Til hovedinnhold

Godkjenning av akvakulturanlegg i to trinn og nye krav til søknaden

Det nye dyrehelseregelverket endrer Mattilsynets oppgaver ved klarering og godkjenning av lokaliteter. Mattilsynet kan ikke lenger godkjenne lokaliteter bare på planstadiet. Godkjenning kan først kan gis når lokaliteten er klar til bruk og Mattilsynet har inspisert denne.

Publisert

For å tilpasse det nye godkjenningsløpet til det etablerte systemet, har vi valgt å splitte prosessen opp i to trinn. Det gir søker mest mulig forutsigbarhet.

Det ekstra trinnet innebærer en viss byråkratisering, og betyr at Mattilsynet kommer til å bruke noe lenger tid på godkjenning enn tidligere.

Når søker vet når lokaliteten er klar til bruk, må Mattilsynet varsles slik at vi kan planlegge når vi kommer på inspeksjon.

Under finner du beskrivelse av de to trinnene i godkjenningsløpet og hva som gjøres i hvert av dem. Merk deg de nye kravene til hva søknaden skal inneholde.

Trinn 1: Klarering av lokalitet

Saksbehandling i trinn 1 blir i hovedsak den samme som tidligere godkjenningsprosess og koordineres av fylkeskommunene. Søknad om klarering av lokalitet sendes til og koordineres av fylkeskommunene.

Søknad sendes inn på eget skjema via Fiskeridirektoratets nettside.

Mattilsynet vurderer lokalitetens beliggenhet og egnethet med tanke på risiko for smitte, strømforhold, biosikkerhetsplanen, IK-systemet, beredskapsplaner, m.m.

Siden Mattilsynet ikke kan gi godkjenning etter dyrehelseregelverket før anlegget er ferdig og klart til å tas i bruk, fatter vi to vedtak i trinn 1:

 1. vedtak om godkjenning eller avslag med hjemmel i dyrevelferdsregelverket
 2. vedtak om klarering eller avslag med hjemmel etter dyrehelseregelverket

Dersom vi fatter vedtak om avslag for et av regelverkene, blir hele søknaden avslått. 

Hva søknaden skal inneholde

I søknaden skal det som tidligere være informasjon om avstand til andre akvakulturanlegg, aktiviteter, vannutskifting, hvordan hensynet til dyrevelferd skal ivaretas, internkontroll og beredskap.

I tillegg er det nå flere krav til hva som skal legges fram av driftsansvarlig i søknaden. Disse inkluderer blant annet

 • driftsansvarliges navn og adresse
 • anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler
 • artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt av akvakulturdyr som er relevante for godkjenningen, og som holdes i anlegget.
 • typen akvakulturanlegg

Øvrige opplysninger om hvordan det aktuelle akvakulturanlegget fungerer, som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør anleggets

 • vannforsynings og avløpssystem
 • biosikkerhetstiltak

I tillegg er det flere utfyllende krav til dokumentasjon i akvabiosikkerhetsforskriften. Blant annet skal man for akvakulturanlegg som flytter dyr til utsett eller slakting dokumentere:

 • biosikkerhetsplan
 • at lokaler og utstyr i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for å innføre eller spre sykdom til et akseptabelt nivå og at de har tilstrekkelig kapasitet.

Trinn 2: Godkjenning av anlegg før drift starter

I andre trinn blir klarerte lokaliteter inspisert av Mattilsynet når anlegget står ferdig. Da vurderer vi forholdene på lokaliteten opp mot klareringen.

Dersom det er endrede forhold knyttet til smitterisiko etter at lokaliteten ble klarert, må bl.a. biosikkerhetsplan, internkontrollsystem og beredskapsplan være oppdatert for at godkjenning kan gis.

Søker må sende melding til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no) minst en måned før anlegget planlegges tatt i bruk.

Meldingen må minst inneholde:

 • Nummer og navn på lokalitet
 • Oppdatert biosikkerhetsplan, internkontrollsystem, beredskapsplan for anlegget
 • Oppdatert informasjon om lokaler og utstyr
 • Eventuelle andre endringer
 • Etter inspeksjon fatter Mattilsynet vedtak om avslag eller vedtak om godkjenning av anlegget etter dyrehelseregelverket. 

Mattilsynet kan gi inntil 6 måneders betinget godkjenning for å utbedre mindre mangler.

Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenning

Mattilsynet kan starte en tilbakekallingsprosess av godkjenningen dersom vi avdekker alvorlige mangler mht. å oppfylle krav i anleggets biosikkerhetsplan, journalføring eller helseovervåking, og det ikke kan gis tilstrekkelige garantier for at dette utbedres.

Hvis driftsansvarlig kan garantere for at manglene blir utbedret innen rimelig tid, kan Mattilsynet trekke godkjenningen midlertidig i stedet for å tilbakekalle godkjenningen for godt. 

