Til hovedinnhold

Hvilke fjørfehold må godkjennes?

Hvis du skal sende fjørfe eller rugeegg til andre land, må anlegget ditt godkjennes av Mattilsynet. En godkjenning betyr at Mattilsynet kontrollerer om anlegget oppfyller spesifikke krav. 

Publisert

Godkjenningskrav for rugerier

For at et rugeri skal kunne godkjennes, må anlegget oppfylle krav knyttet til:

 • Smittevern
  • Rugeegg som tas inn i anlegget kan kun komme fra godkjente anlegg
  • Rugeeggene må rengjøres og desinfiseres før utruging
  • Visse deler av anlegget skal rengjøres jevnlig
  • Det skal være et system for oppsamling av spillvann
  • Ansatte og besøkende skal bruke vernetøy
 • Overvåkning
  • Program for mikrobiologisk kvalitetskontroll
  • Program for sykdomsovervåkning
 • Utstyr og lokaler
  • Rugeegg skal være adskilt fra levende fjørfe
  • Bestemte prosesser, for eksempel oppbevaring og desinfisering av egg, skal holdes atskilt
  • Lokalene skal være beskyttet mot skadedyr
  • Prinsipp om enveistrafikk
  • Lokalet skal ha kunstig belysning og temperaturregulering
  • Det skal være rutiner for rengjøring og desinfeksjon av lokaler og utstyr
 • Personell på anlegget skal ha kompetanse
 • Driftsansvarlig skal bistå Mattilsynet når de er på tilsyn, og Mattilsynet skal ha tilgang til å bruke et kontor på anlegget.

Godkjenningskrav for fjørfehold

For at et fjørfehold skal kunne godkjennes, må anlegget oppfylle krav knyttet til:

 • Smittevern
  • Fjørfe eller rugeegg som tas inn i anlegget kan kun komme fra godkjente anlegg
  • Det skal være rutiner for innsamling og desinfeksjon av rugeegg
  • Hønsefugler og andefugler skal holdes adskilt i anlegget
  • Mellom innsettene skal det være en tomperiode hvor lokaler og utstyr blir rengjort og desinfisert
  • Det skal være system for oppsamling av spillvann
  • Ansatte og besøkende skal bruke vernetøy
 • Overvåkning
  • Program for sykdomsovervåkning
 • Utstyr og lokaler
  • Plassering, innredning og utstyr skal passe for typen produksjon
  • Lokalene skal være beskyttet mot skadedyr
  • Det skal være gode hygieniske forhold og helseovervåkning i anlegget
  • Det skal være rutiner for rengjøring og desinfeksjon av lokaler og utstyr

Godkjenning skal bidra til god dyrehelse

Hensikten med godkjenningen er å pålegge visse krav til smittevern for å begrense risikoen for spredning av sykdom til andre land.

Slik gjør du

For at fjørfeholdet eller rugeriet ditt skal bli godkjent, må du kontakte Mattilsynets lokalkontor.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4. Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13x (forordning (EU) 2022/1345) om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 7
Krav til godkjenning av rugerier
Når vedkommende myndighet godkjenner rugerier som rugeegg fra fjørfe eller daggamle kyllinger skal flyttes fra til en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i
 1. a.
  del 3 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 3 nr. 2 i vedlegg I og del 1 og 2 i vedlegg II når det gjelder overvåking,
 3. c.
  del 3 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr,
 4. d.
  del 3 nr. 4 i vedlegg I når det gjelder personell,
 5. e.
  del 3 nr. 5 i vedlegg I når det gjelder tilsyn av vedkommende myndighet.
Artikkel 8
Krav til godkjenning av anlegg hvor det holdes fjørfe
Når vedkommende myndighet godkjenner anlegg hvor det holdes fjørfe, som fjørfe beregnet på andre formål enn slakting eller rugeegg skal flyttes fra til en annen medlemsstat, skal den sikre at slike anlegg oppfyller følgende krav fastsatt i
 1. a.
  del 4 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 4 nr. 2 i vedlegg I og del 2 i vedlegg II når det gjelder overvåking,
 3. c.
  del 4 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no