Til hovedinnhold

Krav til opptak og håndtering av dødfisk i oppdrettsanlegg

Mattilsynet ser at en del aktører ikke alltid oppfyller kravene. Under gjengir vi derfor de viktigste. 

Publisert

Minst daglig opptak

Dødelighet skal kontrolleres og dødfisk tas ut minst daglig. I perioder med forøket dødelighet kan opptak være nødvendig flere ganger daglig. Det er ingen unntak fra denne plikten.
Det er kun uvanlige situasjoner på grensen til force majeure som tilsier at minst daglig opptak ikke kan gjennomføres. 
Gode systemer for overvåking av dødelighet som viser at det ikke er død fisk i merden kan erstatte trekking av hover eller pumpesystem.

Omgående kategorisering, kverning og ensilering

Dødfisk skal rett etter opptak kvernes og ensileres til pH under 4. Beholderen for ensilasje skal tydelig merkes med kategori animalsk biprodukt. Mellomlagring på anlegget i sekker eller kar er ikke tillatt.
Dødfisk er som hovedregel et kategori 2 animalsk biprodukt. I særlige tilfeller der det dør større mengder fisk i løpet av kort tid som følge av en klar årsak som ikke er sykdom (oksygensvikt, alger mv.) kan nylig død fisk kategoriseres som kategori 3. Dette gjelder bare i anlegg der det ikke er påvist alvorlige smittsomme sykdommer. Kategorisering som kategori 3 i slike saker vil normalt håndteres av Mattilsynet som enkeltsaksbehandling i form av en tillatelse.

Handelsdokument 

Ved transport av ensilasjen fra oppdrettsanlegget skal det følge med et handelsdokument.

Kapasitet

Størrelsen på fisken som dør øker. Det er topper i dødelighet etter behandling og håndtering.

Bemanning, utstyr og lagerkapasitet skal være tilpasset størrelsen på anlegget, sykdomssituasjonen og kjente risikofaktorer.

Kapasiteter for opptak, kverning og lagring av død fisk må oppgraderes for mange anlegg.

Beredskap

Beredskapsløsninger som skal håndtere massedød skal foreligge. Disse er ment å dekke situasjoner som er uforutsette. Daglig drift skal dekkes av anleggets kapasiteter.

Smitterisiko ved dødfisk

Oppdretter har plikt til å gjennomføre smitteforebyggende tiltak. Transport, kverning og ensilering av ikke ensilert dødfisk er en smitterisiko.

Mattilsynet mener at flere anlegg ikke kan bruke samme kvern og ensileringstank, selv om de ligger innenfor samme brakkleggingsgruppe. En landbase der død fisk eller utstyr som kan spre smitte håndteres, kan ikke betjene anlegg tilhørende ulike brakkleggingsgrupper. 

Regelverk

Matloven - matl

§ 19. Dyrehelse

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og smittestoffer, herunder om:
 1. a.
  klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
 2. b.
  oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner,
 3. c.
  godkjenning og bruk av vaksiner og annen medikamentell behandling til dyr,
 4. d.
  flytting, transport, omsetning og bruk av levende og døde dyr, animalske biprodukter, gjenstander mv.,
 5. e.
  kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr, og
 6. f.
  adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Akvakulturdriftsforskriften

§ 11. Smittehygiene og smitteforebygging

Relevante smitteforebyggende og smittehygieniske tiltak skal gjennomføres for å hindre introduksjon, utvikling og spredning av smittsomme sykdommer.
Nødvendig brakklegging og renhold av installasjoner og produksjonsenheter skal foretas regelmessig. Det skal sikres at personell, arbeidstøy, utstyr, gjenstander, brukt emballasje med videre, ikke sprer smitte. Brukte nøter, gjenstander, utstyr etc. skal rengjøres og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel før de flyttes til et annet akvakulturanlegg.
Det skal gjennomføres systematiske tiltak som hindrer spredning av smitte med rogn og melke. Nybefruktet rogn av laksefisk skal desinfiseres før den legges inn til inkubering. Rogn av andre arter enn laksefisk skal også desinfiseres dersom det finnes egnet desinfeksjonsmetode.

§ 16. Slakting og håndtering av døde akvakulturdyr

Akvakulturdyr skal slaktes på slakteri som er godkjent i henhold til gjeldende regelverk.
Dødeligheten skal kontrolleres og døde akvakulturdyr skal tas ut av produksjonsenheten minimum daglig. Fjerning av døde akvakulturdyr kan unnlates når det er åpenbart unødvendig.
Det skal sikres at døde akvakulturdyr er fjernet fra produksjonsenheten før lasting til transportenhet. Akvakulturdyr som har dødd under transport til akvakulturanlegget, unntatt ved massedød under transport, skal tas imot av akvakulturanlegget.
Døde akvakulturdyr og deler eller avskjær av slike skal lagres i lukket beholder eller annen lukket innretning uten avrenning og med tilstrekkelig lagringskapasitet.
Dødfisk og annet avfall fra fisk skal omgående kvernes og ensileres til pH under 4. Det skal treffes nødvendige tiltak for å forebygge utslipp fra ensilasjetanker.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Animaliebiproduktforskriften

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Endret 15 mars 2017 (erstattet pdf med konsolidert fulltekst). Endret ved forskrift 6 mars 2020 nr. 707 (i kraft 7 april 2020).
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1069/2009. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU og forordning (EU) 2017/625. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I, er innarbeidet nedenfor
M1 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU
EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg I

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1069/2009
av 21. oktober 2009
om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1
etter samråd med Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, kan innebære en risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Tidligere kriser knyttet til utbrudd av munn- og klovsyke, spredning av overførbar spongiform encefalopati, for eksempel bovin spongiform encefalopati (BSE), og forekomst av dioksiner i fôrvarer, har vist hvilke følger feil bruk av visse animalske biprodukter har for folkehelsen og dyrehelsen, tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden og forbrukernes tillit. Slike kriser kan dessuten også ha en mer omfattende negativ innvirkning på samfunnet som helhet som følge av deres innvirkning på den sosioøkonomiske situasjonen for gårdbrukerne og den berørte næringssektoren og på forbrukernes tillit til at produkter av animalsk opprinnelse er trygge. Sykdomsutbrudd kan også ha negative følger for miljøet, ikke bare på grunn av problemer med disponering, men også når det gjelder biologisk mangfold.
 2. 2.
  Animalske biprodukter oppstår hovedsakelig under slakting av dyr beregnet på konsum, under framstilling av produkter av animalsk opprinnelse, for eksempel melkeprodukter, og i forbindelse med disponering av døde dyr og ved tiltak i forbindelse med sykdomsbekjempelse. Uansett hva kilden er, innebærer de en mulig risiko for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. Denne risikoen må kontrolleres på hensiktsmessig måte, enten ved at de berørte produktene disponeres på en sikrere måte, eller ved at de brukes for ulike formål, forutsatt at det skjer på strenge vilkår slik at helserisikoen reduseres mest mulig.
 3. 3.
  Disponering av alle animalske biprodukter er ikke et realistisk alternativ, ettersom det ville innebære uholdbare kostnader og miljørisikoer. Omvendt er det i alle borgernes interesse at et mangfold av animalske biprodukter brukes på en trygg og holdbar måte for ulike formål, forutsatt at helserisikoene reduseres mest mulig. En rekke animalske biprodukter brukes allment i viktige produksjonssektorer, for eksempel legemiddel-, fôrvare- og lærvareindustrien.
 4. 4.
  Ny teknologi har utvidet mulighetene for å bruke animalske biprodukter eller avledede produkter til en rekke produksjonssektorer, særlig for energiproduksjon. Anvendelse av ny teknologi kan imidlertid innebære helserisiko som også må reduseres mest mulig.
 5. 5.
  Fellesskapets hygieneregler for innsamling, transport, håndtering, behandling, omforming, bearbeiding, lagring, omsetning, distribusjon, bruk eller disponering av animalske biprodukter bør fastsettes i et sammenhengende og fullstendig regelverk.
 6. 6.
  Disse allmenne reglene bør stå i forhold til den risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som animalske biprodukter innebærer når de håndteres av driftsansvarlige i ulike ledd av kjeden fra innsamling til bruk eller disponering. I reglene bør det også tas hensyn til den miljørisikoen som disse aktivitetene innebærer. Fellesskapets regelverk bør ved behov omfatte egnede hygieneregler for omsetning, herunder ved handel innenfor Fellesskapet med og import av animalske biprodukter.
 7. 7.
  I forordning (EF) nr. 1774/20023 fastsatte Europaparlamentet og Rådet Fellesskapets hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Nevnte forordning ble utarbeidet på grunnlag av vitenskapelige råd og som et tiltak i henhold til Kommisjonens hvitbok av 12. januar 2000 om næringsmiddeltrygghet, og innførte et sett av regler som har som formål å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden, og som utfyller Fellesskapets regler for næringsmidler og fôrvarer. Disse reglene har vesentlig forbedret vernet i Fellesskapet mot risikoen knyttet til animalske biprodukter.
 8. 8.
  Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 ble det innført en klassifisering av animalske biprodukter i tre kategorier avhengig av graden av risiko. I henhold til forordningen skal driftsansvarlige holde animalske biprodukter av ulike kategorier atskilt fra hverandre dersom de ønsker å bruke animalske biprodukter som ikke innebærer en betydelig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, særlig dersom disse produktene er framstilt av materiale som er egnet til konsum. Nevnte forordning innførte også prinsippet om at produksjonsdyr ikke skal fôres med høyrisikostoffer, og at dyr ikke skal fôres med materiale fra dyr av samme art. I henhold til nevnte forordning skal bare materiale fra dyr som har gjennomgått veterinærkontroll, inngå i fôrkjeden. I tillegg fastsetter forordningen bestemmelser om bearbeidingskrav som sikrer risikoreduksjon.
 9. 9.
  I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om de tiltak medlemsstatene har truffet for å etterkomme forordningen. Rapporten skal eventuelt følges av forslag til regelverksendringer. Rapporten ble framlagt 21. oktober 2005, og det ble understreket at prinsippene i forordning (EF) nr. 1774/2002 fortsatt bør følges. Det ble dessuten pekt på områder der det ble ansett nødvendig å endre nevnte forordning, særlig presisering med hensyn til anvendelsen av reglene på ferdige produkter, forholdet til annet fellesskapsregelverk og klassifiseringen av visse materialer. Resultatene av en rekke inspeksjoner som Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor gjennomførte i medlemsstatene i 2004 og 2005, støtter disse konklusjonene. Ifølge Næringsmiddel- og veterinærkontoret er det nødvendig å gjøre det lettere å spore flyten av animalske biprodukter, og de offentlige kontrollene bør effektiviseres og harmoniseres.
 10. 10.
  Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål, som ble erstattet med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i 2002, har avgitt en rekke uttalelser om animalske biprodukter. Disse uttalelsene viser at det er behov for å beholde hovedprinsippene i forordning (EF) nr. 1774/2002, særlig prinsippet om at animalske biprodukter fra dyr som ved hygienekontroll har vist seg ikke å være egnet til konsum, ikke bør inngå i fôrkjeden. Disse animalske biproduktene kan imidlertid på nærmere angitte hygienevilkår gjenvinnes og brukes til framstilling av tekniske eller industrielle produkter.
 11. 11.
  I konklusjonene fra formannskapet i Rådet om Kommisjonens rapport av 21. oktober 2005, som ble vedtatt i desember 2005, og ved Kommisjonens påfølgende samråd, ble det framhevet at bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1774/2002 bør forbedres. Hovedmålene for bestemmelsene om animalske biprodukter, som er å kontrollere risikoen for folkehelsen og dyrehelsen og å sikre trygghet i næringsmiddel- og fôrkjeden, bør fastsettes på en tydelig måte. Bestemmelsene i denne forordning bør gjøre det mulig å nå disse målene.
 12. 12.
  Bestemmelsene om animalske biprodukter som fastsettes i denne forordning, bør få anvendelse på produkter som ikke kan brukes til konsum i henhold til Fellesskapets regelverk, særlig når de ikke overholder reglene for næringsmiddelhygiene eller når de ikke kan bringes i omsetning som næringsmiddel ettersom de er utrygge, enten fordi de er helseskadelige eller fordi de er uegnet til konsum (animalske biprodukter i henhold til lovgivningen). Disse bestemmelsene bør også få anvendelse på produkter av animalsk opprinnelse som ikke overholder visse bestemmelser med hensyn til eventuelt konsum, eller som er råstoffer til framstilling av produkter for konsum, selv om de til slutt skal brukes for andre formål (animalske biprodukter «ved valg»).
 13. 13.
  For å hindre risiko knyttet til ville dyr, bør også kropper eller deler av kroppene til slike dyr, som mistenkes for å være infisert med en smittsom sykdom, være omfattet av bestemmelsene i denne forordning. Dette bør imidlertid ikke innebære en forpliktelse til å samle inn og disponere kroppene til ville dyr som har dødd eller er avlivet i sitt habitat. Dersom god jaktpraksis følges, kan tarmer og andre kroppsdeler fra viltlevende vilt disponeres på en sikker måte på stedet. Medlemsstatene har godt innarbeidede rutiner for risikoreduksjon, som i noen tilfeller bygger på kulturtradisjoner eller nasjonal lovgivning som regulerer jegeres virksomhet I Fellesskapets regelverk, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse,4 er det fastsatt bestemmelser om behandling av kjøtt og animalske biprodukter fra viltlevende vilt. Disse bestemmelsene legger også ansvaret for å hindre risiko på personer som har fått opplæring, for eksempel jegere. På grunn av den mulige risikoen for næringsmiddelkjeden, bør animalske biprodukter fra felt viltlevende vilt være omfattet av denne forordning bare i det omfang hygieneregler for næringsmidler får anvendelse på omsetning av slikt vilt og berører aktiviteter som utføres i viltbehandlingsanlegg. I tillegg bør animalske biprodukter som brukes til preparering av jakttrofeer, være omfattet av denne forordning for å hindre at det oppstår risiko for dyrehelsen som følge av slike biprodukter.
 14. 14.
  Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse på animalske biprodukter framstilt av vanndyr, unntatt materiale fra fartøyer som omfattes av Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene. Det bør imidlertid vedtas tiltak som står i forhold til risikoen knyttet til håndtering og disponering av materiale som oppstår ved rensing om bord på fiskefartøyer av fisk som viser tegn på sykdom. Slike gjennomføringstiltak for forordningen bør vedtas på grunnlag av en risikovurdering foretatt av en egnet vitenskapelig institusjon i lys av tilgjengelig dokumentasjon av hvor effektive visse tiltak er for å bekjempe spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker, særlig av visse parasitter.
 15. 15.
  På grunn av den begrensede risikoen som er knyttet til materialer som brukes som rått fôr til kjæledyr ved en driftsenhet eller leveres til sluttbrukerne av næringsmiddelforetak, bør visse virksomheter knyttet til slikt rått fôr til kjæledyr ikke være omfattet av bestemmelsene i denne forordning.
 16. 16.
  Det bør i denne forordning fastsettes hvilke dyr som skal klassifiseres som kjæledyr, slik at biprodukter fra slike dyr ikke brukes i fôr til produksjonsdyr. Særlig bør dyr som brukes for andre formål enn produksjon, for eksempel for selskapets skyld, klassifiseres som kjæledyr.
 17. 17.
  Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør visse definisjoner fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å hindre, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati5 og i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall6 anvendes i denne forordning. Henvisningen til rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål7 bør gjøres tydeligere.
 18. 18.
  Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør definisjonen av «vanndyr» som er fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr,8 anvendes i denne forordning. Samtidig bør virvelløse dyr som lever i vann, som ikke omfattes av nevnte definisjon og som ikke innebærer noen risiko for sykdomsoverføring, være omfattet av samme krav som vanndyr.
 19. 19.
  I rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall9 fastsettes vilkårene for utstedelse av tillatelse til drift av fyllplasser. I denne forordning bør det fastsettes at animalske biprodukter skal disponeres på fyllplasser som det er utstedt en slik tillatelse for.
 20. 20.
  Hovedansvaret for å utføre aktiviteter i henhold til denne forordning bør ligge hos de driftsansvarlige. Samtidig er det i allmennhetens interesse at risiko for folkehelsen og dyrehelsen hindres, noe som forutsetter at det finnes et system for innsamling og disponering som sikrer en sikker bruk eller sikker disponering av animalske biprodukter som ikke kan brukes, eller som ikke brukes av økonomiske grunner. Innsamlings- og disponeringssystemets omfang bør stå i forhold til den faktiske mengden av animalske biprodukter som oppstår i den enkelte medlemsstat. I samsvar med føre-var-prinsippet bør det også tas hensyn til behovet for utvidet disponeringskapasitet i tilfelle av større utbrudd av smittsomme sykdommer eller av midlertidig teknisk feil ved et eksisterende disponeringsanlegg. Medlemsstatene bør kunne samarbeide med hverandre og med tredjestater, forutsatt at bestemmelsene i denne forordning følges.
 21. 21.
  Det er viktig å fastsette et startpunkt i animalske biprodukters livssyklus som kravene i denne forordning får anvendelse fra. Når et produkt er blitt et animalsk biprodukt, bør det ikke komme inn i næringsmiddelkjeden igjen. Særlige vilkår gjelder for håndtering av visse råstoffer, for eksempel huder, som håndteres i virksomheter eller anlegg som samtidig inngår i både næringsmiddelkjeden og kjeden med animalske biprodukter. I slike tilfeller bør de nødvendige tiltak treffes ved hjelp av atskillelse for å redusere den mulige risikoen for næringsmiddelkjeden som kan oppstå på grunn av krysskontaminering. For andre virksomheter bør det fastsettes risikobaserte vilkår for å unngå krysskontaminering, særlig ved å skille kjeden med animalske biprodukter fra næringsmiddelkjeden.
 22. 22.
  Av hensyn til rettssikkerheten og en egnet overvåking av mulig risiko, bør det fastsettes et sluttpunkt i produksjonskjeden for produkter som ikke lenger har direkte betydning for tryggheten i fôrkjeden. For visse produkter som er omfattet av annet fellesskapsregelverk, bør et sluttpunkt fastsettes på produksjonsstadiet. Produkter som har nådd dette sluttpunktet, bør fritas fra kontroll i henhold til denne forordning. Særlig bør produkter etter sluttpunktet kunne bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning og kunne håndteres og transporteres av driftsansvarlige som ikke er blitt godkjent eller registrert i henhold til denne forordning.
 23. 23.
  Det bør imidlertid være mulig å endre dette sluttpunktet, særlig dersom ny risiko oppstår. Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 ble visse produkter unntatt fra forordningens krav, blant annet guano, visse huder som har vært behandlet på en bestemt måte, for eksempel med garving, og visse jakttrofeer. I gjennomføringstiltakene som skal vedtas i henhold til denne forordning for produkter som for eksempel produkter av bearbeidet fett og sluttprodukter fra produksjonen av biodiesel, bør det fastsettes lignende unntak på egnede vilkår.
 24. 24.
  For å sikre et høyt nivå for vern av folkehelsen og dyrehelsen bør medlemsstatene fortsette å treffe de nødvendige tiltak for å hindre at animalske biprodukter sendes fra områder eller anlegg som er omfattet av restriksjoner, særlig ved utbrudd av en sykdom oppført i rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris.10
 25. 25.
  Aktiviteter som berører animalske biprodukter og innebærer en betydelig risiko for folkehelsen og dyrehelsen, bør bare utføres i virksomheter eller anlegg som på forhånd er godkjent for slike aktiviteter av vedkommende myndighet. Dette vilkåret bør særlig gjelde for foredlingsvirksomheter eller -anlegg og andre virksomheter eller anlegg som håndterer eller lagrer animalske biprodukter som har direkte betydning for tryggheten i fôrkjeden. Det bør være tillatt å håndtere animalske biprodukter av flere enn én kategori ved samme virksomhet eller anlegg, forutsatt at krysskontaminering unngås. Det bør videre være tillatt å endre disse vilkårene dersom mengden av materialet som skal disponeres og bearbeides, øker på grunn av et større sykdomsutbrudd, forutsatt at det sikres at midlertidig bruk på slike endrede vilkår ikke fører til spredning av sykdomsrisiko.
 26. 26.
  Slike godkjenninger bør imidlertid ikke være nødvendig for virksomheter eller anlegg som bearbeider eller håndterer visse sikre materialer, for eksempel produkter som er så bearbeidet at de ikke lenger innebærer en risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Slike virksomheter eller anlegg bør registreres slik at det kan foretas offentlig kontroll av materialflyten og at sporbarheten sikres. Kravet om registrering bør gjelde også for driftsansvarlige som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter, med mindre de ikke lenger er gjenstand for kontroll ettersom det er fastsatt et sluttpunkt i kjeden.
 27. 27.
  Virksomheter eller anlegg bør godkjennes på grunnlag av opplysninger som er framlagt for vedkommende myndighet, og etter et besøk på stedet som viser at kravene i denne forordning til virksomhetens eller anleggets infrastruktur og utstyr vil bli oppfylt, slik at eventuell risiko for folkehelsen eller dyrehelsen som oppstår i denne prosessen, kan kontrolleres på egnet måte. Det bør være mulig å gi godkjenningen på visse vilkår slik at de driftsansvarlige kan bøte på eventuelle mangler før virksomheten eller anlegget får full godkjenning.
 28. 28.
  Det bør ikke kreves at virksomheter eller anlegg som utfører aktiviteter som allerede er godkjent i henhold til Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, skal godkjennes eller registreres i henhold til denne forordning, ettersom godkjenninger eller registreringer i henhold til dette fellesskapsregelverket allerede tar hensyn til målene i denne forordning. Virksomheter eller anlegg som har blitt godkjent eller registrert i henhold til hygieneregelverk, bør imidlertid være forpliktet til å oppfylle kravene i denne forordning og være gjenstand for offentlige kontroller som gjennomføres for å fastslå at kravene i denne forordning er oppfylt.
 29. 29.
  Animalske biprodukter og avledede produkter bør på grunnlag av risikovurderinger klassifiseres i tre kategorier ut fra hvilken grad av risiko de innebærer for folkehelsen og dyrehelsen. Animalske biprodukter og avledede produkter som innebærer høy risiko, bør bare brukes for formål utenfor fôrkjeden, men bruk av produkter som innebærer en lavere risiko, bør tillates under sikre forhold.
 30. 30.
  Vitenskapelige og teknologiske framskritt kan føre til utvikling av prosesser som fjerner eller reduserer risikoen for folkehelsen og dyrehelsen. Listene over animalske biprodukter i denne forordning bør kunne endres for å ta hensyn til slike framskritt. Før eventuelle endringer gjøres, og i samsvar med de allmenne prinsippene i Fellesskapets regelverk som har som mål å sikre et høyt nivå for vern av folkehelsen og dyrehelsen, bør en risikovurdering foretas av en egnet vitenskapelig institusjon, for eksempel EFSA, Det europeiske legemiddelkontor eller Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, avhengig av hvilken type animalsk biprodukt som skal vurderes. Det bør imidlertid være klart at når animalske biprodukter av ulike kategorier er blitt blandet, bør blandingen håndteres i samsvar med de standarder som er fastsatt for den delen av blandingen som tilhører kategorien med høyest risiko.
 31. 31.
  På grunn av den høye risikoen for folkehelsen, bør animalske biprodukter som innebærer en risiko for overførbar spongiform encefalopati (TSE), særlig ikke brukes som fôr. Denne restriksjonen skal også gjelde for ville dyr som kan spre smittsom sykdom. Restriksjonen med hensyn til fôring med animalske biprodukter som innebærer TSE-risiko, bør ikke berøre anvendelsen av bestemmelsene om fôring i forordning (EF) nr. 999/2001.
 32. 32.
  Animalske biprodukter fra forsøksdyr som definert i direktiv 86/609/EØF, bør også utelukkes fra bruk i fôr på grunn av den mulige risikoen som slike animalske biprodukter innebærer. Medlemsstatene kan imidlertid tillate bruk av animalske biprodukter fra dyr som har vært anvendt i forsøk for å prøve nye tilsetningsstoffer i fôrvarer, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.11
 33. 33.
  Bruk av visse stoffer og produkter er ulovlig i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse12 og rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold.13 I tillegg fastsettes i rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter14 ytterligere bestemmelser om kontroll av visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter. I direktiv 96/23/EF fastsettes også bestemmelser som får anvendelse når det er påvist en forekomst av restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som overstiger visse tillatte nivåer. For å sikre sammenheng i Fellesskapets regelverk bør produkter av animalsk opprinnelse der det påvises stoffer som er i strid med forordning (EØF) nr. 2377/90 og direktiv 96/22/EF og 96/23/EF, klassifiseres som kategori 1- eller 2-materiale, alt etter hvilken risiko de innebærer for næringsmiddel- og fôrkjeden.
 34. 34.
  Det bør ikke være nødvendig å disponere husdyrgjødsel og mage- og tarminnhold, forutsatt at egnet behandling sikrer at sykdom ikke overføres ved spredning på jord. Animalske biprodukter fra dyr som har dødd i driftsenheten og dyr som er avlivet for å utrydde sykdommer, bør ikke brukes i fôrkjeden. Denne restriksjonen bør også gjelde tillatt import av animalske biprodukter til Fellesskapet, dersom de ikke overholder Fellesskapets regelverk ved kontroll på Fellesskapets grensekontrollstasjon, og produkter som ikke oppfyller gjeldende krav ved kontroller foretatt i Fellesskapet. Manglende overholdelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler15 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning av og bruk av fôrvarer16 bør ikke føre til at produkter som framlegges for grensekontroll, utelukkes fra fôrkjeden.
 35. 35.
  Etter at forordning (EF) nr. 1774/2002 trådte i kraft, har den automatiske klassifiseringen av visse animalske biprodukter som kategori 2-materiale satt sterke begrensninger for deres bruksmuligheter, som ikke nødvendigvis står i forhold til den tilknyttede risikoen. Disse animalske biproduktene bør derfor omklassifiseres som kategori 3-materiale slik at de kan brukes fôr visse fôringsformål. Alle andre animalske biprodukter som ikke er oppført i noen av de tre kategoriene, bør fortsatt automatisk klassifiseres som kategori 2-materiale av forsiktighetshensyn, særlig for å styrke prinsippet om at slikt materiale generelt utelukkes fra fôrkjeden for andre produksjonsdyr enn pelsdyr.
 36. 36.
  Annet regelverk som har trådt i kraft etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,17 nærmere bestemt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene,18 forordning (EF) nr. 853/2004, og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene,19 som utfylles av forordning (EF) nr. 1774/2002, pålegger driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak hovedansvaret for å overholde fellesskapsregler som har som formål å verne folkehelsen og dyrehelsen. I henhold til dette regelverket bør driftsansvarlige som driver virksomhet som omfattes av denne forordning, også ha hovedansvaret for å sikre at forordningen overholdes. Denne forpliktelsen bør gjøres tydeligere, og det bør angis nærmere hvordan sporbarhet sikres, for eksempel gjennom atskilt innsamling og transport av animalske biprodukter. Eksisterende systemer som på annen måte sikrer sporbarhet for produkter som utelukkende er i omløp på nasjonalt plan, bør fortsatt anvendes dersom de gir tilsvarende opplysninger. Alt bør gjøres for å fremme bruk av elektronisk dokumentasjon og annen dokumentasjon i annen form enn på papir, forutsatt at full sporbarhet er sikret.
 37. 37.
  En ordning med egenkontroll er nødvendig for å sikre at kravene i denne forordning oppfylles i en virksomhet eller et anlegg. Ved offentlig kontroll bør vedkommende myndigheter ta hensyn til resultatene fra egenkontroller. Ved visse virksomheter eller anlegg bør egenkontroller foretas gjennom en ordning som bygger på prinsippene for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP). HACCP-prinsippene bør bygge på erfaringen med gjennomføringen av dem i henhold til Fellesskapets regelverk for næringsmiddel- og fôrvarehygiene. I denne forbindelse kan nasjonale retningslinjer for god praksis være nyttige for å lette den praktiske gjennomføringen av HACCP-prinsippene og av andre sider ved denne forordning.
 38. 38.
  Animalske biprodukter bør brukes bare dersom risikoen for folkehelsen og dyrehelsen reduseres under bearbeidingen og omsetningen av avledede produkter som er framstilt på grunnlag av animalske biprodukter. Dersom dette ikke er mulig, bør de animalske biproduktene disponeres under sikre forhold. Tilgjengelige bruksmuligheter for animalske biprodukter i de ulike kategoriene bør angis tydelig i samsvar med annet fellesskapsregelverk. Generelt bør bruksmulighetene for animalske biprodukter i en kategori med høyere risiko også gjelde for animalske biprodukter i en kategori med lavere risiko, med mindre særlige hensyn må tas på grunn av risikoen som er knyttet til visse animalske biprodukter.
 39. 39.
  Disponering av animalske biprodukter og avledede produkter bør skje i samsvar med miljølovgivning som gjelder deponering og avfallsforbrenning. For å sikre sammenheng skal avfallsforbrenning skje i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall.20 Samforbrenning av avfall - enten som gjenvinning eller disponering - omfattes av lignende vilkår for godkjenning og drift som avfallsforbrenning, særlig med hensyn til grenseverdier for utslipp til atmosfæren, utslipp av spillvann og restmengder, kontroll og overvåking samt krav til måling. Direkte samforbrenning, uten forutgående bearbeiding, av materialer i alle tre kategorier bør derfor tillates. I tillegg bør det innføres særlige bestemmelser om godkjenning av avfallsforbrenningsanlegg med lav og høy kapasitet.
 40. 40.
  Bruk av animalske biprodukter eller avledede produkter som brensel i forbrenningsprosessen bør være tillatt, og bør ikke anses som disponering. En slik bruk bør imidlertid skje på vilkår som sikrer vern av folkehelsen og dyrehelsen samt oppfyllelse av de relevante miljøstandarder.
 41. 41.
  Ved denne forordning bør det gis mulighet for å fastsette parametrer for bearbeidingsmetoder med hensyn til tid, temperatur og trykk for animalske biprodukter, særlig for metodene som nå kalles metode 2-7 i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.
 42. 42.
  Skall fra skalldyr der bløtvev eller kjøtt er fjernet, bør ikke være omfattet av denne forordning. På grunn av varierende praksis i Fellesskapet med hensyn til fjerning av slikt bløtvev eller kjøtt fra skall, bør det være mulig å bruke skall dersom ikke alt bløtvev eller kjøtt er fjernet, forutsatt at slik bruk ikke innebærer noen risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Nasjonale retningslinjer for god praksis vil kunne bidra til å spre kunnskap om egnede vilkår for slik bruk.
 43. 43.
  Ettersom slike produkter innebærer en begrenset risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, bør vedkommende myndighet kunne tillate bearbeiding og spredning på jord av biodynamiske preparater på grunnlag av kategori 2- og 3-materiale, som nevnt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.21
 44. 44.
  Ny teknologi under utvikling tilbyr gunstige metoder for energiproduksjon på grunnlag av animalske biprodukter eller for sikker disponering av slike produkter. Sikker disponering kan skje gjennom en kombinasjon av metoder for sikker inneslutting av animalske biprodukter på stedet og vedtatte metoder for disponering, gjennom en kombinasjon av godkjente prosessparametrer og nye standarder som er vurdert og anses som gunstige. For å ta hensyn til de vitenskapelige og teknologiske framskritt i denne forbindelse, bør slik teknologi godkjennes som alternativ metode for disponering eller bruk av animalske biprodukter i hele Fellesskapet. Dersom en enkeltperson har utviklet en teknologisk prosess, bør en søknad som er kontrollert av vedkommende myndighet undersøkes av EFSA før godkjenning gis, for å sikre at det foretas en vurdering av muligheten for å redusere risikoen under prosessen samt for å sikre ivaretakelse av enkeltpersoners rettigheter, herunder fortrolig behandling av forretningsopplysninger. For å gi søkerne råd bør det vedtas et standardformat for søknaden. Ettersom dette dokumentet bare skal være veiledende, bør det vedtas i samsvar med framgangsmåten med rådgivende komité i samarbeid med EFSA.
 45. 45.
  Det er hensiktsmessig å presisere hvilke krav som gjelder for omsetning av animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på bruk som fôr, og for omsetning av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for å sikre vern av næringsmiddel- og fôrkjeden. Bare kategori 3-materiale bør brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr. Gjødsel framstilt på grunnlag av animalske biprodukter kan påvirke tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden. Når gjødsel er framstilt av kjøttbeinmel framstilt av kategori 2-materiale eller av bearbeidet animalsk protein, bør det tilsettes en bestanddel, for eksempel et uorganisk eller ufordøyelig stoff, for å hindre at det brukes direkte som fôr. En slik tilsetning bør ikke kreves dersom produktenes sammensetning eller emballasje, særlig for produkter som skal brukes av sluttforbruker, hindrer at produktet feilaktig brukes som fôr. Når bestanddelene fastsettes, bør det tas hensyn til ulike forhold knyttet til klimaet og jorden samt formålet med å bruke bestemte typer gjødsel.
 46. 46.
  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1523/2007 av 11. desember 2007 om forbud mot markedsføring i og innførsel til og utførsel fra Fellesskapet av skinn fra hunder og katter samt produkter fra slike22 ble det fastsatt et generelt forbud mot markedsføring og innførsel og utførsel av skinn fra katter og hunder samt produkter fra slike. Dette forbudet bør imidlertid ikke påvirke forpliktelsen i henhold til denne forordning til å disponere animalske biprodukter fra katter og hunder, herunder skinn.
 47. 47.
  For å fremme vitenskap, forskning og kunstnerisk virksomhet kan det være nødvendig å bruke animalske biprodukter eller avledede produkter av alle kategorier, og iblant i mindre mengder enn det som er i handel. For å gjøre det lettere å importere og bruke slike animalske biprodukter eller avledede produkter bør vedkommende myndighet kunne fastsette vilkårene for slike aktiviteter i hvert enkelt tilfelle. Det bør fastsettes harmoniserte vilkår for tilfeller der det kreves tiltak på fellesskapsplan.
 48. 48.
  Forordning (EF) nr. 1774/2002 inneholder nærmere bestemmelser som gjennom unntak tillater at dyr i zoologiske hager fôres med kategori 2- og 3-materiale. Lignende bestemmelser bør fastsettes i denne forordning, og fôring med visse typer kategori 1-materiale bør tillates og utfylles med muligheten for å fastsette nærmere bestemmelser om kontroll av all eventuell risiko som oppstår for folkehelsen eller dyrehelsen.
 49. 49.
  I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det tillatt å fôre truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å fremme biologisk mangfold. En slik fôringsrutine er et egnet redskap i bevaringen av slike arter, og bør fortsatt være tillatt i henhold til denne forordning, i samsvar med vilkår som fastsettes for å hindre spredning av sykdom. Samtidig bør det i gjennomføringstiltakene fastsettes helsevilkår som gjør det mulig å bruke slikt kategori 1-materiale som fôr i ordninger med ekstensivt beite, og som fôr til andre kjøttetende arter, for eksempel bjørner og ulver. Det er viktig at slike helsevilkår utformes idet det tas hensyn til de berørte artenes naturlige forbruksmønster og til Fellesskapets mål om å fremme biologisk mangfold, som nevnt i Kommisjonens melding av 22. mai 2006 med tittelen «Å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 - og deretter».
 50. 50.
  Nedgraving og avfallsforbrenning av animalske biprodukter, særlig av døde dyr, kan være berettiget i visse situasjoner, særlig i fjerntliggende områder eller ved sykdomsbekjempelse der det kreves rask disponering av dyr som er blitt avlivet for å bekjempe utbrudd av alvorlig smittsom sykdom. Særlig bør disponering på stedet være tillatt under særlige omstendigheter, ettersom den tilgjengelige destruksjons- eller avfallsforbrenningskapasiteten i en region eller en medlemsstat ellers vil kunne være en begrensende faktor ved bekjempelse av en sykdom.
 51. 51.
  Det nåværende unntaket for nedgraving og avfallsforbrenning av animalske biprodukter bør utvides til områder som i praksis er utilgjengelige eller som utgjør en risiko for helsen og sikkerheten til personalet som foretar innsamling. Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 1774/2002 og fra naturkatastrofer som skogbranner og oversvømmelser i visse medlemsstater har vist at disponering i form av nedgraving og avfallsforbrenning på stedet kan være berettiget for å sikre rask disponering av dyr og for å hindre spredning av sykdomsrisiko. Den samlede størrelsen på områder med status som fjerntliggende i en medlemsstat bør på grunnlag av erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 999/2001 begrenses for å sikre oppfyllelse av den allmenne forpliktelsen til å ha et egnet disponeringssystem som er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.
 52. 52.
  Visse virksomheter eller anlegg som håndterer bare små mengder av animalske biprodukter som ikke utgjør en risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, bør under offentlig tilsyn være tillatt for å disponere slike biprodukter på andre måter enn ved disponering i henhold til denne forordning. Kriteriene for slike ekstraordinære omstendigheter bør imidlertid fastsettes på fellesskapsplan for å sikre at de anvendes på en ensartet måte ut fra den faktiske situasjonen i visse sektorer samt tilgangen til andre disponeringssystemer i visse medlemsstater.
 53. 53.
  Hvilke tiltak som kan treffes av vedkommende myndighet bør fastsettes av hensyn til rettssikkerheten, særlig i forbindelse med midlertidig innstilling av eller permanent driftsforbud eller innføring av vilkår for å sikre at denne forordning anvendes på riktig måte. Disse offentlige kontrollene bør gjennomføres innenfor rammen av flerårige kontrollplaner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.23
 54. 54.
  For å sikre at medlemsstatene kan kontrollere mengden av materiale som innføres til deres territorium for å bli disponert, bør vedkommende myndigheter tillate mottakelse av slikt materiale på sitt territorium.
 55. 55.
  Trykksterilisering og utfyllende vilkår for transport kan innføres for å sikre risikokontroll. For å sikre sporbarhet og samarbeid mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene som kontrollerer sending av animalske biprodukter eller avledede produkter, bør TRACES-systemet, som ble innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF,24 anvendes for å innhente opplysninger om sending av kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett framstilt av kategori 1- og 2-materiale, og animalsk protein framstilt av kategori 3-materiale. For materiale som vanligvis sendes i små mengder for å brukes i forbindelse med forskning, utdanning, kunst eller diagnostikk, bør det fastsettes særlige vilkår for å gjøre forflytning av slikt materiale innenfor Fellesskapet lettere. Bilaterale avtaler som gjør det lettere å kontrollere materiale som flyttes mellom medlemsstater som har felles grense, bør være tillatt under særlige omstendigheter.
 56. 56.
  For å gjøre det lettere å transportere forsendelser gjennom tredjestater som grenser til flere enn én medlemsstat, bør det innføres en særlig ordning for sending av forsendelser fra en medlemsstats territorium til en annen gjennom en tredjestats territorium, for å sikre særlig at forsendelser som kommer tilbake til Fellesskapets territorium, gjennomgår veterinærkontroll i samsvar med rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked.25
 57. 57.
  For å sikre sammenheng i Fellesskapets regelverk er det nødvendig å redegjøre for forholdet mellom bestemmelsene i denne forordning og i Fellesskapets regelverk om avfall. Det bør særlig sikres sammenheng med forbudene mot eksport av avfall som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om transport av avfall.26 For å hindre mulige skadevirkninger for miljøet, bør det være forbudt å eksportere animalske biprodukter og avledede produkter med sikte på disponering ved avfallsforbrenning og på en fyllplass. Eksport av animalske biprodukter og avledede produkter for bruk i et biogass- eller komposteringsanlegg i en tredjestat bør også hindres dersom tredjestaten ikke er medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), for å hindre mulige negative miljøvirkninger og risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Ved anvendelse av bestemmelsene om unntak fra eksportforbudet er Kommisjonen forpliktet til fullt ut å overholde Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av og disponering av farlig avfall, som ble inngått på vegne av Fellesskapet ved rådsbeslutning 93/98/EØF,27 og endringen av denne konvensjonen som fastsatt i partskonferansens vedtak III/1, som ble godkjent på vegne av Fellesskapet ved rådsbeslutning 97/640/EF28 og gjennomført ved forordning (EF) nr. 1013/2006.
 58. 58.
  Videre bør det sikres at animalske biprodukter som er blandet eller forurenset med farlig avfall som er oppført i kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall,29 utelukkende importeres, eksporteres eller sendes mellom medlemsstatene i samsvar med forordning (EF) nr. 1013/2006. Det er også nødvendig å fastsette bestemmelser om sending av slikt materiale innenfor en medlemsstat.
 59. 59.
  Kommisjonen bør kunne gjennomføre kontroller i medlemsstatene. Fellesskapskontroller i tredjestater bør gjennomføres i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004.
 60. 60.
  Import av animalske biprodukter og avledede produkter til Fellesskapet og transitt av slikt materiale bør skje i samsvar med bestemmelser som er minst like strenge som dem som anvendes i Fellesskapet. Alternativt kan bestemmelsene om animalske biprodukter og avledede produkter som gjelder i tredjestater, anerkjennes som likeverdige med bestemmelsene som er fastsatt i Fellesskapets regelverk. På grunn av den mulige risikoen som er knyttet til produkter beregnet på bruk utenfor fôrkjeden, bør det anvendes et begrenset sett med importbestemmelser for produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden.
 61. 61.
  Fellesskapets regler for framstilling av avledede produkter beregnet på bruk i kosmetiske produkter, legemidler eller medisinsk utstyr utgjør et omfattende regelverk for omsetning av slike produkter: Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter,30 europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler,31 europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater,32 rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare medisinske innretninger,33 rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr,34 og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk35 (særdirektivene). Særdirektivene om kosmetiske produkter og medisinsk utstyr inneholder imidlertid ingen bestemmelser om vern mot risiko for dyrehelsen. I slike tilfeller bør denne forordning få anvendelse på slik risiko, og det bør kunne treffes vernetiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002.
 62. 62.
  Animalske biprodukter eller avledede produkter som leveres som materiale eller ingredienser til framstilling av slike avledede produkter, bør også være omfattet av kravene i særdirektivene i det omfang de inneholder bestemmelser om kontroll av risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Nevnte særdirektiver inneholder allerede bestemmelser om utgangsmateriale av animalsk opprinnelse som kan brukes til framstilling av de nevnte avledede produktene, og fastsetter visse vilkår for å sikre vern av folkehelsen og dyrehelsen. I henhold til direktiv 76/768/EØF skal kategori 1- og 2-materiale ikke brukes som bestanddel i kosmetiske produkter, og produsentene forpliktes til å anvende god framstillingspraksis. Ved kommisjonsdirektiv 2003/32/EF36 innføres nærmere spesifikasjoner med hensyn til medisinsk utstyr som er framstilt av vev av animalsk opprinnelse.
 63. 63.
  Dersom disse vilkårene ennå ikke er fastsatt i særdirektivene eller dersom de ikke omfatter visse typer risiko for folkehelsen og dyrehelsen, bør imidlertid denne forordning få anvendelse, og det bør kunne treffes vernetiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002.
 64. 64.
  Visse avledede produkter kommer ikke inn i fôrkjeden eller spres ikke på jord som er dekket med gress eller andre fôrvekster som beites av eller brukes som fôrvarer til produksjonsdyr. Slike avledede produkter omfatter produkter til teknisk bruk, for eksempel behandlede huder til lærproduksjon, bearbeidet ull til tekstilindustrien, beinprodukter til lim og bearbeidet materiale til bruk i fôr til kjæledyr. Driftsansvarlige bør få omsette slike produkter, forutsatt at de enten er framstilt av råstoff som ikke krever behandling, eller at behandlingen eller sluttbruken av det behandlede materialet sikrer tilfredsstillende risikokontroll.
 65. 65.
  I en rekke medlemsstater er det påvist manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1774/2002. I tillegg til streng håndheving av disse bestemmelsene er det derfor også behov for strafferettslige og andre sanksjoner overfor driftsansvarlige som ikke overholder disse bestemmelsene. Det er derfor nødvendig at medlemsstatene fastsetter regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning.
 66. 66.
  Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette hygieneregler og dyrehelseregler for animalske biprodukter og avledede produkter for å hindre og redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge av disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet.
 67. 67.
  For å styrke rettssikkerheten og i lys av Kommisjonens allmenne mål om å forenkle Fellesskapets regelverk, bør et sammenhengende regelverk fastsettes i denne forordning, idet det tas hensyn til bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1774/2002 samt de erfaringer og framskritt som er gjort siden nevnte forordning trådte i kraft. Forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor oppheves og erstattes av denne forordning.
 68. 68.
  Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.37
 69. 69.
  For å sikre sammenheng og klarhet i Fellesskapets regelverk bør de tekniske bestemmelsene om særskilte aktiviteter som gjelder animalske biprodukter, som nå er fastsatt i vedleggene til forordning (EF) nr. 1774/2002 og i gjennomføringstiltak som er vedtatt av Kommisjonen på grunnlag av nevnte forordning,38 fastsettes i særskilte gjennomføringsrettsakter. Det bør gjennomføres samråd med og opplysningsarbeid overfor forbrukere og sosioøkonomiske kretser som berøres av spørsmål knyttet til denne forordning, i samsvar med kommisjonsbeslutning 2004/613/EF av 6. august 2004 om opprettelse av en rådgivende gruppe for næringsmiddelkjeden, dyrehelse og plantehelse.39
 70. 70.
  Kommisjonen bør særlig tildeles myndighet til å vedta bestemmelser som endrer sluttpunktet i produksjonskjeden for visse avledede produkter og fastsetter et slikt sluttpunkt for visse andre avledede produkter, bestemmelser om alvorlige smittsomme sykdommer som innebærer at animalske biprodukter og avledede produkter ikke bør få sendes dersom disse sykdommene forekommer, og/eller vilkår for sending av slike produkter, tiltak som endrer klassifiseringen av animalske biprodukter og avledede produkter, tiltak for å begrense bruk og disponering av avledede produkter, tiltak som fastsetter vilkår for anvendelsen av visse unntak med hensyn til bruk, innsamling og disponering av animalske biprodukter og avledede produkter samt tiltak for godkjenning eller avvisning av en bestemt alternativ metode for bruk og disponering av animalske biprodukter og avledede produkter.
 71. 71.
  I tillegg bør Kommisjonen tildeles myndighet til å vedta nærmere bestemmelser om innsamling og transport av animalske biprodukter og avledede produkter, krav til infrastruktur, utstyr og hygiene for virksomheter eller anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter, vilkår for og tekniske krav til håndtering av animalske biprodukter og avledede produkter, herunder hvilken dokumentasjon som skal framlegges med sikte på validering av slik behandling, vilkår for omsetning av animalske biprodukter og avledede produkter, krav knyttet til sikker sporing, sikker behandling og sikker sluttbruk, vilkår for import, transitt og eksport av animalske biprodukter og avledede produkter, nærmere bestemmelser om hvordan offentlige kontroller skal gjennomføres, herunder bestemmelser om referansemetodene for mikrobiologiske analyser samt vilkår for kontroll av sending av visse animalske biprodukter og avledede produkter mellom medlemsstatene. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant annet ved å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, må de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
 72. 72.
  Av effektivitetshensyn bør de fristene som vanligvis gjelder for framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, forkortes i forbindelse med vedtakelsen av tiltak for fastsettelse av vilkår for sending av animalske biprodukter fra driftsenheter, anlegg eller områder som er omfattet av restriksjoner. I hastetilfeller er det nødvendig å anvende framgangsmåten for hastebehandling i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å vedta tiltak som endrer sluttpunktet i produksjonskjeden for visse produkter,
VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 EUT C 100 av 30.4.2009, s. 133.
2 Europaparlamentsuttalelse av 24. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. september 2009.
3 EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
4 EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
5 EFT L 147 av 31.5.2002, s. 1.
6 EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
7 EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
8 EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
9 EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
10 EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69.
11 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
12 EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
13 EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3.
14 EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.
15 EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
16 EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.
17 EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
18 EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
19 EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1.
20 EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
21 EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1.
22 EUT L 343 av 27.12.2007, s. 1.
23 EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
24 EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.
25 EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
26 EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.
27 EFT L 39 av 16.2.1993, s. 1.
28 EFT L 272 av 4.10.1997, s. 45.
29 EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
30 EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
31 EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
32 EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
33 EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
34 EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
35 EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.
36 EUT L 105 av 26.4.2003, s. 18.
37 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
38 Forordning (EF) nr. 811/2003 med hensyn til forbudet mot resirkulering innenfor samme art når det gjelder fisk, nedgraving og forbrenning av animalske biprodukter som avfall (EUT L 117 av 13.5.2003, s. 14), vedtak 2003/322/EF om fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale (EUT L 117 av 13.5.2003, s. 32), vedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr (EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37), forordning (EF) nr. 92/2005 om framgangsmåten for disponering eller bruk (EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27), forordning (EF) nr. 181/2006 om andre former for organisk gjødsel og jordforbedringsmidler enn husdyrgjødsel (EUT L 29 av 2.2.2006, s. 31), forordning (EF) nr. 1192/2006 om lister over godkjente anlegg (EUT L 215 av 5.8.2006, s. 10), forordning (EF) nr. 2007/2006 om import og transitt av visse halvfabrikater framstilt av kategori 3-materiale (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 98).
39 EUT L 275 av 25.8.2004, s. 17.

KAPITTEL I
Felles bestemmelser

Avsnitt 1
Formål, virkeområde og definisjoner

Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes bestemmelser om folkehelsen og dyrehelsen i forbindelse med animalske biprodukter og avledede produkter, for å hindre og redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge av disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på
 1. a.
  animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum i henhold til Fellesskapets regelverk, og
 2. b.
  følgende produkter som ifølge en beslutning tatt av en driftsansvarlig, som ikke kan endres, er beregnet på andre formål enn konsum:
  1. i.
   produkter av animalsk opprinnelse som i henhold til Fellesskapets regelverk kan være beregnet på konsum,
  2. ii.
   råstoffer til framstilling av produkter av animalsk opprinnelse.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende animalske biprodukter:
 1. a.
  hele kropper eller deler av ville dyr, med unntak av viltlevende vilt, som ikke mistenkes for å være angrepet eller påvirket av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, med unntak av vanndyr som fanges for kommersielle formål,
 2. b.
  hele kropper eller deler av viltlevende vilt som ikke er samlet inn etter felling i samsvar med god jaktpraksis, med forbehold for forordning (EF) nr. 853/2004,
 3. c.
  animalske biprodukter fra viltlevende vilt og fra kjøtt fra viltlevende vilt nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav e) i forordning (EF) nr. 853/2004,
 4. d.
  oocytter, embryoer og sæd beregnet på avlsformål,
 5. e.
  rå melk, råmelk og avledede produkter som framskaffes, oppbevares, disponeres eller brukes ved opprinnelsesenheten,
 6. f.
  skall fra skalldyr der bløtvev eller kjøtt er fjernet,
 7. g.
  kjøkken- og matavfall, unntatt når 13
  1. i.
   det kommer fra transportmidler i internasjonal trafikk,
  2. ii.
   det skal brukes som fôr,
  3. iii.
   det er beregnet på bearbeiding med trykksterilisering, på bearbeiding med metoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b) eller på omdanning til biogass eller kompostering,
 8. h.
  uten at det påvirker Fellesskapets miljøregelverk, materiale fra fartøyer som overholder bestemmelsene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, som oppstår i forbindelse med deres fangstvirksomhet og disponeres i havet, med unntak av materiale som oppstår ved rensing om bord av fisk som viser tegn på sykdom, herunder parasitter, som kan overføres til mennesker,
 9. i.
  rått fôr til kjæledyr fra detaljforretninger der oppdeling og lagring utelukkende forekommer med henblikk på direktesalg til forbrukeren på stedet,
 10. j.
  rått fôr til kjæledyr fra dyr som er slaktet på opprinnelsesenheten for forbruk i privat husholdning, og
 11. k.
  ekskrementer og urin, med unntak av gjødsel og umineralisert guano.
3. Denne forordning berører ikke Fellesskapets veterinærregelverk som har som formål å bekjempe og utrydde visse sykdommer.
Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med
 1. 1.
  «animalske biprodukter» hele kropper eller deler av dyr, produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter fra dyr, som ikke er beregnet på konsum, herunder oocytter, embryoer og sæd,
 2. 2.
  «avledede produkter» produkter som er framstilt ved en eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i bearbeidingen av animalske biprodukter,
 3. 3.
  «produkter av animalsk opprinnelse» produkter av animalsk opprinnelse som definert i nr. 8.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004,
 4. 4.
  «skrott» skrott som definert i nr. 9.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004,
 5. 5.
  «dyr» virvelløse dyr eller virveldyr,
 6. 6.
  «produksjonsdyr»
  1. a.
   alle dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes av mennesker og som brukes i produksjonen av næringsmidler, ull, pels, fjør, huder og skinn eller alle andre produkter fra dyr eller for andre landbruksformål,
  2. b.
   dyr av hestefamilien,
 7. 7.
  «vilt dyr» alle dyr som ikke holdes av mennesker,
 8. 8.
  «kjæledyr» alle dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer og holder, for andre formål enn konsum og oppdrett,
 9. 9.
  «vanndyr» vanndyr som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF,
M2
10. «vedkommende myndighet» vedkommende myndigheter som definert i artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625.*
M2
 1. 11.
  «driftsansvarlig» den fysiske eller juridiske personen som har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et avledet produkt, herunder transportører, forhandlere og brukere,
 2. 12.
  «bruker» den fysiske eller juridiske personen som bruker animalske biprodukter og avledede produkter for særlige fôringsformål, for forskningsformål eller for andre særskilte formål,
 3. 13.
  «virksomhet» eller «anlegg» ethvert sted der det utøves en aktivitet som omfatter håndtering av animalske biprodukter eller avledede produkter, med unntak av fiskefartøyer,
 4. 14.
  «bringe i omsetning» enhver virksomhet som har som formål å selge animalske biprodukter eller avledede produkter til en tredjemann i Fellesskapet, eller enhver annen form for levering mot betaling eller kostnadsfritt til en slik tredjemann, eller lagring med sikte på levering til en slik tredjemann,
M2
 1. 15.
  «transitt» transitt som definert i artikkel 3 nr. 44 i forordning (EU) 2017/625.
M2
 1. 16.
  «eksport» forflytning fra Fellesskapet til en tredjestat,
 2. 17.
  «overførbar spongiform encefalopati (TSE)» alle typer spongiform encefalopati som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 999/2001,
 3. 18.
  «spesifisert risikomateriale» spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001,
 4. 19.
  «trykksterilisering» bearbeiding av animalske biprodukter etter at partikkelstørrelsen er redusert til høyst 50 mm ved oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd ved et absolutt trykk på minst 3 bar,
 5. 20.
  «husdyrgjødsel» alle ekskrementer og/eller urin fra andre produksjonsdyr enn oppdrettsfisk, med eller uten strø,
 6. 21.
  «godkjent fyllplass» en fyllplass som er omfattet av en tillatelse utstedt i henhold til direktiv 1999/31/EF,
 7. 22.
  «organisk gjødsel» og «jordforbedringsmidler» materiale av animalsk opprinnelse som enten sammen eller hver for seg brukes til å opprettholde eller bedre plantenes næringsopptak og jordbunnens fysiske og kjemiske egenskaper og dens biologiske aktivitet; disse materialene kan bestå av husdyrgjødsel, umineralisert guano, mage- og tarminnhold, kompost og råtnerester,
 8. 23.
  «fjerntliggende områder» områder der dyrebestanden er så liten og disponeringsvirksomhetene eller -anleggene er så langt unna, at de nødvendige ordningene for å samle inn og transportere animalske biprodukter ville være uforholdsmessig tyngende i forhold til disponering lokalt,
 9. 24.
  «næringsmidler» næringsmidler som definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002,
 10. 25.
  «fôr» eller «fôrvarer» fôr eller fôrvarer som definert i artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 178/2002,
 11. 26.
  «sentrifuge- eller separatorslam» materiale innsamlet som et biprodukt etter rensing av rå melk og separering av skummet melk og fløte fra rå melk,
 12. 27.
  «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF.
M2
M2

Avsnitt 2
Forpliktelser

Artikkel 4
Startpunktet i produksjonskjeden og forpliktelser
1. Driftsledere skal når de framstiller animalske biprodukter eller avledede produkter som omfattes av denne forordning, umiddelbart identifisere produktene og sikre at de håndteres i samsvar med denne forordning (startpunkt).
2. Driftsansvarlige skal i foretak som er under deres kontroll, sikre at de krav i denne forordning som er relevante for deres aktiviteter, er oppfylt for animalske biprodukter og avledede produkter i alle ledd i kjeden av innsamling, transport, håndtering, behandling, omdanning, bearbeiding, lagring, omsetning, distribusjon, bruk og disponering.
3. Medlemsstatene skal overvåke og kontrollere at de relevante kravene i denne forordning er oppfylt av driftsansvarlige i hele kjeden av animalske biprodukter og avledede produkter som nevnt i nr. 2. For dette formål skal de opprettholde et system med offentlige kontroller i samsvar med relevante fellesskapsregler.
4. Medlemsstatene skal sikre at det er opprettet et egnet system på deres territorium som sikrer at animalske biprodukter
 1. a.
  innsamles, identifiseres og transporteres uten unødig opphold, og
 2. b.
  håndteres, brukes eller disponeres i samsvar med denne forordning.
5. Medlemsstatene kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 4 i samarbeid med andre medlemsstater eller tredjestater.
Artikkel 5
Sluttpunktet i produksjonskjeden
1. Avledede produkter nevnt i artikkel 33 som har nådd det leddet i produksjonen som kreves i de fellesskapsreglene som er omhandlet i nevnte artikkel, skal anses å ha nådd sluttpunktet i produksjonskjeden, der de ikke lenger skal være omfattet av kravene i denne forordning.
Disse avledede produktene kan deretter bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning, og skal ikke lenger være gjenstand for offentlige kontroller i henhold til denne forordning.
Sluttpunktet i produksjonskjeden kan endres
 1. a.
  for produkter nevnt i artikkel 33 bokstav a)-d), dersom det er risiko for dyrehelsen,
 2. b.
  for produkter nevnt i artikkel 33 bokstav e) og f), dersom det er risiko for folkehelsen eller dyrehelsen.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 6.
2. For avledede produkter nevnt i artikkel 35 og 36 som ikke lenger utgjør en betydelig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, kan det fastsettes et sluttpunkt i produksjonskjeden, der de ikke lenger skal være omfattet av kravene i denne forordning.
Disse avledede produktene kan deretter bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning, og skal ikke lenger være gjenstand for offentlige kontroller i henhold til denne forordning.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 5.
3. Dersom det oppstår risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, får artikkel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002 om nødtiltak tilsvarende anvendelse på de avledede produktene nevnt i artikkel 33 og 36 i denne forordning.

