Meldeplikt for listeførte sykdommer på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Alle som har grunn til mistanke om eller påviser listeført sykdom har meldeplikt om dette til Mattilsynet. Meldeplikt gjelder både for EU-listede sykdommer og nasjonalt listede sykdommer i kategori F og i kategori G.

Publisert

Lesehjelp: AHL AKVA Håndtering av sykdommer på nasjonal liste - F sykdommer

Ved unormal dødelighet, andre tegn på sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak, skal driftsansvarlige så snart som praktisk mulig sikre at veterinær eller fiskehelsebiolog vurderer helsesituasjonen i hele anlegget og gjennomfører relevante undersøkelser og prøveuttak for å fastslå årsaken.

Dersom forholdene vedvarer, skal ny vurdering gjennomføres innen 14 dager med mindre årsaksforholdene er entydig og avklart.

Driftsansvarlige skal så snart som praktisk mulig melde fra til Mattilsynet dersom årsaksforholdene fortsatt er uavklart etter at ny vurdering er gjennomført.

Ved unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom hos viltlevende akvatiske dyr, har alle plikt til å så snart som praktisk mulig å melde fra til Mattilsynet.

Hvor kan du varsle?

Varsling av mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Regelverk

Dyrehelseforskriften