Håndteringsfrist og behandlingsfrist ved bruk av plantevernmidler

Håndteringsfrist settes for å beskytte arbeidere som går inn i et område behandlet med et plantevernmiddel for inspeksjon, vanning og/eller håndtering av behandlede plantedeler. Behandlingsfrist settes for å beskytte den som skal spise planteproduktet

Publisert

Håndteringsfrist

Håndteringsfristen angir hvor lang tid det må gå eller hvor lang tid arbeideren må beskytte seg før risikoen ved å gå inn i et område behandlet med et plantevernmiddel vurderes som akseptabel for arbeideren. I mange tilfeller vil det være nok at arbeideren bruker heldekkende arbeidstøy og eventuelt hansker i de nærmeste dagene etter behandling. Enkelte plantevernmidler kan derimot vurderes til å utgjøre en såpass høy risiko for arbeideren at vi i tillegg må sette en grense på et visst antall dager for hvor tidlig arbeideren kan gå inn i behandlet område, eller håndtere behandlede plantedeler.

Håndteringsfrist beregnes ved bruk av en eksponeringsmodell utarbeidet av EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet). Eksponeringsmodellen kalles EFSA OPEX-kalkulatoren.

Behandlingsfrist

Behandlingsfristen settes for å sikre at rester av plantevernmidler er under tillatt grenseverdi ved inntak av maten. Behandlingsfristen forteller hvor mange dager det må gå fra siste sprøyting til kulturen kan høstes. Den bestemmes på bakgrunn av målte nivåer av rester av et plantevernmiddel i kun den spiselige delen av planten.

Hvorfor er håndteringsfristen lenger enn behandlingsfristen?

Håndteringsfristen er i mange tilfeller lengre enn behandlingsfristen. Dette er det flere grunner til. De to ulike fristene beregnes ut fra helt ulike forutsetninger, og på ulike måter.

Mens behandlingsfristen kun bestemmes av restenivåer av plantevernmiddelet i den spiselige delen av planten, tar håndteringsfristen hensyn til hvor mye plantevernmiddel som ligger igjen som rester utenpå hele planten (blad, spiselig del og andre plantedeler), og som arbeideren kan komme i kontakt med og ta opp i kroppen gjennom huden. Mengden plantevernmiddel er størst like etter sprøyting, men det er svært ulik nedbrytningstid for de ulike plantevernmidlene. I tillegg avhenger det av hvilken type planter det er som sprøytes

En annen viktig faktor i beregning av håndteringsfristen er tiden målt i antall timer en arbeider oppholder seg i behandlet område og/eller håndterer behandlede plantedeler. Standard arbeidstid for håndtering av planter er åtte timer, mens standard arbeidstid for inspeksjon og vanning er to timer.

Total mengde rester av plantevernmidler en arbeider utsettes for vil derfor være høyere enn det en forbruker utsettes for ved konsum av den spiselige delen av behandlede planter.