Saksgangen i etablering og utvidelse av akvakulturanlegg

Det kreves offentlig tillatelse for å drive oppdrettsvirksomhet i Norge, og det stilles strenge krav til blant annet tekniske innretninger og fiskehelse. Fylkeskommunene har fått delegert ansvar til å avgjøre akvakultursøknader etter akvakulturloven.

Publisert

Merk Med innføring av nytt dyrehelseregelverk endres Mattilsynets oppgaver ved klarering og godkjenning av lokaliteter.

Mattilsynet kan ikke lenger godkjenne lokaliteter bare på planstadiet, Godkjenning kan først kan gis når lokaliteten er klar til bruk og Mattilsynet har inspisert denne.

Les mer: Godkjenning av akvakulturanlegg i to trinn og nye krav til søknaden

Fylkeskommunen kontrollerer søknader og sender søknadene videre til relevante sektormyndigheter og lokaliseringskommunen. Dersom Statsforvalteren, Kystverket eller Mattilsynet avslår en etableringssøknad kan det ikke gis tillatelse (konsesjon) etter akvakulturloven og det kan ikke gis tillatelse i strid med vedtatte planer, vernetiltak, plan og bygningsloven eller kulturminneloven.

Kommunen

Kommunene planlegger med hjemmel i plan- og bygningsloven bruken av kystsonen. De har videre ansvar for saksbehandling etter samme lov, og vil i sin saksbehandling av etableringssøknader konkludere med en fraråding eller anbefaling etter at kommunale utvalg (fritids-, helse-, kultur-, og næringsutvalg mv.) har avgitt uttalelser. Kommunen kommenterer også protester, brev fra naboer, berørte grunneiere og andre. Kommunene kan fatte vedtak om dispensasjon og slike vedtak kan påklages også av statlige myndigheter og fylkeskommunen, til statsforvalteren. Mattilsynet og andre sektororgan er i noe varierende grad involvert i den kommunale planleggingsprosessen.

Kystverket

Kystverkets regionkontor avgjør søknader om anleggslokalisering etter havne- og farvannsloven. De gir sektortillatelser og henvisninger til alminnelig sjøferdsel i området, viktige farleier og definerte sektorer i forhold til fyr og andre sjømerker. En ny havne- og farvannslov legger opp til omfattende delegering av myndighet til kommunene.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontor avgir uttalelse om tradisjonelle fiskeriinteresser herunder samiske. Fiskeridirektoratet sentralt er klageorgan for førsteinstansvedtak som blir fattet av fylkeskommunene.

Statsforvalteren

Statsforvalterens miljøvernavdeling avgjør etableringssøknader etter forurensningsloven, og avgir uttalelse etter naturvernloven, naturmangfoldloven, friluftsloven, lakseloven og viltloven. De gir utslippstillatelse med eventuelle særvilkår ut fra opplysninger om lokalitetens egnethet ut fra bunntopografi og resipientundersøkelser, og omtaler vedtatte og foreslåtte verneområder, biologisk mangfold, avstand til lakseførende vassdrag, truede arter i området mv. Statsforvalteren kan på dette grunnlag fraråde etablering av akvakultur.

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar etter vannressursloven som ofte kommer inn i bildet ved etablering eller utvidelse av settefiskanlegg som tar inn vann fra ferskvannskilder.

Mattilsynet

Mattilsynet har hovedansvaret for forvaltningen for å sikre helsemessig trygg mat, fremme god fiskehelse, fremme god fiskeferd og respekt for dyr/fisk, fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden og ivareta miljøvennlig produksjon

Når det gjelder fiskehelse, arbeider Mattilsynet for oppdrettsområdet for at sykdom i oppdrett ikke skal

  • ha uakseptabel bestandsregulerende effekt på villfisk
  • forårsake unødvendige tap i produksjonen
  • være årsak til unødvendig lidelse hos fisk
  • medvirke til uønsket medisinbruk


Matloven og omsetnings- og sykdomsforskriften inneholder hjemler for fastsetting av soneforskrifter som ledd sykdomskontroll, som kan gi føringer for øvrige sektormyndigheters forvaltning – for både i etablerings- (tildelings-) og driftsfasen. Det kan for eksempel dreie seg om begrensninger i arealbruk, definerte transportruter, økt krav til dokumentasjon/beredskap (antall slakterier i nærhet), døgnkapasitet hos disse, reell tilgjengelighet, egen og innleid fraktekapasitet, mannskapsbehov, godkjente deponerings-, og avfallshåndteringsplasser (spesialavfall).

Mattilsynet avgjør søknader om å drive oppdrettsvirksomhet etter matloven og dyrevelferdsloven og legger i saksbehandlingen vekt på å vurdere faren for smittespredning til og fra anlegget.

Saksgang og tidsfrister

Saksgang og tidsfrister er beskrevet i Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader

Se også:
Fiskeridirektoratet: søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg