedre plantenes næringsopptak og jordbunnens fysiske og kjemiske egenskaper og dens biologiske aktivitet; disse materialene kan bestå av husdyrgjødsel, umineralisert guano, mage- og tarminnhold, kompost og råtnerester,
 8. 23.
  fjerntliggende områder områder der dyrebestanden er så liten og disponeringsvirksomhetene eller -anleggene er så langt unna, at de nødvendige ordningene for å samle inn og transportere animalske biprodukter ville være uforholdsmessig tyngende i forhold til disponering lokalt,
 9. 24.
  næringsmidler næringsmidler som definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002,
 10. 25.
  fôr eller fôrvarer fôr eller fôrvarer som definert i artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 178/2002,
 11. 26.
  sentrifuge- eller separatorslam materiale innsamlet som et biprodukt etter rensing av rå melk og separering av skummet melk og fløte fra rå melk,
 12. 27.
  avfall avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF.
M2
M2

VEDLEGG I
DEFINISJONER SOM NEVNT I ARTIKKEL 2

I denne forordning menes med:
 1. 1.
  pelsdyr dyr som holdes eller oppdrettes med henblikk på pelsproduksjon og som ikke er beregnet på konsum,
 2. 2.
  blod ferskt fullblod,
 3. 3.
  fôrmiddel fôrmidler i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er av animalsk opprinnelse, herunder bearbeidet animalsk protein, blodprodukter, smeltet fett, eggprodukter, fiskeolje, fettderivater, kollagen, gelatin og hydrolyserte proteiner, dikalsiumfosfat, trikalsiumfosfat, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter og slam fra sentrifugering eller separering,
 4. 4.
  blodprodukter produkter fra blod eller bestanddeler av blod, med unntak av blodmel; de omfatter tørket/fryst/flytende plasma, tørket fullblod, tørkede/fryste/flytende røde blodlegemer eller bestanddeler og blandinger av disse,
 5. 5.
  bearbeidet animalsk protein animalsk protein som i sin helhet er framstilt av kategori 3-materiale, og som er behandlet i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1 (herunder blodmel og fiskemel), for å gjøre det egnet til direkte bruk som fôrmiddel eller annen bruk i fôrvarer, herunder fôr til kjæledyr, eller til bruk i organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler; det omfatter imidlertid ikke blodprodukter, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter, slam fra sentrifugering eller separering, gelatin, hydrolyserte proteiner og dikalsiumfosfat, egg og eggprodukter, herunder eggeskall, trikalsiumfosfat og kollagen,
 6. 6.
  blodmel bearbeidet animalsk protein framstilt gjennom varmebehandling av blod eller bestanddeler av blod i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1,
M11
 1. 7.
  fiskemel bearbeidet animalsk protein fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF,* og sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr,
M11
 1. 8.
  smeltet fett enten fett som er framstilt gjennom bearbeiding av
  1. a.
   animalske biprodukter, eller
  2. b.
   produkter beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet å bruke for andre formål enn konsum,
M11
 1. 9.
  fiskeolje olje som er framstilt ved bearbeiding av akvatiske dyr unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, og sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr, eller olje fra bearbeiding av fisk beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet skal brukes til andre formål enn konsum.
M11
 1. 10.
  biprodukter av biavl honning, bivoks, dronninggelé, propolis eller pollen som ikke er beregnet på konsum,
 2. 11.
  kollagen proteinbaserte produkter fra huder, skinn og sener fra dyr,
 3. 12.
  gelatin naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som er framkommet ved delvis hydrolyse av kollagen framstilt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr,
 4. 13.
  fettgrever de proteinholdige restene fra smelting, etter at fett og vann delvis er atskilt,
 5. 14.
  hydrolyserte proteiner polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved hydrolysen av animalske biprodukter,
 6. 15.
  grensemelk en blanding av melk, melkebaserte produkter eller avledede produkter og vann som er samlet opp i forbindelse med skylling av meieriutstyr, herunder beholdere til melkeprodukter, før rengjøring og desinfisering,
 7. 16.
  boksefôr til kjæledyr varmebehandlet fôr til kjæledyr, i en hermetisk lukket beholder,
 8. 17.
  tyggesaker produkter som kjæledyr kan tygge på, framstilt av ugarvede huder og skinn fra hovdyr eller annet materiale av animalsk opprinnelse,
 9. 18.
  animalsk smaksforsterker et flytende eller dehydrert foredlet produkt av animalsk opprinnelse som brukes til å forsterke smaksverdien av fôr til kjæledyr,
M4
 1. 19.
  fôr til kjæledyr annet fôr enn materialet nevnt i artikkel 24 nr. 2, til bruk som fôr til kjæledyr, og tyggesaker som består av animalske biprodukter og avledede produkter som
  1. a.
   inneholder annet kategori 3-materiale enn materialet nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
  2. b.
   kan inneholde importert kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,
M4
 1. 20.
  bearbeidet fôr til kjæledyr fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr, som er behandlet i samsvar med vedlegg XIII kapittel II nr. 3,
 2. 21.
