Til hovedinnhold

Stor reduksjon i mineralgjødselomsetning 

Publisert

Det har vært en reduksjon i omsatt mengde mineralgjødsel til jordbruksformål i vekstsesongen 2022-23. Dette skyldes hovedsakelig redusert import fra utlandet.

Totalt er omsetningen (tonn vare) redusert med 21 prosent siden vekstsesongen 2020-2021. For næringsstoffinnhold finner vi tilsvarende reduksjoner i omsetning. Det viser statistikk utarbeidet av Mattilsynet.  

Statistikken viser omsetning av mineralgjødsel fordelt på ulike varetyper og fylker, næringsinnhold og kadmiuminnhold i omsatte varer (nasjonalt og fylkesvis), samt utviklingstrender. Statistikken er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge.  

Samlet kadmiuminnhold i omsatt mineralgjødsel har økt med ni prosent sammenlignet med sesongen 2019-2020, som var forrige gang disse tallene ble samlet inn. Kadmiuminnholdet i produktene vil avhenge av hvilke råvarer som er benyttet som fosforkilde i produksjonen. 

Innrapporterte tall for gjennomsnittlig kadmiuminnhold i produktene varierte fra 1 til 64 mg kadmium per kg fosfor, med et gjennomsnittlig innhold på 43 mg kadmium per kg fosfor. I Norge kan mineralgjødsel inneholde opptil 100 mg kadmium per kilo fosfor, kadmiuminnholdet i alle de innrapporterte produktene ligger derfor godt innenfor det som vurderes som trygt.   

Se omsetningsstatistikk for mineralgjødsel