Slik behandler du øyebetennelse hos dyr bestemt til matproduksjon

Selv om behandling av øyebetennelse hos dyr som skal inn i matkjeden i de fleste tilfellene er en lokalbehandling, må veterinærene velge legemidler som er tillatt å bruke til dyr bestemt til matproduksjon

Publisert

Utvalget av antibakterielle midler til behandling av øyeinfeksjoner hos dyr bestemt til matproduksjon er begrenset. Derfor er preparater på godkjenningsfritak tilgjengelige og kan brukes.

Se informasjon om aktuelle legemidler på: 

Produsentnøytral informasjon om bruk av legemidler for dyr (vetlis.no)

Øyepreparater til matproduserende dyr rev 2018 (vetlis.no)

 

Dette gjør du

Tenk på det følgende før du utsteder en resept til behandling av dyr bestemt til matproduksjon:

  1. Se først om legemiddelet som du ønsker å forskrive, er godkjent (markedsført) til den aktuelle dyrearten og indikasjonen. Dersom det er tilfelle, følg dosering, behandlingslengde og angi en tilbakeholdelsestid som minst tilsvarer den som er angitt på pakningen/pakningsvedlegget.
  2. Dersom legemiddelet er godkjent til en annen matproduserende dyreart og/eller til en annen indikasjon, eller du vil bruke et humant preparat i henhold til artikkel 113 i legemiddelforordning 2019/6 (lPDF, lovdata.no), må du sette en riktig tilbakeholdelsestid i samsvar med artikkel 15 i samme forordning.
  3. Dersom du ønsker å bruke et legemiddel som er godkjent for human bruk i Norge, må du se gjennom tabell 1 i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (lovdata.no) for å sjekke om de farmakologiske aktive stoffene (inkludert hjelpestoffene) i preparatet er tillatt å bruke til dyr bestemt til matproduksjon. Noen stoffer kan også stå på listen Out-of-scope (PDF, europa.eu), hvor det ikke er krav om grenseverdier.
  4. Dersom du ønsker å bruke et legemiddel som er registrert til matproduserende dyr i et annet EØS-land, må du søke om godkjenningsfritak hos Direktoratet for medisinske produkter (DMP).
  5. Preparater som inneholder forbudte stoffer, skal ikke brukes til matproduserende dyr, uansett mengde (dose) eller legemiddelform. Forbudte stoffer er listet i tabell 2 i Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Kloramfenikol er et forbudt stoff, og skal derfor ikke benyttes til behandling av øyebetennelse hos matproduserende dyr: Ikke tillatt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr

Slik rapporterer du eller fører journal

Du som er veterinær skal også

Du som er dyreeier, skal sikre at det blir ført oppdatert journal. Du finner veiledning til kravene ved å velge arten det gjelder på siden Produksjonsdyr

Dyreeieren og veterinæren har sammen plikt til å dokumentere behandling i tråd med restkontrollforskriften (lovdata.no) § 3 tredje ledd og § 8.

Dyreeier eller holdere av matproduserende dyr skal journalføre legemidlene de bruker, og, hvis det er relevant, oppbevare en kopi av veterinærresepten. Dette er i henhold til artikkel 108 i legemiddelforordning (EU) 2019/6 (PDF, lovdata.no)