Skip to main content

Bruk av plantevernmidler nær vann

For å beskytte plante-, dyre-, og folkehelsen og miljøet har vi i Norge strenge regler for bruk av plantevernmidler og avstand til vann.  

Publisert

Du som bruker plantevernmidler har plikt til å følge etiketten på plantevernmiddelet, og å iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for vannforurensning. Du må også føre journaler over tiltakene. 

Noen etiketter angir avstandsgrense

I utgangspunktet er det forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann. Du kan imidlertid bruke kortere avstand der etiketten til plantevernmiddelet inneholder en tabell som spesifiserer avstandsgrenser til vann ved avdriftsreduksjon.

Her finner du etikettene til alle plantevernmidler som er godkjent med avdriftsreduksjon. Du ser hvilke plantevernmidler som er godkjent med redusert avstandsgrense ved å klikke på «Velg filter», og deretter «Avdriftsreduksjon» i nedtrekksmenyen. Etiketten får du fram om du klikker på registreringsnummeret til preparatet.

Vi anbefaler alltid å se på Mattilsynets nettside for etikettoppdateringer om du har et preparat som er kjøpt for mer enn seks måneder siden.

Krav om vegetert buffersone for noen plantevernmidler

Vegeterte buffersoner er vegetasjonsbelter med tett markdekke som ligger mellom åker og overflatevann. De holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet. 

Det er noen få plantevernmidler som har krav til en slik buffersone fordi de har egenskaper som gjør at det er spesielt stor risiko for negative effekter i vannmiljø ved avrenning. 

Se Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann 

Avstand ved sprøyting av plantevernmidler nær drikkevannsbrønn

Det er ikke gitt konkrete avstandskrav i regelverket. Avstanden må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut ifra lokale forhold og plantevernmiddelet du skal bruke. 

Vær oppmerksom på drikkevannsbrønnens inntaksområde, ikke bare selve brønnen.

Se også:

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler
Veileder til forskrift om plantevernmidler

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 20. Plikt til å redusere risikoen for vannforurensning

Det er forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann dersom ikke annet er angitt på plantevernmidlets etikett. Minsteavstand til drikkevannsbasseng er 50 meter. Ved spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal overflatevann ikke oversprøytes direkte.
Det er forbudt å bruke spredeutstyrets pumpe til å fylle vann direkte fra vassdrag.
Enhver som anvender plantevernmidler i nærheten av vannforekomster har plikt til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for forurensning av vann, og skal føre og oppbevare journaler over hvilke tiltak som er truffet.
Tiltak som skal vurderes iverksatt er
 1. a.
  prioritering av plantevernmidler som ikke er klassifisert som farlige for vannmiljø
 2. b.
  prioritering av de mest effektive spredningsteknikkene, slik som bruk av utstyr som gir mindre avdrift
 3. c.
  skadebegrensningstiltak som kan redusere risikoen for forurensing utenfor de sprøytede områdene som følge av avdrift, avrenning og drenering, slik som opprettelse av større buffersoner enn tre meter jf. første ledd, eksempelvis ved drikkevannsbrønn i bruk
 4. d.
  begrensning av bruk av plantevernmidler på og langs veier og jernbaner, på sterkt permeable arealer, ved annen infrastruktur i nærheten av vannforekomster og på harde overflater med stor risiko for avrenning til kloakksystem og overflatevann.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Drikkevannsforskriften

§ 4. Forurensning

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.
Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no