Avsnitt 3
Dyrehelserestriksjoner

Artikkel 6
Alminnelige dyrehelsehelserestriksjoner
1. Animalske biprodukter og avledede produkter fra mottakelige arter skal ikke sendes fra driftsenheter, virksomheter, anlegg eller områder som er underlagt restriksjoner
 1. a.
  i henhold til Fellesskapets veterinærregelverk, eller
 2. b.
  på grunn av forekomst av en alvorlig smittsom sykdom som er
  1. i.
  2. ii.
   fastsatt i samsvar med annet ledd.
Tiltakene nevnt i første ledd bokstav b) ii), som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse når animalske biprodukter og avledede produkter sendes på vilkår som hindrer spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 5.

Avsnitt 4
Klassifisering

Artikkel 7
Klassifisering av animalske biprodukter og avledede produkter
1. Animalske biprodukter skal inndeles i særskilte kategorier som gjenspeiler det nivået av risiko for folkehelsen og dyrehelsen som disse animalske biproduktene innebærer, i samsvar med listene i artikkel 8-10.
2. Avledede produkter skal være omfattet av bestemmelsene om den særskilte kategorien av animalske biprodukter som de er framstilt av, med mindre noe annet er angitt i denne forordning eller i gjennomføringstiltak for denne forordning, der det kan fastsettes nærmere vilkår for når avledede produkter ikke skal være omfattet av de reglene som er vedtatt av Kommisjonen.
3. Artikkel 8-10 kan endres for å ta hensyn til vitenskapelige framskritt når det gjelder vurderingen av risikonivået, forutsatt at framskrittene kan påvises på grunnlag av en risikovurdering foretatt av en egnet vitenskapelig institusjon. Imidlertid kan ingen animalske biprodukter som er oppført i nevnte artikler, fjernes fra listene; det kan bare gjøres endring i klassifiseringen eller tilføyes produkter.
4. Tiltakene nevnt i nr. 2 og 3, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning, blant annet ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Artikkel 8
Kategori 1-materiale
Kategori 1-materiale skal omfatte følgende animalske biprodukter:
 1. a.
  hele kropper og alle kroppsdeler, herunder huder og skinn, fra følgende dyr:
  1. i.
   dyr som er mistenkt for å være angrepet av TSE i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, eller som forekomst av TSE er offisielt bekreftet hos,
  2. ii.
   dyr som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde TSE,
  3. iii.
   andre dyr enn produksjonsdyr og ville dyr, herunder særlig kjæledyr, dyr i zoologisk hage og sirkusdyr,
   M1
  4. iv.
   dyr som benyttes i et eller flere forsøk som definert i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål,1 i tilfeller der vedkommende myndighet beslutter at slike dyr eller kroppsdeler kan utgjøre en alvorlig helserisiko for mennesker eller for andre dyr, som et resultat av et slikt eller slike forsøk, men uten at det berører artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003,
   M1
  5. v.
   ville dyr som er mistenkt for å være angrepet av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,
 2. b.
  følgende materiale:
  1. i.
   spesifisert risikomateriale,
  2. ii.
   hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale ved disponeringstidspunktet,
 3. c.
  animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,
 4. d.
  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at disse restmengdene overskrider det tillatte nivået i henhold til Fellesskapets regelverk eller, dersom Fellesskapet mangler regelverk på dette området, nasjonal lovgivning,
 5. e.
  animalske biprodukter som er samlet inn under behandling av spillvann som fastsatt i kravene i gjennomføringsregler vedtatt i henhold til artikkel 27 første ledd bokstav c):
  1. i.
   fra virksomheter eller anlegg som bearbeider kategori 1-materiale, eller
  2. ii.
   fra andre virksomheter eller anlegg der spesifisert risikomateriale fjernes,
 6. f.
  kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk, og
 7. g.
  blandinger av kategori 1-materiale og enten kategori 2- eller kategori 3-materiale eller begge deler.
Artikkel 9
Kategori 2-materiale
Kategori 2-materiale skal omfatte følgende animalske biprodukter:
 1. a.
  husdyrgjødsel, umineralisert guano og mage- og tarminnhold,
 2. b.
  animalske biprodukter som er samlet inn under behandling av spillvann som fastsatt i kravene i gjennomføringsregler vedtatt i henhold til artikkel 27 første ledd bokstav c):
  1. i.
   fra virksomheter eller anlegg som bearbeider kategori 2-materiale, eller
  2. ii.
   fra andre slakterier enn dem som omfattes av artikkel 8 bokstav e),
 3. c.
  animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som overskrider de tillatte nivåene som nevnt i artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,
 4. d.
  produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av fremmedlegemer i disse produktene,
 5. e.
  produkter av animalsk opprinnelse unntatt kategori 1-materiale, som
  1. i.
   importeres eller innføres fra en tredjestat og ikke oppfyller bestemmelsene i Fellesskapets veterinærregelverk om import eller innføring til Fellesskapet, med mindre Fellesskapets regelverk tillater at de importeres eller innføres underlagt visse restriksjoner, eller at de sendes tilbake til tredjestaten, eller
  2. ii.
   sendes til en annen medlemsstat og ikke oppfyller kravene som er fastsatt eller godkjent i Fellesskapets regelverk, med mindre de sendes tilbake med tillatelse fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten,
 6. f.
  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 eller 10,
  1. i.
   som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom,
  2. ii.
   fostre,
  3. iii.
   oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på avlsformål, og
  4. iv.
   fjørfe som er døde i egget,
 7. g.
  blandinger av kategori 2- og kategori 3-materiale,
 8. h.
  animalske biprodukter som ikke består av kategori 1- eller kategori 3-materiale.
Artikkel 10
Kategori 3-materiale
Kategori 3-materiale skal omfatte følgende animalske biprodukter:
 1. a.
  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, og som i henhold til Fellesskapets regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,
 2. b.
  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med sikte på konsum etter en ante mortem-kontroll, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Fellesskapets lovgivning:
  1. i.
   skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i henhold til Fellesskapets regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,
  2. ii.
   fjørfehoder,
  3. iii.
   huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, av
   • -
    andre dyr enn drøvtyggere som må undersøkes for TSE, og
   • -
    drøvtyggere som er blitt undersøkt med negativt resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001,
  4. iv.
   grisebuster,
  5. v.
   fjør,
 3. c.
  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,
 4. d.
  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, fra følgende dyr som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge av en kontroll ante-mortem i samsvar med Fellesskapets regelverk:
  1. i.
   andre dyr enn drøvtyggere som må undersøkes for TSE, og
  2. ii.
   drøvtyggere som er blitt undersøkt med negativt resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001,
 5. e.
  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,
 6. f.
  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker og dyr,
 7. g.
  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker og dyr,
 8. h.
  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,
 9. i.
  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,
 10. j.
  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til konsum,
 11. k.
  følgende materiale fra dyr som ikke viser tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom dette materialet,
  1. i.
   skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt,
  2. ii.
   følgende materiale fra landdyr:
   • -
    biprodukter fra klekkerier,
   • -
    egg,
   • -
    biprodukter av egg, herunder eggeskall,
  3. iii.
   daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,
 12. l.
  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,
 13. m.
  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)-v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g),
 14. n.
  huder og skinn, hover og klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr, unntatt dyr nevnt i denne artikkel bokstav b), som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,
 15. o.
  fettvev fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som kan overføres gjennom dette materialet til mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge av en kontroll ante-mortem i samsvar med Fellesskapets regelverk,
 16. p.
  kjøkken- og matavfall, med unntak av det som er nevnt i artikkel 8 bokstav f).

KAPITTEL II
Disponering og bruk av animalske biprodukter og avledede produkter

Avsnitt 1
Bruksrestriksjoner

Artikkel 11
Bruksrestriksjoner
1. Følgende typer bruk av animalske biprodukter og avledede produkter skal være forbudt:
 1. a.
  fôring av landdyr av en bestemt art, med unntak av pelsdyr, med bearbeidet animalsk protein som kommer fra dyrekropper eller deler av dyr av samme art,
 2. b.
  fôring av produksjonsdyr, med unntak av pelsdyr, med kjøkken- og matavfall eller fôrmidler som inneholder eller er framstilt av kjøkken- og matavfall,
 3. c.
  fôring av produksjonsdyr med fôrvekster, enten ved direkte beiting eller ved fôring med høstede fôrvekster, fra jord der det er brukt organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, unntatt husdyrgjødsel, med mindre innhøstingen eller beitingen finner sted etter et tidsrom som sikrer egnet kontroll av risikoen for folkehelsen og dyrehelsen og som varer i minst 21 dager, og
 4. d.
  fôring av oppdrettsfisk med bearbeidet animalsk protein som kommer fra kropper eller deler av oppdrettsfisk av samme art.
2. Det kan fastsettes tiltak med hensyn til følgende:
 1. a.
  de undersøkelser og kontroller som skal gjennomføres for å sikre overholdelse av forbudene nevnt i nr. 1, herunder påvisningsmetoder og prøver som skal anvendes for å påvise forekomst av materiale fra bestemte arter og terskelverdier for ubetydelige mengder av bearbeidet animalsk protein som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og d), forårsaket av utilsiktet og teknisk uunngåelig kontaminering,
 2. b.
  vilkårene for fôring av pelsdyr med bearbeidet animalsk protein framstilt av kropper eller deler av dyr av samme art, og
 3. c.
  vilkårene for fôring av produksjonsdyr med fôrvekster, enten ved direkte beiting eller ved fôring med høstede fôrvekster, fra jord der det er spredt organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, særlig vilkårene for å endre tidsrommet nevnt i nr. 1 bokstav c).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Avsnitt 2
Disponering og bruk

Artikkel 12
Disponering og bruk av kategori 1-materiale
Kategori 1-materiale skal
 1. a.
  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning
  1. i.
   direkte uten forutgående bearbeiding, eller
  2. ii.
   etter bearbeiding, med trykksterilisering dersom vedkommende myndighet krever det, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 2. b.
  dersom kategori 1-materialet er avfall, gjenvinnes eller disponeres ved samforbrenning
  1. i.
   direkte uten forutgående bearbeiding, eller
  2. ii.
   etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom vedkommende myndighet krever det, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 3. c.
  dersom det gjelder annet kategori 1-materiale enn det som er nevnt i artikkel 8 bokstav a) i) og ii), disponeres ved bearbeiding med trykksterilisering, og da skal det resulterende materialet merkes permanent og nedgraves på en godkjent fyllplass,
 4. d.
  dersom det gjelder kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav f), disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass,
 5. e.
  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten forutgående bearbeiding, eller
 6. f.
  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar med nevnte artikler.
Artikkel 13
Disponering og bruk av kategori 2-materiale
Kategori 2-materiale skal
 1. a.
  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning
  1. i.
   direkte uten forutgående bearbeiding, eller
  2. ii.
   etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom vedkommende myndighet krever det, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 2. b.
  dersom kategori 2-materialet er avfall, gjenvinnes eller disponeres ved samforbrenning
  1. i.
   direkte uten forutgående bearbeiding, eller
  2. ii.
   etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom vedkommende myndighet krever det, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 3. c.
  disponeres på en godkjent fyllplass etter bearbeiding ved trykksterilisering, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 4. d.
  brukes til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 32 etter bearbeiding ved trykksterilisering, der det er relevant, og da skal det resulterende materialet merkes permanent,
 5. e.
  komposteres eller omdannes til biogass
  1. i.
   etter bearbeiding med trykksterilisering, og da skal det resulterende materialet merkes permanent, eller
  2. ii.
   med eller uten forutgående bearbeiding, når det gjelder husdyrgjødsel, fordøyelseskanalen og dens innhold, melk, melkebasert produkter, råmelk, egg og eggprodukter som ifølge vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer,
 6. f.
  spres på jord uten bearbeiding, når det gjelder husdyrgjødsel, mage- og tarminnhold som er atskilt fra fordøyelseskanalen, melk og melkebaserte produkter og råmelk som ifølge vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer,
 7. g.
  når det gjelder materiale fra vanndyr, ensileres, komposteres eller omdannes til biogass,
 8. h.
  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten forutgående bearbeiding, eller
 9. i.
  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar med nevnte artikler.
Artikkel 14
Disponering og bruk av kategori 3-materiale
Kategori 3-materiale skal
 1. a.
  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning, med eller uten forutgående bearbeiding,
 2. b.
  dersom kategori 3-materialet er avfall, gjenvinnes eller disponeres ved samforbrenning, med eller uten bearbeiding,
 3. c.
  disponeres på en godkjent fyllplass etter bearbeiding,
 4. d.
  bearbeides, unntatt når det gjelder kategori 3-materiale som er endret gjennom nedbryting eller bedervelse slik at det utgjør en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen, og brukes
  1. i.
   til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 31, unntatt når det gjelder materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p),
  2. ii.
   til framstilling av fôr til pelsdyr, som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 36,
  3. iii.
   til framstilling av fôr til kjæledyr, som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 35, eller
  4. iv.
   til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 32,
 5. e.
  til framstilling av rått fôr til kjæledyr, som skal bringes i omsetning i samsvar med artikkel 35,
 6. f.
  komposteres eller omdannes til biogass,
 7. g.
  når det gjelder materiale fra vanndyr, ensileres, komposteres eller omdannes til biogass,
 8. h.
  når det gjelder skall fra andre skalldyr enn dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav f), og eggeskall, brukes på vilkår fastsatt av vedkommende myndighet som hindrer at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen,
 9. i.
  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten forutgående bearbeiding,
 10. j.
  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar med nevnte artikler,
 11. k.
  når det gjelder kjøkken- og matavfall nevnt i artikkel 10 bokstav p), bearbeides med trykksterilisering eller bearbeidingsmetoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b) eller komposteres eller omdannes til biogass, eller
 12. l.
  spres på jord uten bearbeiding, når det gjelder rå melk, råmelk og avledede produkter som ifølge vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer gjennom disse produktene til mennesker eller dyr.
Artikkel 15
Gjennomføringstiltak
1. Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt med hensyn til følgende:
 1. a.
  særlige vilkår for håndtering om bord og disponering av materiale som framkommer ved rensing av fisk som viser tegn på sykdom, herunder parasitter, som kan overføres til mennesker,
 2. b.
  andre metoder for bearbeiding av animalske biprodukter enn trykksterilisering, særlig med hensyn til parametrene som skal anvendes for disse bearbeidingsmetodene, særlig tid, temperatur, trykk og partikkelstørrelse,
 3. c.
  parametrene for omdanning av animalske biprodukter, herunder kjøkken- og matavfall, til biogass eller kompost,
 4. d.
  vilkår for avfallsforbrenning og samforbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter,
 5. e.
  vilkår for forbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter,
 6. f.
  vilkår for framstilling og håndtering av animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav c),
 7. g.
  ensilering av materiale fra vanndyr,
 8. h.
  permanent merking av animalske biprodukter,
 9. i.
  spredning på jord av visse animalske biprodukter, organisk gjødsel og jordforbedringsmidler,
 10. j.
  bruk av visse animalske biprodukter som fôr til produksjonsdyr, og
 11. k.
  hvilket nivå av risiko for folkehelsen eller dyrehelsen som anses som uakseptabelt med hensyn til visse typer materiale som nevnt i artikkel 14 bokstav d).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
2. Til det er vedtatt bestemmelser nevnt i
 1. a.
  nr. 1 første ledd bokstav c), f) og g), kan medlemsstatene vedta eller beholde nasjonale bestemmelser om
  1. i.
   framstilling og håndtering av animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav c),
  2. ii.
   omdanning av animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav p), og
  3. iii.
   ensilering av materiale fra vanndyr,
 2. b.
  nr. 1 første ledd bokstav a), kan animalske biprodukter som er nevnt der, disponeres i havet, med forbehold for Fellesskapets miljøregelverk.

Avsnitt 3
Unntak

Artikkel 16
Unntak
Som unntak fra artikkel 12-14 kan animalske biprodukter
 1. a.
  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav a), håndteres og disponeres i samsvar med særlige vilkår fastsatt i henhold til nevnte bokstav,
 2. b.
  brukes til forskning og andre særskilte formål i samsvar med artikkel 17,
 3. c.
  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 18, brukes til særlige fôringsformål i samsvar med nevnte artikkel,
 4. d.
  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 19, disponeres i samsvar med nevnte artikkel,
 5. e.
  disponeres eller brukes i samsvar med alternative metoder som er godkjent i samsvar med artikkel 20, på grunnlag av parametrer som kan omfatte trykksterilisering eller andre krav i denne forordning eller dens gjennomføringstiltak,
 6. f.
  når det gjelder kategori 2- og 3-materiale, med vedkommende myndighets tillatelse brukes til bearbeiding og spredning på jord av biodynamiske preparater som nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 834/2007,
 7. g.
  når det gjelder kategori 3-materiale, med vedkommende myndighets tillatelse brukes som fôr til kjæledyr,
 8. h.
  når det gjelder animalske biprodukter, med unntak av kategori 1-materiale, som framkommer ved kirurgiske inngrep på levende dyr eller i forbindelse med at dyr fødes i driftsenheten, disponeres i driftsenheten dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelse til det.
Artikkel 17
Forskning og andre særskilte formål
1. Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12-14 tillate bruk av animalske biprodukter og avledede produkter i forbindelse med utstillinger og kunstnerisk virksomhet, diagnostisering, undervisning og forskning på vilkår som sikrer at risikoen for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres.
Slike vilkår skal omfatte
 1. a.
  forbud mot at de animalske biproduktene eller avledede produkters senere brukes for andre formål, og
 2. b.
  en forpliktelse til å disponere de animalske biproduktene eller avledede produktene på en sikker måte, eller til å sende dem tilbake til opprinnelsesstedet, dersom det er relevant.
2. Når det gjelder risiko for folkehelsen og dyrehelse som krever vedtakelse av tiltak for hele Fellesskapets territorium, særlig dersom ny risiko oppstår, kan det fastsettes harmoniserte vilkår for import og bruk av de animalske biproduktene og avledede produktene nevnt i nr. 1. Vilkårene kan omfatte krav til lagring, pakking, identifisering, transport og disponering.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Artikkel 18
Særlige fôringsformål
1. Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 13 og 14 gi tillatelse til innsamling og bruk av kategori 2-materiale, på vilkår som sikrer at risikoen for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres, dersom materialet kommer fra dyr som ikke er avlivet eller døde som følge av forekomst av eller mistanke om forekomst av en sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr, samt av kategori 3-materiale til fôring av
 1. a.
  dyr i zoologiske hager,
 2. b.
  sirkusdyr,
 3. c.
  andre krypdyr og rovfugler enn dyr i zoologiske hager eller sirkusdyr,
 4. d.
  pelsdyr,
 5. e.
  ville dyr,
 6. f.
  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler,
 7. g.
  hunder og katter i dyremottak,
 8. h.
  fluelarver og mark til agn.
2. Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12 og i samsvar med vilkårene fastsatt i henhold til nr. 3 i denne artikkel gi tillatelse til
 1. a.
  bruk av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) og materiale fra dyr i zoologiske hager som fôr til dyr i zoologiske hager, og
 2. b.
  bruk av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) som fôr til truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å fremme biologisk mangfold.
3. Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår for når innsamling og bruk i henhold til nr. 1 kan tillates med hensyn til forflytning, lagring og bruk av kategori 2- og 3-materiale til fôring, herunder dersom ny risiko oppstår, og
 2. b.
  vilkår for i visse tilfeller og som unntak fra forpliktelsen fastsatt i artikkel 21 nr. 1, å tillate bruk av kategori 1-materiale til fôring som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, herunder:
  1. i.
   truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter i visse medlemsstater som kan fôres med slikt materiale,
  2. ii.
   tiltak for å hindre risiko for folkehelsen og dyrehelsen.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Artikkel 19
Innsamling, transport og disponering
1. Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12-14 og 21 tillate disponering
 1. a.
  ved nedgraving av døde kjæledyr og dyr av hestefamilien,
 2. b.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) v) og bokstav b) ii) og kategori 2- og 3-materiale i fjerntliggende områder,
 3. c.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) og kategori 2- og 3-materiale i områder som i praksis er utilgjengelige eller som bare vil være tilgjengelige under visse omstendigheter, på grunn av geografiske forhold, klimaforhold eller en naturkatastrofe, som utgjør en risiko for helsen og sikkerheten til personalet som foretar innsamling, eller der adgang ville kreve bruk av uforholdsmessig store innsamlingsressurser,
 4. d.
  på andre måter enn ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet under offentlig tilsyn, når det gjelder kategori 2- og 3-materiale som ikke utgjør en risiko for folkehelsen og dyrehelsen, når materialmengden per uke ikke overstiger en bestemt mengde som er fastsatt i forhold til virksomhetens art og den dyrearten som de berørte animalske biproduktene kommer fra,
 5. e.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av andre animalske biprodukter enn kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) i) ved et utbrudd av en meldepliktig sykdom, dersom transport til nærmeste anlegg som er godkjent for bearbeiding eller disponering av de animalske biproduktene ville øke faren for spredning av helserisiko eller, ved et omfattende utbrudd av en epizooti, ville føre til manglende kapasitet ved slike anlegg, og
 6. f.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av bier og biprodukter fra biavl.
2. Dyrebestanden av en bestemt art i de fjerntliggende områdene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal ikke overstige en viss prosentdel av dyrebestanden av denne arten i den berørte medlemsstat.
3. Medlemsstatene skal for Kommisjonen gjøre tilgjengelig opplysninger om
 1. a.
  hvilke områder de klassifiserer som fjerntliggende områder ved gjennomføringen av nr. 1 bokstav b), og grunnene til denne klassifiseringen, og ajourførte opplysninger om eventuelle endringer av denne klassifiseringen, og
 2. b.
  hvordan de bruker tillatelsene omhandlet i nr. 1 bokstav c) og d) når det gjelder kategori 1- og 2-materiale.
4. Det skal fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår som skal sikre kontroll av risiko for folkehelsen og dyrehelsen ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet,
 2. b.
  den største tillatte prosentdelen av dyrebestanden i samsvar med nr. 2,
 3. c.
  mengden av animalske biprodukter i forhold til aktivitetenes art og den dyrearten som de berørte animalske biproduktene kommer fra, i samsvar med nr. 1 bokstav d), og
 4. d.
  listen over sykdommer nevnt i nr. 1 bokstav e).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Avsnitt 4
Alternative metoder

Artikkel 20
Godkjenning av alternative metoder
1. Framgangsmåten for godkjenning av en alternativ metode for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter kan innledes av Kommisjonen eller etter søknad fra en medlemsstat eller en berørt part, som kan representere flere berørte parter.
2. Berørte parter skal sende sine søknader til vedkommende myndighet i den medlemsstat der de har til hensikt å anvende den alternative metoden.
Vedkommende myndighet skal innen en frist på to måneder fra en fullstendig søknad er mottatt, vurdere om søknaden er i samsvar med standardformatet for søknader nevnt i nr. 10.
3. Vedkommende myndighet skal oversende medlemsstatenes og berørte parters søknader sammen med en rapport om sin vurdering til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og underrette Kommisjonen om dette.
4. Når Kommisjonen innleder framgangsmåten for godkjenning, skal den sende en rapport om sin vurdering til EFSA.
5. EFSA skal innen seks måneder etter mottakelsen av en fullstendig søknad vurdere om den framlagte metoden sikrer at risiko for folkehelsen og dyrehelsen
 1. a.
  kontrolleres på en måte som hindrer spredning før disponering i samsvar med denne forordning eller dens gjennomføringstiltak, eller
 2. b.
  reduseres til et nivå som, for den relevante kategorien av animalske biprodukter, minst tilsvarer nivået som oppnåsmed bearbeidingsmetodene fastsatt i henhold til artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b).
EFSA skal avgi en uttalelse om den framlagte søknaden.
6. I behørig begrunnede tilfeller kan EFSA anmode søkerne om ytterligere opplysninger, og i så fall skal fristen fastsatt i nr. 5 forlenges.
EFTA skal etter samråd med Kommisjonen eller søkeren fastsette en frist for å framlegge disse opplysningene til EFTA, og skal underrette Kommisjonen og søkeren, etter det som er relevant, om hvor lang forlengelse av fristen som kreves.
7. Når søkere ønsker å oversende ytterligere opplysninger på eget initiativ, skal de sende det direkte til EFSA.
I så fall skal fristen fastsatt i nr. 5 ikke forlenges.
8. EFSA skal oversende sin uttalelse til Kommisjonen, søkeren og den berørte myndighet i den berørte medlemsstat.
9. Innen tre måneder etter mottakelsen av EFSAs uttalelse, og idet det tas hensyn til denne uttalelsen, skal Kommisjonen underrette søkeren om det foreslåtte tiltaket som skal vedtas i samsvar med nr. 11.
10. Et standardformat for søknader om anvendelse av alternative metoder skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité fastsatt i artikkel 52 nr. 2.
11. Etter at uttalelsen fra EFSA er mottatt, skal følgende vedtas:
 1. a.
  enten et tiltak som innebærer godkjenning av en alternativ metode for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter, eller
 2. b.
  et tiltak som innebærer at en slik alternativ metode ikke godkjennes.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

AVDELING II
DRIFTSANSVARLIGES FORPLIKTELSER

KAPITTEL I
Alminnelige forpliktelser

Avsnitt 1
Innsamling, transport og sporbarhet

Artikkel 21
Innsamling og identifisering med hensyn til kategori og transport
1. Driftsansvarlige skal innsamle, identifisere og transportere animalske biprodukter uten unødig opphold på vilkår som hindrer at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen.
2. Driftsansvarlige skal sikre at animalske biprodukter og avledede produkter under transport følges av et handelsdokument, eller dersom denne forordning eller et tiltak vedtatt i samsvar med nr. 6 krever det, et hygienesertifikat.
Som unntak fra første ledd kan vedkommende myndighet tillate transport av husdyrgjødsel mellom to steder på samme driftsenhet, eller mellom driftsenheter og brukere av husdyrgjødsel i samme medlemsstat, uten et handelsdokument eller hygienesertifikat.
3. Handelsdokumenter og hygienesertifikater som følger animalske biprodukter eller avledede produkter under transport, skal minst inneholde opplysninger om produktenes opprinnelse, bestemmelsessted og mengde, og en beskrivelse av de animalske biproduktene eller avledede produktene og merkingen av dem, når slik merking kreves i henhold til denne forordning.
For animalske biprodukter og avledede produkter som transporteres innenfor en medlemsstats territorium, kan imidlertid vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat tillate at opplysningene nevnt i første ledd overføres ved hjelp av et alternativt system.
4. Driftsansvarlige skal innsamle, transportere og disponere kjøkken- og matavfall i kategori 3, i samsvar med nasjonale tiltak omhandlet i artikkel 13 i direktiv 2008/98/EF.
5. Følgende skal fastsettes etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3:
 1. a.
  maler for handelsdokumenter som skal følge animalske biprodukter under transport, og
 2. b.
  maler for hygienesertifikater og vilkår for hvordan disse skal følge animalske biprodukter og avledede produkter under transport.
6. Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  tilfeller der det kreves et hygienesertifikat i lys av den risiko for folkehelsen og dyrehelsen som visse avledede produkter utgjør,
 2. b.
  tilfeller der avledede produkter som unntak fra nr. 2 første ledd kan transporteres uten handelsdokumenter eller hygienesertifikater nevnt der, i lys av den lave risikoen som visse animalske biprodukter eller avledede produkter utgjør for folkehelsen og dyrehelsen,
 3. c.
  krav om identifisering, herunder merking, og om atskillelse av ulike kategorier av animalske biprodukter under transport, og
 4. d.
  vilkår for å hindre at risiko for folkehelsen og dyrehelsen oppstår under innsamling og transport av animalske biprodukter, herunder vilkår for sikker transport av disse produktene når det gjelder beholdere, kjøretøyer og emballasje.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Artikkel 22
Sporbarhet
1. Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller hygienesertifikatene.
Første ledd får imidlertid ikke anvendelse når en tillatelse til å transportere animalske biprodukter eller avledede produkter uten handelsdokumenter eller hygienesertifikater er gitt i samsvar med artikkel 21 nr. 2 annet ledd eller med gjennomføringstiltak vedtatt i henhold til artikkel 21 nr. 6 bokstav b).
2. De driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal ha innført systemer og framgangsmåter for å identifisere
 1. a.
  de andre driftsansvarlige som deres animalske biprodukter eller avledede produkter er levert til, og
 2. b.
  de driftsansvarlige som de har fått leveringer fra.
Disse opplysningene skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet på anmodning.
3. Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, og særlig med hensyn til
 1. a.
  opplysningene som skal stilles til rådighet for vedkommende myndigheter,
 2. b.
  hvor lenge disse opplysningene skal oppbevares.

