Skip to main content

Informasjon til veterinærer om salmonellainfeksjoner på hund og katt

Salmonellose er forårsaket av salmonellabakterier, og kan gi tarmbetennelse og allmennsymptomer hos både dyr og mennesker.  

Publisert

Salmonella spp. kan fra tid til annen påvises hos syke katter og hunder, der de kan  gi diaré, nedsatt appetitt, feber, buksmerter og redusert allmenntilstand. Salmonellabakterier kan også påvises fra symptomfrie bærere. Dersom Salmonella gir kliniske symptomer, kan dyrene skille ut store mengder bakterier med avføringen, og smitte kan spres til andre dyr og mennesker. Salmonellabakteriene kan i tillegg persistere i tarmepitelceller og lymfeknuter, og gi et langvarig forløp der asymptomatiske dyr periodevis skiller ut bakterier med avføringen.  

Meld fra til Mattilsynet 

Salmonellainfeksjoner skal håndteres som sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om eller påvist salmonellose hos hund eller katt, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.  

Prøvetaking 

Dersom du som veterinær får inn en hund eller en katt der den kliniske undersøkelsen gir grunn til mistanke om salmonellainfeksjon, ber vi om at du tar ut prøve for bakteriologisk undersøkelse. Det anbefales å sende prøven til Veterinærinstituttet som er det nasjonale referanselaboratoriet for Salmonella hos dyr i Norge. Ta kontakt med Veterinærinstituttet før prøveinnsending. 

I de tilfeller hvor diagnosen allerede er stilt på grunnlag av analyseresultat fra annet laboratorium enn nasjonalt referanselaboratorium, må rekvirerende veterinær sørge for at et isolat av bakterien blir sendt til Veterinærinstituttet så snart som mulig. Dersom dette ikke er mulig, skal det tas ny avføringsprøve, som sendes til Veterinærinstituttet for om mulig å isolere og type salmonella spp

Merk prøven «mistanke Salmonella» slik at laboratoriet kan tilpasse smittevernstiltak ved prøvemottak. Dersom dyret har stått på antibiotika, kan prøvetaking starte tidligst fjorten dager etter seponering. For utfyllende informasjon om prøvetakings- og forsendelseprosedyrer, samt rekvisisjonsskjemaer, se Veterinærinstituttets hjemmesider. 

Kostnadene med prøveuttak og forsendelse tilfaller dyreeier ved mistanke om salmonellose. Analysekostnader dekkes av Veterinærsinstituttet, forutsatt at du samtidig varsler Mattilsynet om mistanken.  

Ved bekreftede tilfeller må dyreeier betale for analysekostnadene i de oppfølgende prøvene, i tillegg til å betale for prøveuttak og innsendelse.  

Generelle smittevernråd 

Du som er veterinær har plikt til å informere dyreeier om smitterisiko overfor andre dyr og mennesker. 

Generelle smittehygieniske råd til dyreeier: 

 • Ha god håndhygiene, særlig ved kontakt med næringsmidler 

 • Vask av matskåler til dyret og annet utstyr må foregå atskilt fra vask av bestikk, tallerkener etc. til menneske 

 • God håndhygiene etter børsting, bading og annen håndtering av dyrene 

 • Barn, eldre og immunsvekkede bør unngå nærkontakt med dyret/dyrene 

 • Unngå at dyret slikker mennesker 

 • Renhold i områder med stor smittebelastning (veranda, hundegård, innendørs)
  - Mekanisk rengjøring
  - Desinfeksjon
  - Vask 
  - Tørk 

 • Dersom det er behov for å oppsøke dyreklinikk, må veterinæren varsles i forkant slik at de nødvendige forholdsregler kan tas for å unngå smittespredning 

Ytterligere spørsmål knyttet til folkehelse skal alltid rettes til fastlegen.  

FHIs Smittevernsråd for helsepersonell gir utfyllende råd for smittevern for ansatte i helsebedrift. 

Hva skjer etter at du har meldt fra til Mattilsynet 

Ved mistanke om salmonella vil Mattilsynet vurdere om det aktuelle dyreholdet skal ilegges restriksjoner.  

Dyrehold med påvist salmonellainfeksjon ilegges alltid restriksjoner av Mattilsynet. Restriksjonene går i hovedsak ut på å holde dyret isolert fra andre dyr og mennesker, slik at det ikke kan smitte andre. I tillegg må avføringen fra dyr med salmonellainfeksjon håndteres på en smittevernmessig forsvarlig måte, og mennesker som er i kontakt med dyret i forbindelse med daglig stell må utvise god hygiene. 

For å kunne oppheve restriksjonene må det foreligge tre påfølgende negative prøver som er tatt med 14 dagers mellomrom. Det bør gå minst 30 dager fra man har positiv prøve til man starter prøvetaking for å dokumentere at dyret er fri for bakterien. Ved en negativ prøve kan de to påfølgende prøvene tas etter 14 og 28 dager.  

Dersom eier ikke ønsker å ta prøver for å få opphevet restriksjonene, kan Mattilsynet vurdere å oppheve restriksjonene uten prøvetaking etter seks måneder.  

Mulige smittekilder 

Den vanligste smitteveien for hunder er fôring med rått eller utilstrekkelig varmebehandlet fôr, matavfall og slakteriavfall. Tørre produkter – såkalt «hundesnacks» er en kjent smittekilde. Det er en viss forekomst av Salmonella hos småfugl og pinnsvin i Norge, og både levende og døde småfugl, samt deres avføring kan være en annen kilde til infeksjon, ikke minst for katter. Reising til land med høy salmonellaforekomst hos husdyr og mennesker vil medføre en økt risiko for å bli smittet. Mennesker som har pådratt seg salmonellainfeksjon kan smitte dyr. 

Salmonella hos hund og katt - retningslinje ved påvisning 

Salmonellainfeksjoner | Mattilsynet