Mattilsynet endrer forskrift om restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland

Publisert

Mattilsynet har 5. juli 2024 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sveio, Bølmo og Stord kommuner, Vestland fylke

ILA ble 8. mai 2024 påvist på sjølokalitet 11559 Grimsholmen i Sveio kommune. Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland ble fastsatt 23. mai 2024 for å bekjempe ILA-utbruddet på lokalitet Grimsholmen. 

Den 18. juni 2024 ble Mattilsynet varslet om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten 11513 Andal, som ligger ca. 9 km fra Grimsholmen i vestlig retning.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 28. juni 2024 på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR). Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.

Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Sør og Vest har med bakgrunn i anvisninger i gjeldende beredskapsplan for ILA laget et forslag til utvidelse av vernesonen og overvåkingssonen i restriksjonssoneforskriften rundt Grimsholmen for å bekjempe det nye utbruddet av ILA ved lokalitet Andal.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Andal, endrer Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Som følge av ILA-påvisningen på lokalitet Andal tas følgende lokaliteter inn i vernesonen: 11513 Andal, 11511 Hattasteinen og 16497 Langevågen Slaktemerd
  • Ny vernesone omfatter lokalitetene 11513 Andal, 11511 Hattasteinen, 16497 Langevågen Slaktemerd, 11559 Grimsholmen, 10300 Hillersvik og 11574 Breivik S, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 4 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen omgjøres deretter til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokalitetene Grimsholmen og Andal

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra gjeldende forskrift:

Forskriftens § 4 første ledd andre setning endres slik at Mattilsynet også kan gjøre unntak fra forbudet mot utsett av fisk i vernesonen, for utsett av fisk i 16497 Langevågen Slaktemerd som kommer fra akvakulturanlegg utenfor vernesonen. Hvorvidt det kan gis unntak må vurderes konkret og på bakgrunn av forholdene i området på søknadstidspunktet.

Forskriftens § 5 fjerde ledd tilføyes en setning om at 16497 Langevågen Slaktemerd skal gjennomføre brakklegging i minimum seks uker av den felles brakkleggingsperioden av sjøanleggene i vernesonen.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument – Endring av restriksjonssoneforskrift for ILA, Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland

Forskrift – Endring av restriksjonssoneforskrift for ILA, Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland

Kart – Endring av restriksjonssoneforskrift for ILA, Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland

Kontaktinformasjon

Solveig Strand Johnsen, Rådgiver/veterinær, Mattilsynets hovedkontor, Avdeling regelverk og kontroll, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36.

Håvard Hustoft, Avdelingssjef, Region sør og vest, Avdeling Akvakultur, Direktenummer: 22 77 91 95, mobil: 473 05 710