Avsnitt 2
Registrering og godkjenning

Artikkel 23
Registrering av driftsansvarlige, virksomheter eller anlegg
1. For registreringsformål skal driftsansvarlige
 1. a.
  før de innleder sin virksomhet, underrette vedkommende myndighet om alle virksomheter eller anlegg som de har kontroll over og som deltar i framstilling, transport, håndtering, bearbeiding, lagring, omsetning, distribusjon, bruk eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter,
 2. b.
  oversende vedkommende myndigheter opplysninger om
  1. i.
   hvilken kategori av animalske biprodukter eller avledede produkter som de har kontroll over,
  2. ii.
   hvilken type virksomhet som utøves med animalske biprodukter eller avledede produkter som utgangsmateriale.
2. Driftsansvarlige skal oversende vedkommende myndighet ajourførte opplysninger om alle virksomheter eller anlegg som de har kontroll over i henhold til nr. 1 bokstav a), herunder enhver vesentlig endring i aktivitetene, for eksempel nedleggelse av en eksisterende virksomhet eller et eksisterende anlegg.
3. Nærmere regler for registrering i henhold til nr. 1 kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 52 nr. 3.
4. Som unntak fra nr. 1 skal framstilling av animalske biprodukter i virksomhet som allerede er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004, ikke anses som virksomhet som må meldes for registrering, og dette skal også gjelde for aktiviteter i virksomheter eller anlegg som allerede er godkjent i samsvar med artikkel 24 i denne forordning.
Samme unntak skal gjelde for aktiviteter som utelukkende innebærer framstilling av animalske biprodukter på stedet og gjennomføres i driftsenheter eller andre steder der dyr holdes, oppdrettes eller stelles.
Artikkel 24
Godkjenning av virksomheter eller anlegg
1. Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter eller anlegg som de har kontroll over, godkjennes av vedkommende myndighet når en av følgende aktiviteter gjennomføres i virksomheten eller anlegget:
 1. a.
  bearbeiding av animalske biprodukter med trykksterilisering, med bearbeidingsmetoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b) eller med alternative metoder som er godkjent i samsvar med artikkel 20,
 2. b.
  disponering som avfall ved avfallsforbrenning, av animalske biprodukter og avledede produkter, med unntak av virksomheter eller anlegg med driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF,
 3. c.
  disponering eller gjenvinning av animalske biprodukter og avledede produkter ved samforbrenning, dersom de er avfall, med unntak av virksomheter og anlegg med driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF,
 4. d.
  bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsprosessen,
 5. e.
  framstilling av fôr til kjæledyr,
 6. f.
  framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler,
 7. g.
  omdanning av animalske biprodukter og/eller avledede produkter til biogass eller kompost,
 8. h.
  håndtering av animalske biprodukter etter at de er samlet inn, ved hjelp av aktiviteter som sortering, skjæring, kjøling, frysing, salting, fjerning av huder og skinn eller av særskilt risikomateriale,
 9. i.
  lagring av animalske biprodukter,
 10. j.
  lagring av avledede produkter som er beregnet på
  1. i.
   disponering på fyllplass eller ved avfallsforbrenning, eller beregnet på gjenvinning eller disponering ved samforbrenning,
  2. ii.
   brukes som brensel i forbrenningsprosessen,
  3. iii.
   brukes som fôr, med unntak av virksomheter eller anlegg som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005,
  4. iv.
   brukes som organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, med unntak av lagring på et sted der de skal brukes direkte.
2. I godkjenningen nevnt i nr. 1 skal det angis om virksomheten eller anlegget er godkjent for aktiviteter med animalske biprodukter og/eller avledede produkter som
 1. a.
  tilhører en bestemt kategori nevnt i artikkel 8, 9 eller 10, eller
 2. b.
  tilhører flere enn én kategori nevnt i artikkel 8, 9 eller 10, med angivelse av om disse aktivitetene gjennomføres
  1. i.
   permanent under forhold med streng atskillelse som hindrer risiko for folkehelsen og dyrehelsen, eller
  2. ii.
   midlertidig under forhold som hindrer kontaminering, for å bøte på manglende kapasitet for slike produkter på grunn av
   • -
    et omfattende utbrudd av en epizooti, eller
   • -
    andre ekstraordinære og uforutsette omstendigheter.
Artikkel 25
Allmenne hygieneregler
1. Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter eller anlegg som de har kontroll over og som gjennomfører aktivitetene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) og h),
 1. a.
  er utformet på en måte som muliggjør effektiv rengjøring og desinfisering, og eventuelt at gulv er utformet slik at væske er lett å lede bort,
 2. b.
  har tilgang til egnede innretninger for å opprettholde egnet personlig hygiene, som toaletter, garderober og vaskeservanter for ansatte,
 3. c.
  er utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler,
 4. d.
  holder innretninger og utstyr i god stand og sikrer at måleutstyr kalibreres regelmessig, og
 5. e.
  har innført egnede ordninger for rengjøring og desinfisering av beholdere og kjøretøyer for å unngå risiko for kontaminering.
2. Alle personer som arbeider på virksomheten eller anlegget nevnt i nr. 1, skal ha på seg egnede og rene klær, og om nødvendig vernetøy.
Dersom det er relevant i en virksomhet eller et anlegg, skal
 1. a.
  personer som arbeider i den urene avdelingen, ikke ha adgang til den rene avdelingen med mindre de skifter arbeidstøy og skifter eller desinfiserer skotøy,
 2. b.
  utstyr og redskaper ikke overføres fra den urene avdelingen til den rene, med mindre de først er rengjort og desinfisert,
 3. c.
  den driftsansvarlige fastsette en rutine for personers bevegelser for å kontrollere disse bevegelsene, og beskrive hvordan fotbad og desinfisering av hjul gjennomføres på riktig måte.
3. I virksomheter eller anlegg som gjennomfører aktivitetene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), skal
 1. a.
  animalske biprodukter håndteres på en slik måte at risiko for kontaminering unngås,
 2. b.
  animalske biprodukter bearbeides så snart som mulig. Etter bearbeiding skal avledede produkter håndteres og lagres på en slik måte at risiko for kontaminering unngås,
 3. c.
  der det er relevant, alle deler av animalske biprodukter og avledede produkter i forbindelse med bearbeiding av disse, behandles ved en bestemt temperatur i et bestemt tidsrom, og risiko for rekontaminering skal unngås,
 4. d.
  de driftsansvarlige regelmessig kontrollere de anvendte parametrene, særlig temperatur, trykk, tid og partikkelstørrelse, om nødvendig ved å bruke automatiske innretninger,
 5. e.
  det fastsettes rengjøringsrutiner for alle deler av virksomhetene eller anleggene, og disse skal dokumenteres.
Artikkel 26
Håndtering av animalske biprodukter i næringsmiddelforetak
1. Behandling, bearbeiding eller lagring av animalske biprodukter i virksomheter eller anlegg som er godkjent eller registrert i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 eller i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004, skal skje under forhold som hindrer krysskontaminering og, ved behov, i en egen del av virksomheten eller anlegget.
2. Råstoffer til framstilling av gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, kan lagres, behandles eller bearbeides i virksomheter som er særskilt godkjent i henhold til avsnitt XIV kapittel I nr. 5 og avsnitt XV kapittel I nr. 5 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, forutsatt at overføring av sykdomsrisiko hindres ved at slike råstoffer atskilles fra råstoffene til framstilling av produkter av animalsk opprinnelse.
3. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører mer spesifikke krav som er fastsatt i Fellesskapets veterinærregelverk.
Artikkel 27
Gjennomføringstiltak
Det skal fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt og avsnitt 1 i dette kapittel med hensyn til følgende:
 1. a.
  hvilke krav til infrastruktur og utstyr som skal gjelde i virksomheter eller anlegg,
 2. b.
  hvilke hygienekrav som skal gjelde for alle typer håndtering av animalske biprodukter og avledede produkter, herunder tiltak for å endre hygienekrav til virksomheter og anlegg nevnt i artikkel 25 nr. 1,
 3. c.
  vilkår for og tekniske krav til håndtering, behandling, omdanning, bearbeiding og lagring av animalske biprodukter eller avledede produkter samt vilkår for behandling av spillvann,
 4. d.
  hvilken dokumentasjon som den driftsansvarlige skal framlegge med sikte på validering av behandlingen, omdanningen og bearbeidingen av animalske biprodukter eller avledede produkter, når det gjelder evnen til å unngå at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen i forbindelse med disse aktivitetene,
 5. e.
  vilkår for håndtering av animalske biprodukter eller avledede produkter fra flere enn én kategori nevnt i artikkel 8-10 i samme virksomhet eller anlegg
  1. i.
   dersom disse aktivitetene foregår atskilt,
  2. ii.
   dersom disse aktivitetene foregår midlertidig under visse omstendigheter,
 6. f.
  vilkår for å unngå krysskontaminering når animalske biprodukter lagres, behandles eller bearbeides i en egen del av en virksomhet eller et anlegg nevnt i artikkel 26,
 7. g.
  standardparametrer for omdanning av biogass- og komposteringsanlegg,
 8. h.
  hvilke krav som gjelder for avfallsforbrenning eller samforbrenning i anlegg med høy og lav kapasitet, som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav b) og c), og
 9. i.
  hvilke krav som gjelder for forbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav d).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Avsnitt 3
Egenkontroll, fareanalyse og kritiske kontrollpunkter

Artikkel 28
Egenkontroll
Driftsansvarlige skal innføre, gjennomføre og opprettholde egenkontroll i sine virksomheter eller anlegg for å overvåke overholdelsen av denne forordning. De skal sikre at animalske biprodukter eller avledede produkter som mistenkes eller anses for ikke å være i samsvar med denne forordning, ikke forlater virksomheten eller anlegget, med mindre de skal disponeres.
Artikkel 29
Fareanalyse og kritiske kontrollpunkter
1. Driftsansvarlige som utfører en av følgende virksomheter skal innføre, gjennomføre og opprettholde en eller flere permanente skriftlige framgangsmåter på grunnlag av prinsippene for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) for følgende:
 1. a.
  bearbeiding av animalske biprodukter,
 2. b.
  omdanning av animalske biprodukter til biogass og kompost,
 3. c.
  håndtering og lagring av flere enn én kategori av animalske biprodukter eller avledede produkter i samme virksomhet eller anlegg,
 4. d.
  framstilling av fôr til kjæledyr.
2. Driftsansvarlige som angitt i nr. 1 skal særlig
 1. a.
  identifisere alle farer som må hindres, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå,
 2. b.
  identifisere de kritiske kontrollpunktene på det eller de trinn der kontroll er viktig for å hindre eller fjerne en fare eller redusere den til et akseptabelt nivå,
 3. c.
  fastsette kritiske grenser for kritiske kontrollpunkter som skiller det som kan aksepteres, fra det som ikke kan aksepteres, for å hindre, fjerne eller redusere identifiserte farer,
 4. d.
  fastsette og gjennomføre effektive framgangsmåter for overvåking av kritiske kontrollpunkter,
 5. e.
  fastsette korrigerende tiltak når overvåkingen viser at et kritisk kontrollpunkt ikke er under kontroll,
 6. f.
  innføre framgangsmåter for å verifisere at tiltakene som beskrives i bokstav a)-e), er fullstendige og fungerer effektivt. Verifisering skal utføres regelmessig,
 7. g.
  innføre dokumenter og registrering som er tilpasset foretakets art og størrelse, for å vise at tiltakene som beskrives i bokstav a)-f), anvendes effektivt.
3. Når det gjøres endringer i produktet, prosessen eller et av trinnene i produksjonen, bearbeidingen, lagringen og distribusjonen, skal driftsansvarlige gjennomgå framgangsmåtene på nytt og foreta de nødvendige endringer.
4. Tiltak for å lette gjennomføringen av denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.
Artikkel 30
Nasjonale retningslinjer for god praksis
1. Ved behov skal vedkommende myndigheter fremme utvikling, spredning og frivillig bruk av nasjonale retningslinjer for god praksis, særlig når det gjelder anvendelsen av HACCP-prinsippene nevnt i artikkel 29. Driftsansvarlige kan bruke disse retningslinjene på frivillig grunnlag.
2. Vedkommende myndighet skal vurdere nasjonale retningslinjer for å sikre at
 1. a.
  de er utarbeidet i samråd med representanter fra de partene hvis interesser kan bli betydelig berørt, og at de er formidlet til de sektorene de gjelder for, og
 2. b.
  innholdet i dem er praktisk gjennomførbart i de sektorene de gjelder for.

KAPITTEL II
Omsetning

Avsnitt 1
Animalske biprodukter og avledede produkter til bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr

Artikkel 31
Omsetning
1. Animalske biprodukter og avledede produkter som er beregnet på bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, kan bringes i omsetning bare dersom
 1. a.
  de utgjør eller er framstilt av annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p),
 2. b.
  de er samlet inn eller bearbeidet i samsvar med vilkårene for trykksterilisering eller andre vilkår for å hindre at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen, i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 og eventuelle tiltak som er fastsatt i samsvar med artikkel 2 i denne artikkel, og
 3. c.
  de kommer fra godkjente eller registrerte virksomheter eller anlegg, avhengig av hvilken type animalsk biprodukt eller avledet produkt det gjelder.
2. Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til de vilkår for folkehelsen og dyrehelsen som skal anvendes ved innsamling, bearbeiding og behandling av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i nr. 1.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Avsnitt 2
Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler

Artikkel 32
Omsetning og bruk
1. Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler kan bringes i omsetning og brukes, forutsatt at
 1. a.
  de er framstilt av kategori 2- eller 3-materiale,
 2. b.
  de er framstilt i samsvar med vilkårene for trykksterilisering eller andre vilkår for å hindre at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen, i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 og eventuelle tiltak som er fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, og
 3. c.
  de kommer fra godkjente eller registrerte virksomheter eller anlegg, etter det som er relevant, og
 4. d.
  de, dersom det gjelder kjøttbeinmel framstilt av kategori 2-materiale og bearbeidede animalske proteiner beregnet på bruk som eller i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, er blitt blandet med en bestanddel for å utelukke at blandingen senere brukes som fôr, og ved behov er merket i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til nr. 3.
I tillegg kan råtnerester fra omdanning til biogass eller kompost bringes i omsetning og brukes som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel.
Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde nasjonale regler som pålegger ytterligere vilkår for å begrense bruken av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, forutsatt at reglene er berettiget ut fra hensynet til vern av folkehelsen og dyrehelsen.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav d) skal det ikke kreves blanding dersom materiale som følge av sammensetningen eller emballasjen, ikke kan brukes som fôr.
3. Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår for folkehelsen og dyrehelsen i forbindelse med framstilling og bruk av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler,
 2. b.
  bestanddeler eller stoffer til merking av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler,
 3. c.
  bestanddeler som skal blandes med organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler,
 4. d.
  ytterligere vilkår, for eksempel de metoder som skal anvendes til merking og de laveste andeler som skal gjelde ved tilberedning av blandingen, for å utelukke at slik gjødsel eller slike jordforbedringsmidler brukes som fôr, og
 5. e.
  tilfeller der materialet som følge av sammensetningen eller emballasjen kan unntas fra kravet om blanding.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Avsnitt 3
Avledede produkter som omfattes av annet fellesskapsregelverk

Artikkel 33
Omsetning
Driftsansvarlige kan bringe følgende avledede produkter i omsetning:
 1. a.
  kosmetiske produkter som definert i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 76/768/EØF,
 2. b.
  aktive implanterbare medisinske innretninger som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF,
 3. c.
  medisinsk utstyr som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF,
 4. d.
  medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 98/79/EF,
 5. e.
  veterinærpreparater som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF,
 6. f.
  legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF.
Artikkel 34
Framstilling
1. Import, innsamling og forflytning av animalske biprodukter og avledede produkter som skal leveres til virksomheter eller anlegg med sikte på framstilling av de avledede produktene nevnt i artikkel 33, og framstilling av slike avledede produkter skal skje i samsvar med det fellesskapsregelverk som er nevnt i den artikkelen.
Ubrukt materiale fra slike virksomheter eller anlegg skal disponeres i samsvar med nevnte regelverk.
2. Denne forordning får imidlertid anvendelse dersom det i fellesskapsregelverket nevnt i artikkel 33 ikke fastsettes vilkår for kontroll av mulig risiko for folkehelsen og dyrehelsen i samsvar med målene i denne forordning.

Avsnitt 4
Andre avledede produkter

Artikkel 35
Omsetning av fôr til kjæledyr
Driftsansvarlige kan bringe fôr til kjæledyr i omsetning, forutsatt at
 1. a.
  produktene er framstilt av
  1. i.
   annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p),
  2. ii.
   kategori 1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav c), på vilkår fastsatt i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav a), dersom det gjelder importert fôr til kjæledyr eller fôr til kjæledyr framstilt av importert materiale, eller
  3. iii.
   materiale som nevnt i artikkel 10 bokstav a) og artikkel 10 bokstav b) i) og ii), dersom det gjelder rått fôr til kjæledyr, og
 2. b.
  de sikrer at risiko for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres gjennom sikker behandling i samsvar med artikkel 38, dersom anvendelse av sikre kilder i henhold til artikkel 37 ikke sikrer tilstrekkelig kontroll.
Artikkel 36
Omsetning av andre avledede produkter
Driftsansvarlige kan omsette andre avledede produkter enn produktene nevnt i artikkel 31-33 og 35, forutsatt at
 1. a.
  disse produktene
  1. i.
   ikke er beregnet brukt som fôr til produksjonsdyr eller til spredning på jord som fôr til slike dyr kommer fra, eller
  2. ii.
   er beregnet brukt som fôr til pelsdyr, og
 2. b.
  de sikrer at risiko for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres gjennom
  1. i.
   anvendelse av sikre kilder i samsvar med artikkel 37,
  2. ii.
   sikker behandling i samsvar med artikkel 38, dersom sikre kilder ikke sikrer tilstrekkelig kontroll, eller
  3. iii.
   verifisering av at produktene brukes bare for sikker sluttbruk i samsvar med artikkel 39, dersom sikker behandling ikke sikrer tilstrekkelig kontroll.
Artikkel 37
Anvendelse av sikre kilder
1. Anvendelse av sikre kilder skal omfatte bruk av materiale
 1. a.
  som ikke utgjør en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen,
 2. b.
  som er samlet inn og transportert fra innsamlingsstedet til framstillingsvirksomheten eller -anlegget under forhold som utelukker risiko for folkehelsen og dyrehelsen, eller
 3. c.
  som er importert til Fellesskapet og transportert fra stedet der det først innføres til Fellesskapet, til framstillingsvirksomheten eller -anlegget, under forhold som utelukker risiko for folkehelsen og dyrehelsen.
2. I forbindelse med anvendelse av sikre kilder skal driftsansvarlige dokumentere at kravene i nr. 1 er oppfylt, herunder ved behov dokumentere sikkerheten ved biosikkerhetstiltak som er truffet for å utelukke at utgangsmaterialet innebærer risiko for folkehelsen og dyrehelsen.
Dokumentasjonen skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet på anmodning.
I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav c) skal forsendelsene følges av et hygienesertifikat etter en modell som vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.
Artikkel 38
Sikker behandling
Sikker behandling skal omfatte anvendelse av en produksjonsprosess som reduserer til et akseptabelt nivå den risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som oppstår på grunn av det anvendte materialet eller andre stoffer som er resultat av produksjonsprosessen.
Det skal særlig gjennom prøving av sluttproduktet sikres at det avledede produktet ikke innebærer uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen.
Artikkel 39
Sikker sluttbruk
Sikker sluttbruk skal omfatte bruk av avledede produkter
 1. a.
  under forhold som ikke utgjør en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen, eller
 2. b.
  som kan utgjøre en risiko for folkehelsen og dyrehelsen, for særskilte formål, forutsatt at bruken er berettiget av hensyn til mål fastsatt i Fellesskapets regelverk, særlig med sikte på å verne folkehelsen og dyrehelsen.
Artikkel 40
Gjennomføringstiltak
Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår for å bringe i omsetning importert fôr til kjæledyr eller fôr til kjæledyr som er framstilt av importert materiale, fra kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c),
 2. b.
  vilkår for sikker anvendelse av sikre kilder og sikker forflytning av materiale som skal brukes under forhold som utelukker risiko for folkehelsen og dyrehelsen,
 3. c.
  dokumentasjon som nevnt i artikkel 37 nr. 2 første ledd,
 4. d.
  parametrer for produksjonsprosessen som nevnt i artikkel 38 første ledd, særlig med hensyn til fysisk eller kjemisk behandling av det anvendte materialet,
 5. e.
  krav til prøving av sluttproduktet, og
 6. f.
  vilkår for sikker bruk av framstilte produkter som utgjør en risiko for folkehelsen eller dyrehelsen.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

KAPITTEL III
Import, transitt og eksport

Artikkel 41
Import og transitt

1. Animalske biprodukter og avledede produkter skal importeres til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet i samsvar med
 1. a.
  de krav i denne forordning og dens gjennomføringstiltak som er relevante for det berørte animalske biproduktet eller det avledede produktet, og som er minst like strenge som dem som gjelder for framstilling og omsetning av slike animalske biprodukter eller avledede produkter i Fellesskapet,
 2. b.
  vilkår som er anerkjent som minst like strenge som de kravene som gjelder for framstilling og omsetning av slike animalske biprodukter eller avledede produkter i henhold til Fellesskapets regelverk, eller
 3. c.
  når det gjelder de animalske biproduktene og de avledede produktene som er nevnt i artikkel 33, 35 og 36, de kravene som er fastsatt i disse artiklene.
Tiltakene nevnt i første ledd bokstav b), som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
2. Som unntak fra nr. 1 skal import og transitt av
 1. a.
 2. b.
  animalske biprodukter eller avledede produkter som er blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som farlig i vedtak 2000/532/EF, bare skje i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1013/2006,
 3. c.
  kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og avledede produkter som ikke er beregnet på framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 33, 35 og 36, bare skje dersom regler for import av dem er vedtatt i samsvar med artikkel 42 nr. 2 bokstav a),
 4. d.
  animalske biprodukter og avledede produkter som er beregnet for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1, bare skje i samsvar med nasjonale tiltak som sikrer at risikoen for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres, inntil harmoniserte vilkår nevnt i artikkel 17 nr. 2 er vedtatt.
3. Når det gjelder import og transitt av kategori 3-materiale og avledede produkter, skal de relevante kravene i henhold til nr. 1 første ledd bokstav a) fastsettes.
I disse kravene kan det angis at forsendelser
 1. a.
  skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført på en liste i samsvar med nr. 4,
 2. b.
  skal komme fra virksomheter eller anlegg som er godkjent eller registrert av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten og oppført på en liste av denne myndighet for dette formål, og
 3. c.
  ved det innførselsstedet til Fellesskapet der veterinærkontrollen finner sted, skal følges av dokumentasjon, for eksempel et handelsdokument eller et hygienesertifikat og, dersom det er relevant, en erklæring som er utarbeidet etter en modell fastsatt i henhold til artikkel 42 nr. 2 første ledd bokstav d).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Inntil det er vedtatt krav som nevnt i annet ledd bokstav a) og c), skal medlemsstatene fastsette kravene i nasjonale tiltak.
4. Lister over tredjestater eller deler av tredjestater som animalske biprodukter eller avledede produkter kan importeres eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet fra, skal utarbeides etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, idet det tas særlig hensyn til følgende:
 1. a.
  tredjestatens lovgivning,
 2. b.
  hvordan vedkommende myndighet og dennes kontrollmyndighet i tredjestaten er bygd opp, hvilke fullmakter de har, hvilket tilsyn de er underlagt og hvilken myndighet de har til å kontrollere anvendelsen av sin lovgivning på en effektiv måte,
 3. c.
  de faktiske hygienekravene som anvendes ved produksjon, framstilling, håndtering, lagring og sending av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på Fellesskapet,
 4. d.
  de garantier som tredjestater kan gi når det gjelder overholdelse av de relevante hygienekravene,
 5. e.
  erfaring fra omsetningen av produktet fra tredjestaten og resultatene av importkontrollene som er utført,
 6. f.
  resultatet av eventuelle fellesskapsinspeksjoner i tredjestaten,
 7. g.
  helsetilstanden for bestanden, andre husdyr og ville dyr i tredjestaten, særlig med hensyn til eksotiske dyresykdommer og alle aspekter ved den generelle helsetilstanden i landet som kan innebære en risiko for folkehelsen og dyrehelsen i Fellesskapet,
 8. h.
  hvor raskt og regelmessig tredjestaten gir opplysninger om forekomst av smittsomme dyresykdommer på sitt territorium, særlig sykdommene oppført i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr og for vanndyr,
 9. i.
  tredjestatens gjeldende regler for forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer samt anvendelsen av disse, herunder reglene for import fra andre tredjestater.
Listene over virksomheter eller anlegg nevnt i nr. 3 annet ledd bokstav b) skal ajourføres og oversendes til Kommisjonen og medlemsstatene samt gjøres tilgjengelige for allmennheten.

Artikkel 42
Gjennomføringstiltak

1. Gjennomføringstiltak for artikkel 41, som kan utelukke import eller transitt av animalske biprodukter eller avledede produkter som er framstilt i visse virksomheter eller anlegg, for å verne folkehelsen eller dyrehelsen, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.
2. Det skal fastsettes andre gjennomføringstiltak for artikkel 41 med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår for import og transitt av kategori 1- og 2-materiale og for avledede produkter,
 2. b.
  Restriksjoner med hensyn til folkehelsen eller dyrehelsen for importert kategori 3-materiale eller avledede produkter, som kan fastsettes med henvisning til fellesskapslister over tredjestater eller deler av tredjestater, som er utarbeidet i samsvar med artikkel 41 nr. 4 eller for andre formål som gjelder folkehelsen eller dyrehelsen,
 3. c.
  vilkår for framstilling av animalske biprodukter eller avledede produkter i virksomheter eller anlegg i tredjestater; vilkårene kan omfatte nærmere bestemmelser om den berørte vedkommende myndighets kontroll av slike virksomheter eller anlegg, og de kan unnta visse typer virksomheter eller anlegg som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter, fra kravet om godkjenning eller registrering som er nevnt i artikkel 41 nr. 3 annet ledd bokstav b), og
 4. d.
  modeller for hygienesertifikater, handelsdokumenter og erklæringer som skal følge forsendelser, der det angis vilkår for å fastslå at de berørte animalske biproduktene eller de avledede produktene er samlet inn eller framstilt i samsvar med kravene i denne forordning.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.

Artikkel 43
Eksport

1. Eksport av animalske biprodukter og avledede produkter som er beregnet på avfallsforbrenning eller deponering på fyllplass, skal være forbudt.
2. Eksport av animalske biprodukter og avledede produkter til tredjestater som ikke er medlem i OECD, for bruk i et biogass- eller komposteringsanlegg, skal være forbudt.
3. Kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og avledede produkter skal bare kunne eksporteres for andre formål enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, og bare dersom det er fastsatt regler for eksport av dem.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
4. Artikkel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002, som gjelder næringsmidler og fôr som eksporteres fra Fellesskapet, får tilsvarende anvendelse for eksport av kategori 3-materiale eller avledede produkter i samsvar med denne forordning.
5. Som unntak fra nr. 3 og 4 skal eksport av
 1. a.
 2. b.
  animalske biprodukter eller avledede produkter som er blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som farlig i vedtak 2000/532/EF, bare skje i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1013/2006.

AVDELING III
OFFENTLIG KONTROLL OG SLUTTBESTEMMELSER

KAPITTEL I
Offentlig kontroll

Artikkel 44
Framgangsmåte for godkjenning

1. Vedkommende myndighet skal godkjenne virksomheter eller anlegg bare når den gjennom besøk på stedet før noen virksomhet er påbegynt, har vist at de oppfyller kravene som er fastsatt i samsvar med artikkel 27.
2. Vedkommende myndighet kan gi betinget godkjenning dersom det etter et besøk på stedet, viser seg at virksomheten eller anlegget oppfyller alle krav til infrastruktur og utstyr med sikte på å sikre anvendelsen av driftsprosedyrene i samsvar med denne forordning. Den skal gi full godkjenning bare dersom det ved et nytt besøk på stedet innen tre måneder etter at den betingede godkjenningen ble gitt, viser seg at virksomheten eller anlegget oppfyller de andre kravene i nr. 1. Dersom det er gjort klare framskritt, men virksomheten eller anlegget fremdeles ikke oppfyller alle disse kravene, kan vedkommende myndighet forlenge den betingede godkjenningen. En betinget godkjenning skal imidlertid ikke vare lenger enn i alt seks måneder.
3. Driftsansvarlige skal særlig sikre at en virksomhet eller et anlegg innstiller driften dersom vedkommende myndighet trekker tilbake sin godkjenning, eller når det gjelder en betinget godkjenning, ikke forlenger den eller ikke gir full godkjenning.
M2

Artikkel 45.

