Vurdering av plantevernmidlers aktive stoffer

Plantevernmidler består blant annet av ett eller flere aktive stoffer som skal bekjempe den aktuelle planteskadegjøreren. Her kan du lese mer om hvordan stoffene vurderes og godkjennes.

Publisert

Vurderinger av aktive stoffer gjøres i fellesskap på EU-nivå. Ett land i EU (eller Norge) vurderer det aktive stoffet på vegne av resten av EU og fullfører vurderinga i en rapport. Rapporten sendes til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) som sender vurderinga ut på høring og gjør opp sin konklusjon om stoffet.

Basert på EFSAs vurdering og konklusjon, foreslår deretter EU-kommisjonen om det aktive stoffet skal godkjennes eller ikke. EU-medlemslandene stemmer over forslaget i den stående komite for planter, dyr, mat og fôr (PAFF). Resultatet av avstemminga publiseres i Den Europeiske Unions tidende (Official Journal).

Etter at et aktivt stoff er godkjent, vurderes alle plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet i de forskjellige sonene i EU, før det fattes nasjonale vedtak på om plantevernmiddelet skal godkjennes eller ikke i de enkelte landene.

Norge, ved avdeling nasjonale godkjenninger i Mattilsynet, deltar både på ekspertmøtene i EFSA der vurderingen av aktive stoffer blir diskutert, og som observatør på møtene i EU-kommisjonen der det stemmes over eventuell godkjenning.

Diskusjoner og avstemninger om plantevernmidlers aktive stoffer i EU.

Informasjon om vurdering av aktive stoffer på EUs hjemmeside. 

Informasjon om hvilke aktive stoffer som er godkjente er tilgjengelig på EUs pesticid-database.