Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

På denne siden finner du informasjon om hvordan du søker om helsesertifikat for eksportpartier som utløser krav om forhåndsmelding.

Faglig oppdatert

Det er krav om forhåndsmelding ved eksport av følgende varegrupper:

 • meieriprodukter
 • kjøttprodukter
 • egg
 • vin
 • brød
 • andre næringsmidler (unntatt vann og sjømat)*
 • kosttilskudd
 • tilsetningsstoffer
 • animalske biprodukter
 • fôr 
 • ikke-konforme næringsmidler og -fôrvarer

* Sjømat er ikke en del av denne rutinen. Se egen rutine for sjømat her: Veiledning om helsesertifikat for sjømat. Det er ikke forhåndsmelding for vann.

Forhåndsmeldingen inneholder opplysninger om varene som skal eksporteres, og hvilket helsesertifikat som skal utstedes. Forhåndsmeldingen er nødvendig for at Mattilsynet skal kunne vite om varepartiet oppfyller kravene som tredjelandet stiller i helsesertifikatet sitt.

Før du søker om sertifikat hos Mattilsynet bør du gjøre deg kjent med mateksportforskriften og dens veileder.

Utstedelse av sertifikater og kopier utføres mot et gebyr: Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Slik sender du inn forhåndsmelding

Før du søker om helsesertifikat, må varepartiet vurderes for eksport av det kontoret i Mattilsynet som normalt fører tilsyn med produsenten av varene. Dette gjøres ved at du sender inn en forhåndsmelding til Mattilsynet for det aktuelle eksportpartiet. Det er én forhåndsmelding per eksportparti og én produsent per forhåndsmelding. Dette gjelder for alle varekategorier, unntatt kjøtt- og meieriprodukter, hvor det kan være flere produsenter på samme forhåndsmelding.

Last ned forhåndsmeldingen.

Når du har lastet ned forhåndsmeldingen, fyller du den ut. Mattilsynet har laget en veileder for utfylling av forhåndsmeldingen

Når du har fylt ut forhåndsmeldingen, må du sende den, og eventuelle vedlegg, på e-post til det avdelingskontoret i Mattilsynet har tilsynsansvar for produsenten.

Liste over Mattilsynets avdelingskontorer som behandler forhåndsmeldinger og tilhørende e-postadresser (PDF).

Mattilsynet må sette av tid til å behandle forhåndsmeldingen, og vi må også ha mulighet til å inspisere varepartiet ved behov. For at vi skal rekke dette i tide før ønsket tidspunkt for eksporten, må forhåndsmeldingen sendes til Mattilsynet minst tre virkedager før du ønsker å sende inn søknad om sertifikat.

Behandling av forhåndsmeldingen

Mattilsynet vil gjøre en vurdering av opplysningene i forhåndsmeldingen opp mot det sertifikatet du som innsender har oppgitt som ønsket sertifikat. Dersom Mattilsynet godkjenner forhåndsmeldingen, er det et klarsignal for at du kan søke om helsesertifikat. Du vil da få en e-post om at forhåndsmeldingen er godkjent, og et saksnummer for dette. Saksnummeret må du videreformidle til det kontoret som skal utstede helsesertifikatet når du søker om helsesertifikat.

Mattilsynet kan avslå forhåndsmeldingen dersom tidsfristen ikke er overholdt, varepartiet ikke er tilgjengelig for kontroll, varene ikke oppfyller kravene i det aktuelle sertifikatet, e.l.

Slik søker du om helsesertifikat

Når forhåndsmeldingen er godkjent, kan du sende inn søknad om helsesertifikat til det kontoret i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet. Dersom det er flere forhåndsmeldinger som angår varer i samme sertifikat, må alle forhåndsmeldingene være godkjente før du kan søke om utstedelse av sertifikat. Du må oppgi saksnummer for alle forhåndsmeldingene som angår eksportpartiet når du søker om helsesertifikat.

Fremgangsmåten for hvordan du søker om helsesertifikat vil avhenge av om du skal eksportere til Storbritannia, eller om du skal eksportere til et hvilket som helst annet tredjeland.

Sertifikatsøknader som sendes inn før kl. 12, utstedes samme dag. Dersom behandlingen skulle bli forsinket, vil du få beskjed om det. Søknader som kommer inn etter kl. 12, har ingen garanti for at de blir utstedt samme dag. Det kan ikke søkes om overtid for utstedelse av sertifikater for varer med forhåndsmelding.

Slik søker du om helsesertifikat for eksport til alle tredjeland, unntatt Storbritannia

Sertifikatet får du ved å henvende seg til det kontoret i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet.

Når forhåndsmeldingen din er godkjent, og du har fått tilsendt et originalt sertifikatformular fra Mattilsynet, fyller du ut sertifikatet med de opplysningene sertifikatet krever. Det ferdig utfylte sertifikatet sender du i en e-post til det kontoret i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet. I samme e-post må du huske å oppgi saksnummeret for den godkjente forhåndsmeldingen.

Se listen over hvilke kontorer (med tilhørende e-postadresser) som utsteder sertifikater for de ulike varegruppene.

Slik søker du om helsesertifikat til Storbritannia

Søknad om helsesertifikater til Storbritannia håndteres i Mattilsynets eksportløsning. Se vår Veileder om eksport fra Norge til Storbritannia.

Det er viktig å merke seg at alle sertifikatsøknader til Storbritannia, som omfattes av denne forhåndsmeldingen, utstedtes av kontorsted Kløfta. Dette gjelder for hele Norge, uavhengig hvor i landet varen er produsert eller hvor eksportøren holder til. 

Behandling av sertifikatsøknader

Dersom søknaden godkjennes, vil du få en e-post med beskjed om at sertifikatet er klart til å hentes/at sertifikatet er sendt (gjelder ikke Storbritannia, da svar på søknaden bare foreligger i den digitale eksportløsningen).  

Mattilsynet kan avslå sertifikatsøknaden, dersom vi finner grunnlag for det. Du vil da få et vedtak om avslag.

Regelverk

Mateksportforskriften

Se endringer