- - -
M2

Artikkel 46
Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenning, samt forbud mot virksomhet

1. Dersom vedkommende myndighet gjennom offentlig kontroll og overvåking fastslår at ett eller flere av kravene i denne forordning ikke er oppfylt, skal den treffe egnede tiltak.
Vedkommende myndighet skal særlig, på en måte som er egnet i lys av hvor alvorlige manglene er, og av den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen
 1. a.
  midlertidig oppheve godkjenninger av virksomheter eller anlegg som er godkjent i henhold til denne forordning, dersom
  1. i.
   vilkårene for godkjenning eller drift av virksomheten eller anlegget ikke lenger er oppfylt,
  2. ii.
   den driftsansvarlige kan forventes å rette opp manglene i løpet av et rimelig tidsrom, og
  3. iii.
   den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen ikke krever tiltak i henhold til bokstav b),
 2. b.
  tilbakekalle godkjenninger av virksomheter eller anlegg som er godkjent i henhold til denne forordning, dersom
  1. i.
   vilkårene for godkjenning eller drift av virksomheten eller anlegget ikke lenger er oppfylt, og
  2. ii.
   den driftsansvarlige ikke kan forventes å rette opp manglene i løpet av et rimelig tidsrom
   • -
    av grunner knyttet til virksomhetens eller anleggets infrastruktur,
   • -
    av grunner knyttet til den driftsansvarliges eller dennes personales personlige egenskaper, eller
   • -
    på grunn av alvorlig risiko for folkehelsen og dyrehelsen som krever omfattende driftsendringer i anlegget før den driftsansvarlige kan søke om fornyet godkjenning,
 3. c.
  pålegge virksomheter eller anlegg særlige vilkår for å rette opp eksisterende mangler.
2. I samsvar med det som er egnet i lys av hvor alvorlige manglene er, og av den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen, skal vedkommende myndighet midlertidig eller permanent forby driftsansvarlige nevnt i artikkel 23 nr. 1 og 3 og artikkel 24 nr. 1 å utføre aktiviteter i henhold til denne forordning, etter det som er relevant, når den har mottatt opplysninger som viser
 1. a.
  at kravene i Fellesskapets regelverk ikke er oppfylt, og
 2. b.
  at slike aktiviteter innebærer mulig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen.

Artikkel 47
Lister

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige på sitt territorium som er godkjent eller registrert i samsvar med denne forordning.
Den skal tildele et offisielt nummer til alle godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg eller driftsansvarlige, som identifiserer virksomheten, anlegget eller den driftsansvarlige med hensyn til den typen aktiviteter som utføres.
Medlemsstatene skal eventuelt angi et offisielt nummer som virksomheten, anlegget eller den driftsansvarlige har fått tildelt i henhold til annet fellesskapsregelverk.
Medlemsstatene skal gjøre listene over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige tilgjengelige for Kommisjonen og de andre medlemsstatene.
Medlemsstatene skal føre ajourførte lister over godkjente virksomheter, anlegg og driftsansvarlige, og gjøre dem tilgjengelige for de andre medlemsstatene og for allmennheten.
2. Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan fastsettes etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, særlig med hensyn til
 1. a.
  formatet for listene nevnt i nr. 1, og
 2. b.
  framgangsmåten for å gjøre listene nevnt i nr. 1 tilgjengelige.

Artikkel 48
Kontroll av forsendelser til andre medlemsstater

1. Når en driftsansvarlig har til hensikt å sende kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett framstilt av kategori 1- og kategori 2-materiale til en annen medlemsstat, skal vedkommende underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten om dette.
Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal etter søknad fra den driftsansvarlige innen en fastsatt frist beslutte
 1. a.
  å avvise forsendelsen,
 2. b.
  å godta forsendelsen uten vilkår, eller
 3. c.
  å motta forsendelsen på følgende vilkår:
  1. i.
   dersom de avledede produktene ikke er blitt trykksterilisert, skal denne behandlingen foretas, eller
  2. ii.
   de animalske biproduktene eller avledede produkter skal oppfylle alle vilkår som er knyttet til sending av forsendelsen og som er begrunnet ut fra hensynet til vern av folkehelsen og dyrehelsen, for å sikre at animalske biprodukter og avledede produkter håndteres i samsvar med denne forordning.
2. Formater for driftsansvarliges søknader i henhold til nr. 1 kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.
3. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal ved hjelp av TRACES-systemet i samsvar med vedtak 2004/292/EF underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om sending av alle forsendelser som sendes til bestemmelsesmedlemsstaten og som inneholder
 1. a.
  animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i nr. 1,
 2. b.
  bearbeidet animalsk protein framstilt av kategori 3-materiale.
Når vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes om forsendelsen, skal den gjennom TRACES-systemet underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om hver forsendelses ankomst.
4. Kategori 1- og kategori 2-materiale, kjøttbeinmel og animalsk fett nevnt i nr. 1 skal transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, som skal være registrert eller godkjent i henhold til artikkel 23, 24 og 44, eller, dersom det gjelder husdyrgjødsel, til bestemmelsesdriftsenheten.
5. Når animalske biprodukter eller avledede produkter sendes til en annen medlemsstat gjennom en tredjestats territorium, skal transporten skje i forsendelser som har blitt forseglet i opprinnelsesmedlemsstaten, og de skal følges av et hygienesertifikat.
Forseglede forsendelser kan bare gjeninnføres til Fellesskapet over en grensekontrollstasjon, i samsvar med artikkel 6 i direktiv 89/662/EØF.
6. Som unntak fra nr. 1-5 kan animalske biprodukter eller avledede produkter som er nevnt der, og som er blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som farlig i vedtak 2000/532/EF, bare sendes til en annen medlemsstat dersom kravene i forordning (EF) nr. 1013/2006 er oppfylt.
7. Det kan vedtas gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  en bestemt frist for vedkommende myndighets beslutning som nevnt i nr. 1,
 2. b.
  ytterligere vilkår for sending av animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i nr. 4,
 3. c.
  modeller for hygienesertifikatene som skal følge forsendelser som sendes i samsvar med nr. 5, og
 4. d.
  vilkår for når animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes i forbindelse med utstillinger, kunstnerisk virksomhet, diagnostikk, undervisning eller forskning, kan sendes til andre medlemsstater, som unntak fra nr. 1-5 i denne artikkel.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
8. I gjennomføringstiltakene for denne artikkel kan det angis på hvilke vilkår vedkommende myndigheter som unntak fra nr. 1-4 kan tillate
 1. a.
  sending av husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme driftsenhet, eller mellom driftsenheter som ligger i grenseområder i medlemsstater som har en felles grense,
 2. b.
  sending av andre animalske biprodukter eller avledede produkter mellom virksomheter eller anlegg som ligger i grenseområder i medlemsstater som har en felles grense, og
 3. c.
  transport av døde kjæledyr som skal kremeres, til en virksomhet eller et anlegg som ligger i grenseområdet i en annen medlemsstat som har en felles grense med avsenderstaten.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
M2

Artikkel 49.

- - -
M2
M2

Artikkel 50.

- - -
M2

KAPITTEL II
Sluttbestemmelser

Artikkel 51
Nasjonale bestemmelser

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internrettslige bestemmelser som de vedtar på de områdene der de har myndighet, og som har direkte betydning for riktig gjennomføring av denne forordning.

Artikkel 52
Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
5. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Fristene fastsatt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og nr. 4 bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.
6. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 53
Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike bestemmelser innen 4. juni 2011 og umiddelbart underrette Kommisjonen om alle senere endringer av dem.

Artikkel 54
Oppheving

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 55
Overgangstiltak

Virksomheter, anlegg og brukere som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 før B EØS 24. september 2015 EØS B, skal anses som godkjent eller registrert, avhengig av hva som kreves, i henhold til denne forordning.

Artikkel 56
Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Forordningen får anvendelse fra 4. mars 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009.
For Europaparlamentet For Rådet
J. BUZEK C. MALMSTRÖM
President Formann

VEDLEGG

SAMMENLIGNINGSTABELL Forordning (EF) nr. 1774/2002 Denne forordning
Artikkel 1 Artikkel 1 og 2
Artikkel 2 Artikkel 3
Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 og 2
Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 41 nr. 3 fjerde ledd
Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3, 4 og 5
Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 8
Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 12, 15 og 16
Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 24 bokstav h), i) og j)
Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 41 nr. 2 bokstav c), artikkel 43 nr. 3 og nr. 5 bokstav a)
Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 9
Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 13, 15 og 16
Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 24 bokstav h), i) og j)
Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 41 nr. 2 bokstav c) og artikkel 43 nr. 3
Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 10
Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 14, 15 og 16
Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 24 bokstav h), i) og j)
Artikkel 7 Artikkel 21
Artikkel 8 Artikkel 48
Artikkel 9 Artikkel 22
Artikkel 10-15, 17 og 18 Artikkel 23, 24, 27 og 44
Artikkel 16 Artikkel 6
Artikkel 19 Artikkel 31
Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 35 og 36
Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 32
Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 36
Artikkel 21 -
Artikkel 22 Artikkel 11
Artikkel 23 Artikkel 17 og 18
Artikkel 24 Artikkel 19
Artikkel 25 Artikkel 28 og 29
Artikkel 4
Startpunktet i produksjonskjeden og forpliktelser
1. Driftsledere skal når de framstiller animalske biprodukter eller avledede produkter som omfattes av denne forordning, umiddelbart identifisere produktene og sikre at de håndteres i samsvar med denne forordning (startpunkt).
2. Driftsansvarlige skal i foretak som er under deres kontroll, sikre at de krav i denne forordning som er relevante for deres aktiviteter, er oppfylt for animalske biprodukter og avledede produkter i alle ledd i kjeden av innsamling, transport, håndtering, behandling, omdanning, bearbeiding, lagring, omsetning, distribusjon, bruk og disponering.
3. Medlemsstatene skal overvåke og kontrollere at de relevante kravene i denne forordning er oppfylt av driftsansvarlige i hele kjeden av animalske biprodukter og avledede produkter som nevnt i nr. 2. For dette formål skal de opprettholde et system med offentlige kontroller i samsvar med relevante fellesskapsregler.
4. Medlemsstatene skal sikre at det er opprettet et egnet system på deres territorium som sikrer at animalske biprodukter
 1. a.
  innsamles, identifiseres og transporteres uten unødig opphold, og
 2. b.
  håndteres, brukes eller disponeres i samsvar med denne forordning.
5. Medlemsstatene kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 4 i samarbeid med andre medlemsstater eller tredjestater.
Artikkel 22
Sporbarhet
1. Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller hygienesertifikatene.
Første ledd får imidlertid ikke anvendelse når en tillatelse til å transportere animalske biprodukter eller avledede produkter uten handelsdokumenter eller hygienesertifikater er gitt i samsvar med artikkel 21 nr. 2 annet ledd eller med gjennomføringstiltak vedtatt i henhold til artikkel 21 nr. 6 bokstav b).
2. De driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal ha innført systemer og framgangsmåter for å identifisere
 1. a.
  de andre driftsansvarlige som deres animalske biprodukter eller avledede produkter er levert til, og
 2. b.
  de driftsansvarlige som de har fått leveringer fra.
Disse opplysningene skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet på anmodning.
3. Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, og særlig med hensyn til
 1. a.
  opplysningene som skal stilles til rådighet for vedkommende myndigheter,
 2. b.
  hvor lenge disse opplysningene skal oppbevares.

Forordning (EU) nr. 142/2011

Nedenfor gjengis til informasjon uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 142/2011. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 749/2011, forordning (EU) nr. 1063/2012, forordning (EU) nr. 1097/2012, forordning (EU) nr. 294/2013, forordning (EU) nr. 555/2013, forordning (EU) nr. 717/2013, forordning (EU) nr. 592/2014, forordning (EU) 2015/9, forordning (EU) 2017/172, forordning (EU) 2017/786, forordning (EU) 2017/893, forordning (EU) 2017/1261, forordning (EU) 2017/1262, forordning (EU) 2019/319, forordning (EU) 2019/1084, forordning (EU) 2019/1177, forordning (EU) 2019/2124, forordning (EU) 2020/207, forordning (EU) 2020/735, forordning (EU) 2020/757, forordning (EU) 2020/762, forordning (EU) 2020/797, forordning (EU) 2020/1720, forordning (EU) 2021/899, forordning (EU) 2021/1699, forordning (EU) 2021/1891, forordning (EU) 2021/1925, forordning (EU) 2021/1929, forordning (EU) 2021/1973 og forordning (EU) 2022/384). Alle endringer av grunnrettsakten, samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I, er innarbeidet nedenfor.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 142/2011
av 25. februar 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv

EUROPAKOMMISJONEN HAR -
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter),1 særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1 bokstav b) ii) og artikkel 6 nr. 1 annet ledd, artikkel 6 nr. 2 annet ledd, artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 11 nr. 2 annet ledd, artikkel 15 nr. 1 bokstav b), d), e), h) og i) og artikkel 15 nr. 1 annet ledd, artikkel 17 nr. 2 og artikkel 18 nr. 3, artikkel 19 nr. 4 bokstav a)-c) og artikkel 19 nr. 4 annet ledd, artikkel 20 nr. 10 og 11, artikkel 21 nr. 5 og 6, artikkel 22 nr. 3 og artikkel 23 nr. 3, artikkel 27 bokstav a)-c) og e)-h) og artikkel 27 annet ledd, artikkel 31 nr. 2, artikkel 32 nr. 3, artikkel 40, artikkel 41 nr. 3 første og tredje ledd, artikkel 42, artikkel 43 nr. 3, artikkel 45 nr. 4, artikkel 47 nr. 2, artikkel 48 nr. 2, artikkel 48 nr. 7 bokstav a) og nr. 8 bokstav a) og artikkel 48 nr. 8 annet ledd,
under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater,2 særlig artikkel 16 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  I forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes bestemmelser om dyrehelse og folkehelse for animalske biprodukter og avledede produkter. Forordningen fastsetter hvilke forhold animalske biprodukter skal disponeres under, med sikte på å hindre spredning av risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Forordningen fastsetter videre vilkårene for bruk av animalske biprodukter i fôr og til diverse andre formål, for eksempel i kosmetikk, legemidler og tekniske anvendelser. Forordningen fastsetter også driftsansvarliges forpliktelser i forbindelse med håndtering av animalske biprodukter i virksomheter og anlegg som er underlagt offentlig kontroll.
 2. 2.
  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det gjennom gjennomføringsbestemmelser fastsettes nærmere bestemmelser om håndtering av animalske biprodukter og avledede produkter, for eksempel krav til bearbeiding, hygienekrav og formatet for dokumentasjon som skal følge forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter av hensyn til sporbarheten.
 3. 3.
  Nærmere bestemmelser om bruk og disponering av animalske biprodukter i denne forordning bør fastsettes med sikte på å nå målene i forordning (EF) nr. 1069/2009, særlig når det gjelder bærekraftig bruk av animalsk materiale og et høyt nivå for vern av folkehelsen og dyrehelsen i Den europeiske union.
 4. 4.
  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får ikke anvendelse på hele kropper eller deler av ville dyr som ikke mistenkes for å være angrepet eller påvirket av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, med unntak av vanndyr som fanges for kommersielle formål. Forordningen får heller ikke anvendelse på hele kropper eller deler av viltlevende vilt som ikke er samlet inn etter felling, i samsvar med god jaktpraksis. Slike animalske biprodukter fra jakt bør disponeres på en slik måte at overføring av risiko hindres, i samsvar med den særskilte jaktpraksis og i samsvar med det aktive jegere anser som god praksis.
 5. 5.
  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse på animalske biprodukter til preparering av jakttrofeer. Preparering av slike trofeer, samt preparering av dyr og deler av dyr med andre metoder, for eksempel plastinering, bør skje under forhold som hindrer overføring av risiko for folkehelsen eller dyrehelsen.
 6. 6.
  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse på kjøkken- og matavfall som kommer fra transportmidler i internasjonal trafikk, for eksempel materiale fra næringsmidler som serveres om bord på fly eller skip som ankommer Den europeiske union fra en tredjestat. Kjøkken- og matavfall omfattes også av nevnte forordning dersom det er beregnet på bruk i fôr, på bearbeiding i samsvar med en av bearbeidingsmetodene som er godkjent i henhold til denne forordning, eller på omdanning til biogass eller kompostering. I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det forbudt å fôre produksjonsdyr, unntatt pelsdyr, med kjøkken- og matavfall. Kjøkken- og matavfall i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 kan derfor bearbeides og deretter brukes, forutsatt at det avledede produktet ikke brukes som fôr til slike dyr.
 7. 7.
  Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør definisjonen av fôrmidler i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning av og bruk av fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EØF og 96/25/EF samt kommisjonsbeslutning 2004/217/EF3 anvendes som grunnlag for definisjonen av fôrmidler av animalsk opprinnelse i denne forordning.
 8. 8.
  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det forbudt å sende animalske biprodukter og avledede produkter fra mottakelige arter, fra driftsenheter, virksomheter, anlegg eller områder som er underlagt restriksjoner på grunn av forekomst av alvorlige smittsomme sykdommer. For å sikre et høyt nivå for vern av dyrehelsen i Unionen bør det angis at listen over sykdommer i helseregelverket for landdyr og for vanndyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon (heretter kalt «OIE»), er den listen over alvorlige smittsomme sykdommer som skal anvendes ved fastsettelsen av forbudets omfang.
 9. 9.
  Ettersom europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall4 ikke omfatter avfallsforbrenning og samforbrenning av visse animalske biprodukter, bør det fastsettes egnede bestemmelser for å hindre helserisiko i forbindelse med denne virksomheten med hensyn til mulige miljøvirkninger. Rester fra avfallsforbrenning eller samforbrenning av animalske biprodukter bør resirkuleres eller disponeres i samsvar med Unionens miljøregelverk, ettersom dette regelverket tillater at fosforen i aske brukes til gjødsel og at asken fra kremering av kjæledyr gis til eierne.
 10. 10.
  Produkter av animalsk opprinnelse eller næringsmidler som inneholder slike produkter, bør for å begrense mulig helserisiko disponeres på en fyllplass i henhold til rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall5 bare dersom de er bearbeidet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene.6
 11. 11.
  Det bør være forbudt å disponere animalske biprodukter eller avledede produkter gjennom spillvann, ettersom spillvann ikke er underlagt krav som sikrer egnet kontroll av risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Egnede tiltak bør vedtas for å hindre uakseptabel risiko som følge av utilsiktet disponering av flytende animalske biprodukter, for eksempel i forbindelse med rengjøring av gulv og utstyr som brukes ved bearbeiding.
 12. 12.
  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver7 fastsettes visse tiltak for å verne miljøet og menneskers helse. I henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv er visse produkter unntatt fra direktivets virkeområde i det omfang de er omfattet av andre deler av Unionens regelverk, herunder animalske biprodukter som er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum,8 unntatt slike som er beregnet på avfallsforbrenning, deponering eller bruk i biogass- eller komposteringsanlegg. Nevnte forordning ble 4. mars 2011 opphevet og erstattet av forordning (EF) nr. 1069/2009. Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør prosessene som anvendes for å omdanne animalske biprodukter og avledede produkter til biogass og kompost, være i samsvar med hygienereglene i denne forordning samt miljøverntiltakene i direktiv 2008/98/EF.
 13. 13.
  Vedkommende myndighet i en medlemsstat bør kunne godkjenne alternative parametrer for omdanning av animalske biprodukter til biogass eller for kompostering på grunnlag av en validering i samsvar med en harmonisert modell. Det bør i så fall være mulig å bringe råtnerester og kompost i omsetning i hele Den europeiske union. Vedkommende myndighet i en medlemsstat bør videre kunne godkjenne visse parametrer for bestemte animalske biprodukter, for eksempel kjøkken- og matavfall og blandinger av slikt avfall og annet materiale, som omdannes til biogass eller komposteres. Ettersom slike godkjenninger ikke utstedes på grunnlag av en harmonisert modell, bør råtnerester og kompost bare bringes i omsetning i de medlemsstater der parametrene er blitt godkjent.
 14. 14.
  For å hindre at næringsmidler kontamineres med sykdomsframkallende stoffer, bør virksomheter eller anlegg som bearbeider animalske biprodukter, være plassert atskilt fra slakterier eller andre virksomheter der næringsmidler bearbeides, særlig i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse,9 med mindre de animalske biproduktene bearbeides under forhold som er blitt godkjent av vedkommende myndighet, med sikte på å hindre overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen til virksomheter som bearbeider næringsmidler.
 15. 15.
  I europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å hindre, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati10 er det fastsatt at medlemsstatene skal gjennomføre årlige overvåkingsprogrammer for overførbar spongiform encefalopati (TSE). Kropper av dyr som for å fremme biologisk mangfold brukes som fôr til visse arter, bør være omfattet av overvåkingsprogrammene i det omfang som er nødvendig for å sikre at det gjennom disse programmene innhentes tilstrekkelige opplysninger om prevalensen av TSE i en bestemt medlemsstat.
 16. 16.
  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det tillatt å fôre truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, med visse typer kategori 1-materiale for å fremme biologisk mangfold. Slik fôring bør tillates for visse kjøttetende arter nevnt i rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter11 og for visse arter av rovfugler nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler12 for å ta hensyn til disse artenes naturlige spisemønstre.
 17. 17.
  Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er det innført en framgangsmåte for godkjenning av alternative metoder for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter. Slike metoder kan godkjennes av Kommisjonen etter at den har mottatt en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «EFSA»). For å lette EFSAs vurdering av søknader bør det fastsettes et standardformat som viser hva slags dokumentasjon søkerne skal framlegge. I samsvar med traktatene bør det være mulig å framlegge søknader om alternative metoder på de offisielle språk i Unionen, som fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 1 om fastsettelse av reglene for bruk av språk i Det europeiske økonomiske fellesskap.13
 18. 18.
  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene14 skal driftsansvarlige for fôrforetak, bortsett fra primærprodusenter, lagre og transportere fôr under visse hygieniske forhold. Ettersom disse forholdene sikrer en tilsvarende reduksjon av mulig risiko, bør fôrblandinger framstilt av animalske biprodukter ikke omfattes av de krav i denne forordning som gjelder lagring og transport.
 19. 19.
  For å fremme vitenskap og forskning og for å sikre best mulig bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brukes til diagnostisering av sykdommer hos mennesker eller dyr, bør vedkommende myndighet ha mulighet til å fastsette vilkår for prøver av slikt materiale til forsknings- og utdanningsformål og diagnoseformål. Slike vilkår bør imidlertid ikke fastsettes for prøver av sykdomsframkallende stoffer som er omfattet av særlige bestemmelser i rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i avsnitt I i vedlegg A til direktiv 89/662/EØF og, når det gjelder sykdomsfremkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF.15
 20. 20.
  Ved direktiv 97/78/EF unntas animalske biprodukter som er beregnet på utstillinger, forutsatt at de ikke skal markedsføres, og animalske biprodukter som er beregnet på bestemte undersøkelser eller analyser, fra veterinærkontroll på grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til Unionen. I henhold til nevnte direktiv kan det vedtas gjennomføringstiltak for disse unntakene. I denne forordning bør det fastsettes egnede vilkår for import av animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på utstillinger og særlige undersøkelser eller analyser, for å sikre at uakseptabel risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke spres når slike produkter innføres til Unionen. Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk og for å sikre de driftsansvarliges rettssikkerhet, bør disse vilkårene og gjennomføringstiltakene for direktiv 97/78/EF fastsettes i denne forordning.
 21. 21.
  Etter innsamling bør animalske biprodukter håndteres under egnede forhold som sikrer at uakseptabel risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke overføres. Virksomheter eller anlegg der visse aktiviteter gjennomføres før videre bearbeiding av animalske biprodukter, bør bygges og drives på en måte som hindrer overføring av risiko. Dette bør omfatte virksomheter eller anlegg der det gjennomføres aktiviteter som innebærer håndtering av animalske biprodukter i samsvar med Unionens veterinærregelverk, unntatt håndtering av animalske biprodukter i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende veterinærer.
 22. 22.
  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal driftsansvarlige sikre at animalske biprodukter og avledede produkter kan spores i alle ledd av kjeden av framstilling, bruk og disponering, for å unngå unødvendige forstyrrelser i det indre marked i tilfelle av hendelser i forbindelse med faktisk eller mulig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen. Sporbarheten bør derfor sikres ikke bare av driftsansvarlige som framstiller, samler inn eller transporterer animalske biprodukter, men også av driftsansvarlige som disponerer animalske biprodukter eller avledede produkter ved avfallsforbrenning, samforbrenning eller deponering.
 23. 23.
  Beholdere og transportmidler som brukes for animalske biprodukter eller avledede produkter, bør holdes rene for å unngå kontaminering. Dersom de bare er beregnet på transport av et bestemt materiale, for eksempel et flytende animalsk biprodukt som ikke innebærer en uakseptabel helserisiko, kan de driftsansvarlige tilpasse sine tiltak for å unngå kontaminering, etter den risikoen dette materialet faktisk innebærer.
 24. 24.
  Medlemsstatene bør kunne kreve at driftsansvarlige anvender det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES) som ble innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF16 (heretter kalt «TRACES-systemet»), for å dokumentere at forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter ankommer bestemmelsesstedet. Alternativt bør forsendelsens ankomst dokumenteres ved at den fjerde kopien av handelsdokumentet sendes tilbake til produsenten. Erfaringene med de to alternative metodene bør evalueres etter det første året med gjennomføring av denne forordning.
 25. 25.
  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes visse parametrer for behandling av smeltet fett, fiskeolje og eggprodukter, som gir en egnet kontroll av mulig helserisiko når slike produkter brukes for andre formål enn konsum. Disse parametrene bør derfor godkjennes som alternativer til de behandlingene av animalske biprodukter som er fastsatt i denne forordning.
 26. 26.
  Råmelk og råmelksprodukter bør komme fra storfebesetninger som er frie for visse sykdommer som nevnt i rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet17
 27. 27.
  Henvisningene til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter,18 til rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold,19 til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter20 bør ajourføres, og det samme bør henvisningen til rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om dyrehelsevilkår for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg21 i hygienereglene for handel med ubearbeidet husdyrgjødsel.
 28. 28.
  Visse typer importert materiale til framstilling av fôr til kjæledyr bør håndteres og brukes på vilkår som står i forhold til den risikoen materialet kan innebære. Det bør særlig fastsettes bestemmelser om sikker transport til bestemmelsesvirksomheter eller -anlegg der dette materialet og kategori 3-materiale blandes inn i fôr til kjæledyr. Når det gjelder bestemmelsesvirksomheter eller -anlegg, bør vedkommende myndighet kunne tillate at importert materiale lagres sammen med kategori 3-materiale, forutsatt at det importerte materialet kan spores.
 29. 29.
  I forordning (EF) nr. 1069/2009 vises det til visse avledede produkter som kan bringes i omsetning i samsvar med vilkår fastsatt i visse andre deler av Unionens regelverk. I samme regelverk fastsettes også vilkår for import, innsamling og forflytning av animalske biprodukter og avledede produkter til framstilling av slike avledede produkter. Forordning (EF) nr. 1069/2009 får imidlertid anvendelse dersom det i andre deler av Unionens regelverk ikke er fastsatt vilkår knyttet til den risiko for folkehelsen og dyrehelsen som slike råmaterialer kan medføre. Ettersom slike vilkår ikke er fastsatt med hensyn til materialer som har gjennomgått visse bearbeidingstrinn før de oppfyller vilkårene for omsetning i henhold til andre deler av Unionens regelverk, bør de fastsettes i denne forordning. Det bør særlig fastsettes vilkår for import og håndtering av slikt materiale i Unionen i samsvar med strenge kontroll- og dokumentasjonskrav, for å hindre overføring av mulig helserisiko fra slikt materiale.
 30. 30.
  Det bør i denne forordning særlig fastsettes egnede helsevilkår for materiale som brukes til framstilling av legemidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker,22 av veterinærpreparater i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater,23 for medisinsk utstyr i samsvar med rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr,24 av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk,25 av aktive implanterbare medisinske innretninger i samsvar med rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare medisinske innretninger26 eller laboratoriereagenser («sluttproduktene»). Dersom risikoen knyttet til slikt materiale reduseres gjennom rensing, konsentrasjon i produktet eller på grunn av vilkårene for håndtering og disponering, bør bare kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i denne forordning få anvendelse når det gjelder sporbarhet. I slike tilfeller bør kravene om at animalske biprodukter skal holdes atskilt fra andre kategorier i virksomheten eller anlegget som framstiller sluttproduktene, ikke få anvendelse, ettersom senere bruk av materiale for andre formål, særlig bruk i næringsmidler eller fôr, kan utelukkes dersom den driftsansvarlige anvender reglene på riktig måte under vedkommende myndighets ansvar. Forsendelser av slikt materiale som skal importeres til Unionen, bør gjennomgå veterinærkontroll på grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til Unionen i samsvar med direktiv 97/78/EF, for å sikre at disse produktene oppfyller kravene for å kunne bringes i omsetning i Unionen.
 31. 31.
  I henhold til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater27 er visse sykdommer som dyr av hestefamilien er mottakelige for, meldepliktige. Blodprodukter fra dyr av hestefamilien, som er beregnet på andre formål enn fôr, for eksempel blodprodukter beregnet på veterinærpreparater, bør for å redusere risikoen for overføring av slike sykdommer komme fra dyr av hestefamilien som ikke har vist kliniske tegn til slike sykdommer.
 32. 32.
  Det bør være tillatt å omsette ferske huder og skinn for andre formål enn konsum, forutsatt at de oppfyller de kravene til dyrehelse for ferskt kjøtt som er fastsatt i samsvar med rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum,28 ettersom disse vilkårene sikrer en tilstrekkelig reduksjon av mulig helserisiko.
 33. 33.
  Hygienereglene for framstilling og omsetning av jakttrofeer og andre preparater fra dyr som fastsettes i denne forordning og som har til hensikt å fjerne mulig risiko, bør utfylle bestemmelsene om vern av visse arter av ville dyr i rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem,29 ettersom nevnte forordning har et annet formål. Anatomiske preparater av dyr eller animalske biprodukter som har gjennomgått en behandling, for eksempel plastinering, som på tilsvarende måte reduserer mulig risiko, bør for å gjøre det lettere å bruke slike preparater, særlig til undervisningsformål, ikke være omfattet av dyrehelserestriksjoner.
 34. 34.
  Biprodukter av biavl som skal bringes i omsetning, bør være frie for visse sykdommer som bier er mottakelige for og som er oppført i rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF.30
 35. 35.
  Europaparlamentet og Rådet har oppfordret Kommisjonen til å fastsette et sluttpunkt i produksjonskjeden for produkter av bearbeidet fett, der de ikke lenger skal være omfattet av kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Beslutningen om dette sluttpunktet bør tas så snart det foreligger en vurdering som evaluerer fettbearbeidingsprosessenes evne til å redusere den mulige helserisikoen som ulike kategorier av materiale som bearbeides, kan medføre.
 36. 36.
  Det bør i denne forordning vises til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, tredjestatsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater,31 i det omfang disse tredjestatene og andre territorier bør godkjennes for import av visse animalske biprodukter eller avledede produkter, ettersom den risikoen disse produktene innebærer tilsvarer risikoen som kan oppstå gjennom import av levende dyr eller ferskt kjøtt.
 37. 37.
  På grunnlag av lignende vurderinger av helserisiko og for å sikre sammenheng i Unionens regelverk bør det vises til ytterligere lister over tredjestater som det er tillatt å importere visse typer materiale av animalsk opprinnelse fra, med sikte på å fastsette hvilke tredjestater animalske biprodukter fra visse arter kan importeres fra. Slike lister er fastsatt ved kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF,32 kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om krav til dyrehelse og folkehelse og utstedelse av veterinærattest ved innførsel til Den europeiske union av råmelk og melkeprodukter beregnet på konsum,33 kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer,34 kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Fellesskapet, og krav til veterinærsertifikater35 og kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av disse, for import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt av ville dyr av leporidefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskaniner samt om kravene til veterinærattest.36
 38. 38.
  Ettersom avfall fra fotoindustrien, som bruker visse animalske biprodukter, for eksempel virvelsøyle fra storfe, ikke bare innebærer en risiko for folkehelsen og dyrehelsen, men også for miljøet, bør det enten disponeres eller eksporteres fra de animalske biproduktenes opprinnelsestredjestat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om transport av avfall.37
 39. 39.
  I reglene for transitt av visse animalske biprodukter og avledede produkter gjennom Den europeiske union mellom områder i Russland bør det vises til listen over grensekontrollstasjoner i kommisjonsdirektiv 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES.38 Det felles veterinærdokumentet til bruk ved import som er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater39 bør anvendes ved denne type transitt.
 40. 40.
  I denne forordning bør det fastsettes at hygienesertifikatene som skal følge forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter på innførselsstedet til Unionen der veterinærkontroll finner sted, bør utstedes i samsvar med prinsipper for attestering som tilsvarer prinsippene i rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produkter40
 41. 41.
  Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør det gjennomføres offentlig kontroll av hele kjeden av animalske biprodukter og avledede produkter i samsvar med de allmenne prinsippene for offentlig kontroll som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.41
 42. 42.
  Det er derfor nødvendig å fastsette gjennomføringstiltak for forordning (EF) nr. 1069/2009 i denne forordning.
 43. 44.
  Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1774/2002 ble visse gjennomføringsrettsakter vedtatt, nærmere bestemt kommisjonsforordning (EF) nr. 811/200342 om forbudet mot resirkulering innenfor samme art når det gjelder fisk, nedgraving og forbrenning av visse animalske biprodukter som avfall, kommisjonsvedtak 2003/322/EF43 om fôring av enkelte arter av åtselfugler med visse typer kategori 1-materiale, kommisjonsvedtak 2003/324/EF44 om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr, kommisjonsforordning (EF) nr. 79/200545 om melk og melkebaserte produkter, (EF) nr. 92/200546 om framgangsmåter for disponering eller bruk, (EF) nr. 181/200647 om andre former for organisk gjødsel og jordforbedringsmidler enn husdyrgjødsel, (EF) nr. 1192/200648 om lister over godkjente anlegg og (EF) nr. 2007/200649 om import og transitt av visse halvfabrikater av kategori 3.
 44. 45.
  I tillegg ble visse overgangstiltak vedtatt, særlig kommisjonsforordning (EF) nr. 878/200450 om import og håndtering av visse typer kategori 1- og 2-materiale, kommisjonsvedtak 2004/407/EF51 om import av visse typer materiale til framstilling av fotografisk gelatin, og kommisjonsforordning (EF) nr. 197/200652 om håndtering av tidligere næringsmidler, med sikte på å fastsette tiltak som står i forhold til risikoen for visse særskilte bruksformål for animalske biprodukter.
 45. 46.
  For ytterligere å forenkle Unionens bestemmelser om animalske biprodukter, i samsvar med anmodningen fra formannskapet i Rådet i forbindelse med vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1069/2009, ble disse gjennomførings- og overgangstiltakene gjennomgått. De bør nå ved denne forordning oppheves og erstattes i det omfang som er nødvendig for å skape en sammenhengende rettslig ramme for animalske biprodukter og avledede produkter.
 46. 47.
  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse fra 4. mars 2011, og denne forordning bør derfor også få anvendelse fra samme dato. Det er videre nødvendig å fastsette en overgangsperiode for å gi berørte parter tid til å tilpasse seg til de nye bestemmelsene i denne forordning og til å bringe i omsetning visse produkter som er framstilt i samsvar med de hygieneregler som gjaldt i Unionen før nevnte dato, samt for at importen skal kunne fortsette når kravene i denne forordning trer i kraft.
 47. 48.
  Omsetning og eksport av visse produkter nevnt i forordning (EF) nr. 878/2004 bør fortsatt skje i samsvar med nasjonale tiltak, ettersom den tilknyttede risikoen for den begrensede mengden materiale som dette omfatter i dag, kan håndteres på nasjonalt plan, i påvente av en mulig framtidig harmonisering. I påvente av at det på grunnlag av ytterligere dokumentasjon vedtas tiltak for innsamling og disponering av visse begrensede mengder av produkter av animalsk opprinnelse fra detaljhandelen, bør vedkommende myndighet fortsatt kunne tillate at slike produkter samles inn og disponeres på andre måter, forutsatt at et tilsvarende nivå for vern av folkehelsen og dyrehelsen sikres.
 48. 49.
  I samsvar med den anmodningen Europaparlamentet framsatte da det godkjente forordning (EF) nr. 1069/2009 ved første behandling, og idet det tas hensyn til Parlamentets mer spesifikke forslag til håndtering av visse tekniske spørsmål, ble et utkast til denne forordning 27. september 2010 framlagt for Komiteen for miljø, folkehelse og næringsmiddeltrygghet, med sikte på utveksling av synspunkter.
 49. 50.
  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1
Formål og definisjoner

