Til hovedinnhold

Bakteriell nyresjuke (BKD)

BKD er ein alvorleg fiskesjukdom på oppdrettsfisk. Sjukdommen blir ikkje rekna som ein stor trussel mot villfisken i Noreg. 

Fleire tilfelle av BKD 2023

Siden desember 2022 er det påvist eller mistanke om BKD ved åtte lokaliteter i Midt-Norge. 

Bakteriell nyresyke (BKD) hos oppdrettslaks i Midt-Norge

Ved mistanke skal Mattilsynet varslast med ein gong, og prøver skal sendast til Veterinærinstituttet. Ved utbrot gjennomfører Mattilsynet i samarbeid med Veterinærinstituttet smittesporing for å kartlegge smittekjelde og mogeleg smitteoverføring til andre anlegg eller fiskegrupper. 

Oppdatert

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sykdommen

Bakteriell nyresjuke (BKD) er ein kronisk sjukdom som følgje av infeksjon med bakterien Renibacterium salmoninarum. Mattilsynet skal straks ha melding ved mistanke om sjukdommen.

Sjukdommen rammer berre laksefisk: laks, regnbogeaure, røye og harr.

Symptom

Tidleg i sjukdommen kan fisken ha små blødingar i huda som kan utviklast til små, kraterforma hudsår. I sjøvatn kan ein sjå såkalla « svimarar», som av og til kan ha utståande auger pga. plasskrevjande  betennelsesvev i augnehola. Kjønnsmoden regnbogeaure kan ha ein forbigåande tilstand med berre hudsår , kjent som «spawning rash».

Korleis smittar sjukdommen?

BKD er ein kronisk sjukdom, og fisken kan vera livsvarig berar av bakteriane. Infeksjonen kan overførast frå ein generasjon til neste gjennom infisert rogn.

Kan sjukdommen smitte til menneskjer?

BKD er ikkje farleg for menneske.