  rått fôr til kjæledyr fôr til kjæledyr som inneholder visse typer kategori 3-materiale som ikke er behandlet på annen måte enn ved kjøling eller innfrysing,
 3. 22.
  kjøkken- og matavfall alle matrester, herunder brukt matolje som kommer fra restauranter, serveringsforetak og kjøkkener, herunder storkjøkken og husholdningskjøkken,
M4
 1. 23.
  råtnerester, herunder den flytende fraksjon, fra bearbeidingen av animalske biprodukter ved et biogassanlegg,
M4
 1. 24.
  mage- og tarminnhold mage- og tarminnholdet til pattedyr og strutsefugler,
 2. 25.
  fettderivater produkter framstilt av smeltet fett, som når det gjelder smeltet fett fra kategori 1- eller 2-materiale, er bearbeidet i samsvar med vedlegg XIII kapittel XI,
 3. 26.
  guano et naturprodukt som er samlet inn fra ekskrementer fra flaggermus eller viltlevende sjøfugler og som ikke er mineralisert,
 4. 27.
  kjøttbeinmel animalsk protein framstilt gjennom bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale i samsvar med en av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III,
 5. 28.
  behandlede huder og skinn produkter framstilt av ubehandlede huder og skinn, unntatt tyggesaker, som
  1. a.
   er tørket,
  2. b.
   er tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,
  3. c.
   er saltet i minst sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat,
  4. d.
   er tørket i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 °C, eller
  5. e.
   er konservert på annen måte enn ved garving,
 6. 29.
  ubehandlede huder og skinn alt hud- og underhudsvev som ikke har gjennomgått annen behandling enn oppdeling, kjøling eller innfrysing,
 7. 30.
  ubehandlede fjør og deler av fjør fjør og deler av fjør, unntatt fjør og deler av fjør som er behandlet
  1. a.
   med vanndamp eller
  2. b.
   med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
M2
 1. 31.
  ubehandlet ull ull, unntatt ull som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving,
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
  4. d.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at ullen senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller
  5. e.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av ull og hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:
   1. i.
    kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid,
   2. ii.
    utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer,
   3. iii.
    industriell rensing som består av at ull senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60-70 °C,
   4. iv.
    lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager,
 2. 32.
  ubehandlet hår hår, unntatt hår som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving,
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
  4. d.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at håret senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller
  5. e.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:
   1. i.
    kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid,
   2. ii.
    utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer,
   3. iii.
    industriell rensing som består av at hår senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60-70 °C,
   4. iv.
    lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager.
M2
 1. 33.
  ubehandlede grisebuster grisebuster, unntatt grisebuster som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving, eller
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
 2. 34.
  utstillingsgjenstand animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på utstillinger eller kunstnerisk virksomhet,
M9
 1. 35.
  halvfabrikat et avledet produkt
  1. a.
   som er beregnet for bruk i framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter
   1. i.
    som materiale i en framstillingsprosess eller i den endelige produksjonen av et ferdig produkt,
   2. ii.
    i validering eller kontroll i en framstillingsprosess, eller
   3. iii.
    i kvalitetskontrollen av det ferdige produktet.
  2. b.
   som har kommet så langt i utformings-, omdannings- og framstillingsprosessen at materialet kan anses som et avledet produkt og anvendes, enten direkte eller som en bestanddel i et produkt, for formålene nevnt i bokstav a),
  3. c.
   som imidlertid må behandles eller omdannes ytterligere, for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen eller emballeres for å være egnet til å bringes i omsetning eller tas i bruk enten som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagens eller kosmetisk produkt,
M9
 1. 36.
  laboratoriereagens et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder animalske biprodukter eller avledede produkter og som sådan eller i kombinasjon med stoffer av ikke-animalsk opprinnelse er beregnet på særlig bruk i laboratorier som reagens eller reagensprodukt, kalibrerings- eller kontrollmateriale for påvisning, måling, undersøkelse eller framstilling av andre stoffer,
 2. 37.
  produkt som brukes til in vitro-diagnostikk et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder et blodprodukt eller et annet animalsk biprodukt og brukes som reagens, reagensprodukt, kalibrator, kit eller ethvert annet system brukt alene eller i en kombinasjon, og som er beregnet på bruk in vitro i forbindelse med undersøkelse av prøver fra mennesker eller dyr, bortsett fra donororganer og donorblod, utelukkende eller i hovedsak for det formål å diagnostisere en fysiologisk tilstand, helsetilstand, sykdom eller genetisk anomali eller for å fastslå sikkerhet og forenlighet med reagenser,
