Risikovurdering

Kunnskapsoppdatering om økologisk mat og produksjon 2014

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet utført en kunnskapsoppdatering om hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM sammenlignet økologisk og konvensjonell produksjon når det gjelder plantehelse, dyrehelse og folkehelse. VKM har vurdert nasjonale og internasjonale forskningsresultater av betydning for norske forhold.

Miljø og bærekraft ble ikke tatt inn i bestillingen, siden miljøvennlig produksjon er et grunnleggende mål med den økologiske produksjonen.

Hva er vurderingen?

VKM slår fast at økologisk og konvensjonell mat er trygg å spise.

Om det drives økologisk eller konvensjonelt ser ikke ut til å bety noe for innholdet av tungmetaller eller andre miljøgifter i mat.

Økologisk og konvensjonell mat har lik risiko for å kunne inneholde sykdomsframkallende bakterier som E. coli og Salmonella.

Den økologiske maten inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat. Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat.

Helseeffekter

Basert på forskningen som finnes i dag, mener VKM det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Det er indikasjoner på at økologisk mat kan ha positiv helseeffekt på blant annet immunforsvaret, men VKM viser til at funnene er for få og for sprikende til at de kan trekke noen konklusjon.

Økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og andre stoffer, som mer vitamin C og mer antioksidanter i økologisk frukt og bær. VKM oppsummerer imidlertid at det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold.

Dyrehelse og dyrevelferd

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer i økologisk dyrehold er positivt for dyrenes velferd, men økologisk drift gir samtidig større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep. God kontroll på utearealet er derfor viktig for god dyrevelferd og dyrehelse.

Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det i hovedsak ikke funnet forskjell i forekomsten av sykdom hos dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger.

Les mer utdypende informasjon om funnene i kunnskapsoppdateringen

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten gir Mattilsynet et kunnskapsløft på økologiområdet, som både bekrefter og avkrefter vedtatte sannheter på området. Mattilsynet vil bruke rapporten i flere sammenhenger – både til å veilede næringen, og i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet.

Rapporten avdekker også på hvilke områder det mangler vitenskapelig dokumentasjon til å konkludere i den ene eller andre retningen. Å avdekke disse kunnskapshullene har en verdi i seg selv.

Offentliggjort
Fil
VKM rapport 2014 Comparison of organic and conventional food and food production (PDF)