I denne forordning fastsettes gjennomføringstiltak
 1. a.
  for hygiene- og dyrehelsereglene for animalske biprodukter og avledede produkter i forordning (EF) nr. 1069/2009,
  1 EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
  2 EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
  3 EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.
  4 EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
  5 EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
  6 EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
  7 EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
  8 EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
  9 EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
  10 EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
  11 EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
  12 EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7.
  13 EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58.
  14 EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1.
  15 EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
  16 EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.
  17 EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
  18 EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
  19 EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3.
  20 EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.
  21 EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74.
  22 EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
  23 EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
  24 EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
  25 EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.
  26 EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
  27 EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
  28 EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
  29 EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1.
  30 EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
  31 EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1.
  32 EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1.
  33 EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1.
  34 EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53.
  35 EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1.
  36 EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12.
  37 EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.
  38 EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1.
  39 EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11.
  40 EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.
  41 EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
  42 EUT L 117 av 13.5.2003, s. 14.
  43 EUT L 117 av 13.5.2003, s. 32.
  44 EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37.
  45 EUT L 16 av 20.1.2005, s. 46.
  46 EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27.
  47 EUT L 29 av 2.2.2006, s. 31.
  48 EUT L 215 av 5.8.2006, s. 10.
  49 EUT L 379 av 28.12.2006, s. 98.
  50 EUT L 162 av 30.4.2004, s. 62.
  51 EUT L 151 av 30.4.2004, s. 11.
  52 EUT L 32 av 4.2.2006, s. 13.
 2. b.
  for visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensekontrollstasjonen i henhold til artikkel 16 nr. 1 bokstav e) og f) i direktiv 97/78/EF.

Artikkel 2
Definisjoner

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 3
Sluttpunkt i produksjonskjeden for visse avledede produkter

Følgende avledede produkter kan bringes i omsetning, men ikke importeres, uten restriksjoner, som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009:
 1. a.
  biodiesel som oppfyller kravene til disponering og bruk av avledede produkter i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3 nr. 2 bokstav b),
 2. b.
  bearbeidet fôr til kjæledyr som oppfyller de særlige kravene til bearbeidet fôr til kjæledyr i vedlegg XIII kapittel II nr. 7 bokstav a),
 3. c.
  tyggesaker som oppfyller de særlige kravene til tyggesaker i vedlegg XIII kapittel II nr. 7 bokstav b),
 4. d.
  huder og skinn av hovdyr som oppfyller de særlige kravene til sluttpunktet for disse produktene i vedlegg XIII kapittel V bokstav C,
 5. e.
  ull og hår som oppfyller de særlige kravene til sluttpunktet for disse produktene i vedlegg XIII kapittel VII bokstav B,
 6. f.
  fjør og dun som oppfyller de særlige kravene til sluttpunktet for disse produktene i vedlegg XIII kapittel VII bokstav C,
  M1
 7. g.
  pels som oppfyller de særlige kravene for sluttpunktet for dette produktet i kapittel VIII i vedlegg XIII,
 8. h.
  fiskeolje til framstilling av legemidler som oppfyller de særlige kravene for sluttpunktet for dette produktet i kapittel VIII i vedlegg XIII,
  M1
  M4
 9. i.
  bensin og drivstoff som oppfyller de særlige kravene til produkter fra den katalytiske flertrinnsprosessen for produksjon av fornybart drivstoff fastsatt i nr. 2 bokstav c) i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3,
 10. j.
  produkter framstilt av bearbeidet fett fra smeltet fett og som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg XIII kapittel XI.
  M4
  M13
 11. k.
  fornybar diesel, fornybart jetdrivstoff, fornybar propan og fornybar bensin som oppfyller de særlige kravene til produkter fra flertrinnsprosessen med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare drivstoffer som omhandlet i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3 nr. 2 bokstav f).
  M13

Artikkel 4
Alvorlige smittsomme sykdommer

Sykdommene som er oppført i artikkel 1.2.3 i 2010-utgaven av OIEs helseregelverk for landdyr og i kapittel 1.3 i 2010-utgaven av helseregelverket for vanndyr, skal anses som alvorlige smittsomme sykdommer ved anvendelse av alminnelige dyrehelserestriksjoner i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009.

KAPITTEL II
DISPONERING OG BRUK AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER

Artikkel 5
Restriksjoner på bruk av animalske biprodukter og avledede produkter

1. Driftsansvarlige i medlemsstatene nevnt i vedlegg II kapittel I skal oppfylle vilkårene fastsatt i nevnte kapittel for fôring av pelsdyr med visse typer materiale framstilt av kropper eller deler av dyr av samme art.
2. Driftsansvarlige skal overholde de restriksjonene for fôring av produksjonsdyr med høstede fôrvekster fra jord der det er spredt organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, som er fastsatt i vedlegg II kapittel II.
M8

Artikkel 6
Disponering ved avfallsforbrenning, disponering eller gjenvinning ved samforbrenning og bruk som brensel til forbrenning

M8
1. Vedkommende myndighet skal sikre at avfallsforbrenning og samforbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter bare skjer
 1. a.
  i avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som har fått en tillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, eller
 2. b.
  når det gjelder anlegg som ikke er omfattet av kravet om tillatelse i direktiv 2000/76/EF, i avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet for disponering ved avfallsforbrenning, eller disponering eller gjenvinning av animalske biprodukter eller avledede produkter, dersom de er avfall, ved samforbrenning i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 1069/2009.
2. Vedkommende myndighet skal godkjenne avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som nevnt i nr. 1 bokstav b) i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 bare dersom de oppfyller kravene i vedlegg III til denne forordning.
3. Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg skal oppfylle de alminnelige kravene til avfallsforbrenning og samforbrenning i vedlegg III kapittel I.
4. Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med høy kapasitet skal oppfylle kravene i vedlegg III kapittel II.
5. Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med lav kapasitet skal oppfylle kravene i vedlegg III kapittel III.
M8
6. Driftsansvarlige skal sikre at forbrenningsanlegg som er under deres kontroll, bortsett fra forbrenningsanlegg nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2, og der animalske biprodukter eller avledede produkter brukes som brensel, oppfyller de allmenne vilkårene og de særlige kravene fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg III og er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009.
7. Vedkommende myndighet skal bare godkjenne forbrenningsanlegg nevnt i nr. 6 til bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel til forbrenning dersom
 1. a.
  forbrenningsanleggene omfattes av kapittel V i vedlegg III til denne forordning,
 2. b.
  forbrenningsanleggene oppfyller alle relevante allmenne vilkår og særlige krav fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg III til denne forordning,
 3. c.
  det foreligger administrative framgangsmåter for å sikre at kravene til godkjenning av forbrenningsanleggene kontrolleres hvert år.
M8
M21
8. Ved bruk av gjødsel fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel som brensel til forbrenning som fastsatt i vedlegg III kapittel V, får følgende regler anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkelen:
 1. a.
  Søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til den vedkommende myndigheten i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av den vedkommende myndigheten eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av de vedkommende myndighetene i medlemsstaten, på at forbrenningsanlegget der gjødselen fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel brukes som brensel, oppfyller kravene fastsatt i kapittel V punkt B nr. 3 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel samt kravene for begge brensler i punkt B nr. 4 og 5 i vedlegg III til denne forordningen, uten at det berører muligheten for medlemsstatens vedkommende myndigheter til å tillate at visse bestemmelser fravikes i samsvar med vedlegg III kapittel V punkt C nr. 4.
 2. b.
  Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før den vedkommende myndigheten eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder de nødvendige målingene av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene har vist at kravene i kapittel V punkt B nr. 3, 4 og 5 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel og, dersom det er relevant, punkt C nr. 4 eller punkt D nr. 5 i vedlegg III til denne forordningen er oppfylt, kan fullstendig godkjenning gis.
 3. c.
  Forbrenning av kjøttbeinmel i forbrenningsanlegg nevnt i kapittel V punkt A, B og C i vedlegg III til denne forordningen skal ikke være tillatt. ◄M21

Artikkel 7
Deponering av visse typer kategori 1- og 3-materiale

Som unntak fra artikkel 12 og artikkel 14 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan vedkommende myndighet tillate deponering av følgende typer kategori 1- og 3-materiale på en godkjent fyllplass:
 1. a.
  importert fôr til kjæledyr framstilt av importert materiale av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
 2. b.
  kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) og g) i forordning (EF) nr. 1069/2009, forutsatt at
  1. i.
   materialet ikke har vært i kontakt med animalske biprodukter nevnt i artikkel 8 og 9 og artikkel 10 bokstav a)-e) og h)-p) i nevnte forordning,
  2. ii.
   materialet på det tidspunkt det skal disponeres
   • -
    er blitt bearbeidet i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning nr. 852/2004, og
   • -
    er blitt bearbeidet i samsvar med kapittel II i vedlegg X til denne forordning eller i samsvar med de særlige kravene til fôr til kjæledyr i kapittel II i vedlegg XIII til denne forordning, dersom materialet er nevnt i artikkel 10 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1069/2009/EF, og
  3. iii.
   disponeringen av dette materialet ikke utgjør en risiko for folkehelsen eller dyrehelsen.

Artikkel 8
Krav til bearbeidingsanlegg og andre virksomheter

1. Driftsansvarlige skal sikre at bearbeidingsanlegg og andre virksomheter som de har kontroll over, oppfyller følgende krav i vedlegg IV kapittel I:
 1. a.
  de alminnelige vilkårene for bearbeiding i avsnitt 1,
 2. b.
  kravene til behandling av spillvann i avsnitt 2,
 3. c.
  de særlige kravene til bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale i avsnitt 3,
 4. d.
  de særlige kravene til bearbeiding av kategori 3-materiale i avsnitt 4.
2. Vedkommende myndighet skal godkjenne bearbeidingsanlegg og -virksomheter bare dersom de oppfyller kravene i vedlegg IV kapittel I.

Artikkel 9
Hygiene- og bearbeidingskrav til bearbeidingsanlegg og andre virksomheter

Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som de har kontroll over, oppfyller følgende krav i vedlegg IV:
 1. a.
  hygiene- og bearbeidingskravene i kapittel II,
 2. b.
  standardmetodene for bearbeiding i kapittel III, forutsatt at metodene anvendes i virksomheten eller anlegget,
 3. c.
  de alternative bearbeidingsmetodene i kapittel IV, forutsatt at metodene anvendes i virksomheten eller anlegget.

Artikkel 10
Krav med hensyn til omdanning av animalske biprodukter og avledede produkter til biogass eller kompost

1. Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som de har kontroll over, oppfyller følgende krav til omdanning av animalske biprodukter og avledede produkter til biogass eller for kompostering i vedlegg V:
 1. a.
  kravene til biogass- og komposteringsanlegg i kapittel I,
 2. b.
  hygienekravene til biogass- og komposteringsanlegg i kapittel II,
 3. c.
  standardparametrene for omdanning i kapittel III avsnitt 1,
 4. d.
  standardene for råtnerester og kompost i kapittel III avsnitt 3.
2. Vedkommende myndighet skal godkjenne biogass- og komposteringsanlegg bare dersom de oppfyller kravene i vedlegg V.
3. Vedkommende myndighet kan tillate anvendelse av andre omdanningsparametrer for biogass- og komposteringsanlegg som omfattes av kravene i vedlegg V kapittel III avsnitt 2.

KAPITTEL III
UNNTAK FRA VISSE BESTEMMELSER I FORORDNING (EF) NR. 1069/2009

Artikkel 11
Særlige bestemmelser om prøver til forskning og diagnostikk

1. Vedkommende myndighet kan tillate transport, bruk og disponering av prøver til forskning og diagnostikk på vilkår som sikrer kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen.
Vedkommende myndighet skal særlig sikre at driftsansvarlige oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel I.
2. Driftsansvarlige skal oppfylle de særlige bestemmelsene om prøver til forskning og diagnostikk i vedlegg VI kapittel I.
3. Driftsansvarlige kan sende prøver til forskning og diagnostikk som består av følgende animalske biprodukter og avledede produkter, til en annen medlemsstat uten å underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og uten at vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes gjennom TRACES-systemet og gir sitt samtykke til å motta forsendelsen i samsvar med artikkel 48 nr. 1 og 3 i nevnte forordning:
 1. a.
  kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett fra kategori 1- og 2-materiale,
 2. b.
  bearbeidet animalsk protein.

Artikkel 12
Særlige bestemmelser om vareprøver og utstillingsgjenstander

1. Vedkommende myndighet kan tillate transport, bruk og disponering av vareprøver og utstillingsgjenstander på vilkår som sikrer kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen.
Vedkommende myndighet skal særlig sikre at driftsansvarlige oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel I avsnitt 1 nr. 2-4.
2. Driftsansvarlige skal oppfylle de særlige bestemmelsene om vareprøver og utstillingsgjenstander i vedlegg VI kapittel I avsnitt 2.
3. Driftsansvarlige kan sende vareprøver som består av følgende animalske biprodukter og avledede produkter, til en annen medlemsstat uten å underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og uten at vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes gjennom TRACES-systemet og gir sitt samtykke til å motta forsendelsen i samsvar med artikkel 48 nr. 1 og 3 i nevnte forordning:
 1. a.
  kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett fra kategori 1- og 2-materiale,
 2. b.
  bearbeidet animalsk protein.

Artikkel 13
Særlige bestemmelser om fôring

1. Driftsansvarlige kan fôre følgende dyr med kategori 2-materiale, forutsatt at materialet kommer fra dyr som ikke er avlivet eller døde som følge av forekomst eller mistenkt forekomst av en sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr, og forutsatt at de alminnelige kravene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 1 og eventuelle andre vilkår som vedkommende myndighet fastsetter, er oppfylt:
 1. a.
  dyr i zoologiske hager,
 2. b.
  pelsdyr,
 3. c.
  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler,
 4. d.
  hunder og katter i dyremottak,
  M4
 5. e.
  fluelarver og mark til agn,
 6. f.
  sirkusdyr.
  M4
2. Driftsansvarlige kan fôre følgende dyr med kategori 3-materiale, forutsatt at de alminnelige kravene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 1 og eventuelle andre vilkår som vedkommende myndighet fastsetter, er oppfylt:
 1. a.
  dyr i zoologiske hager,
 2. b.
  pelsdyr,
 3. c.
  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler,
 4. d.
  hunder og katter i dyremottak,
  M4
 5. e.
  fluelarver og mark til agn,
 6. f.
  sirkusdyr.
  M4

Artikkel 14
Fôring av visse arter i og utenfor fôringsstasjoner og i zoologiske hager

1. Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale, til fôring
 1. a.
  på fôringsstasjoner, av utryddelsestruede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å fremme biologisk mangfold, forutsatt at vilkårene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 2 er oppfylt,
 2. b.
  utenfor fôringsstasjoner, eventuelt uten forutgående innsamling av de døde dyrene, av ville dyr nevnt i vedlegg VI kapittel II avsnitt 2 nr. 1 bokstav a), forutsatt at vilkårene i nevnte kapittel avsnitt 3 er oppfylt.
2. Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale, og bruk av materiale fra dyr i zoologiske hager til fôring av dyr i zoologiske hager, forutsatt at vilkårene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 4 er oppfylt.

Artikkel 15
Særlige bestemmelser om innsamling og disponering

M4
Dersom vedkommende myndighet godkjenner disponeringen av animalske biprodukter som et unntak i henhold til artikkel 19 nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal disponeringen være i samsvar med følgende særlige bestemmelser fastsatt i vedlegg VI kapittel III:
M4
 1. a.
  de særlige bestemmelsene om animalske biprodukter i avsnitt 1,
 2. b.
  bestemmelsene om forbrenning og nedgraving av animalske biprodukter i fjerntliggende områder i avsnitt 2,
 3. c.
  bestemmelsene om forbrenning og nedgraving av bier og biprodukter av biavl i avsnitt 3.
M9
Som unntak fra artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstatene tillate innsamling, transport og disponering av små mengder kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) i nevnte forordning, på måter nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, under forutsetning av at kravene til disponering på andre måter fastsatt i kapittel IV i vedlegg VI til denne forordning, overholdes.
M9

KAPITTEL IV
GODKJENNING AV ALTERNATIVE METODER

Artikkel 16
Standardformat for søknader om godkjenning av alternative metoder

1. Søknader om godkjenning av alternative metoder for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter som nevnt i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal framlegges av medlemsstatene eller berørte parter i samsvar med standardformatet for søknader om alternative metoder i vedlegg VII.
2. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale kontaktpunkter som skal formidle opplysninger om vedkommende myndigheter som har ansvar for å vurdere søknader om godkjenning av alternative metoder for bruk eller disponering av animalske biprodukter.
3. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over nasjonale kontaktpunkter.

KAPITTEL V
INNSAMLING, TRANSPORT, IDENTIFISERING OG SPORBARHET

Artikkel 17
Krav med hensyn til handelsdokumenter og hygienesertifikater, identifisering, innsamling og transport av animalske biprodukter samt sporbarhet

1. Driftsansvarlige skal sikre at animalske biprodukter og avledede produkter
 1. a.
  oppfyller kravene til innsamling, transport og identifisering i vedlegg VIII kapittel I og II,
 2. b.
  under transporten følges av handelsdokumenter eller hygienesertifikater i samsvar med kravene i vedlegg VIII kapittel III.
2. Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller hygienesertifikatene i samsvar med kravene i vedlegg VIII kapittel IV.
3. Driftsansvarlige skal oppfylle kravene til merking av visse avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V.

KAPITTEL VI
REGISTRERING OG GODKJENNING AV VIRKSOMHETER OG ANLEGG

Artikkel 18
Krav med hensyn til godkjenning av virksomheter og anlegg som håndterer animalske biprodukter på samme sted

Vedkommende myndighet kan tillate at flere enn én virksomhet eller ett anlegg håndterer animalske biprodukter på samme sted, forutsatt at virksomhetenes eller anleggenes utforming og måte å håndtere animalske biprodukter og avledede produkter på, sikrer at det ikke forekommer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen i virksomhetene eller anleggene.

Artikkel 19
Krav med hensyn til visse godkjente virksomheter og anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter

Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som de har kontroll over og som er godkjent av vedkommende myndighet, oppfyller kravene i følgende kapitler i vedlegg IX til denne forordning, dersom de utfører en eller flere av følgende aktiviteter nevnt i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009:
 1. a.
  kapittel I dersom de framstiller fôr til kjæledyr som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning,
 2. b.
  kapittel II dersom de oppbevarer animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 i) i nevnte forordning og dersom de håndterer animalske biprodukter etter innsamling ved hjelp av følgende aktiviteter nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i samme forordning:
  1. i.
   sortering,
  2. ii.
   oppdeling,
  3. iii.
   kjøling,
  4. iv.
   innfrysing,
  5. v.
   salting,
  6. vi.
   konservering på annen måte,
  7. vii.
   fjerning av huder og skinn eller fjerning av spesifisert risikomateriale,
  8. viii.
   aktiviteter som omfatter håndtering av animalske biprodukter og som utføres i samsvar med forpliktelsene i henhold til Unionens veterinærregelverk,
  9. ix.
   hygienisering/pasteurisering av animalske biprodukter beregnet på omdanning til biogass/kompostering, før slik omdanning eller kompostering i en annen virksomhet eller et annet anlegg i samsvar med vedlegg V til denne forordning,
  10. x.
   siling,
  11. xi.
   M23 faseovergangsprosesser for kategori 3-materialer, som
   • -
    termokoagulering av blod,
   • -
    sentrifugering av blod,
   • -
    inneslutning som fastsatt i kapittel V i vedlegg IX til denne forordningen,
   • -
    hydrolyse av hover/klover, grisebuster, fjør og hår
   som er beregnet på bearbeiding med bearbeidingsmetodene fastsatt i denne forordningen. ◄M23
  M9
 3. c.
  kapittel III dersom de lagrer avledede produkter til visse formål som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav j) i nevnte forordning,
  M9
  M23
 4. d.
  kapittel V, dersom de på driftsenheten oppbevarer animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) eller i) i nevnte forordning, forutsatt at ubearbeidede animalske biprodukter deretter sluttbehandles som nevnt i artikkel 4 i nevnte forordning.
 5. e.
  Når de aktivitetene som er nevnt i punkt i)-vii) og xi) i bokstav b) finner sted på en godkjent virksomhet eller et godkjent anlegg som er nevnt i artikkel 26 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som produserer disse materialene, kan de vedkommende myndighetene tillate disse aktivitetene uten registrering i samsvar med artikkel 23 eller godkjenning i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i nevnte forordning, forutsatt at de animalske biproduktene lagres, transporteres og sluttbehandles eller brukes som ubearbeidede animalske biprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009. ◄M23

Artikkel 20
Krav med hensyn til visse registrerte virksomheter og anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter

1. Driftsansvarlige i registrerte anlegg eller virksomheter eller andre registrerte driftsansvarlige skal håndtere animalske biprodukter og avledede produkter på vilkårene fastsatt i vedlegg IX kapittel IV.
2. Registrerte driftsansvarlige som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter, skal særlig oppfylle vilkårene i vedlegg IX kapittel IV nr. 2, med mindre transporten skjer mellom den driftsansvarliges egne lokaler.
3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på
 1. a.
  godkjente driftsansvarlige som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter som en binæring,
 2. b.
  driftsansvarlige som er registrert for transportvirksomhet i samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005.
M2
4. Vedkommende myndighet kan unnta følgende driftsansvarlige fra meldingsplikten nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009:
 1. a.
  driftsansvarlige som håndterer eller lager jakttrofeer eller andre preparater nevnt i kapittel VI i vedlegg XIII til denne forordning til private eller ikke-kommersielle formål,
 2. b.
  driftsansvarlige som håndterer eller disponerer prøver til forskning og diagnostikk til utdanningsformål,
M2
M3
 1. c.
  driftsansvarlige som transporterer tørr ubehandlet ull og tørt ubehandlet hår, forutsatt at dette er forsvarlig emballert og sendes direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden, eller til et anlegg som utfører mellombehandling, på vilkår som hindrer spredning av sykdomsframkallende stoffer,
M3
M9
 1. d.
  driftsansvarlige som benytter små mengder kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller avledete produkter, med henblikk på direkte levering til sluttbrukere innenfor regionen, på det lokale markedet eller til lokale detaljister, dersom vedkommende myndighet ikke anser dette for å utgjøre en risiko for spredning av alvorlige overførbare sykdommer til mennesker eller dyr; dette ledd får ikke anvendelse dersom de nevnte materialene brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr.
 2. e.
  brukere av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler på områder der det ikke holdes produksjonsdyr.
 3. f.
  driftsansvarlige som håndterer og distribuerer organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler utelukkende i pakninger klare for detaljsalg, på høyst 50 kg for bruk utenfor fôr- og næringsmiddelkjeden.
M9
M16

Artikkel 20a
Lister over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige i medlemsstatene

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal sørge for at ajourførte lister over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige nevnt i artikkel 47 nr. 1 første ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009 er
 1. a.
  utarbeidet i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som er offentliggjort på Kommisjonens nettsted*,
 2. b.
  lagt inn enten i TRACES eller er tilgjengelige via TRACES senest 31. oktober 2021.
M16

KAPITTEL VII
OMSETNING

Artikkel 21
Bearbeiding og omsetning av animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr

1. Driftsansvarlige skal oppfylle følgende krav til annen omsetning enn import, av animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som fastsatt i vedlegg X til denne forordning:
 1. a.
  de alminnelige kravene til bearbeiding og omsetning i kapittel I,
 2. b.
  de særlige kravene til bearbeidede animalske proteiner og andre avledede produkter i kapittel II,
 3. c.
  kravene til visse typer fiskefôr og agn i kapittel III.
2. Vedkommende myndighet kan tillate annen omsetning enn import, av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, som er klassifisert som kategori 3-materiale i henhold til artikkel 10 bokstav e), f) og h) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og som ikke er bearbeidet i samsvar med de alminnelige kravene i kapittel II avsnitt 4 del I i vedlegg X til denne forordning, forutsatt at dette materialet oppfyller vilkårene for unntaket for omsetning av melk bearbeidet i samsvar med nasjonale standarder i nevnte avsnitt del II.
M22
3. Transporten av andre fiskeoljer og fiskemel av kategori 3-materialer til produksjon av fôrmidler enn dem som er importert fra et tredjeland, fra et bearbeidingsanlegg som er godkjent for produksjon av fiskeoljer og fiskemel, til et fôrproduksjonsanlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og godkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 183/2005 i en annen medlemsstat for avgifting i samsvar med prosessene nevnt i kommisjonsforordning (EU) 2015/786*, skal gjennomføres i samsvar med reglene fastsatt i kapittel VII i vedlegg VIII.
M22
* Kommisjonsforordning (EU) 2015/786 av 19. mai 2015 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avgiftingsprosesser som anvendes på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF (EUT L 125 av 21.5.2015, s. 10).

