Tiltak for drikkevann fra vannverk ved et radioaktivt nedfall

Det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensning overskrider grenseverdiene i en overflatekilde, siden forurensningen blir kraftig fortynnet. 

Publisert

Nærmere 90 prosent av drikkevannet i Norge kommer fra overflatekilder. Forurensningsnivået påvirkes av forholdene i vannkilden – først og fremst hvor dyp kilden er.

Forurensningen i vann blir kraftig fortynnet i vannkilder. Det må derfor et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensning overskrider grenseverdiene.

Grunnvannskilder blir lite påvirket, så det er i størst grad utildekkede brønner med overflateinnsig som risikerer forurensning den første tiden etter et nedfall. 

Kortlivede radioaktive stoffer brytes ned raskt

Hvis det skulle oppstå høye nivåer i en overflatekilde, er dette ventet å være et relativt kortvarig problem. Kortlivede radioaktive stoffer vil brytes ned i løpet av dager til uker, og vil kunne brytes ned i tiden vannet bruker fram til krana hos forbruker. I løpet av noen få uker vil også mer langlivede radioaktive stoffer i stor grad binde seg til partikler, synke til bunns eller bli transportert ut av kilden. 

Vannets oppholdstid i kilden påvirker også hvor lenge forurensning eventuelt forblir et problem i drikkevannet. Tilsig fra nedbørsfeltet vil tilføre ny forurensning til kilden. I de aller fleste tilfeller vil ikke dette kunne gi en økning i konsentrasjoner – kun forsinke nedgangen. Tilsig kan vare i flere tiår. 

I sirkulasjonsperiodene vår og høst vil forurensingen blande seg raskere i vannet, men den vil også bli raskt fortynnet. Vannvolumet i kilden vil være viktig for fortynningsgraden. I en slik sirkulasjonsperiode kan inntak av forurenset vann til vannbehandlingsanlegget skje i løpet av timer eller dager.

Is på vannkilden vil forsinke forurensningen av drikkevannet.

Vannverkenes beredskapsplaner  

Kommunene er pålagt å ha egne atomberedskapsplaner, og disse skal følges ved behov. Det er svært viktig at vannverkenes planverk, tiltak og informasjon til forbrukerne er i tråd med myndighetenes budskap og råd i en gitt hendelse.  

Vannverkene har selv best oversikt over egen vannkilde, og er best i stand til å vurdere om gjennomføring av de ulike tiltakene er mulig og hensiktsmessig. Derfor har de selv ansvar for å lage gode beredskapsplaner som skal dekke ulike typer handlinger og hendelser.

God forståelse av hvor raskt en forurensing vil kunne påvirke vannet er viktig. Momenter å vurdere i beredskapsplanen knyttet til atomberedskap kan være:

  • inngående kjennskap til kilden, inntaksdybde og omløpstid 
  • rense- og filtreringsprosesser 
  • plan for informasjon til abonnentene 

Mattilsynet vil styre prøveuttak fra aktuelle kilder etter et nedfall for å overvåke nivåene i vann. Vannverkene vil derfor kunne få spørsmål om å sende inn prøver til bestemte laboratorier. 

Aktuelle tiltak før et nedfall

  • Vannverk følger egne beredskapsplaner

Aktuelle tiltak etter nedfallet

  • Fortsette normal vannbehandling slik at vannkvaliteten opprettholdes.
  • Vannverk følger egne beredskapsplaner og informerer forbrukerne.
  • Følg med på råd fra myndighetene.

Råd til deg med egen drikkevannskilde

Prøvetaking og analyser ved atomhendelser

Vurdering av risiko for drikkevannsforsyningen ved atomutslipp (fhi.no)

Begrunnelse