Til hovedinnhold

Områder nær vann og drikkevannskilder

Informasjon om sikkerhets- og avstandssoner, og definisjoner knyttet til vann

Publisert

Hva er en sikkerhetssone/minimumsgrense til vann?

Sikkerhetssonen til vann skal forhindre at plantevernmidler forurenser vannet, og skader organismer som lever i vannmiljøet. Mange plantevernmidler er merket med et avstandskrav på etiketten, og da er det dette som gjelder.

Hvis det ikke står et avstandskrav på etiketten, gjelder det vanlige kravet på tre meter.

Er det lov å bruke plantevernmidler for å bekjempe fremmede arter innenfor avstandsgrensen fra vann?

I utgangspunktet er all bruk av plantevernmidler innenfor avstandsgrensen forbudt, men du kan søke Mattilsynet om dispensasjon.

Hva betyr «overflatevann»?

Overflatevann er åpent vann. For eksempel vil innsjøer, fjorder, elver, bekker, åpne grøfter med vann, vannførende stikkrenner og dammer eller vannspeil på grøntområder regnes som overflatevann. 

Grøfter som i korte perioder i vekstsesongen er vannførende, regnes som overflatevann når det er fritt vann der, eller når det er varslet nedbør, fordi dette vil føre til risiko for vannforurensning. 

Lukkede grøfter, sølepytter osv. regner vi ikke som overflatevann.

Hva betyr «vannforekomster»? 

Vannforekomster er både overflatevann og grunnvann.

Hva betyr «drikkevannsbasseng»?

Et drikkevannsbasseng er for eksempel et vanntårn eller høydebasseng hvor ferdig renset drikkevann oppbevares. Det er ikke det samme som en drikkevannskilde, for eksempel innsjøen eller brønnen drikkevannet hentes fra, og dette betyr at den vanlige avstandsgrensen gjelder der. Det er kun ved vanntårn/høydebasseng at det er et 50 meters avstandskrav.

Stubbebehandling med plantevernmidler er tillatt i kantsoner og på åkerholmer. Er dette tillatt også innenfor avstandsgrensen fra vann?

Nei, ved behov for behandling med plantevernmidler innenfor avstandsgrensen må du søke Mattilsynet om dispensasjon.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 20. Plikt til å redusere risikoen for vannforurensning

Det er forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann dersom ikke annet er angitt på plantevernmidlets etikett. Minsteavstand til drikkevannsbasseng er 50 meter. Ved spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal overflatevann ikke oversprøytes direkte.
Det er forbudt å bruke spredeutstyrets pumpe til å fylle vann direkte fra vassdrag.
Enhver som anvender plantevernmidler i nærheten av vannforekomster har plikt til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for forurensning av vann, og skal føre og oppbevare journaler over hvilke tiltak som er truffet.
Tiltak som skal vurderes iverksatt er
 1. a.
  prioritering av plantevernmidler som ikke er klassifisert som farlige for vannmiljø
 2. b.
  prioritering av de mest effektive spredningsteknikkene, slik som bruk av utstyr som gir mindre avdrift
 3. c.
  skadebegrensningstiltak som kan redusere risikoen for forurensing utenfor de sprøytede områdene som følge av avdrift, avrenning og drenering, slik som opprettelse av større buffersoner enn tre meter jf. første ledd, eksempelvis ved drikkevannsbrønn i bruk
 4. d.
  begrensning av bruk av plantevernmidler på og langs veier og jernbaner, på sterkt permeable arealer, ved annen infrastruktur i nærheten av vannforekomster og på harde overflater med stor risiko for avrenning til kloakksystem og overflatevann.

§ 31. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no