Artikkel 22
Omsetning og bruk av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler

1. Driftsansvarlige skal oppfylle kravene til annen omsetning enn import, av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, og for bruk av slike produkter, særlig spredning på jord, i artikkel 15 nr. 1 i) og artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som fastsatt i vedlegg XI til denne forordning.
M9
2. Omsetning av følgende er ikke underlagt noen krav til dyrehelse:
 1. a.
  guano fra ville sjøfugler, som er sanket i Unionen eller importert fra tredjestater,
 2. b.
  salgsklare vekstmedier som ikke er importert, og med et innhold lavere enn:
  1. i.
   5 % i volum av avledede produkter av kategori 3-materiale eller kategori 2-materiale med unntak fra bearbeidet husdyrgjødsel,
  2. ii.
   50 % i volum av bearbeidet husdyrgjødsel.
M9
3. Vedkommende myndighet i den medlemsstat der en type organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel som er framstilt av kjøttbeinmel fra kategori 2-materiale eller av bearbeidet animalsk protein, skal spres på jord, skal godkjenne en eller flere bestanddeler som i samsvar med artikkel 32 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal blandes med dette materialet, i henhold til kriteriene i kapittel II avsnitt 1 nr. 3 i vedlegg XI til denne forordning.
4. Som unntak fra artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan vedkommende myndigheter i en opprinnelsesmedlemsstat og i en bestemmelsesmedlemsstat som har felles grense, tillate at husdyrgjødsel sendes mellom driftsenheter i disse to medlemsstatenes grenseområder, forutsatt at egnede vilkår for kontroll av mulig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, for eksempel forpliktelser for driftsansvarlige til å føre egnede registre, fastsettes i en bilateral avtale.
5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 ved behov fremme utvikling, spredning og bruk av nasjonale retningslinjer for god landbrukspraksis når det gjelder spredning av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler på jord.

Artikkel 23
Halvfabrikater

1. Halvfabrikater som importeres til eller føres i transitt gjennom Unionen, skal oppfylle vilkårene for kontroll av mulig risiko for folkehelsen og dyrehelsen i vedlegg XII til denne forordning.
2. Halvfabrikater som er transportert til en virksomhet eller et anlegg som nevnt i nr. 3 i vedlegg XII til denne forordning, kan håndteres uten ytterligere restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 og i henhold til denne forordning, forutsatt at
 1. a.
  virksomheten eller anlegget har egnet utstyr for å motta halvfabrikata, som hindrer spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,
 2. b.
  halvfabrikatene ikke innebærer risiko for spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, på grunn av rensing eller annen behandling som de animalske biproduktene i halvfabrikatet har gjennomgått, på grunn av konsentrasjonen av animalske biprodukter i halvfabrikatet eller på grunn av biosikkerhetstiltak for håndteringen av halvfabrikatene,
 3. c.
  virksomheten eller anlegget fører registre over mengden av materiale som mottas, over materialets kategori, dersom det er relevant, og over hvilke virksomheter, anlegg eller driftsansvarlige de har levert sine produkter til, og
 4. d.
  ubrukte halvfabrikater eller annet overskuddsmateriale fra virksomheten eller anlegget, for eksempel produkter med utgått holdbarhetsdato, disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009.
M9
3. Driftsansvarlig eller eier av mottakende virksomhet eller anlegg for halvfabrikater eller dennes representant skal utelukkende bruke og/eller avsende halvfabrikatene for bruk i framstilling i samsvar med definisjonen av halvfabrikater i nr. 35 i vedlegg I.
M9

Artikkel 24
Fôr til kjæledyr og andre avledede produkter

1. Det skal være forbudt å bruke kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a), b), d) og e) i forordning (EF) nr. 1069/2009 til framstilling av avledede produkter som er beregnet på å bli inntatt av eller anvendt på mennesker eller dyr, unntatt avledede produkter nevnt i artikkel 33 og 36 i nevnte forordning.
2. Dersom det er tillatt å bruke et animalsk biprodukt eller et avledet produkt til fôring av produksjonsdyr eller for andre formål nevnt i artikkel 36 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal produktene omsettes, men ikke importeres, i samsvar med de særlige kravene til bearbeidet animalsk protein og andre avledede produkter i kapittel II i vedlegg X til denne forordning, forutsatt at vedlegg XIII til denne forordning ikke inneholder særlige krav for slike produkter.
3. Driftsansvarlige skal oppfylle kravene i kapittel I og II i vedlegg XIII til denne forordning for annen omsetning enn import, av fôr til kjæledyr som nevnt i artikkel 40 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
4. Driftsansvarlige skal oppfylle kravene i kapittel I og kapittel III-XII i vedlegg XIII til denne forordning for annen omsetning enn import, av avledede produkter som nevnt i artikkel 40 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

KAPITTEL VIII
IMPORT, TRANSITT OG EKSPORT

Artikkel 25
Import, transitt og eksport av animalske biprodukter og avledede produkter

1. Import til og transitt gjennom Unionen av følgende animalske biprodukter skal være forbudt:
 1. a.
  ubearbeidet husdyrgjødsel,
 2. b.
  ubearbeidede fjør og deler av fjør og dun,
 3. c.
  bivoks i form av bikaker.
M2
2. Innføring til og transitt gjennom Unionen av følgende skal ikke være underlagt noen krav til dyrehelse:
 1. a.
  ull og hår som er fabrikkvasket eller behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
 2. b.
  pels som har blitt tørket ved en omgivelsestemperatur på 18 °C i minst to dager ved en luftfuktighet på 55 %,
 3. c.
  ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin, som har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at ullen eller håret senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid,
 4. d.
  ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin, som sendes direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av ull og hår for tekstilindustrien og som har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:
  • -
   kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid,
  • -
   utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer,
  • -
   industriell rensing som består av at ull og hår senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60-70 °C,
  • -
   lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager,
 5. e.
  ull og hår som er tørt og forsvarlig emballert, framstilt fra andre dyr enn svin og som er beregnet for sending til et anlegg som framstiller avledede produkter fra ull og hår til tekstilindustrien og tilfredsstiller alle de følgende krav:
  1. i.
   Det ble framstilt minst 21 dager før innføringen i Unionen og holdt i en tredjestat eller region av denne som er
   • -
    oppført i del 1 av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 og godkjent for innføring til Unionen av ferskt kjøtt fra drøvtyggere som ikke er underlagt tilleggsgaranti A og F omhandlet i nevnte forordning,
   • -
    fri for munn- og klovsyke og, ved ull og hår fra sauer og geiter, for saue- og geitekopper i samsvar med de grunnleggende generelle kriterier som er angitt i vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF.
  2. ii.
   Det er fulgt av en importørerklæring slik det kreves i henhold til kapittel 21 i vedlegg XV.
  3. iii.
   Det ble forelagt av den driftsansvarlige på en av de godkjente grensekontrollstasjonene i Unionen som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, der det med tilfredsstillende resultat gjennomgikk dokumentkontrollen foretatt i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 97/78/EF.
M2
3. Driftsansvarlige skal oppfylle følgende særlige krav i vedlegg XIV til denne forordning for import til og transitt gjennom Unionen av visse animalske biprodukter og avledede produkter som nevnt i artikkel 41 nr. 3 og artikkel 42 i forordning (EF) nr. 1069/2009:
 1. a.
  de særlige kravene i kapittel I i nevnte vedlegg for import og transitt av kategori 3-materiale og avledede produkter til bruk i fôrkjeden, unntatt i fôr til kjæledyr eller pelsdyr,
 2. b.
  de særlige kravene i kapittel II i nevnte vedlegg for import og transitt av animalske biprodukter og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr.
M24
 1. c.
  de særlige kravene for animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, som fastsatt i kapittel VI i vedlegg XIV. ◄M24
M10
4. Reglene fastsatt i kapittel V i vedlegg XIV får anvendelse på eksport til Unionen av avledede produkter som er beskrevet der.
M10

Artikkel 26
Omsetning, herunder import, og eksport av visse typer kategori 1-materiale

Vedkommende myndighet kan tillate omsetning, herunder import, og eksport av huder og skinn fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF, og av tarmer fra drøvtyggere, med eller uten innhold, samt av bein og beinprodukter som inneholder virvelsøyler og kranier, forutsatt at følgende krav er oppfylt:
 1. a.
  materialet er ikke kategori 1-materiale framstilt av følgende dyr:
  1. i.
   dyr som er mistenkt for å være angrepet av TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001,
  2. ii.
   dyr som forekomst av TSE er offisielt bekreftet hos,
  3. iii.
   dyr som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde TSE,
 2. b.
  materialet er ikke beregnet på følgende bruksformål:
  1. i.
   fôring,
  2. ii.
   spredning på jord der det høstes fôr til produksjonsdyr,
  3. iii.
   framstilling av
   • -
    kosmetiske produkter som definert i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 76/768/EØF,
   • -
    aktive implanterbare medisinske innretninger som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF,
   • -
    medisinsk utstyr som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF,
   • -
    medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 98/79/EF,
   • -
    veterinærpreparater som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF,
   • -
    legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF,
 3. c.
  materialet skal være merket ved import og skal oppfylle de særlige kravene til visse typer forflytning av animalske biprodukter i kapittel IV avsnitt 1 i vedlegg XIV til denne forordning,
 4. d.
  materialet skal være importert i samsvar med krav til hygieneattestering i samsvar med nasjonal lovgivning.
M24
 1. e.
  materialene som har sin opprinnelse i en medlemsstat og sendes tilbake til denne medlemsstaten etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, må oppfylle de særlige kravene fastsatt i kapittel VI i vedlegg XIV. ◄M24

Artikkel 27
Import og transitt av prøver til forskning og diagnostikk

1. Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av prøver til forskning og diagnostikk som inneholder avledede produkter eller animalske biprodukter, herunder animalske biprodukter nevnt i artikkel 25 nr. 1, på vilkår som sikrer kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen.
Disse vilkårene skal omfatte minst følgende tiltak:
 1. a.
  innførselen av forsendelsen skal være godkjent på forhånd av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten, og
 2. b.
  forsendelsen skal sendes direkte fra innførselsstedet til Unionen, til den godkjente brukeren.
2. Driftsansvarlige skal framvise prøver til forskning og diagnostikk som skal importeres gjennom en annen medlemsstat enn bestemmelsesmedlemsstaten, ved en godkjent grensekontrollstasjon i Unionen som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. Disse prøvene til forskning og diagnostikk skal ikke gjennomgå veterinærkontroll i henhold til kapittel I i direktiv 97/78/EF på grensestasjonen. Vedkommende myndigheter for grensekontrollstasjonen skal underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om innførselen av prøvene til forskning og diagnostikk, gjennom TRACES-systemet.
3. Driftsansvarlige som håndterer prøver til forskning eller diagnostikk, skal oppfylle de særlige kravene til disponering av prøver til forskning og diagnostikk i kapittel III avsnitt 1 i vedlegg XIV til denne forordning.

Artikkel 28
Import og transitt av vareprøver og utstillingsgjenstander

1. Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av vareprøver i samsvar med de særlige reglene i kapittel III avsnitt 2 nr. 1 i vedlegg XIV til denne forordning.
2. Driftsansvarlige som håndterer vareprøver, skal oppfylle de særlige reglene for håndtering og disponering av vareprøver i kapittel III avsnitt 2 nr. 2 og 3 i vedlegg XIV til denne forordning.
3. Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av utstillingsgjenstander i samsvar med de særlige bestemmelsene om utstillingsgjenstander i kapittel III avsnitt 3 nr. 1 i vedlegg XIV til denne forordning.
4. Driftsansvarlige som håndterer utstillingsgjenstander skal oppfylle kravene til emballering, håndtering og disponering av utstillingsgjenstander i kapittel III avsnitt 3 i vedlegg XIV til denne forordning.

Artikkel 29
Særlige krav til visse typer forflytning av animalske biprodukter mellom områder i Russland

1. Vedkommende myndighet skal tillate visse typer forflytning av forsendelser av animalske biprodukter som kommer fra og skal til Russland direkte eller gjennom en annen tredjestat, på vei eller med jernbane gjennom Unionen, mellom godkjente grensekontrollstasjoner i Unionen som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  forsendelsen skal være forseglet med et segl med løpenummer på grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til Unionen, av den offentlige vedkommende myndighets veterinærtjeneste,
M19

- - -

M19
M5

Artikkel 29a
Særlige krav til transitt gjennom Kroatia av animalske biprodukter fra Bosnia-Hercegovina beregnet på tredjestater

1. Transport på vei gjennom Unionen av forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina beregnet på tredjestater direkte mellom grensekontrollstasjonen Nova Sela og grensekontrollstasjonen Ploče skal være tillatt, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
 1. a.
  forsendelsen er forseglet med et segl med løpenummer av den offentlige veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen,
M19

- - -

M19
M5

Artikkel 30
Lister over virksomheter og anlegg i tredjestater

Lister over virksomheter og anlegg i tredjestater skal innføres i TRACES-systemet i samsvar med de tekniske spesifikasjoner som Kommisjonen offentliggjør på sitt nettsted.
Listene skal ajourføres regelmessig.
M16
Denne artikkel får ikke anvendelse på særlige forflytninger av forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som kommer fra og skal til Den russiske føderasjon som nevnt i artikkel 29, og på forflytninger av forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina til tredjestater som nevnt i artikkel 29a. ◄M16

Artikkel 31
Modeller for hygienesertifikater og for erklæringer om import og transitt

Forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter for import til eller transitt gjennom Unionen skal følges av hygienesertifikater og erklæringer i samsvar med modellene i vedlegg XV til denne forordning, på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted i henhold til direktiv 97/78/EF.
M24
Som unntak fra første ledd må animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, oppfylle de særlige kravene fastsatt i kapittel VI i vedlegg XIV. ◄M24

KAPITTEL IX
OFFENTLIG KONTROLL

Artikkel 32
Offentlig kontroll

1. Vedkommende myndighet skal treffe alle nødvendige tiltak for å kontrollere hele kjeden av innsamling, transport, bruk og disponering av animalske biprodukter og avledede produkter, som nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
Tiltakene skal gjennomføres i samsvar med prinsippene for offentlig kontroll i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004.
2. Offentlig kontroll i henhold til nr. 1 skal omfatte kontroll av registerføringen og andre dokumenter som kreves i henhold til denne forordning.
3. Vedkommende myndighet skal gjennomføre følgende offentlige kontroller, som nevnt i artikkel 45 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, i samsvar med kravene i vedlegg XVI til denne forordning:
 1. a.
  offentlig kontroll i bearbeidingsanlegg i henhold til kapittel I,
 2. b.
  offentlig kontroll av annen virksomhet som omfatter håndtering av animalske biprodukter og avledede produkter i henhold til kapittel III avsnitt 1-9.
4. Vedkommende myndighet skal kontrollere forseglinger på forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter.
Når vedkommende myndighet forsegler en slik forsendelse som transporteres til et bestemmelsessted, skal den underrette vedkommende myndighet for bestemmelsesstedet.
5. Vedkommende myndighet skal utarbeide lister over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige i henhold til artikkel 47 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, i samsvar med formatet i kapittel II i vedlegg XVI til denne forordning.
6. Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal innen 20 dager etter at den mottar en søknad fra en driftsansvarlig, beslutte å motta eller avvise visse typer kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett framstilt av kategori 1- og 2-materiale, forutsatt at søknaden er framlagt på et av de offisielle språkene i den berørte medlemsstaten.
M16
7. Driftsansvarlige skal framlegge søknader om godkjenning som nevnt nr. 6 i samsvar med standardformatet i kapittel III avsnitt 10 i vedlegg XVI til denne forordning via TRACES. ◄M16

Artikkel 33
Fornyet godkjenning av anlegg og virksomheter etter midlertidig godkjenning

1. Dersom et anlegg eller en virksomhet som er godkjent for bearbeiding av kategori 3-materiale, senere får midlertidig godkjenning for bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale i samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav b ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal det være forbudt å gjenoppta bearbeidingen av kategori 3-materiale uten forutgående innhenting av vedkommende myndighets tillatelse til å gjenoppta bearbeidingen av kategori 3-materiale i samsvar med artikkel 44 i nevnte forordning.
2. Dersom et anlegg eller en virksomhet som er godkjent for bearbeiding av kategori 2-materiale, senere får midlertidig godkjenning for bearbeiding av kategori 1-materiale i samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav b ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal det være forbudt å gjenoppta bearbeidingen av kategori 2-materiale uten forutgående innhenting av vedkommende myndighets tillatelse til å gjenoppta bearbeidingen av kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 44 i nevnte forordning.

KAPITTEL X
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 34
Restriksjoner for omsetning av visse animalske biprodukter og avledede produkter av hensyn til folkehelsen og dyrehelsen

Vedkommende myndighet skal ikke forby eller begrense omsetning av følgende animalske biprodukter og avledede produkter av andre hensyn til folkehelsen eller dyrehelsen enn dem som er fastsatt i Unionens regelverk, særlig i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i denne forordning:
 1. a.
  bearbeidet animalsk protein og andre avledede produkter i henhold til kapittel II i vedlegg X til denne forordning,
 2. b.
  fôr til kjæledyr og visse andre avledede produkter i henhold til vedlegg XIII til denne forordning,
 3. c.
  animalske biprodukter og avledede produkter som importeres til eller føres i transitt gjennom Unionen, som nevnt i vedlegg XIV til denne forordning.

Artikkel 36
Overgangstiltak

1. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2011 kan driftsansvarlige bringe i omsetning organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som ble framstilt før 4. mars 2011 i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 og (EF) nr. 181/2006,
 1. a.
  forutsatt at de er framstilt av enten
  1. i.
   kjøttbeinmel som er framstilt av kategori 2-materiale, eller
  2. ii.
   bearbeidet animalsk protein,
 2. b.
  selv om de ikke er blandet med en bestanddel for å utelukke at blandingen senere brukes som fôr.
2. I en overgangsperiode fram til 31. januar 2012 skal forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som følges av et hygienesertifikat, en erklæring eller et handelsdokument som er utfylt og undertegnet i samsvar med den relevante modellen i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002, fortsatt godkjennes for import til Unionen, forutsatt at sertifikatene, erklæringene eller dokumentene er utfylt og undertegnet før 30. november 2011.
M9

Artikkel 37.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Forordningen får anvendelse fra 4. mars 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 25. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

VEDLEGG I
DEFINISJONER SOM NEVNT I ARTIKKEL 2

I denne forordning menes med:
 1. 1.
  «pelsdyr» dyr som holdes eller oppdrettes med henblikk på pelsproduksjon og som ikke er beregnet på konsum,
 2. 2.
  «blod» ferskt fullblod,
 3. 3.
  «fôrmiddel» fôrmidler i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er av animalsk opprinnelse, herunder bearbeidet animalsk protein, blodprodukter, smeltet fett, eggprodukter, fiskeolje, fettderivater, kollagen, gelatin og hydrolyserte proteiner, dikalsiumfosfat, trikalsiumfosfat, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter og slam fra sentrifugering eller separering,
 4. 4.
  «blodprodukter» produkter fra blod eller bestanddeler av blod, med unntak av blodmel; de omfatter tørket/fryst/flytende plasma, tørket fullblod, tørkede/fryste/flytende røde blodlegemer eller bestanddeler og blandinger av disse,
 5. 5.
  «bearbeidet animalsk protein» animalsk protein som i sin helhet er framstilt av kategori 3-materiale, og som er behandlet i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1 (herunder blodmel og fiskemel), for å gjøre det egnet til direkte bruk som fôrmiddel eller annen bruk i fôrvarer, herunder fôr til kjæledyr, eller til bruk i organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler; det omfatter imidlertid ikke blodprodukter, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter, slam fra sentrifugering eller separering, gelatin, hydrolyserte proteiner og dikalsiumfosfat, egg og eggprodukter, herunder eggeskall, trikalsiumfosfat og kollagen,
 6. 6.
  «blodmel» bearbeidet animalsk protein framstilt gjennom varmebehandling av blod eller bestanddeler av blod i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1,
M11
 1. 7.
  «fiskemel » bearbeidet animalsk protein fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF,* og sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr,
M11
 1. 8.
  «smeltet fett» enten fett som er framstilt gjennom bearbeiding av
  1. a.
   animalske biprodukter, eller
  2. b.
   produkter beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet å bruke for andre formål enn konsum,
M11
 1. 9.
  «fiskeolje » olje som er framstilt ved bearbeiding av akvatiske dyr unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, og sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr, eller olje fra bearbeiding av fisk beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet skal brukes til andre formål enn konsum.
M11
 1. 10.
  «biprodukter av biavl» honning, bivoks, dronninggelé, propolis eller pollen som ikke er beregnet på konsum,
 2. 11.
  «kollagen» proteinbaserte produkter fra huder, skinn og sener fra dyr,
 3. 12.
  «gelatin» naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som er framkommet ved delvis hydrolyse av kollagen framstilt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr,
 4. 13.
  «fettgrever» de proteinholdige restene fra smelting, etter at fett og vann delvis er atskilt,
 5. 14.
  «hydrolyserte proteiner» polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved hydrolysen av animalske biprodukter,
 6. 15.
  «grensemelk» en blanding av melk, melkebaserte produkter eller avledede produkter og vann som er samlet opp i forbindelse med skylling av meieriutstyr, herunder beholdere til melkeprodukter, før rengjøring og desinfisering,
 7. 16.
  «boksefôr til kjæledyr» varmebehandlet fôr til kjæledyr, i en hermetisk lukket beholder,
 8. 17.
  «tyggesaker» produkter som kjæledyr kan tygge på, framstilt av ugarvede huder og skinn fra hovdyr eller annet materiale av animalsk opprinnelse,
 9. 18.
  «animalsk smaksforsterker» et flytende eller dehydrert foredlet produkt av animalsk opprinnelse som brukes til å forsterke smaksverdien av fôr til kjæledyr,
M4
 1. 19.
  «fôr til kjæledyr» annet fôr enn materialet nevnt i artikkel 24 nr. 2, til bruk som fôr til kjæledyr, og tyggesaker som består av animalske biprodukter og avledede produkter som
  1. a.
   inneholder annet kategori 3-materiale enn materialet nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
  2. b.
   kan inneholde importert kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,
M4
 1. 20.
  «bearbeidet fôr til kjæledyr» fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr, som er behandlet i samsvar med vedlegg XIII kapittel II nr. 3,
 2. 21.
  «rått fôr til kjæledyr» fôr til kjæledyr som inneholder visse typer kategori 3-materiale som ikke er behandlet på annen måte enn ved kjøling eller innfrysing,
 3. 22.
  «kjøkken- og matavfall» alle matrester, herunder brukt matolje som kommer fra restauranter, serveringsforetak og kjøkkener, herunder storkjøkken og husholdningskjøkken,
M4
 1. 23.
  råtnerester, herunder den flytende fraksjon, fra bearbeidingen av animalske biprodukter ved et biogassanlegg,
M4
 1. 24.
  «mage- og tarminnhold» mage- og tarminnholdet til pattedyr og strutsefugler,
 2. 25.
  «fettderivater» produkter framstilt av smeltet fett, som når det gjelder smeltet fett fra kategori 1- eller 2-materiale, er bearbeidet i samsvar med vedlegg XIII kapittel XI,
 3. 26.
  «guano» et naturprodukt som er samlet inn fra ekskrementer fra flaggermus eller viltlevende sjøfugler og som ikke er mineralisert,
 4. 27.
  «kjøttbeinmel» animalsk protein framstilt gjennom bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale i samsvar med en av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III,
 5. 28.
  «behandlede huder og skinn» produkter framstilt av ubehandlede huder og skinn, unntatt tyggesaker, som
  1. a.
   er tørket,
  2. b.
   er tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,
  3. c.
   er saltet i minst sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat,
  4. d.
   er tørket i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 °C, eller
  5. e.
   er konservert på annen måte enn ved garving,
 6. 29.
  «ubehandlede huder og skinn» alt hud- og underhudsvev som ikke har gjennomgått annen behandling enn oppdeling, kjøling eller innfrysing,
 7. 30.
  «ubehandlede fjør og deler av fjør» fjør og deler av fjør, unntatt fjør og deler av fjør som er behandlet
  1. a.
   med vanndamp eller
  2. b.
   med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
M2
 1. 31.
  «ubehandlet ull» ull, unntatt ull som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving,
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
  4. d.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at ullen senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller
  5. e.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av ull og hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:
   1. i.
    kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid,
   2. ii.
    utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer,
   3. iii.
    industriell rensing som består av at ull senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60-70 °C,
   4. iv.
    lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager,
 2. 32.
  «ubehandlet hår» hår, unntatt hår som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving,
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
  4. d.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at håret senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller
  5. e.
   er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:
   1. i.
    kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid,
   2. ii.
    utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer,
   3. iii.
    industriell rensing som består av at hår senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60-70 °C,
   4. iv.
    lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager.
M2
 1. 33.
  «ubehandlede grisebuster» grisebuster, unntatt grisebuster som
  1. a.
   er vasket på fabrikk,
  2. b.
   er framstilt ved garving, eller
  3. c.
   er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,
 2. 34.
  «utstillingsgjenstand» animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på utstillinger eller kunstnerisk virksomhet,
M9
 1. 35.
  «halvfabrikat» et avledet produkt
  1. a.
   som er beregnet for bruk i framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter
   1. i.
    som materiale i en framstillingsprosess eller i den endelige produksjonen av et ferdig produkt,
   2. ii.
    i validering eller kontroll i en framstillingsprosess, eller
   3. iii.
    i kvalitetskontrollen av det ferdige produktet.
  2. b.
   som har kommet så langt i utformings-, omdannings- og framstillingsprosessen at materialet kan anses som et avledet produkt og anvendes, enten direkte eller som en bestanddel i et produkt, for formålene nevnt i bokstav a),
  3. c.
   som imidlertid må behandles eller omdannes ytterligere, for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen eller emballeres for å være egnet til å bringes i omsetning eller tas i bruk enten som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagens eller kosmetisk produkt,
M9
 1. 36.
  «laboratoriereagens» et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder animalske biprodukter eller avledede produkter og som sådan eller i kombinasjon med stoffer av ikke-animalsk opprinnelse er beregnet på særlig bruk i laboratorier som reagens eller reagensprodukt, kalibrerings- eller kontrollmateriale for påvisning, måling, undersøkelse eller framstilling av andre stoffer,
 2. 37.
  «produkt som brukes til in vitro-diagnostikk» et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder et blodprodukt eller et annet animalsk biprodukt og brukes som reagens, reagensprodukt, kalibrator, kit eller ethvert annet system brukt alene eller i en kombinasjon, og som er beregnet på bruk in vitro i forbindelse med undersøkelse av prøver fra mennesker eller dyr, bortsett fra donororganer og donorblod, utelukkende eller i hovedsak for det formål å diagnostisere en fysiologisk tilstand, helsetilstand, sykdom eller genetisk anomali eller for å fastslå sikkerhet og forenlighet med reagenser,
 3. 38.
  «prøver til forskning og diagnostikk» animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på følgende formål: undersøkelser i forbindelse med diagnostisk virksomhet eller analyser for å fremme den vitenskapelige og tekniske utvikling i forbindelse med undervisning eller forskning,
M9
 1. 39.
  «vareprøver» animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 med sikte på gjennomføring av en produksjonsprosess herunder bearbeidingen av animalske biprodukter eller avledede produkter, utvikling av fôrvarer, fôr til kjæledyr eller avledede produkter, eller testing av maskiner eller utstyr,
M9
 1. 40.
  «samforbrenning» gjenvinning eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter, i et samforbrenningsanlegg,
 2. 41.
  «forbrenning» en prosess som omfatter oksidering av brensel med sikte på å anvende energiverdien i de animalske biproduktene eller avledede produktene, dersom de ikke er avfall,
 3. 42.
  «avfallsforbrenning» disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter som avfall, i et avfallsforbrenningsanlegg, i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF,
 4. 43.
  «rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning» rester i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 13 i direktiv 2000/76/EF, som oppstår i avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter behandles,
 5. 44.
  «fargekoding» systematisk bruk av farger, som definert i vedlegg VIII kapittel II nr. 1 bokstav c), for å vise opplysninger, som fastsatt i denne forordning, på overflaten eller deler av overflaten av emballasje, beholdere eller kjøretøyer, eller på etiketter eller symboler festet på disse,
 6. 45.
  «mellombehandling» virksomhet, unntatt lagring, nevnt i artikkel 19 bokstav b,
 7. 46.
  «garving» herding av huder ved hjelp av vegetabilske garvemidler, kromsalter eller andre stoffer, for eksempel aluminiumssalter, jernsalter, kiselsalter, aldehyder og kinoner eller andre syntetiske herdingsmidler,
 8. 47.
  «utstopping» kunsten å behandle, fylle og montere dyreskinn slik at de ser levende ut og på en slik måte at uakseptabel risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke spres,
 9. 48.
  «handel» handel mellom medlemsstatene med varer som nevnt i artikkel 28 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
 10. 49.
  «bearbeidingsmetoder» metodene oppført i vedlegg IV kapittel III og IV,
 11. 50.
  «parti» en produksjonsenhet framstilt i et anlegg på grunnlag av like produksjonsparametrer, for eksempel materialets opprinnelse, eller flere slike enheter dersom de framstilles fortløpende på samme anlegg og lagres sammen som én forsendelsesenhet,
 12. 51.
  «hermetisk lukket beholder» en beholder som er utformet for og beregnet på å beskytte innholdet mot inntrengning av mikroorganismer,
 13. 52.
  «biogassanlegg» et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del av det materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold,
 14. 53.
  «innsamlingssentral» andre anlegg enn bearbeidingsanlegg der animalske biprodukter i henhold til artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, samles inn med sikte på bruk i fôr til dyr nevnt i samme artikkel,
 15. 54.
  «komposteringsanlegg» et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del av det materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold,
 16. 55.
  «samforbrenningsanlegg» et stasjonært eller mobilt anlegg som har som hovedformål å produsere energi eller framstille materielle produkter i henhold til artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2000/76/EF,
 17. 56.
  «avfallsforbrenningsanlegg» en stasjonær eller mobil teknisk enhet og utstyr beregnet på varmebehandling av avfall i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF,
 18. 57.
  «produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr» anlegg eller innretninger for framstilling av fôr til kjæledyr eller animalske smaksforsterkere, i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
M9
 1. 58.
  «bearbeidingsanlegg» anlegg eller innretninger for framstilling av animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, der animalske biprodukter bearbeides i samsvar med vedlegg IV og/eller vedlegg X,
  M9
M23
 1. 59.
  «dyrkingsmedier» materiale, herunder pottejord, unntatt jord på stedet, som planter eller sopp dyrkes i og som brukes uavhengig av jord på stedet,
 2. 60.
  «prosesshygienekriterium» et kriterium som angir når produksjonsprosessen fungerer tilfredsstillende. Et slikt kriterium gjelder ikke for produkter som er brakt i omsetning. Kriteriet fastsetter en veiledende grenseverdi for kontaminering, og ved overskridelse av denne verdien kreves det korrigerende tiltak for at hygienen i prosessen fortsatt skal være i samsvar med de generelle kravene til fôrsikkerhet.
  M23
M29
 1. 61.
  «frass» en blanding av ekskrementer fra oppdrettsinsekter, fôrsubstrat, deler av oppdrettsinsekter, døde egg og med et innhold av døde oppdrettsinsekter på høyst 5 volumprosent og 3 vektprosent.
  M29
M11
M11
* Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).