Regelverk:

Dyrehelseforskriften / Forordning (EU) 2016/429 artikkel 176, 180,181,182 og 183
Akvabiosikkerhetsforskriften artikkel 5, vedlegg 1 nr 1, artikkel 7 og vedlegg 1 nr 2

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Artikkel 176
Godkjenning av visse akvakulturanlegg, og delegerte rettsakter
1. Driftsansvarlige for følgende typer akvakulturanlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 180 nr. 1:
 1. a.
  Akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr.
 2. b.
  Andre akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko på grunn av
  1. i.
   artene, kategoriene og antallet akvakulturdyr som holdes der,
  2. ii.
   den aktuelle typen akvakulturanlegg,
  3. iii.
   forflytningene av akvakulturdyr inn og ut av det berørte akvakulturanlegget.
2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene frita driftsansvarlige for følgende typer anlegg fra plikten om å søke om godkjenning:
 1. a.
  akvakulturanlegg som produserer små mengder akvakulturdyr beregnet på konsum, enten
  1. i.
   direkte til sluttforbrukeren, eller
  2. ii.
   til lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren,
 2. b.
  dammer og andre installasjoner der populasjonen av akvatiske dyr utelukkende opprettholdes med henblikk på sportsfiske, ved at bestanden gjenoppbygges med akvakulturdyr som er innestengt og ikke kan slippe ut,
 3. c.
  akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr for prydformål i lukkede anlegg,

forutsatt at det aktuelle anlegget ikke utgjør en vesentlig risiko.

3. Med mindre det er gitt unntak i henhold til nr. 4, skal driftsansvarlige ikke starte driften av et akvakulturanlegg som nevnt i nr. 1, før anlegget er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1, og skal stanse driften ved et akvakulturanlegg som nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, dersom
 1. a.
  vedkommende myndighet tilbakekaller eller midlertidig opphever sin godkjenning i samsvar med artikkel 184 nr. 2, eller
 2. b.
  det aktuelle akvakulturanlegget ved betinget godkjenning gitt i samsvar med artikkel 183 nr. 3, ikke oppfyller de utestående kravene nevnt i artikkel 183 nr. 4 og ikke får en endelig godkjenning i samsvar med artikkel 183 nr. 3.
4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder
 1. a.
  unntak fra kravet om at driftsansvarlige skal søke vedkommende myndighet om godkjenning for de typene akvakulturanlegg som er nevnt i nr. 1 bokstav a), når det gjelder andre typer anlegg enn dem som er nevnt i nr. 2 bokstav a) i) og ii), dersom slike anlegg ikke utgjør en vesentlig risiko,
 2. b.
  de typene akvakulturanlegg som må godkjennes i samsvar med nr. 1 bokstav b).
5. Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter i henhold til nr. 4, skal den legge følgende kriterier til grunn:
 1. a.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget.
 2. b.
  Typen akvakulturanlegg og produksjon.
 3. c.
  Typiske forflytningsmønstre for den berørte typen akvakulturanlegg og for de berørte artene eller kategoriene av akvakulturdyr.
6. En driftsansvarlig kan søke om godkjenning for en gruppe akvakulturanlegg, forutsatt at kravene i artikkel 177 første ledd bokstav a) og b) er oppfylt.
Artikkel 180
Driftsansvarliges plikt til å legge fram opplysninger for å få godkjenning
1. I forbindelse med søknader om godkjenning av anlegg i henhold til artikkel 176 nr. 1, artikkel 177, artikkel 178 bokstav a) og artikkel 179 skal driftsansvarlige framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet:
 1. a.
  Den driftsansvarliges navn og adresse.
 2. b.
  Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler.
 3. c.
  Artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av akvakulturdyr som er relevante for godkjenningen, og som holdes i anlegget.
 4. d.
  Typen akvakulturanlegg.
 5. e.
  Dersom godkjenningen gjelder en gruppe akvakulturanlegg, nærmere opplysninger som viser at den aktuelle gruppen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 177.
 6. f.
  Øvrige opplysninger om hvordan det aktuelle akvakulturanlegget fungerer, som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør.
 7. g.
  Anleggets vannforsynings- og avløpssystem.
 8. h.
  Anleggets biosikkerhetstiltak.
2. Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal på forhånd informere vedkommende myndighet om følgende:
 1. a.
  Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1.
 2. b.
  Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter.
3. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg i samsvar med nr. 1, herunder frister for å legge fram opplysningene.
Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.
Artikkel 181
Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter
1. Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller:
 1. a.
  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder
  1. i.
   karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6,
  2. ii.
   overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede risikoen, artikkel 25,
  3. iii.
   journalføring som fastsatt i artikkel 186-188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190.
 2. b.
  Anleggene har lokaler og utstyr som
  1. i.
   i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas hensyn til den aktuelle anleggstypen,
  2. ii.
   har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr.
 3. c.
  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende tiltakene som er innført.
 4. d.
  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:
 1. a.
  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i).
 2. b.
  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii).
 3. c.
  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal følgende forhold tas i betraktning:
 1. a.
  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør.
 2. b.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen.
 3. c.
  Den aktuelle produksjonstypen.
 4. d.
  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.
Artikkel 182
Virkeområde for godkjenning av anlegg
Vedkommende myndighet skal i godkjenningen av et akvakulturanlegg eller et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som er gitt i henhold til artikkel 181 nr. 1 etter søknad inngitt i samsvar med artikkel 176, 177, artikkel 178 bokstav a) eller artikkel 179, uttrykkelig angi
 1. a.
  hvilke typer akvakulturanlegg nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), grupper av akvakulturanlegg nevnt i artikkel 177 og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, og i eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 176 nr. 4 bokstav b), godkjenningen gjelder,
 2. b.
  hvilke arter og kategorier av akvakulturdyr godkjenningen gjelder.
Artikkel 183
Framgangsmåter for vedkommende myndighets godkjenning
1. Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter som driftsansvarlige skal følge når de skal søke om godkjenning for sine anlegg i samsvar med artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 og 179.
2. Når vedkommende myndighet mottar en søknad om godkjenning fra en driftsansvarlig i samsvar med artikkel 176 nr. 1, artikkel 178 eller 179, skal den foreta et besøk på stedet.
3. Dersom kravene nevnt i artikkel 181 er oppfylt, skal vedkommende myndighet gi godkjenningen.
4. Dersom et anlegg ikke oppfyller alle kravene til godkjenning som nevnt i artikkel 181, kan vedkommende myndighet gi et anlegg en betinget godkjenning dersom det på grunnlag av søknaden fra den berørte driftsansvarlige og besøket på stedet i henhold til nr. 2 viser seg at anlegget oppfyller alle de viktigste kravene som gir tilstrekkelige garantier for at anlegget ikke utgjør noen vesentlig risiko.
5. Dersom vedkommende myndighet har gitt en betinget godkjenning i samsvar med nr. 4, skal den bare gi full godkjenning dersom det etter et nytt besøk på anlegget avlagt innen tre måneder etter datoen for den betingende godkjenningen, eller det ut fra dokumentasjon som driftsansvarlig legger fram innen tre måneder fra nevnte dato, framgår at anlegget oppfyller alle kravene til godkjenning i henhold til artikkel 181 nr. 1 og reglene vedtatt i samsvar med artikkel 181 nr. 2.
Dersom besøket på stedet eller dokumentasjonen nevnt i første ledd viser at det er gjort tydelige framskritt, men at anlegget fortsatt ikke oppfyller alle kravene, kan vedkommende myndighet forlenge den betingende godkjenningen. Betinget godkjenning kan imidlertid ikke gis for en periode som til sammen varer i mer enn seks måneder.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvabiosikkerhetsforskriften

