Til hovedinnhold

Hvilke fjørfehold skal sertifiseres?

Næringsrettede fjørfehold og rugerier skal sertifiseres av Mattilsynet dersom det flyttes fjørfe eller rugeegg til andre anlegg i Norge. En sertifisering betyr at Mattilsynet kontrollerer om anlegget oppfyller spesifikke krav. 

Publisert

Fjørfeholdet er næringsrettet hvis omsettingen overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig. Hvis anlegget er næringsrettet, og fjørfe eller rugeegg flyttes til andre anlegg i Norge, skal det sertifiseres.  

Sertifiseringskravet gjelder ikke 

 • hvis fjørfeet eller rugeeggene kun flyttes til andre anlegg i Norge for oppdrett av fuglevilt
 • hvis fjørfeet skal flyttes til slakteri

Sertifiseringskrav til rugerier

For at et rugeri skal kunne sertifiseres, må anlegget oppfylle krav knyttet til:

 • Smittevern
  • Rugeegg som tas inn i anlegget kan kun komme fra sertifiserte eller godkjente anlegg
  • Rugeeggene må desinfiseres før utruging
  • Visse deler av anlegget skal rengjøres jevnlig
  • Ansatte og besøkende skal bruke vernetøy/arbeidstøy
 • Utstyr og lokaler
  • Rugeriet skal være adskilt fra levende fjørfe
  • Visse funksjonelle prosesser og utstyr skal holdes adskilt
  • Lokalene skal være beskyttet mot skadedyr
  • Prinsipp om enveistrafikk
  • Lokalene skal ha kunstig belysning og temperaturregulering
 • Det skal være rutiner for rengjøring og desinfeksjon av lokaler og utstyr
 • Personell på anlegget skal ha kompetanse
 • Driftsansvarlig skal bistå Mattilsynet når Mattilsynet er på tilsyn

Sertifiseringskrav til fjørfehold

For at et fjørfehold skal kunne sertifiseres, må anlegget oppfylle krav knyttet til:

 • Smittevern
  • Fjørfe eller rugeegg som tas inn i anlegget kan kun komme fra sertifiserte eller godkjente anlegg
  • Det skal være rutiner for innsamling og desinfeksjon av rugeegg
  • Hønsefugler og andefugler skal holdes adskilt i anlegget
  • Det skal være en tomperiode inklusiv rengjøring og desinfeksjon mellom hvert innsett
  • Ansatte og besøkende skal bruke vernetøy/arbeidstøy
 • Overvåkning
  • Program for overvåkning av visse sykdommer
 • Utstyr og lokaler
  • Plassering, innredning og utstyr skal passe for typen produksjon
  • Lokalene skal være beskyttet mot skadedyr
  • Det skal være gode hygieniske forhold og helseovervåkning i anlegget
  • Det skal være rutiner for rengjøring og desinfeksjon av lokaler og utstyr

Sertifisering skal bidra til god dyrehelse

Sertifiserte anlegg har visse krav til smittevern. Hensikten er å begrense risikoen for spredning av sykdom i Norge når fjørfeholdet overstiger en viss størrelse, og når det flyttes dyr ut av anlegget til andre anlegg. 

Slik gjør du

For at fjørfeholdet eller rugeriet ditt skal bli sertifisert, må du kontakte Mattilsynets lokalkontor.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 8. Sertifisering av næringsrettede rugerier

Driftsansvarlige for registreringspliktige, næringsrettede rugerier må søke Mattilsynet om sertifisering av anlegget dersom rugeegg fra fjørfe eller daggamle kyllinger skal flyttes fra anlegget til andre anlegg i Norge.
Vilkårene for sertifisering av rugeriene er som for godkjenning av rugerier i artikkel 7 i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, med følgende tilpasninger:
 1. a.
  Rugeegg kan i tillegg komme fra sertifiserte anlegg som holder avlsfjørfe, eller fra andre sertifiserte rugerier for fjørfe.
 2. b.
  Kravet om at rugeeggene skal rengjøres gjelder ikke.
 3. c.
  Kravet om at anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann gjelder ikke.
 4. d.
  Kravet om at den driftsansvarlige skal stille et kontor til rådighet for den offentlige veterinæren gjelder ikke.
 5. e.
  Kravene til overvåkning gjelder ikke.
Kravet om at rugeriet må sertifiseres, gjelder ikke dersom rugeeggene eller de daggamle kyllingene kun skal flyttes til anlegg i Norge som driver oppdrett av fuglevilt til utsetting.

§ 9. Sertifisering av anlegg med næringsrettet hold av fjørfe

Driftsansvarlige for registreringspliktige anlegg med næringsrettet hold av fjørfe må søke Mattilsynet om sertifisering av anlegget dersom rugeegg skal flyttes fra anlegget til rugerier i Norge eller fjørfe skal flyttes fra anlegget til andre anlegg for hold av fjørfe i Norge.
Vilkårene for sertifisering av anleggene er som for godkjenning av anlegg som holder fjørfe i artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, med følgende tilpasninger:
 1. a.
  Kravet om at rugeegg skal rengjøres gjelder ikke.
 2. b.
  Kravet om at anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann gjelder ikke.
 3. c.
  Anlegget kan i tillegg huse fjørfe som kommer fra sertifiserte rugerier eller andre sertifisere anlegg som holder fjørfe.
 4. d.
  Kravene om overvåkning for salmonellaserotyper av betydning for dyrehelsen (Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Salmonella arizonae) gjelder ikke.
 5. e.
  Overvåkningen av Mycoplasma spp. av betydning for dyrehelsen skal basere seg på uttak av blodprøver for serologisk undersøkelse. Antall fugler det skal tas prøve av fra hver flokk ved hvert prøvetakingstidspunkt kan reduseres til 30.
 6. f.
  Anlegg som holder avlsfjørfe skal overvåkes for Newcastle disease i henhold til vedlegg I.
Kravet om at anlegget må sertifiseres, gjelder ikke dersom rugeeggene kun skal flyttes til rugerier omhandlet i § 8 tredje ledd eller fjørfeet kun skal flyttes til anlegg for hold av fjørfe beregnet til utsetting som fuglevilt eller til slakteri.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no