VEDLEGG II
RESTRIKSJONER PÅ BRUKEN AV ANIMALSKE BIPRODUKTER

KAPITTEL I
Resirkulering innenfor samme art når det gjelder pelsdyr

 1. 1.
  I Estland, Latvia og Finland kan følgende pelsdyr fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i samsvar med vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av kropper eller deler av kropper av dyr av samme art:
  M1
  1. a.
   rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus).
  M1
  1. b.
   mårhund (Nyctereutes procynoides).
 2. 2.
  I Estland og Latvia kan pelsdyr av arten mink (Mustela vison) fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av kropper eller deler av kropper av dyr av samme art.
 3. 3.
  Fôringen nevnt i nr. 1 og 2 skal skje på følgende vilkår:
  1. a.
   Fôringen skal skje bare i driftsenheter
   1. i.
    som er registrert av vedkommende myndighet på grunnlag av en søknad med vedlagt dokumentasjon som beviser at det ikke er noen grunn til å mistenke at det forekommer TSE-agens i bestanden av den arten som søknaden gjelder,
   2. ii.
    som har et egnet overvåkingssystem for overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos pelsdyr, som omfatter regelmessig laboratorieundersøkelse av prøver med tanke på TSE,
   3. iii.
    som har gitt tilstrekkelig garanti for at animalske biprodukter eller kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i samsvar med vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av slike dyr eller deres avkom, ikke kan komme inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden til andre dyr enn pelsdyr,
   4. iv.
    som ikke har hatt noen kjent kontakt med en driftsenhet der det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av TSE,
   5. v.
    der den driftsansvarlige for den registrerte driftsenheten sikrer at
    • -
     skrottene av pelsdyr som er beregnet på bruk som fôr til dyr av samme art, håndteres og bearbeides atskilt fra skrotter som ikke er godkjent til dette formålet,
    • -
     pelsdyr som fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i samsvar med vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av dyr av samme art, holdes atskilt fra dyr som ikke fôres med produkter framstilt av dyr av samme art,
    • -
     driftsenheten oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 1 nr. 2 og i vedlegg VIII kapittel II nr. 2 bokstav b) ii).
  2. b.
   Den driftsansvarlige for driftsenheten skal sikre at kjøttbeinmel eller andre produkter som kommer fra én art og er beregnet på bruk som fôr til samme art, er
   1. i.
    bearbeidet i et bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som bare anvender bearbeidingsmetode 1-5 eller 7 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til denne forordning,
   2. ii.
    framstilt av friske dyr som er slaktet med sikte på pelsproduksjon.
  3. c.
   Dersom det er bekreftet kontakt eller mistanke om kontakt med en driftsenhet der det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av TSE, skal den driftsansvarlige for driftsenheten umiddelbart
   1. i.
    underrette vedkommende myndighet om slik kontakt,
   2. ii.
    slutte å avsende pelsdyr, uansett bestemmelsessted, med mindre det foreligger en skriftlig godkjenning fra vedkommende myndighet.

KAPITTEL II
Fôring av produksjonsdyr med fôrvekster

Følgene vilkår får anvendelse på fôring av produksjonsdyr med fôrvekster fra jord, enten ved at dyrene har direkte tilgang til jorden eller ved at høstede fôrvekster brukes som fôr, forutsatt at organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler er spredt på denne jorden:
 1. a.
  ventetiden på minst 21 døgn i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt,
 2. b.
  det er bare anvendt organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i samsvar med artikkel 32 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kapittel II i vedlegg XI til denne forordning.
Disse vilkårene får imidlertid ikke anvendelse dersom bare følgende typer organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel er spredt på jorden:
 1. a.
  husdyrgjødsel og guano,
 2. b.
  mage- og tarminnhold, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter som ifølge vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige dyresykdommer.
M8

VEDLEGG III
DISPONERING, GJENVINNING OG BRUK SOM BRENSEL

M8

KAPITTEL I
ALMINNELIGE KRAV TIL AVFALLSFORBRENNING OG SAMFORBRENNING

Avsnitt 1
Allmenne vilkår
 1. 1.
  Driftsansvarlige for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i denne forordning skal sikre at følgende hygienekrav er oppfylt i anleggene de har kontroll over:
  1. a.
   Animalske biprodukter og avledede produkter skal disponeres snarest mulig etter ankomst, i samsvar med vilkår som er fastsatt av vedkommende myndighet. De skal lagres på egnet måte til de disponeres, i samsvar med vilkår som er fastsatt av vedkommende myndighet.
  2. b.
   For å unngå risiko for kontaminering skal anlegg ha egnede ordninger for rengjøring og desinfisering av beholdere og kjøretøyer, fortrinnsvis i et særskilt område som spillvann disponeres fra i samsvar med Unionens regelverk.
  3. c.
   Anlegg skal være plassert på et godt drenert, fast underlag.
  4. d.
   Anlegg skal være utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. I den forbindelse skal det anvendes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse.
  5. e.
   Personalet skal ha tilgang til hensiktsmessige innretninger for å opprettholde egnet personlig hygiene, for eksempel toaletter, garderober og vaskeservanter, dersom det er nødvendig for å hindre risiko for kontaminering.
  6. f.
   Det skal fastsettes rengjøringsrutiner for alle deler av anlegget, og disse skal dokumenteres. Det skal finnes egnet utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget.
  7. g.
   Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for inspeksjonene og resultatene skal dokumenteres og oppbevares i minst to år.
 2. 2.
  Den driftsansvarlige ved et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal treffe alle nødvendige forholdsregler med hensyn til å motta animalske biprodukter eller avledede produkter for å unngå eller, i den grad det er praktisk mulig, begrense den direkte risikoen for menneskers og dyrs helse.
 3. 3.
  Dyr skal ikke ha adgang til anleggene, til animalske biprodukter og avledede produkter i påvente av avfallsforbrenning eller samforbrenning, eller til aske fra avfallsforbrenning eller samforbrenning av animalske biprodukter.
 4. 4.
  Dersom avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget befinner seg på en oppdrettsenhet
  1. a.
   skal avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget og dyrene samt deres fôr og strø, være helt fysisk atskilt, om nødvendig med gjerde,
  2. b.
   skal utstyret utelukkende være forbeholdt driften av forbrenningsovnen og ikke benyttes andre steder på driftsenheten, eller det skal alternativt rengjøres og desinfiseres før bruk,
  3. c.
   skal personale som arbeider i anlegget, bytte yttertøy og skotøy før de håndterer dyr eller fôr.
 5. 5.
  Lagringen av animalske biprodukter og avledede produkter i påvente av avfallsforbrenning eller samforbrenning, og av aske skal skje i overdekkede, riktig merkede og, dersom det er relevant, lekkasjesikre beholdere.
 6. 6.
  Ufullstendig forbrente animalske biprodukter skal avfallsforbrennes på nytt eller disponeres på annen måte enn ved disponering på en godkjent fyllplass, i samsvar med artikkel 12, 13 eller 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, etter det som er relevant.
Avsnitt 2
Driftsvilkår
Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal være utformet, utstyrt og drevet på en slik måte at gass som oppstår gjennom prosessen, på en kontrollert og homogen måte, selv under de mest ugunstige forhold, varmes opp til en temperatur på 850 °C i minst to sekunder eller til en temperatur på 1 100 °C i 0,2 sekunder, målt i nærheten av den innvendige veggen eller ved et annet representativt punkt i kammeret der avfallsforbrenningen eller samforbrenningen skjer, som er godkjent av vedkommende myndighet.
Avsnitt 3
Rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning
 1. 1.
  Rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde og skadevirkning. Restene skal, dersom det er hensiktsmessig, gjenvinnes direkte i anlegget eller utenfor dette i samsvar med relevante deler av Unionens regelverk, eller disponeres på en godkjent fyllplass.
 2. 2.
  Transport og midlertidig lagring av tørre rester, herunder støv, skal foregå på en slik måte at de ikke spres i miljøet, for eksempel i lukkede beholdere.
Avsnitt 4
Måling av temperatur og av andre parametrer
 1. 1.
  Det skal anvendes teknikker for å overvåke parametrene og vilkårene som er relevante for avfallsforbrenningen eller samforbrenningen.
 2. 2.
  Det skal fastsette krav til temperaturmålinger i godkjenningen som gis av vedkommende myndighet, eller i vilkårene som er tilknyttet denne.
 3. 3.
  Driften av alt automatisert overvåkingsutstyr skal være underlagt kontroll og årlig ettersyn.
 4. 4.
  Resultatene fra temperaturmålingen skal registreres og framlegges på en hensiktsmessig måte slik at vedkommende myndighet etter de framgangsmåtene den selv fastsetter, kan sikre at avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget oppfyller de godkjente driftsvilkårene som er fastsatt i denne forordning.
Avsnitt 5
Unormal drift
Ved en driftsstans eller ved unormale driftsvilkår i et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal den driftsansvarlige så snart det er praktisk mulig, redusere eller stanse driften inntil normal drift kan gjenopptas.

KAPITTEL II
AVFALLSFORBRENNINGS- OG SAMFORBRENNINGSANLEGG MED HØY KAPASITET

Avsnitt 1
Særlige driftsvilkår
Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som behandler bare animalske biprodukter og avledede produkter med en kapasitet på mer enn 50 kg per time (anlegg med høy kapasitet) og som ikke må ha driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, skal oppfylle følgende vilkår:
 1. a.
  Hver linje i anlegget skal være utstyrt med minst én støttebrenner. Støttebrenneren skal slås på automatisk dersom temperaturen i forbrenningsgassene, etter siste innblåsing av forbrenningsluft, synker under 850 °C eller 1 100 °C, etter det som er relevant. Den skal også benyttes ved driftsstart- og driftsstansoperasjoner i et anlegg for å sikre at temperaturen holder seg på 850 °C eller 1 100 °C, etter det som er relevant, så lenge det er ubrent materiale i avfallsforbrennings- eller samforbrenningskammeret.
 2. b.
  Når animalske biprodukter eller avledede produkter fortløpende innføres i kammeret der avfallsforbrenningen eller samforbrenningen skjer, skal anlegget drives med et automatisk system for å hindre at animalske biprodukter eller avledede produkter innføres under driftsstart før det oppnås en temperatur på 850 °C eller 1 100 °C, etter det som er relevant, og alltid når temperaturen ikke kan opprettholdes.
 3. c.
  Den driftsansvarlige skal drive forbrenningsanlegget på en slik måte at det oppnås en tilstrekkelig høy forbrenning til at det samlede innholdet av organisk karbon i slagg og bunnaske er mindre enn 3 % eller glødetapet er mindre enn 5 % av tørrvekten. Ved behov skal egnede forbehandlingsmetoder anvendes.
Avsnitt 2
Utslipp til vann
 1. 1.
  Anlegg med høy kapasitet, herunder tilknyttede lagringsområder for animalske biprodukter, skal være utformet slik at de hindrer ulovlig og utilsiktet utslipp av forurensende stoffer i jorden, overflatevannet og grunnvannet.
 2. 2.
  Det skal sørges for lagringskapasitet for forurenset overvann fra anleggets område eller for forurenset vann som følge av spill eller brannslokking. Den driftsansvarlige skal ved behov sikre at slikt overvann og slikt vann om nødvendig kan undersøkes og behandles før det slippes ut.

KAPITTEL III
AVFALLSFORBRENNINGS- OG SAMFORBRENNINGSANLEGG MED LAV KAPASITET

Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som behandler bare animalske biprodukter og avledede produkter med en høyeste kapasitet på mindre enn 50 kg animalske biprodukter per time (anlegg med lav kapasitet) og som ikke må ha driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, skal oppfylle følgende vilkår:
M9
 1. a.
  de skal bare brukes til disponering av:
  1. i.
   døde kjæledyr i henhold til artikkel 8 bokstav a) iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
  2. ii.
   kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b), e) og f), kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 eller kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 i nevnte forordning, og
  3. iii.
   døde, individuelt identifiserte dyr av hestefamilien fra driftsenheter som ikke er underlagt helserestriksjoner i henhold til artikkel 4 nr. 5 eller artikkel 5 i direktiv 2009/156/EF, dersom godkjent av medlemsstaten.
M9
 1. b.
  når kategori 1-materiale i henhold til artikkel 8 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 innføres i et anlegg med lav kapasitet, skal dette være utstyrt med en støttebrenner,
 2. c.
  de skal drives på en slik måte at de animalske biproduktene forbrennes til det bare er aske igjen.
M8

KAPITTEL IV
ALLMENNE KRAV TIL BRUK AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SOM BRENSEL

Avsnitt 1
Allmenne krav til forbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel
 1. 1.
  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 6 nr. 6 skal sikre at følgende vilkår er oppfylt i forbrenningsanlegg som er under deres kontroll:
  1. a.
   Animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes som brensel, skal brukes til dette formål så snart som mulig eller lagres på en sikker måte fram til de skal brukes.
  2. b.
   I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å sikre at beholdere og kjøretøyer rengjøres og desinfiseres på et eget område på anlegget der spillvann kan samles opp og disponeres i samsvar med Unionens regelverk, for å unngå risiko for miljøforurensning.
   Som unntak fra kravene i første ledd kan beholdere og kjøretøyer som brukes til transport av smeltet fett, rengjøres og desinfiseres på lasteanlegget eller på andre anlegg som er godkjent eller registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009.
  3. c.
   Forbrenningsanleggene skal være plassert på et godt drenert, fast underlag.
  4. d.
   I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å beskytte mot skadedyr. I den forbindelse skal det brukes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse.
  5. e.
   Personalet skal ha tilgang til hensiktsmessige innretninger for å opprettholde personlig hygiene, for eksempel toaletter, garderober og vaskeservanter, dersom det er nødvendig for å forebygge risiko for forurensning av utstyr som brukes til håndtering av produksjonsdyr eller fôr til disse.
  6. f.
   Det skal fastsettes dokumenterte framgangsmåter for rengjøring og desinfisering for alle deler av forbrenningsanlegget. Det skal finnes egnet utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget.
  7. g.
   Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for og resultatene av inspeksjonen skal dokumenteres og oppbevares i minst to år.
  8. h.
   Dersom smeltet fett brukes som brensel til forbrenning i stasjonære forbrenningsmotorer på godkjente eller registrerte anlegg for bearbeiding av næringsmidler eller fôr, skal all bearbeiding av næringsmidler eller fôr på samme sted skje under strenge krav til atskillelse.
 2. 2.
  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg skal ta alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med mottak av animalske biprodukter eller avledede produkter for å forebygge eller, i den grad det er praktisk mulig, begrense risikoene for menneskers og dyrs helse og for miljøet.
 3. 3.
  Dyr skal ikke ha adgang til forbrenningsanlegget, til de animalske biproduktene eller de avledede produktene i påvente av forbrenning, eller til asken fra forbrenningen.
 4. 4.
  Dersom forbrenningsanlegget er plassert på en driftsenhet der det holdes dyr av arter som er bestemt til næringsmiddelproduksjon
  1. a.
   skal forbrenningsutstyret og dyrene samt deres fôr og strø være helt fysisk atskilt,
  2. b.
   skal utstyr som brukes til drift av forbrenningsanlegget, utelukkende være forbeholdt dette formål og ikke benyttes andre steder på driftsenheten, med mindre det er blitt rengjort og desinfisert på en effektiv måte før slik bruk,
  3. c.
   skal personalet som arbeider på forbrenningsanlegget, skifte yttertøy og fottøy og selv iverksette personlige hygienetiltak før de håndterer dyr på denne eller andre driftsenheter eller dyrenes fôr og strø.
 5. 5.
  De animalske biproduktene og avledede produktene som venter på forbrenning som brensel, samt restene fra forbrenningen skal lagres på et lukket og tildekket sted som er forbeholdt dette formål, eller i lukkede og lekkasjesikre beholdere.
 6. 6.
  Forbrenningen av animalske biprodukter eller avledede produkter skal skje på en måte som hindrer krysskontaminering av fôr.
Avsnitt 2
Driftsforhold for forbrenningsanlegg
 1. 1.
  Forbrenningsanlegg skal være utformet, bygget, utstyrt og drevet på en slik måte at de animalske biproduktene og de avledede produktene, selv under de mest ugunstige forhold, behandles i minst 2 sekunder ved 850 °C eller i minst 0,2 sekunder ved 1 100 °C.
 2. 2.
  Gassen fra prosessen skal på en kontrollert og homogen måte varmes opp til 850 °C i 2 sekunder eller til 1 100 °C i 0,2 sekunder. Temperaturen skal måles i nærheten av innerveggen eller ved et annet representativt punkt i forbrenningskammeret, som godkjent av vedkommende myndighet.
 3. 3.
  Det skal brukes automatiske metoder for å overvåke parametrer og forhold som er av betydning for forbrenningsprosessen.
 4. 4.
  Resultatene av temperaturmålingen skal registreres automatisk og framlegges på en hensiktsmessig måte slik at vedkommende myndighet etter framgangsmåtene den selv fastsetter, kan kontrollere at driftsforholdene nevnt i nr. 1 og 2 er oppfylt.
 5. 5.
  Den driftsansvarlige for et forbrenningsanlegg skal sikre at brenselet forbrennes på en slik måte at det samlede innholdet av organisk karbon i slagg og bunnaske er mindre enn 3 %, eller at glødetapet er under 5 % av materialets tørrvekt.
Avsnitt 3
Rester fra forbrenning
 1. 1.
  Rester fra forbrenningen skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde og skadevirkning. Restene skal gjenvinnes eller, dersom det ikke er mulig, disponeres eller brukes i samsvar med relevante deler av Unionens regelverk.
 2. 2.
  Transport og midlertidig lagring av tørre rester, herunder støv, skal foregå i lukkede beholdere eller på andre måter som hindrer at de spres til miljøet.
Avsnitt 4
Driftsstans eller unormale driftsforhold
 1. 1.
  Forbrenningsanlegget skal være utstyrt med innretninger som sikrer at driften stopper automatisk ved unormale driftsforhold eller driftsstans fram til normal drift kan gjenopptas.
 2. 2.
  Ufullstendig forbrente animalske biprodukter og avledede produkter skal forbrennes på nytt eller disponeres på annen måte enn ved disponering på en godkjent fyllplass, i samsvar med artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

KAPITTEL V
TYPER ANLEGG OG BRENSEL SOM KAN BRUKES TIL FORBRENNING, OG SÆRLIGE KRAV TIL VISSE TYPER ANLEGG

A. Stasjonære forbrenningsmotorer
 1. 1.
  Utgangsmateriale:
  Til denne prosessen kan det brukes en fettfraksjon fra animalske biprodukter i alle kategorier, forutsatt at den oppfyller følgende vilkår:
  1. a.
   Med mindre det benyttes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først bearbeides på følgende måte:
   1. i.
    dersom fettfraksjonen er fra kategori 1- og 2-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1-5 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV.
    Dersom dette fettet flyttes fra bearbeidingsanlegget for umiddelbar direkte forbrenning i et lukket transportørsystem som ikke kan omgås, og forutsatt at et slikt system er godkjent av vedkommende myndighet, er permanent merking med glyseroltriheptanoat (GTH), som nevnt i vedlegg VIII kapittel V nr. 1, ikke påkrevd,
   2. ii.
    dersom fettfraksjonen er fra kategori 3-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller bearbeidingsmetode 7 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV,
   3. iii.
    dersom materialene er avledet fra fisk, en av bearbeidingsmetodene 1-7 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV.
  2. b.
   Fettfraksjonen skal skilles fra proteinet, og i tilfeller der fett fra drøvtyggere skal forbrennes på et annet anlegg, skal uløselige urenheter fjernes slik at de høyst utgjør 0,15 vektprosent.
 2. 2.
  Metode:
  Forbrenning av animalsk fett som brensel i en stasjonær forbrenningsmotor skal skje på følgende måte:
  1. a.
   Fettfraksjonene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal forbrennes
   1. i.
    i henhold til vilkårene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1 eller
   2. ii.
    ved bruk av prosessparametre som gir samme resultat som vilkårene angitt i bokstav i), og som er godkjent av vedkommende myndighet,
  2. b.
   forbrenning av annet materiale av animalsk opprinnelse enn animalsk fett, skal ikke være tillatt,
  3. c.
   animalsk fett fra kategori 1- eller 2-materiale som forbrennes i lokaler som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 183/2005 eller på offentlige steder, skal være bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 som fastsatt i vedlegg IV kapittel III,
  4. d.
   forbrenning av animalsk fett skal skje i samsvar med Unionens regelverk om vern av miljøet, særlig med standardene og kravene i nevnte regelverk og kravene med hensyn til de beste tilgjengelige teknikkene for kontroll med og overvåking av utslipp.
 3. 3.
  Driftsforhold:
  Som unntak fra kravene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 første ledd kan vedkommende myndighet med ansvar for miljøspørsmål godkjenne krav basert på andre prosessparametre som sikrer tilsvarende miljøresultater.
B. Forbrenningsanlegg på driftsenheter der fjørfegjødsel brukes som brensel
 1. 1.
  Type anlegg:
  Forbrenningsanlegg på driftsenheter med en samlet nominell termisk effekt på høyst 5 MW.
 2. 2.
  Utgangsmateriale og bruksområde:
  Utelukkende ubearbeidet fjørfegjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som skal brukes som brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3-5.
  Forbrenning av andre animalske biprodukter eller avledede produkter og gjødsel fra andre arter eller gjødsel som er framstilt utenfor driftsenheten, skal ikke tillates som brensel på forbrenningsanlegg nevnt i nr. 1.
 3. 3.
  Særlige krav til fjørfegjødsel som brukes som brensel til forbrenning:
  1. a.
   Gjødselen skal lagres på en sikker måte på et lukket lagerområde for å minimere behovet for ytterligere håndtering og for å hindre krysskontaminering av andre deler av en driftsenhet der det holdes dyr av arter som er bestemt til næringsmiddelproduksjon.
  2. b.
   Forbrenningsanlegget på driftsenheten skal være utstyrt med
   1. i.
    et automatisk brenselhåndteringssystem som fører brenselet direkte inn i forbrenningskammeret uten ytterligere håndtering,
   2. ii.
    en støttebrenner som skal brukes i oppstarts- og avstengningsfasen for å sikre at temperaturkravene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt til enhver tid i disse fasene og så lenge forbrenningskammeret inneholder materiale som ikke er forbrent.
 4. 4.
  Grenseverdier for utslipp og krav til overvåking:
  1. a.
   Utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider (nærmere bestemt summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid, uttrykt som nitrogendioksid) og partikler skal ikke overstige følgende grenseverdier uttrykt i mg/Nm3 ved en temperatur på 273,15 K, et trykk på 101,3 kPa og et oksygeninnhold på 11 prosent etter korrigering for innholdet av vanndamp i avgassene:
   Forurensende stoff Grenseverdi for utslipp i mg/Nm3
   Svoveldioksid 50
   Nitrogenoksider (som NO2) 200
   Partikler 10
  2. b.
   Den driftsansvarlige for forbrenningsanlegget på driftsenheten skal minst én gang i året foreta målinger av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler.
   Som et alternativ til målingene nevnt i første ledd, kan det brukes andre framgangsmåter som er kontrollert og godkjent av vedkommende myndighet, for å bestemme utslippet av svoveldioksid.
   Overvåkingen skal utføres av eller på vegne av den driftsansvarlige i samsvar med CEN-standardene. Dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale standarder som gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, benyttes.
  3. c.
   Alle resultater skal registreres, behandles og framlegges på en slik måte at vedkommende myndighet kan kontrollere at grenseverdiene for utslipp overholdes.
  4. d.
   For forbrenningsanlegg på driftsenheter der det brukes sekundært renseutstyr for å overholde grenseverdiene for utslipp, skal det løpende kontrolleres at nevnte utstyr fungerer effektivt, og resultatene skal registreres.
  5. e.
   Ved manglende overholdelse av grenseverdiene nevnt i bokstav a) eller dersom et forbrenningsanlegg på en driftsenhet ikke oppfyller kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1, skal den driftsansvarlige umiddelbart underrette vedkommende myndighet og treffe nødvendige tiltak for å sikre at kravene oppfylles så snart som mulig. Dersom det ikke lenger er mulig å oppfylle kravene, skal vedkommende myndighet innstille driften av anlegget og tilbakekalle godkjenningen av det.
 5. 5.
  Endringer i driften og driftsstans:
  1. a.
   Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om planlagte endringer av forbrenningsanlegget på driftsenheten som kan påvirke utslippene, minst en måned før datoen for endringen.
  2. b.
   Den driftsansvarlige skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at oppstarts- og avstengningsfasen i forbrenningsanlegget på driftsenheten og en eventuell funksjonssvikt er så kortvarig som mulig. Ved funksjonssvikt eller driftsstans i det sekundære renseutstyret skal den driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet umiddelbart.
M8
M14
C. Forbrenningsanlegg der annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B brukes som brensel til forbrenning
 1. 1.
  Type anlegg:
  Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW.
 2. 2.
  Utgangsmateriale:
  Utelukkende annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B, som skal brukes som brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3.
  Andre animalske biprodu