Opplysninger om vannforsyningssystemer

Her finner du oppdatert informasjon om vannforsyningssystemer på fastlandet og på offshoreinstallasjoner. Bakgrunnen er opplysninger fra vannverkseierne.

Publisert

Hvorfor Mattilsynet samler inn opplysningene

Mattilsynet trenger informasjon fra vannverkseierne for å følge med på leveransen av drikkevann i Norge, og for å følge opp det enkelte vannforsyningssystemet. I tillegg bruker vi opplysningene i en del internasjonale forpliktelser.

Alle vannforsyningssystemer som leverer minst 10 m3 drikkevann i døgnet er derfor pålagt å rapportere til Mattilsynet innen 15. februar hvert år.

Før vannverkseiere kan oppgi informasjonen, må vannforsyningssystemet være registrert hos Mattilsynet. Les mer i Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem.

Sammenstilling av dataene

Dataene er tilgjengelig for nedlasting lenger ned på siden her. På oppdrag fra Mattilsynet bruker FHI de samme opplysningene i en årlig sammenstilling. Rapporten for foregående år kommer mot slutten av året, og er tilgjengelig på FHI sine nettsider.

Vannverksdata for 2021 (fhi.no)
Vannverksdata for 2020 (fhi.no)
Vannverksdata for 2019 (fhi.no)
Vannverksdata for 2018 (fhi.no)

Opplysninger om andre vannforsyningssystemer

Vannforsyningssystemer til lands
Vannforsyningssystemer offshore

Hva du finner informasjon om – og hva du ikke finner

Du finner både data fra foregående år, og historiske data. Opplysningene inkluderer blant annet navn på vannforsyningssystemet, organisasjonsform, analysesvar, type vannbehandling, distribusjonssystem og vannproduksjon. Informasjon om nedlagte vannforsyningssystemer er fra siste rapporteringsår.

Adresser, kontaktpersoner og andre kontaktopplysninger er ikke tilgjengelig av personvernhensyn. Nøyaktig geografisk plassering er utelatt av sikkerhetshensyn. Vannforsyningssystem med vannproduksjon under 10 m3 og enkeltvannforsyninger er ikke pålagt å rapportere.

Kart over vannforsyningen

Mattilsynet publiserer enkelte temakart som er relevant for vannforsyningen hos Kartverket

Kartene er tilgjengelig som temakart på Geonorge.no.

Vær klar over at nøyaktig posisjon på vannforsyningssystemene ikke er angitt. For temaet «Vannverk inntakspunkter» vil punktet bli borte ved målestokk over 1:50 000. Trenger du mer informasjon må du ta kontakt med eier av vannforsyningssystemet.

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner

I juli 2019 fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en oversikt over tilstanden på drikkevannsområdet i Norge. Grunnlaget for rapporten er opplysningene som er omtalt på denne siden, og en spørreundersøkelse til alle landets kommuner. Resultatet er samlet i en rapport, som ble publisert 1. november 2019.

Mattilsynet peker på følgende i konklusjonen:

Fokuset på utbedring og oppgradering av distribusjonssystemet for drikkevann må økes. Generelt må mange øke innsatsen for å redusere lekkasjeandelen. Samtidig er det viktig at planene er tilpasset lokale forhold.
Beredskapen må styrkes, herunder leveringssikkerheten. Alle vannverkseiere må utarbeide robuste og oppdaterte beredskapsplaner, og øve på disse.
Det bør opprettes en nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder. Mattilsynet påpeker også at løsningen for innrapportering av data fra vannverkseierne bør moderniseres.

Les hele rapporten Status for drikkevannsområdet i landets kommuner, 2019 (PDF)