 3. 38.
  prøver til forskning og diagnostikk animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på følgende formål: undersøkelser i forbindelse med diagnostisk virksomhet eller analyser for å fremme den vitenskapelige og tekniske utvikling i forbindelse med undervisning eller forskning,
M9
 1. 39.
  vareprøver animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 med sikte på gjennomføring av en produksjonsprosess herunder bearbeidingen av animalske biprodukter eller avledede produkter, utvikling av fôrvarer, fôr til kjæledyr eller avledede produkter, eller testing av maskiner eller utstyr,
M9
 1. 40.
  samforbrenning gjenvinning eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter, i et samforbrenningsanlegg,
 2. 41.
  forbrenning en prosess som omfatter oksidering av brensel med sikte på å anvende energiverdien i de animalske biproduktene eller avledede produktene, dersom de ikke er avfall,
 3. 42.
  avfallsforbrenning disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter som avfall, i et avfallsforbrenningsanlegg, i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF,
 4. 43.
  rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning rester i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 13 i direktiv 2000/76/EF, som oppstår i avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter behandles,
 5. 44.
  fargekoding systematisk bruk av farger, som definert i vedlegg VIII kapittel II nr. 1 bokstav c), for å vise opplysninger, som fastsatt i denne forordning, på overflaten eller deler av overflaten av emballasje, beholdere eller kjøretøyer, eller på etiketter eller symboler festet på disse,
 6. 45.
  mellombehandling virksomhet, unntatt lagring, nevnt i artikkel 19 bokstav b,
 7. 46.
  garving herding av huder ved hjelp av vegetabilske garvemidler, kromsalter eller andre stoffer, for eksempel aluminiumssalter, jernsalter, kiselsalter, aldehyder og kinoner eller andre syntetiske herdingsmidler,
 8. 47.
  utstopping kunsten å behandle, fylle og montere dyreskinn slik at de ser levende ut og på en slik måte at uakseptabel risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke spres,
 9. 48.
  handel handel mellom medlemsstatene med varer som nevnt i artikkel 28 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
 10. 49.
  bearbeidingsmetoder metodene oppført i vedlegg IV kapittel III og IV,
 11. 50.
  parti en produksjonsenhet framstilt i et anlegg på grunnlag av like produksjonsparametrer, for eksempel materialets opprinnelse, eller flere slike enheter dersom de framstilles fortløpende på samme anlegg og lagres sammen som én forsendelsesenhet,
 12. 51.
  hermetisk lukket beholder en beholder som er utformet for og beregnet på å beskytte innholdet mot inntrengning av mikroorganismer,
 13. 52.
  biogassanlegg et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del av det materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold,
 14. 53.
  innsamlingssentral andre anlegg enn bearbeidingsanlegg der animalske biprodukter i henhold til artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, samles inn med sikte på bruk i fôr til dyr nevnt i samme artikkel,
 15. 54.
  komposteringsanlegg et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del av det materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold,
 16. 55.
  samforbrenningsanlegg et stasjonært eller mobilt anlegg som har som hovedformål å produsere energi eller framstille materielle produkter i henhold til artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2000/76/EF,
 17. 56.
  avfallsforbrenningsanlegg en stasjonær eller mobil teknisk enhet og utstyr beregnet på varmebehandling av avfall i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF,
 18. 57.
  produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr anlegg eller innretninger for framstilling av fôr til kjæledyr eller animalske smaksforsterkere, i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
M9
 1. 58.
  bearbeidingsanlegg anlegg eller innretninger for framstilling av animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, der animalske biprodukter bearbeides i samsvar med vedlegg IV og/eller vedlegg X,

  M9

M23
 1. 59.
  dyrkingsmedier materiale, herunder pottejord, unntatt jord på stedet, som planter eller sopp dyrkes i og som brukes uavhengig av jord på stedet,
 2. 60.
  prosesshygienekriterium et kriterium som angir når produksjonsprosessen fungerer tilfredsstillende. Et slikt kriterium gjelder ikke for produkter som er brakt i omsetning. Kriteriet fastsetter en veiledende grenseverdi for kontaminering, og ved overskridelse av denne verdien kreves det korrigerende tiltak for at hygienen i prosessen fortsatt skal være i samsvar med de generelle kravene til fôrsikkerhet.

  M23

M29
 1. 61.
  frass en blanding av ekskrementer fra oppdrettsinsekter, fôrsubstrat, deler av oppdrettsinsekter, døde egg og med et innhold av døde oppdrettsinsekter på høyst 5 volumprosent og 3 vektprosent.
  M29
M11
M11
* Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no