Risikovurdering

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddel­rester i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdert kombinasjonseffekter der det er påvist mange forskjellige plantevernmidler i samme prøve samtidig som alle funn er under grenseverdien (MRL). Dette gjelder ti enkeltprøver som er kontrollert i Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram i 2021.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har vurdert kombinasjonseffekter for seks prøver av importerte spisedruer, pærer og rosiner som var prøvene med flest plantevernmidler i samme prøve i Mattilsynets kontrollprogram i 2021. I tillegg har VKM også vurdert fire prøver av norske jordbær hvor det var påvist flest funn av ulike plantevernmidler.

Oppdraget er avgrenset til å kun vurdere disse enkeltprøvene og ikke inntak av plantevernmidler fra andre matvarer.

VKM har vurdert prøvene i to trinn. I det første trinnet ble effekten av blandingen estimert ved å legge sammen farekvotienten (hazard quotient, HQ) for stoffene. HQ er forholdet mellom eksponering for et kjemikalium og en tilhørende toksikologisk referanseverdi.

I det andre trinnet vurderte VKM risiko for kombinasjonseffekter der den summerte farekvotienten (hazard index, HI) overstiger 100 prosent i trinn 1, basert på at stoffene virker på samme organ – nervesystemet og skjoldbruskkjertelen.

Hva er vurderingen?

Stikkprøvene av druer fra Spania, rosiner fra USA, pærer fra Tyrkia og jordbær fra Norge inneholdt ikke nivåer av plantevernmidler som gir overskridelser av summerte farekvotienter (trinn 1), etter VKMs vurdering. Det indikerer at det ikke er noen helserisiko forbundet med å spise disse matvarene.

Når det gjelder stikkprøvene av rosiner og druer fra Tyrkia, indikerer VKMs risikovurdering at inntak kan medføre helserisiko for barn. Beregningene som VKM har gjort bygger på inntak av rosiner fra EUs data og druer basert på scenarioberegninger for norske forbrukere. 

VKM understreker samtidig at en overskridelse av terskelverdier i matvarer som inneholder rester av flere plantevernmidler, ikke nødvendigvis betyr at situasjonen er helsefarlig. Årsaken til det, er at det er lagt inn sikkerhetsfaktorer i beregningene. Dessuten er det usikkerhet med hensyn til hvordan de aktive stoffene virker.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantevernmidler.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Hva gjør Mattilsynet videre?

VKMs risikovurdering gir Mattilsynet grunnlag for planlegging av offentlige kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler.

Offentliggjort