Artikkel 5
Krav om at godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan
Vedkommende myndighet skal godkjenne akvakulturanlegg nevnt i artikkel 7 og artikkel 9-19 eller grupper av akvakulturanlegg nevnt i artikkel 8 bare dersom de driftsansvarlige har utarbeidet og dokumentert en biosikkerhetsplan som oppfyller følgende krav:
 1. a.
  Den identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg, spre seg i anlegget og overføres fra det til miljøet eller til andre akvakulturanlegg.
 2. b.
  Den tar hensyn til særtrekkene ved hvert enkelt akvakulturanlegg eller hver enkelt gruppe av akvakulturanlegg og fastslår risikoreduserende tiltak for hver biosikkerhetsrisiko som er identifisert.
 3. c.
  Den driftsansvarlige vurderer eller tar hensyn til elementene som er angitt i del 1-7 nr. 1 bokstav a), del 9-12 nr. 1 bokstav a) og del 8 nr. 1 bokstav b) i vedlegg I, dersom det er relevant, når planen for akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg utarbeides.
Artikkel 5
Forpliktelser for driftsansvarlige med hensyn til særlige krav til transport og merking av transportmidler og containere som akvatiske dyr transporteres i
1. Driftsansvarlige, inkludert transportører, med ansvar for forsendelser av akvatiske dyr som følges av et helsesertifikat som nevnt i artikkel 208 eller artikkel 209 i forordning (EU) 2016/429, skal sikre at transportmidlene eller containerne som de akvatiske dyrene transporteres i, er identifisert ved hjelp av en leselig etikett som skal
 1. a.
  være plassert på et synlig sted på containeren eller transportmiddelet, alt etter hva som er praktisk mulig,
 2. b.
  inneholde de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan etiketten ved transport med brønnbåt erstattes av en oppføring i skipsmanifestet som inneholder de opplysningene som er nødvendige for at forsendelsen tydelig kan knyttes til helsesertifikatet nevnt i nr. 1.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no