Veterinærer og laboratorier - slik melder du fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Faglig oppdatert

Nasjonal liste 1- og 2-sykdommer

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Ved klinisk mistanke om liste 1-sykdom i husdyrhold, skal veterinæren bli på stedet til Mattilsynet har gitt tillatelse til å forlate gården.

I tillegg skal veterinærer og laboratorier sende skriftlig melding til Mattilsynet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjeneste.

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Nasjonal liste 3-sykdommer

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Fristen for å melde er syv dager etter påvisningen. 

Du sender meldingen om sykdom på nasjonal liste 3 i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. 

Hjelp til å fylle ut skjemaet (PDF)

Resistente bakterier

Laboratorier og veterinærer skal melde Mattilsynet umiddelbart hvis de mistenker eller påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. Les mer i Når og hvordan skal du melde fra om resistente bakterier?

Mer informasjon

Les mer om dyresykdommer