Aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge

Ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak for å hindre at sykdommen spres videre og for å bekjempe sykdommen. Tiltakene vil også berøre deg som til vanlig ikke jobber med eller er i kontakt med svin.

Faglig oppdatert

Gjennom EØS-avtalen er vi bundet til å gjennomføre mange minimumstiltak som er felles for alle medlemslandene i EU/EØS. I tillegg kan Mattilsynet innføre andre tiltak som vi mener er nødvendige for å bekjempe sykdommen.

Infisert sone 

Dersom afrikansk svinepest blir påvist på villsvin i Norge, vil det med stor sannsynlighet bli innført en infisert sone med ekstra tiltak. Tetthet av villsvin og tamme svin i det aktuelle området, geografiske forhold og andre risikofaktorer vil avgjøre om det innføres en infisert sone, størrelsen på sonen og hvilke tiltak som vil bli innført i sonen. Siden villsvin beveger seg over relativt store områder vil en slik infisert sone kunne dekke et ganske stort geografisk område.

Infisert sone innføres for å fryse situasjonen og for å gi oss tid til å skaffe oss oversikt over smitteutbredelsen, og for å hindre videre smittespredning. Når vi vet mer om smittesituasjonen vil vi vurdere tiltakene på nytt og varigheten av disse.

Aktuelle tiltak i infisert sone ved påvisning hos villsvin:

 • Forbud mot all jakt på alle dyrearter.
 • Forbud mot jordbruksvirksomhet.
 • Forbud mot ferdsel av folk, f.eks. turgåere, bærplukkere, joggere utenfor vei o.l.
 • Forbud mot hold av gris utendørs.
 • Forbud mot flytting av svin.
 • Forbud mot alle ansamlinger av svin.
 • Forbud mot fôring av svin med høy, halm eller gras som er produsert i sonen. Det samme gjelder bruk av strø.
 • Organisert reduksjon av villsvinstammen i området.
 • Forebyggende avliving av svin for å hindre smittespredning.
 • Opptrappet søk etter døde og syke villsvin, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.
 • Inngjerding av hele eller deler av området.
 • Hunder skal holdes i bånd.
 • Innsamling av informasjon om avlinger som er innhøstet i sonen og hvor disse er distribuert.
 • Inspeksjon av alle svinehold i sonen for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt også er jegere.
 • Prøvetaking av alle griser med feber i det smitta området.

Mange av disse tiltakene vil også bli iverksatt ved påvisning i svinehold i områder med villsvin.

Restriksjonssone

Dersom det blir påvist afrikansk svinepest på tamme svin i Norge vil det straks innføres en restriksjonssone på minimum 10 km rundt det aktuelle dyreholdet med påvist smitte.

Aktuelle tiltak ved påvisning hos tamme svin:

 • Avliving og destruksjon av alle svin i dyreholdet.
 • Vask og desinfeksjon av fjøs og eventuelle uteområder der svin har oppholdt seg. 
 • Oppretting av soner på minimum 3 og 10 km rundt det smitta dyreholdet hvor der innføres:
  • Forbud mot alle ansamlinger av svin
  • Forbud mot hold av svin utendørs
  • Forbud mot all forflytning av svin og produkter fra svin
  • Forbud mot forflytning av gjødsel fra svin
  • Forbud mot forflytning av utstyr som har vært i kontakt med svin
  • Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt også er jegere

Regelverk

Lover og forskrifter